Библия Biblezoom Cloud / Деяния 2 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


2:1 - При наступлении дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе.

Καὶ И ⸂ἐν при τὸ - συμπληροῦσθαι наступлении τὴν - ἡμέραν дня τῆς - πεντηκοστῆς Пятидесятницы ἦσαν они были ⸂⸰πάντες⸰⸃ все ⸂ὁμοῦ⸃⸃ вместе ἐπὶ за τὸ - αὐτό. одно.

2:2 - И внезапно сделался шум с неба, как бы от несущегося сильного ветра, и наполнил весь дом, где они находились.

καὶ И ἐγένετο сделался ἄφνω внезапно ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ неба ἦχος шум ὥσπερ словно φερομένης несущегося πνοῆς порыва ветра βιαίας сильного καὶ и ἐπλήρωσεν наполнил ⸂ὅλον⸃ весь τὸν - οἶκον дом οὗ где ἦσαν они были ⸂καθήμενοι⸃· сидящие;

2:3 - И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и почили по одному на каждом из них.

καὶ и ὤφθησαν были явлены αὐτοῖς им διαμεριζόμεναι разделяющиеся γλῶσσαι языки ὡσεὶ как бы πυρός, огня, ⸂καὶ и ἐκάθισεν⸃ сел ἐφ᾿ на ἕνα одного ἕκαστον каждого αὐτῶν, (из) них,

2:4 - И исполнились все Духа Святаго, и начали говорить на иных языках, как Дух давал им провещевать.

καὶ и ἐπλήσθησαν были наполнены ⸂πάντες⸃ все πνεύματος Духа ἁγίου, Святого, καὶ и ἤρξαντο начали λαλεῖν произносить ἑτέραις особыми γλώσσαις наречиями καθὼς как τὸ - πνεῦμα Дух ἐδίδου давал ἀποφθέγγεσθαι изрекать αὐτοῖς. им.

2:5 - В Иерусалиме же находились Иудеи, люди набожные, из всякого народа под небом.

⸂῏Ησαν Были δὲ же ⸂εἰς⸃ в ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалиме κατοικοῦντες населяющие ᾿Ιουδαῖοι, Иудеи, ἄνδρες мужи εὐλαβεῖς⸃ благочестивые ἀπὸ от παντὸς всякого ἔθνους народа τῶν которых ὑπὸ под τὸν - οὐρανόν· небом;

2:6 - Когда сделался этот шум, собрался народ, и пришел в смятение, ибо каждый слышал их говорящих его наречием.

γενομένης случившегося δὲ же τῆς - φωνῆς звука ταύτης этого συνῆλθεν сошлось τὸ - πλῆθος множество καὶ и συνεχύθη, приведено в замешательство, ⸂ὅτι⸃ потому что ⸂ἤκουον⸃ слышали εἷς в ἕκαστος каждом ⸂τῇ - ἰδίᾳ странным διαλέκτῳ говором λαλούντων⸃ произносящих αὐτῶν. их.

2:7 - И все изумлялись и дивились, говоря между собою: сии говорящие не все ли Галилеяне?

ἐξίσταντο Изумлялись δὲ же καὶ и ἐθαύμαζον удивлялись λέγοντες, произносящие, ⸂Οὐχ⸃ Разве не ἰδοὺ вот ⸂ἅπαντες⸃ все οὗτοί эти εἰσιν есть οἱ - λαλοῦντες произносящие Γαλιλαῖοι; Галилеяне?

2:8 - Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились.

καὶ И πῶς как ἡμεῖς мы ἀκούομεν слышим ἕκαστος каждый ⸂τῇ - ἰδίᾳ странным διαλέκτῳ⸃ говором ἡμῶν нашим ἐν в котором ἐγεννήθημεν; были рождены?

