Библия Biblezoom Cloud / Деяния 23 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


23:1 - Павел, устремив взор на синедрион, сказал: мужи братия! я всею доброю совестью жил пред Богом до сего дня.

ἀτενίσας Присмотревшись δὲ же ⸂ὁ - Παῦλος Павел το συνεδρίῳ⸃ (к) совету старейшин εἶπεν· сказал: ῎Ανδρες Мужи ἀδελφοί, братья, ἐγὼ я πάσῃ всею συνειδήσει совестью ἀγαθῇ доброю πεπολίτευμαι проводил жизнь το θεῷ (с) Богом ἄχρι до ταύτης этого τῆς - ἡμέρας. дня.

23:2 - Первосвященник же Анания стоявшим перед ним приказал бить его по устам.

- δὲ Но ἀρχιερεὺς первосвященник ‛Ανανίας Анания ⸂ἐπέταξεν⸃ приказал τοῖς - παρεστῶσιν стоящим около αυτο него τύπτειν бить αὐτοῦ его - στόμα. (в) рот.

23:3 - Тогда Павел сказал ему: Бог будет бить тебя, стена подбеленная! ты сидишь, чтобы судить по закону, и, вопреки закону, велишь бить меня.

τότε Тогда - Παῦλος Павел πρὸς к αὐτὸν нему εἶπεν· сказал: Τύπτειν Бить σε тебя μέλλει готовится - θεός, Бог, τοῖχε стена κεκονιαμένε· подбелённая; καὶ и σὺ ты κάθῃ сидишь κρίνων судящий με меня κατὰ по τὸν - νόμον, Закону, καὶ а παρανομῶν преступая Закон κελεύεις приказываешь με мне τύπτεσθαι; быть битым?

23:4 - Предстоящие же сказали: первосвященника Божия поносишь?

οἱ - δὲ Но παρεστῶτες стоящие около εἶπαν· сказали: Τὸν - ἀρχιερέα Первосвященника τοῦ - θεοῦ Бога λοιδορεῖς; поносишь?

23:5 - Павел сказал: я не знал, братия, что он первосвященник; ибо написано: начальствующего в народе твоем не злословь.

ἔφη Сказал τε же - Παῦλος· Павел: Οὐκ Не ᾔδειν, знал я, ἀδελφοί, братья, ὅτι что ἐστὶν он есть ἀρχιερεύς· первосвященник; γέγραπται написано γὰρ ведь ὅτι что ῎Αρχοντα (О) начальнике τοῦ - λαοῦ народа σου твоего οὐκ не ἐρεῖς скажешь κακῶς. плохо.

23:6 - Узнав же Павел, что тут одна часть саддукеев, а другая фарисеев, возгласил в синедрионе: мужи братия! я фарисей, сын фарисея; за чаяние воскресения мертвых меня судят.

Γνοὺς Узнав δὲ же - Παῦλος Павел ὅτι что τὸ - ἓν одна μέρος часть ἐστὶν есть Σαδδουκαίων саддукеев τὸ - δὲ а ἕτερον другая Φαρισαίων фарисеев ἔκραζεν кричал ἐν в τὸ - συνεδρίῳ· совете старейшин: ῎Ανδρες Мужи ἀδελφοί, братья, ἐγὼ я Φαρισαῖός фарисей εἰμι, есть, υἱὸς сын ⸂Φαρισαίων⸃· фарисеев; περὶ о ἐλπίδος надежде καὶ и ἀναστάσεως воскрешении νεκρῶν мёртвых ⸰ἐγὼ⸰ я κρίνομαι. подвергаюсь суду.

23:7 - Когда же он сказал это, произошла распря между фарисеями и саддукеями, и собрание разделилось.

τοῦτο Это δὲ же αὐτοῦ его ⸂εἰπόντος⸃ сказавшего ⸂ἐγένετο⸃ сделалось στάσις несогласие τῶν - Φαρισαίων фарисеев καὶ и Σαδδουκαίων, саддукеев, καὶ и ἐσχίσθη было разделено τὸ - πλῆθος. множество.

23:8 - Ибо саддукеи говорят, что нет воскресения, ни Ангела, ни духа; а фарисеи признают и то и другое.

