Библия Biblezoom Cloud / Деяния 21 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


21:1 - Когда же мы, расставшись с ними, отплыли, то прямо пришли в Кос, на другой день в Родос и оттуда в Патару,

⸂‛Ως Когда δὲ же ἐγένετο случилось ἀναχθῆναι отплыть ἡμᾶς нас ἀποσπασθέντας⸃ разлучённых ἀπ᾿ от αὐτῶν, них, εὐθυδρομήσαντες отправившись прямо ἤλθομεν мы прибыли εἰς на τὴν - Κῶ, остров Кос, τῇ - δὲ а ἑξῆς после εἰς на τὴν - ‛Ρόδον, остров Родос, κἀκεῖθεν и оттуда εἰς в ⸂Πάταρα·⸃ город Патара;

21:2 - и, найдя корабль, идущий в Финикию, взошли на него и отплыли.

καὶ и εὑρόντες найдя πλοῖον корабль διαπερῶν переправляющийся εἰς в Φοινίκην Финикию ἐπιβάντες взойдя ἀνήχθημεν. мы отплыли.

21:3 - Быв в виду Кипра и оставив его слева, мы плыли в Сирию, и пристали в Тире, ибо тут надлежало сложить груз с корабля.

⸂ἀναφάναντες⸃ Обнаружив δὲ же τὴν - Κύπρον остров Кипр καὶ и καταλιπόντες оставив αὐτὴν его εὐώνυμον слева ἐπλέομεν мы плыли εἰς в Συρίαν, Сирию, καὶ и ⸂κατήλθομεν⸃ сошли εἰς в Τύρον, город Тир, ἐκεῖσε там γὰρ же τὸ - πλοῖον корабль ἦν был ἀποφορτιζόμενον отгружающий τὸν - γόμον. товар.

21:4 - И, найдя учеников, пробыли там семь дней. Они, по внушению Духа, говорили Павлу, чтобы он не ходил в Иерусалим.

ἀνευρόντες Найдя δὲ же τοὺς - μαθητὰς учеников ἐπεμείναμεν мы остались αὐτοῦ там же ἡμέρας дней ἑπτά, семь, οἵτινες которые το Παύλῳ Павлу ἔλεγον говорили διὰ через τοῦ - πνεύματος Духа μὴ не ἐπιβαίνειν входить εἰς в ‛Ιεροσόλυμα. Иерусалим.

21:5 - Проведя эти дни, мы вышли и пошли, и нас провожали все с женами и детьми даже за город; а на берегу, преклонив колени, помолились.

ὅτε Когда δὲ же ἐγένετο случилось ⸂ἡμᾶς нам ἐξαρτίσαι⸃ закончить τὰς эти ἡμέρας, дни, ἐξελθόντες выйдя ἐπορευόμεθα мы отправлялись προπεμπόντων провожающих ἡμᾶς нас πάντων всех σὺν с γυναιξὶ женщинами καὶ и τέκνοις детьми ἕως до ἔξω снаружи τῆς - πόλεως, го́рода, καὶ и θέντες преклонив τὰ - γόνατα колена ἐπὶ на τὸν - αἰγιαλὸν берегу́ προσευξάμενοι помолившиеся

21:6 - И, простившись друг с другом, мы вошли в корабль, а они возвратились домой.

ἀπησπασάμεθα мы попрощались ἀλλήλους, друг (с) дру́гом, καὶ и ⸂ἀνέβημεν⸃ взошли εἰς на τὸ - πλοῖον, корабль, ἐκεῖνοι те δὲ же ὑπέστρεψαν возвратились εἰς в τὰ - ἴδια. собственное владение.

21:7 - Мы же, совершив плавание, прибыли из Тира в Птолемаиду, где, приветствовав братьев, пробыли у них один день.

‛Ημεῖς Мы δὲ же τὸν - πλοῦν плавание διανύσαντες закончив ἀπὸ от Τύρου Тира ⸂κατηντήσαμεν⸃ прибыли εἰς в Πτολεμαΐδα, Птолемаиду, καὶ и ἀσπασάμενοι поприветствовав τοὺς - ἀδελφοὺς братьев ἐμείναμεν остались ἡμέραν день μίαν один παρ᾿ у αὐτοῖς. них.