2:9 - Парфяне, и Мидяне, и Еламиты, и жители Месопотамии, Иудеи и Каппадокии, Понта и Асии,

Πάρθοι Парфяне καὶ и Μῆδοι Мидяне καὶ и ᾿Ελαμῖται, Еламиты, καὶ и οἱ - κατοικοῦντες населяющие τὴν - Μεσοποταμίαν, Месопотамию, ᾿Ιουδαίαν Иудею ⸰τε⸰ - καὶ и Καππαδοκίαν, Каппадокию, Πόντον Понт καὶ и τὴν - ᾿Ασίαν, Азию,

2:10 - Фригии и Памфилии, Египта и частей Ливии, прилежащих к Киринее, и пришедшие из Рима, Иудеи и прозелиты,

Φρυγίαν Фригию τε - καὶ и Παμφυλίαν, Памфилию, Αἴγυπτον Египет καὶ и τὰ - μέρη пределы τῆς - Λιβύης Ливии τῆς - κατὰ около Κυρήνην, Кирены, καὶ и οἱ - ἐπιδημοῦντες прибывающие ‛Ρωμαῖοι, Римляне,

2:11 - критяне и аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божиих?

᾿Ιουδαῖοί Иудеи τε - καὶ и προσήλυτοι, прозелиты, Κρῆτες Критяне καὶ и ⸂῎Αραβες⸃, Аравитяне, ἀκούομεν слышим λαλούντων произносящих αὐτῶν их ταῖς - ἡμετέραις нашими γλώσσαις наречиями τὰ это μεγαλεῖα великолепное τοῦ - θεοῦ. (от) Бога.

2:12 - И изумлялись все и, недоумевая, говорили друг другу: что это значит?

ἐξίσταντο Изумлялись δὲ же πάντες все καὶ и ⸂διηπόρουν⸃, недоумевали, ἄλλος друг πρὸς к ἄλλον другу λέγοντες, говоря, Τί Что θέλει означает τοῦτο это εἶναι; быть?

2:13 - А иные, насмехаясь, говорили: они напились сладкого вина.

ἕτεροι Другие δὲ же διαχλευάζοντες насмехающиеся ἔλεγον говорили ὅτι что Γλεύκους Молодым вином μεμεστωμένοι наполнившиеся εἰσίν. есть.

2:14 - Петр же, став с одиннадцатью, возвысил голос свой и возгласил им: мужи Иудейские, и все живущие в Иерусалиме! сие да будет вам известно, и внимайте словам моим:

Σταθεὶς Встав δὲ же - Πέτρος Пётр σὺν с τοῖς - ⸂ἕνδεκα⸃ одиннадцатью ἐπῆρεν поднял τὴν - φωνὴν голос αὐτοῦ свой καὶ и ⸂ἀπεφθέγξατο⸃ провозгласил αὐτοῖς, им, ῎Ανδρες Мужи ᾿Ιουδαῖοι Иудеи καὶ и οἱ - κατοικοῦντες населяющие ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалим πάντες, все, τοῦτο это ὑμῖν вам γνωστὸν известное ἔστω пусть будет καὶ и ⸂ἐνωτίσασθε⸃ выслушайте τὰ - ῥήματά слова́ μου. мои.

2:15 - они не пьяны, как вы думаете, ибо теперь третий час дня;

οὐ Не γὰρ ведь ὡς как ὑμεῖς вы ὑπολαμβάνετε предполагаете οὗτοι эти μεθύουσιν, пьяны, ⸂ἔστιν есть γὰρ же ὥρα час τρίτη третий τῆς - ἡμέρας⸃, дня,

2:16 - но это есть предреченное пророком Иоилем:

ἀλλὰ но τοῦτό это ἐστιν есть τὸ - εἰρημένον сказанное διὰ через τοῦ - προφήτου пророка ⸰᾿Ιωήλ⸰· Иоиля:

2:17 - И будет в последние дни, говорит Бог, излию от Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; и юноши ваши будут видеть видения, и старцы ваши сновидениями вразумляемы будут.