Σαδδουκαῖοι Саддукеи ⸰μὲν⸰ же γὰρ ведь λέγουσιν говорят μὴ что не εἶναι есть ἀνάστασιν воскрешение ⸂μήτε⸃ и не ἄγγελον ангела μήτε и не πνεῦμα, Духа, Φαρισαῖοι фарисеи δὲ же ὁμολογοῦσιν признают τὰ - ἀμφότερα. и то и другое.

23:9 - Сделался большой крик; и, встав, книжники фарисейской стороны спорили, говоря: ничего худого мы не находим в этом человеке; если же дух или Ангел говорил ему, не будем противиться Богу.

ἐγένετο Сделался δὲ же κραυγὴ крик μεγάλη, великий, καὶ и ἀναστάντες встав ⸂τινὲς некоторые τῶν - γραμματέων (из) книжников τοῦ - μέρους части τῶν⸃ - Φαρισαίων фарисеев διεμάχοντο спорили λέγοντες· говоря: Οὐδὲν Ничего κακὸν плохое εὑρίσκομεν (не) находим ἐν в το ἀνθρώπῳ человеке τούτῳ· этом; εἰ если δὲ же πνεῦμα Дух ἐλάλησεν сказал αυτο ему или ἄγγελος; ангел?

23:10 - Но как раздор увеличился, то тысяченачальник, опасаясь, чтобы они не растерзали Павла, повелел воинам сойти взять его из среды их и отвести в крепость.

Πολλῆς Большого δὲ же ⸂γινομένης⸃ делающегося στάσεως несогласия φοβηθεὶς быв испуган - χιλίαρχος начальник тысячи μὴ чтобы не διασπασθῇ был разорван - Παῦλος Павел ὑπ᾿ от αὐτῶν них ἐκέλευσεν приказал τὸ - στράτευμα войско καταβὰν сошедшее ἁρπάσαι схватить αὐτὸν его ἐκ из μέσου середины αὐτῶν, их, ἄγειν (и) вести ⸰τε⸰ - εἰς в τὴν - παρεμβολήν. крепость.

23:11 - В следующую ночь Господь, явившись ему, сказал: дерзай, Павел; ибо, как ты свидетельствовал о Мне в Иерусалиме, так надлежит тебе свидетельствовать и в Риме.

Τῇ - δὲ Но ἐπιούσῃ наступающей νυκτὶ ночью ἐπιστὰς представший αυτο ему Τῇ - κύριος Господь εἶπεν· сказал: Θάρσει Мужайся ὡς как γὰρ ведь διεμαρτύρω ты засвидетельствовал τὰ - περὶ обо ἐμοῦ Мне εἰς в ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалиме οὕτω так σε тебе δεῖ надлежит καὶ и εἰς в ‛Ρώμην Риме μαρτυρῆσαι. засвидетельствовать.

23:12 - С наступлением дня некоторые Иудеи сделали умысел, и заклялись не есть и не пить, доколе не убьют Павла.

Γενομένης Наступившего ⸂δὲ⸃ же ἡμέρας дня ⸂ποιήσαντες сделавшие συστροφὴν сборище οἱ - ᾿Ιουδαῖοι⸃ Иудеи ἀνεθεμάτισαν закляли ἑαυτοὺς себя самих λέγοντες говоря μήτε и не φαγεῖν будем есть ⸂μήτε⸃ и не πίειν будем пить ἕως до οὗ когда ⸂ἀποκτείνωσιν⸃ убьют τὸν - Παῦλον. Павла.

23:13 - Было же более сорока сделавших такое заклятие.

ἦσαν Были δὲ же πλείους многочисленнее τεσσεράκοντα сорока́ οἱ - ⸂ταύτην этот τὴν - συνωμοσίαν сговор ποιησάμενοι⸃· сделавшие;

23:14 - Они, придя к первосвященникам и старейшинам, сказали: мы клятвою заклялись не есть ничего, пока не убьем Павла.