21:8 - А на другой день Павел и мы, бывшие с ним, выйдя, пришли в Кесарию и, войдя в дом Филиппа благовестника, одного из семи диаконов, остались у него.

τῇ - δὲ А ἐπαύριον следующим днём ἐξελθόντες вышедшие ⸂ἤλθομεν⸃ мы пришли εἰς в Καισάρειαν, Кесарию, καὶ и εἰσελθόντες войдя εἰς в τὸν - οἶκον дом Φιλίππου Филиппа τοῦ - εὐαγγελιστοῦ благовестника ὄντος являющегося ἐκ из τῶν - ἑπτὰ семи ἐμείναμεν мы остались παρ᾿ у αὐτῷ. него.

21:9 - У него были четыре дочери девицы, пророчествующие.

τούτῳ (У) этого δὲ же ἦσαν были θυγατέρες дочери τέσσαρες четыре παρθένοι девицы προφητεύουσαι. пророчествующие.

21:10 - Между тем как мы пребывали у них многие дни, пришел из Иудеи некто пророк, именем Агав,

ἐπιμενόντων Остающихся δὲ же ἡμέρας дни πλείους многие κατῆλθέν пришёл τις некоторый ἀπὸ от τῆς - ᾿Ιουδαίας Иудеи προφήτης пророк ὀνόματι именем ῞Αγαβος, Агаб,

21:11 - и, войдя к нам, взял пояс Павлов и, связав себе руки и ноги, сказал: так говорит Дух Святый: мужа, чей этот пояс, так свяжут в Иерусалиме Иудеи и предадут в руки язычников.

⸂καὶ и ἐλθὼν⸃ придя πρὸς к ἡμᾶς нам καὶ и ἄρας взявши τὴν - ζώνην пояс τοῦ - Παύλου Павла δήσας связав ἑαυτοῦ свои τοὺς - πόδας но́ги καὶ и τὰς - χεῖρας ру́ки εἶπεν· сказал: Τάδε Это λέγει говорит τὸ - πνεῦμα Дух τὸ - ἅγιον· Святой: Τὸν - ἄνδρα Мужа οὗ которого ἐστιν есть - ζώνη пояс αὕτη этот οὕτως так δήσουσιν свяжут ⸂ἐν⸃ в ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалиме οἱ - ᾿Ιουδαῖοι Иудеи καὶ и παραδώσουσιν передадут εἰς в χεῖρας ру́ки ἐθνῶν. язычников.

21:12 - Когда же мы услышали это, то и мы и тамошние просили, чтобы он не ходил в Иерусалим.

ὡς Как δὲ же ἠκούσαμεν мы услышали ταῦτα, это, ⸂παρεκαλοῦμεν⸃ просили ἡμεῖς мы τε - καὶ и οἱ - ἐντόπιοι местные ⸂τοῦ - μὴ чтобы не ἀναβαίνειν⸃ отправлять αὐτὸν его εἰς в ᾿Ιερουσαλήμ. Иерусалим.

21:13 - Но Павел в ответ сказал: что вы делаете? что плачете и сокрушаете сердце мое? я не только хочу быть узником, но готов умереть в Иерусалиме за имя Господа Иисуса.

⸂τότε Тогда ἀπεκρίθη ответил - Παῦλος⸃· Павел: Τί Что ποιεῖτε вы делаете κλαίοντες плача καὶ и ⸂συνθρύπτοντές⸃ разбивая μου моё τὴν - καρδίαν; сердце? ἐγὼ Я γὰρ ведь οὐ не μόνον только δεθῆναι быть связанным ἀλλὰ но καὶ и ἀποθανεῖν умереть εἰς в ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалиме ἑτοίμως с готовностью ἔχω имею ὑπὲρ за τοῦ - ὀνόματος имя τοῦ - κυρίου Го́спода ᾿Ιησοῦ. Иисуса.

21:14 - Когда же мы не могли уговорить его, то успокоились, сказав: да будет воля Господня!