Καὶ И ἔσται будет ⸂ἐν в ταῖς - ἐσχάταις последние ἡμέραις⸃, дни, λέγει говорит ⸂ὁ - θεός⸃, Бог, ἐκχεῶ изолью ἀπὸ от τοῦ - πνεύματός Духа μου Моего ἐπὶ на ⸂πᾶσαν всякую σάρκα⸃, плоть, καὶ и προφητεύσουσιν будут пророчествовать οἱ - υἱοὶ сыновья́ ⸂ὑμῶν⸃ ваши καὶ и αἱ - θυγατέρες дочери ⸂⸰ὑμῶν⸰⸃, ваши, καὶ и οἱ - νεανίσκοι юноши ⸰ὑμῶν⸰ ваши ὁράσεις виде́ния ὄψονται, увидят, καὶ и οἱ - πρεσβύτεροι старцы ⸰ὑμῶν⸰ ваши ἐνυπνίοις сновидениями ἐνυπνιασθήσονται· будут сниться;

2:18 - И на рабов Моих и на рабынь Моих в те дни излию от Духа Моего, и будут пророчествовать.

καί и γε - ἐπὶ на τοὺς - δούλους рабов μου Моих καὶ и ἐπὶ на τὰς - δούλας рабынь μου Моих ⸰ἐν в ταῖς - ἡμέραις дни ἐκείναις⸰ те ἐκχεῶ изолью ἀπὸ от τοῦ - πνεύματός Духа μου, Моего, ⸰καὶ и προφητεύσουσιν⸰. будут пророчествовать.

2:19 - И покажу чудеса на небе вверху и знамения на земле внизу, кровь и огонь и курение дыма.

καὶ И δώσω дам τέρατα чудеса ἐν в το οὐρανῷ небе ἄνω наверху καὶ и σημεῖα знамения ἐπὶ на τῆς - γῆς земле κάτω, внизу, ⸰αἷμα кровь καὶ И πῦρ огонь καὶ и ἀτμίδα испарение καπνοῦ⸰. дыма.

2:20 - Солнце превратится во тьму, и луна — в кровь, прежде нежели наступит день Господень, великий и славный.

- ἥλιος Солнце μεταστραφήσεται будет превращено εἰς во σκότος тьму καὶ и - σελήνη луна εἰς в αἷμα кровь πρὶν прежде ἐλθεῖν придёт ἡμέραν день κυρίου Го́спода - μεγάλην великий ⸰καὶ и ἐπιφανῆ⸰. славный.

2:21 - И будет: всякий, кто призовет имя Господне, спасется.

καὶ И ἔσται будет πᾶς всякий ὃς кто ἂν - ἐπικαλέσηται призовёт τὸ - ὄνομα имя κυρίου Го́спода σωθήσεται. будет спасён.

2:22 - Мужи Израильские! выслушайте слова сии: Иисуса Назорея, Мужа, засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете,

῎Ανδρες Мужи ᾿Ισραηλῖται, Израильтяне, ἀκούσατε послушайте τοὺς - λόγους слова́ τούτους· эти: ᾿Ιησοῦν Иисуса τὸν - Ναζωραῖον, Назорея, ἄνδρα Мужа ⸂ἀποδεδειγμένον⸃ провозглашённого ἀπὸ от τοῦ - θεοῦ Бога εἰς для ⸂ὑμᾶς⸃ вас δυνάμεσι силами καὶ и τέρασι чудесами καὶ и σημείοις знамениями οἷς которыми ἐποίησεν сделал δι᾿ через αὐτοῦ Него - θεὸς Бог ἐν в μέσῳ середине ὑμῶν, вас, καθὼς как αὐτοὶ сами οἴδατε, знаете,

2:23 - Сего, по определенному совету и предведению Божию преданного, вы взяли и, пригвоздив руками беззаконных, убили;

τοῦτον Этого τῇ - ὡρισμένῃ определённым βουλῇ советом καὶ и προγνώσει промыслом τοῦ - θεοῦ Бога ἔκδοτον выданного διὰ через χειρὸς руку ἀνόμων беззаконных προσπήξαντες пригвоздив ἀνείλατε, вы убили,

2:24 - но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было удержать Его.

ὃν Которого - θεὸς Бог ἀνέστησεν воскресил λύσας разрушив τὰς - ὠδῖνας му́ки τοῦ - ⸂θανάτου⸃, смерти, καθότι так как οὐκ не ἦν было δυνατὸν возможно κρατεῖσθαι быть удерживаемым αὐτὸν Его ὑπ᾿ от αὐτοῦ· неё;

2:25 - Ибо Давид говорит о Нем: видел я пред собою Господа всегда, ибо Он одесную меня, дабы я не поколебался.