οἵτινες которые προσελθόντες подойдя к τοῖς - ἀρχιερεῦσιν первосвященникам καὶ и τοῖς - πρεσβυτέροις старейшинам εἶπαν· сказали: ᾿Αναθέματι Заклятием ἀνεθεματίσαμεν мы закляли ἑαυτοὺς себя самих μηδενὸς ничего не γεύσασθαι вкусить ⸂ἕως до οὗ⸃ когда ἀποκτείνωμεν убьём τὸν - Παῦλον. Павла.

23:15 - Итак ныне же вы с синедрионом дайте знать тысяченачальнику, чтобы он завтра вывел его к вам, как будто вы хотите точнее рассмотреть дело о нем; мы же, прежде нежели он приблизится, готовы убить его.

νῦν Теперь οὖν итак ⸂ὑμεῖς⸃ вы ἐμφανίσατε объяви́те το χιλιάρχῳ начальнику тысячи ⸰σὺν с το συνεδρίῳ⸰ советом старейшин ὅπως чтобы καταγάγῃ он привёл αὐτὸν его ⸂εἰς для ὑμᾶς⸃ вас ὡς как μέλλοντας готовящихся διαγινώσκειν разузнавать ἀκριβέστερον более точно τὰ - περὶ о αὐτοῦ· нём; ἡμεῖς мы δὲ же πρὸ прежде τοῦ - ἐγγίσαι приближения αὐτὸν его ἕτοιμοί готовы ἐσμεν есть τοῦ - ἀνελεῖν убить αὐτὸν его

23:16 - Услышав о сем умысле, сын сестры Павловой пришел и, войдя в крепость, уведомил Павла.

᾿Ακούσας Услышав δὲ же - υἱὸς сын τῆς - ἀδελφῆς сестры Παύλου Павла τὴν - ἐνέδραν (о) засаде παραγενόμενος прибыв καὶ и εἰσελθὼν войдя εἰς в τὴν - παρεμβολὴν крепость ἀπήγγειλεν сообщил το Παύλῳ. Павлу.

23:17 - Павел же, призвав одного из сотников, сказал: отведи этого юношу к тысяченачальнику, ибо он имеет нечто сказать ему.

προσκαλεσάμενος Подозвав δὲ же - Παῦλος Павел ἕνα одного τῶν - ἑκατονταρχῶν (из) стоначальников ἔφη· сказал: Τὸν - νεανίαν Юношу τοῦτον этого ⸂ἀπάγαγε⸃ отведи πρὸς к τὸν - χιλίαρχον, начальнику тысячи, ἔχει имеет γὰρ же ⸂ἀπαγγεῖλαί сообщить τι⸃ что-то αὐτῷ. ему.

23:18 - Тот, взяв его, привел к тысяченачальнику и сказал: узник Павел, призвав меня, просил отвести к тебе этого юношу, который имеет нечто сказать тебе.

Он μὲν же οὖν поэтому παραλαβὼν забрав αὐτὸν его ἤγαγεν привёл πρὸς к τὸν - χιλίαρχον начальнику тысячи καὶ и φησίν· говорит: ‛Ο - δέσμιος Узник Παῦλος Павел προσκαλεσάμενός подозвав με меня ἠρώτησεν попросил τοῦτον этого τὸν - ⸂νεανίσκον⸃ юношу ἀγαγεῖν привести πρὸς к σέ, тебе, ἔχοντά имеющего τι что-то λαλῆσαί сказать σοι. тебе.

23:19 - Тысяченачальник, взяв его за руку и отойдя с ним в сторону, спрашивал: что такое имеешь ты сказать мне?

ἐπιλαβόμενος Взяв δὲ же τῆς - χειρὸς руку αὐτοῦ его - χιλίαρχος начальник тысячи καὶ и ἀναχωρήσας отойдя κατ᾿ - ἰδίαν отдельно ἐπυνθάνετο· спрашивал: Τί Что ἐστιν есть то, что ἔχεις имеешь ἀπαγγεῖλαί сообщить μοι; мне?

23:20 - Он отвечал, что Иудеи согласились просить тебя, чтобы ты завтра вывел Павла пред синедрион, как будто они хотят точнее исследовать дело о нем.