μὴ Не πειθομένου убеждаемого δὲ же αὐτοῦ его ἡσυχάσαμεν мы успокоились εἰπόντες сказав Τοῦ - κυρίου Го́спода τὸ - θέλημα воля γινέσθω. пусть будет.

21:15 - После сих дней, приготовившись, пошли мы в Иерусалим.

Μετὰ После δὲ же ⸂τὰς - ἡμέρας дней ταύτας этих ἐπισκευασάμενοι⸃ приготовившись ⸂ἀνεβαίνομεν⸃ мы отправились εἰς в ‛Ιεροσόλυμα· Иерусалим;

21:16 - С нами шли и некоторые ученики из Кесарии, провожая нас к некоему давнему ученику, Мнасону Кипрянину, у которого можно было бы нам жить.

συνῆλθον пришли вместе δὲ же καὶ и τῶν - μαθητῶν (из) учеников ἀπὸ от Καισαρείας Кесарии σὺν с ἡμῖν, нами, ⸂ἄγοντες⸃ ведущие παρ᾿ у которого ξενισθῶμεν будем гостить ⸂Μνάσωνί⸃ Мнасона τινι некоторого Κυπρίῳ, жителя Кипра, ἀρχαίῳ давнего μαθητῇ. ученика.

21:17 - По прибытии нашем в Иерусалим братия радушно приняли нас.

⸂Γενομένων Прибывших δὲ же ἡμῶν⸃ нас εἰς в ‛Ιεροσόλυμα Иерусалим ἀσμένως радостно ἀπεδέξαντο приняли ἡμᾶς нас οἱ - ἀδελφοί. братья.

21:18 - На другой день Павел пришел с нами к Иакову; пришли и все пресвитеры.

τῇ - ⸂δὲ⸃ А ἐπιούσῃ наступающим (днём) εἰσῄει входил - Παῦλος Павел σὺν с ἡμῖν нами πρὸς к ᾿Ιάκωβον, Иакову, ⸂πάντες все τε - παρεγένοντο прибыли οἱ - πρεσβύτεροι. пресвитеры.

21:19 - Приветствовав их, Павел рассказывал подробно, что сотворил Бог у язычников служением его.

καὶ И ἀσπασάμενος поприветствовав αὐτοὺς их ἐξηγεῖτο он рассказывал καθ᾿ по ἓν одному ἕκαστον (и) каждому ὧν⸃ то, что ἐποίησεν сделал - θεὸς Бог ἐν среди τοῖς - ἔθνεσιν язычников διὰ через τῆς - διακονίας служение αὐτοῦ. его.

21:20 - Они же, выслушав, прославили Бога и сказали ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все они ревнители закона.

οἱ - δὲ Итак ἀκούσαντες услышавшие ἐδόξαζον они славили τὸν - ⸂θεόν⸃, Бога, ⸂εἶπόν сказали τε⸃ - ⸰αὐτῷ⸰· ему: Θεωρεῖς, Видишь, ἀδελφέ, брат, πόσαι сколько μυριάδες десятки тысяч εἰσὶν есть ⸂ἐν в τοῖς - ᾿Ιουδαίοις⸃ Иудеях τῶν - πεπιστευκότων, уверовавших, καὶ и πάντες все ζηλωταὶ ревнители οἱ - νόμου законоположения ὑπάρχουσιν· пребывают;

21:21 - А о тебе наслышались они, что ты всех Иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не поступали по обычаям.

⸂κατηχήθησαν⸃ они были оповещены δὲ же περὶ о σοῦ тебе ὅτι что ἀποστασίαν отступлению διδάσκεις учишь ἀπὸ от Μωϋσέως Моисея τοὺς - κατὰ касательно τὰ - ⸂ἔθνη язычников πάντας⸃ всех ᾿Ιουδαίους, Иудеев, λέγων говоря μὴ не περιτέμνειν обрезывать αὐτοὺς их τὰ - τέκνα детей ⸂μηδὲ и не τοῖς - ἔθεσιν⸃ (по) обычаям περιπατεῖν. поступать.

21:22 - Итак что же? Верно соберется народ; ибо услышат, что ты пришел.