Δαυὶδ Давид γὰρ же λέγει говорит εἰς в отношении αὐτόν· Него: Προορώμην Предвидел Я τὸν - κύριον Го́спода ἐνώπιόν перед лицом μου Моего διὰ во παντός, всякое (время), ὅτι потому что ἐκ с δεξιῶν правой стороны́ μού Меня ἐστιν Он есть ἵνα чтобы μὴ не σαλευθῶ. был поколеблен Я.

2:26 - Оттого возрадовалось сердце мое и возвеселился язык мой; даже и плоть моя упокоится в уповании,

διὰ Через τοῦτο это ηὐφράνθη развеселилось ⸂ἡ - καρδία сердце μου⸃ Моё καὶ и ἠγαλλιάσατο возвеселился - γλῶσσά язык μου, Мой, ἔτι ещё δὲ же καὶ и - σάρξ плоть μου Моя κατασκηνώσει найдёт отдых ἐπ᾿ в ἐλπίδι· надежде;

2:27 - ибо Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему увидеть тления.

ὅτι потому что οὐκ не ἐγκαταλείψεις оставишь Ты τὴν - ψυχήν душу μου Мою εἰς в ᾅδην, аду, οὐδὲ и не δώσεις дашь τὸν - ὅσιόν благочестивому σου Твоему ἰδεῖν увидеть διαφθοράν. гниение.

2:28 - Ты дал мне познать путь жизни, Ты исполнишь меня радостью пред лицем Твоим.

ἐγνώρισάς Ты дал познать μοι мне ὁδοὺς пути ζωῆς, жизни, πληρώσεις наполнишь με Меня εὐφροσύνης весельем μετὰ перед τοῦ - προσώπου лицом σου. Твоим.

2:29 - Мужи братия! да будет позволено с дерзновением сказать вам о праотце Давиде, что он и умер и погребен, и гроб его у нас до сего дня.

῎Ανδρες Мужи ἀδελφοί, братья, ἐξὸν можно εἰπεῖν сказать μετὰ с παρρησίας уверенностью πρὸς к ὑμᾶς вам περὶ о τοῦ - πατριάρχου праотце Δαυίδ, Давиде, ὅτι что καὶ и ἐτελεύτησεν он скончался καὶ и ἐτάφη был погребён καὶ и τὸ - μνῆμα гробница αὐτοῦ его ἔστιν есть ⸂ἐν⸃ у ἡμῖν нас ἄχρι до τῆς - ἡμέρας дня ταύτης· этого;

2:30 - Будучи же пророком и зная, что Бог с клятвою обещал ему от плода чресл его воздвигнуть Христа во плоти и посадить на престоле его,

προφήτης пророк οὖν же ὑπάρχων, оказываясь, καὶ и εἰδὼς зная ὅτι что ὅρκῳ клятвой ὤμοσεν поклялся αυτο ему - θεὸς Бог ἐκ из καρποῦ плода τῆς - ⸂ὀσφύος⸃ бедра αὐτοῦ его καθίσαι посадить ἐπὶ на τὸν - θρόνον трон αὐτοῦ, его,

2:31 - Он прежде сказал о воскресении Христа, что не оставлена душа Его в аде, и плоть Его не видела тления.

⸂προϊδὼν⸃ предвидя ἐλάλησεν сказал περὶ о τῆς - ἀναστάσεως воскрешении τοῦ - Χριστοῦ Христа ὅτι что οὔτε и не ἐγκατελείφθη был оставлен Он εἰς в ⸂ᾅδην⸃ аду οὔτε и не - σὰρξ плоть αὐτοῦ Его εἶδεν увидела διαφθοράν. гниение.

2:32 - Сего Иисуса Бог воскресил, чему все мы свидетели.

τοῦτον Этого τὸν - ᾿Ιησοῦν Иисуса ἀνέστησεν воскресил - θεός, Бог, οὗ этого πάντες все ἡμεῖς мы ἐσμεν есть μάρτυρες. свидетели.

2:33 - Итак Он, быв вознесен десницею Божиею и приняв от Отца обетование Святаго Духа, излил то, что вы ныне видите и слышите.