εἶπεν Он сказал δὲ же ὅτι что Οἱ - ᾿Ιουδαῖοι Иудеи συνέθεντο согласились τοῦ - ἐρωτῆσαί попросить σε тебя ὅπως чтобы αὔριον завтра τὸν - Παῦλον Павла καταγάγῃς привел εἰς в τὸ - συνέδριον совет старейшин ὡς словно ⸂μέλλον⸃ готовящегося τι что-то ἀκριβέστερον более точно πυνθάνεσθαι спрашивать περὶ о αὐτοῦ. нём.

23:21 - Но ты не слушай их; ибо его подстерегают более сорока человек из них, которые заклялись не есть и не пить, доколе не убьют его; и они теперь готовы, ожидая твоего распоряжения.

σὺ Ты οὖν всё же μὴ не πεισθῇς будь убеждён αὐτοῖς· ими; ἐνεδρεύουσιν делают засаду γὰρ же αὐτὸν (на) него ἐξ из αὐτῶν них ἄνδρες мужи πλείους многочисленнее τεσσεράκοντα, сорока́, οἵτινες которые ἀνεθεμάτισαν закляли ἑαυτοὺς себя самих μήτε что не φαγεῖν будут есть μήτε и не πιεῖν будут пить ἕως до οὗ когда ἀνέλωσιν они убьют αὐτόν, его, καὶ и νῦν теперь εἰσιν они являются ἕτοιμοι готовы προσδεχόμενοι ожидая τὴν - ἀπὸ от σοῦ тебя ἐπαγγελίαν. приказ.

23:22 - Тогда тысяченачальник отпустил юношу, сказав: никому не говори, что ты объявил мне это.

- μὲν - οὖν Итак χιλίαρχος начальник тысячи ἀπέλυσε отпустил τὸν - νεανίσκον юношу παραγγείλας приказав μηδενὶ никому не ἐκλαλῆσαι рассказать ὅτι что ταῦτα это ἐνεφάνισας объявил πρός ко με. мне.

23:23 - И, призвав двух сотников, сказал: приготовьте мне воинов пеших двести, конных семьдесят и стрелков двести, чтобы с третьего часа ночи шли в Кесарию.

Καὶ И προσκαλεσάμενος подозвав ⸂δύο двух τινὰς⸃ некоторых τῶν - ἑκατονταρχῶν стоначальников εἶπεν· сказал: ‛Ετοιμάσατε Приготовьте στρατιώτας воинов διακοσίους двести ὅπως чтобы πορευθῶσιν они пошли ἕως до Καισαρείας, Кесарии, καὶ и ἱππεῖς конников ἑβδομήκοντα семьдесят καὶ и ⸂δεξιολάβους⸃ стрелков διακοσίους, двести, ἀπὸ от τρίτης третьего ὥρας часа τῆς - νυκτός, но́чи,

23:24 - Приготовьте также ослов, чтобы, посадив Павла, препроводить его к правителю Феликсу.

κτήνη вьючный скот τε - παραστῆσαι предоставить ἵνα чтобы ἐπιβιβάσαντες посадив τὸν - Παῦλον Павла διασώσωσι привели с охраной πρὸς к Φήλικα Феликсу τὸν - ἡγεμόνα, наместнику,

23:25 - Написал и письмо следующего содержания:

⸂γράψας написав ἐπιστολὴν послание ἔχουσαν имеющее τὸν - τύπον образец τοῦτον⸃· этот;

23:26 - "Клавдий Лисий достопочтенному правителю Феликсу — радоваться.

Κλαύδιος Клавдий Λυσίας Лисий το κρατίστῳ сильнейшему ἡγεμόνι наместнику Φήλικι⸃ Феликсу χαίρειν. радоваться.

23:27 - Сего человека Иудеи схватили и готовы были убить; я, придя с воинами, отнял его, узнав, что он Римский гражданин.