τί Что οὖν же ἐστιν; есть? πάντως Непременно ⸂ἀκούσονται⸃ услышат ὅτι что ἐλήλυθας. ты пришёл.

21:23 - Сделай же, что мы скажем тебе: есть у нас четыре человека, имеющие на себе обет.

τοῦτο Это οὖν же ποίησον сделай что σοι тебе λέγομεν· говорим: εἰσὶν есть ἡμῖν (у) нас ἄνδρες мужа τέσσαρες четыре εὐχὴν обет ἔχοντες имеющие ⸂ἐφ᾿⸃ на ἑαυτῶν. себе самих.

21:24 - Взяв их, очистись с ними, и возьми на себя издержки на жертву за них, чтобы остригли себе голову, и узнают все, что слышанное ими о тебе несправедливо, но что и сам ты продолжаешь соблюдать закон.

τούτους Этих παραλαβὼν взявши ἁγνίσθητι будь очищен σὺν с αὐτοῖς ними καὶ и δαπάνησον потрать ⸂ἐπ᾿ на αὐτοῖς⸃ них ἵνα чтобы ξυρήσονται обрили τὴν - κεφαλήν, голову, καὶ и γνώσονται узна́ют πάντες все ὅτι что ὧν то, что κατήχηνται они оповещены περὶ о σοῦ тебе οὐδέν ничто ἐστιν, есть, ⸂ἀλλὰ но στοιχεῖς поступаешь καὶ⸃ и αὐτὸς сам φυλάσσων соблюдая τὸν - νόμον. законоположение.

21:25 - А об уверовавших язычниках мы писали, положив, чтобы они ничего такого не наблюдали, а только хранили себя от идоложертвенного, от крови, от удавленины и от блуда.

περὶ Об δὲ именно τῶν - πεπιστευκότων уверовавших ἐθνῶν язычниках ⸂ἡμεῖς⸃ мы ⸂ἐπεστείλαμεν⸃ написали ⸂κρίναντες⸃ рассудив φυλάσσεσθαι остерегаться αὐτοὺς (для) них ⸂τό - τε⸃ - εἰδωλόθυτον идоложертвенного καὶ и αἷμα кро́ви ⸰καὶ и πνικτὸν⸰ удавленного καὶ и πορνείαν. разврата.

21:26 - Тогда Павел, взяв тех мужей и очистившись с ними, в следующий день вошел в храм и объявил окончание дней очищения, когда должно быть принесено за каждого из них приношение.

τότε Тогда - Παῦλος Павел παραλαβὼν взяв τοὺς этих ἄνδρας, мужей, τῇ - ⸂ἐχομένῃ⸃ следующим ἡμέρᾳ днём σὺν с αὐτοῖς ними ἁγνισθεὶς очищенный ⸂εἰσῄει⸃ входил εἰς в τὸ - ἱερόν, Храм, διαγγέλλων сообщая τὴν - ἐκπλήρωσιν исполнение τῶν - ἡμερῶν дней τοῦ - ἁγνισμοῦ очищения ⸂ἕως до οὗ⸃ которого (времени) ⸂προσηνέχθη⸃ было принесено ὑπὲρ за ἑνὸς одного ἑκάστου (и) каждого αὐτῶν (от) них - προσφορά. приношение.

21:27 - Когда же семь дней оканчивались, тогда Асийские Иудеи, увидев его в храме, возмутили весь народ и наложили на него руки,

⸂‛Ως Как δὲ же ἔμελλον готовились ⸰αἱ⸰ - ἑπτὰ семь ἡμέραι дней συντελεῖσθαι⸃, заканчиваться, οἱ которые ἀπὸ от τῆς - ᾿Ασίας Азии ᾿Ιουδαῖοι иудеи θεασάμενοι увидев αὐτὸν его ἐν в το ἱερῷ Храме συνέχεον возбуждали πάντα всю τὸν - ὄχλον толпу καὶ и ⸂ἐπέβαλον⸃ наложили ἐπ᾿ на αὐτὸν него τὰς - χεῖρας, ру́ки,

21:28 - крича: мужи Израильские, помогите! этот человек всех повсюду учит против народа и закона и места сего; притом и Еллинов ввел в храм и осквернил святое место сие.