Τὸν - ἄνδρα Мужа τοῦτον этого συλλημφθέντα взятого ὑπὸ от τῶν - ᾿Ιουδαίων иудеев καὶ и μέλλοντα готовящегося ἀναιρεῖσθαι быть убиваемым ὑπ᾿ от αὐτῶν них ἐπιστὰς предоставив σὺν с Τὸν - στρατεύματι войском ⸂ἐξειλάμην⸃, я изъял, ⸂μαθὼν узнав ὅτι что ‛Ρωμαῖός римлянин ἐστιν⸃· он есть;

23:28 - Потом, желая узнать, в чем обвиняли его, привел его в синедрион их

βουλόμενός желая ⸂τε⸃ - ἐπιγνῶναι узнать τὴν - αἰτίαν причину δι᾿ из-за ἣν которой ἐνεκάλουν они обвиняли αυτο его ⸰κατήγαγον⸰ я привёл εἰς в τὸ - συνέδριον совет старейшин αὐτῶν· их;

23:29 - и нашел, что его обвиняют в спорных мнениях, касающихся закона их, но что нет в нем никакой вины, достойной смерти или оков.

ὃν которого εὗρον я нашёл ἐγκαλούμενον обвиняемого περὶ о ζητημάτων вопросах τοῦ - νόμου Закона αὐτῶν, их, μηδὲν ничто δὲ же ἄξιον достойное θανάτου смерти или δεσμῶν уз ἔχοντα имеющего ἔγκλημα. обвинение.

23:30 - А как до меня дошло, что Иудеи злоумышляют на этого человека, то я немедленно послал его к тебе, приказав и обвинителям говорить на него перед тобою. Будь здоров".

μηνυθείσης Обнаруженного δέ же μοι мной ἐπιβουλῆς злого умысла εἰς на τὸν этого ἄνδρα мужа ⸂ἔσεσθαι, быть, ἐξαυτῆς⸃ тотчас ἔπεμψα я послал πρὸς к σέ, тебе, παραγγείλας приказав καὶ и τοῖς - κατηγόροις обвинителям λέγειν говорить ⸂τὰ которое πρὸς на αὐτὸν⸃ него ἐπὶ при σοῦ тебе

23:31 - Итак воины, по данному им приказанию, взяв Павла, повели ночью в Антипатриду.

Οἱ - μὲν - οὖν Итак στρατιῶται воины κατὰ по τὸ - διατεταγμένον приказанному αὐτοῖς им ἀναλαβόντες взяв τὸν - Παῦλον Павла ⸂ἤγαγον привели διὰ среди νυκτὸς⸃ ночи εἰς в τὴν - ᾿Αντιπατρίδα· Антипатриду;

23:32 - А на другой день, предоставив конным идти с ним, возвратились в крепость.

τῇ - δὲ и ἐπαύριον следующим днём ἐάσαντες позволив τοὺς - ἱππεῖς конникам ⸂ἀπέρχεσθαι⸃ уходить σὺν с αυτο ним ὑπέστρεψαν возвратились εἰς в τῇ - παρεμβολήν· крепость;

23:33 - А те, придя в Кесарию и отдав письмо правителю, представили ему и Павла.

οἵτινες те, которые εἰσελθόντες войдя εἰς в τὴν - Καισάρειαν Кесарию καὶ и ἀναδόντες отдав τὴν - ἐπιστολὴν послание το ἡγεμόνι наместнику παρέστησαν представили καὶ и τὸν - Παῦλον Павла αὐτῷ. ему.

23:34 - Правитель, прочитав письмо, спросил, из какой он области, и, узнав, что из Киликии, сказал:

ἀναγνοὺς Прочитав δὲ же καὶ и ἐπερωτήσας спросив ἐκ из ποίας какой ἐπαρχείας области ἐστὶν он есть καὶ и πυθόμενος выяснив ὅτι что ἀπὸ из Κιλικίας, Киликии,

23:35 - я выслушаю тебя, когда явятся твои обвинители. И повелел ему быть под стражею в Иродовой претории.

Διακούσομαί Выслушаю σου, тебя, ἔφη, сказал, ὅταν когда καὶ и οἱ - κατήγοροί обвинители σου твои παραγένωνται· прибудут; κελεύσας приказав ἐν в το πραιτωρίῳ претории ⸂τοῦ - ‛Ηρῴδου⸃ Ирода φυλάσσεσθαι охраняемым быть αὐτόν. его.

Открыть окно