κράζοντες· крича: ῎Ανδρες Мужи ᾿Ισραηλῖται, Израильтяне, βοηθεῖτε· помогайте; οὗτός этот ἐστιν есть - ἄνθρωπος человек - κατὰ против τοῦ - λαοῦ народа καὶ и τοῦ - νόμου законоположения καὶ и τοῦ - τόπου ме́ста τούτου этого πάντας всех πανταχῇ всюду διδάσκων, учащий, ἔτι ещё τε - καὶ и ῞Ελληνας Эллинов εἰσήγαγεν он ввёл εἰς в τὸ - ἱερὸν Храм καὶ и κεκοίνωκεν сделал общим τὸν - ἅγιον святое τόπον место τοῦτον. это.

21:29 - Ибо перед тем они видели с ним в городе Трофима Ефесянина и думали, что Павел его ввел в храм.

ἦσαν Они были γὰρ же προεωρακότες прежде увидевшие Τρόφιμον Трофима τὸν - ᾿Εφέσιον Ефесянина ἐν в τῇ - πόλει городе σὺν с αὐτῷ, ним, ὃν которого ⸂ἐνόμιζον⸃ считали ὅτι что εἰς в τὸ - ἱερὸν Храм εἰσήγαγεν ввёл - Παῦλος. Павел.

21:30 - Весь город пришел в движение, и сделалось стечение народа; и, схватив Павла, повлекли его вон из храма, и тотчас заперты были двери.

ἐκινήθη Был взволнован τε же - πόλις город ὅλη весь καὶ и ἐγένετο сделалось συνδρομὴ стечение τοῦ - λαοῦ, народа, καὶ и ἐπιλαβόμενοι взяв τοῦ - Παύλου Павла εἷλκον они тащили αὐτὸν его ἔξω из τοῦ - ἱεροῦ, Храма, καὶ и εὐθέως тотчас ἐκλείσθησαν были закрыты αἱ - θύραι. две́ри.

21:31 - Когда же они хотели убить его, до тысяченачальника полка дошла весть, что весь Иерусалим возмутился.

ζητούντων (От) ищущих ⸂τε⸃ же αὐτὸν его ἀποκτεῖναι убить ἀνέβη дошёл φάσις донос το χιλιάρχῳ начальнику тысячи τῆς - σπείρης личной охраны ὅτι что ὅλη весь ⸂συγχύννεται⸃ возбуждён ᾿Ιερουσαλήμ, Иерусалим,

21:32 - Он, тотчас взяв воинов и сотников, устремился на них; они же, увидев тысяченачальника и воинов, перестали бить Павла.

ὃς который ἐξαυτῆς тотчас ⸂παραλαβὼν⸃ взяв στρατιώτας воинов καὶ и ἑκατοντάρχας стоначальников κατέδραμεν устремился ἐπ᾿ к αὐτούς· ним; οἱ они δὲ же ἰδόντες увидев τὸν - χιλίαρχον начальника тысячи καὶ и τοὺς - στρατιώτας воинов ἐπαύσαντο прекратили τύπτοντες избивая τὸν - Παῦλον. Павла.

21:33 - Тогда тысяченачальник, приблизившись, взял его и велел сковать двумя цепями, и спрашивал: кто он, и что сделал.

τότε Тогда ἐγγίσας приблизившись - χιλίαρχος начальник тысячи ἐπελάβετο взял αὐτοῦ его καὶ и ἐκέλευσεν приказал δεθῆναι быть связанным ἁλύσεσι цепями δυσί, двумя, καὶ и ἐπυνθάνετο спрашивал τίς кто εἴη он был бы καὶ и τί что ἐστιν есть πεποιηκώς. сделавший.

21:34 - В народе одни кричали одно, а другие другое. Он же, не могши по причине смятения узнать ничего верного, повелел вести его в крепость.

ἄλλοι Другие δὲ же ἄλλο другое τι что-то ἐπεφώνουν выкрикивали ἐν в τὸ - ὄχλῳ· толпе; μὴ не δυναμένου могущего δὲ же αὐτοῦ самого γνῶναι узнать τὸ - ἀσφαλὲς достоверное διὰ из-за τὸν - θόρυβον шума ἐκέλευσεν он приказал ⸂ἄγεσθαι⸃ быть ведомым αὐτὸν его εἰς в τὴν - παρεμβολήν. крепость.

21:35 - Когда же он был на лестнице, то воинам пришлось нести его по причине стеснения от народа,

ὅτε Когда δὲ же ἐγένετο он оказался ⸂ἐπὶ⸃ на τοὺς - ἀναβαθμούς, ступенях, συνέβη пришлось βαστάζεσθαι быть переносимым αὐτὸν его ὑπὸ - τῶν - στρατιωτῶν воинами διὰ из-за τὴν - βίαν насилия τοῦ - ⸂ὄχλου⸃, толпы́,

21:36 - ибо множество народа следовало и кричало: смерть ему!

ἠκολούθει следовало γὰρ же τὸ - πλῆθος множество ⸂τοῦ - λαοῦ народа κράζοντες, крича, Αἶρε Удали αὐτόν⸃. его.

21:37 - При входе в крепость Павел сказал тысяченачальнику: можно ли мне сказать тебе нечто? А тот сказал: ты знаешь по-гречески?

Μέλλων Готовящийся τε - εἰσάγεσθαι быть вводимым εἰς в τὴν - παρεμβολὴν крепость ⸂ὁ - Παῦλος Павел λέγει говорит το χιλιάρχῳ⸃, начальнику тысячи, Εἰ О, если бы ἔξεστίν позволяется μοι мне ⸂εἰπεῖν сказать τι⸃ что-нибудь πρὸς к σέ; тебе? - δὲ И ἔφη· сказал он: ‛Ελληνιστὶ По-гречески γινώσκεις; знаешь?

21:38 - Так не ты ли тот Египтянин, который перед сими днями произвел возмущение и вывел в пустыню четыре тысячи человек разбойников?

⸂οὐκ Разве не ἄρα⸃ и σὺ ты εἶ есть - Αἰγύπτιος Египтянин который πρὸ перед τούτων этими τῶν - ἡμερῶν днями ⸂ἀναστατώσας⸃ возмутивший καὶ и ἐξαγαγὼν выведший εἰς в τὴν - ἔρημον пустыню τοὺς - τετρακισχιλίους четыре тысячи ἄνδρας мужчин τῶν - σικαρίων; разбойников?

21:39 - Павел же сказал: я Иудеянин, Тарсянин, гражданин небезызвестного Киликийского города; прошу тебя, позволь мне говорить к народу.

εἶπεν Сказал δὲ же - Παῦλος, Павел, ᾿Εγὼ Я ἄνθρωπος человек μέν ведь εἰμι есть ᾿Ιουδαῖος, Иудей, ⸂Ταρσεὺς города Тарса τῆς - Κιλικίας, Киликии, οὐκ не ἀσήμου безизвестного πόλεως го́рода πολίτης⸃· гражданин; δέομαι прошу ⸰δέ⸰ же σου, тебя, ⸂ἐπίτρεψόν⸃ разреши μοι мне λαλῆσαι произнести πρὸς к τὸν - λαόν. народу.

21:40 - Когда же тот позволил, Павел, стоя на лестнице, дал знак рукою народу; и, когда сделалось глубокое молчание, начал говорить на еврейском языке так:

ἐπιτρέψαντος (От) разрешившего δὲ же αὐτοῦ его - Παῦλος Павел ἑστὼς стоя ἐπὶ на τῶν - ἀναβαθμῶν ступенях ⸂κατέσεισεν⸃ сделал знак τῇ - χειρὶ рукой το λαῷ⸃· народу; πολλῆς продолжительного δὲ же ⸂σιγῆς молчания γενομένης⸃ сделавшегося προσεφώνησεν он обратился τῇ - ⸂‛Εβραΐδι⸃ еврейской διαλέκτῳ речью λέγων, говоря,

Открыть окно