τῇ - δεξια̣ϋ Правой
[рукой]
οὖν же τῇ - θεοῦ Бога ὑψωθεὶς был вознесён τήν - τε и ἐπαγγελίαν обещание τοῦ - πνεύματος Духа τοῦ - ἁγίου Святого λαβὼν приняв παρὰ у τοῦ - πατρὸς Отца ἐξέχεεν Он излил ⸂τοῦτο это то, что ὑμεῖς вы καὶ и βλέπετε видите καὶ⸃ и ἀκούετε. слышите.

2:34 - Ибо Давид не восшел на небеса; но сам говорит: сказал Господь Господу моему: седи одесную Меня,

οὐ Не γὰρ ведь Δαυὶδ Давид ἀνέβη взошёл εἰς в τοὺς - οὐρανούς, небеса, λέγει говорит δὲ же αὐτός· он: Εἶπεν Сказал ⸰ὁ⸰ - κύριος Господь το κυρίῳ Господу μου, моему, Κάθου Сиди ἐκ - δεξιῶν справа (от) μου, моему,

2:35 - доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих.

ἕως пока ἂν - θῶ положу τοὺς - ἐχθρούς врагов σου Твоих ὑποπόδιον (в) подножие τῶν - ποδῶν ног σου. Твоих.

2:36 - Итак твердо знай, весь дом Израилев, что Бог соделал Господом и Христом Сего Иисуса, Которого вы распяли.

ἀσφαλῶς Неколебимо οὖν итак γινωσκέτω пусть знает πᾶς весь οἶκος дом ᾿Ισραὴλ Израиля ὅτι что καὶ и κύριον Го́спода αὐτὸν Самого καὶ и Χριστὸν Христа ⸂ἐποίησεν приготовил - θεός⸃, Бог, τοῦτον Этого τὸν - ᾿Ιησοῦν Иисуса ὃν Которого ὑμεῖς вы ἐσταυρώσατε. распяли.

2:37 - Услышав это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия?

⸂᾿Ακούσαντες Услышав δὲ⸃ же κατενύγησαν сокрушили τὴν - καρδίαν, сердца, ⸂εἶπόν сказали τε⸃ - πρὸς к τὸν - Πέτρον Петру καὶ и τοὺς - ⸰λοιποὺς⸰ остальным ἀποστόλους· посланникам: Τί Что ποιήσωμεν, будем делать, ἄνδρες мужи ἀδελφοί братья

2:38 - Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа.

Πέτρος Пётр δὲ же ⸂πρὸς к αὐτούς· ним: Μετανοήσατε, Покайтесь, φησίν,⸃ говорит, καὶ и βαπτισθήτω пусть будет окроплён ἕκαστος каждый ὑμῶν (из) вас ⸂ἐπὶ⸃ во το ὀνόματι имя ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа εἰς для ἄφεσιν прощения ⸂τῶν - ἁμαρτιῶν грехов ὑμῶν⸃, ваших, καὶ и λήμψεσθε полу́чите τὴν - δωρεὰν дар τοῦ - ἁγίου Святого πνεύματος· Духа;

2:39 - Ибо вам принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет Господь Бог наш.

⸂ὑμῖν⸃ вам γάρ же ἐστιν есть - ἐπαγγελία обещание καὶ и τοῖς - τέκνοις детям ⸂ὑμῶν⸃ вашим καὶ и πᾶσιν всем τοῖς которым εἰς - μακρὰν вдали ὅσους сколько ἂν бы προσκαλέσηται призвал κύριος Господь - θεὸς Бог ἡμῶν. наш.

2:40 - И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: спасайтесь от рода сего развращенного.

ἑτέροις Другими τε - λόγοις словами πλείοσιν многими διεμαρτύρατο, он засвидетельствовал, καὶ и παρεκάλει призывал αὐτοὺς их λέγων· говоря: Σώθητε Спасайтесь ἀπὸ от τῆς - γενεᾶς рода τῆς - σκολιᾶς коварного ταύτης. этого.

2:41 - Итак охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч.

οἱ Которые μὲν ведь οὖν же ⸂ἀποδεξάμενοι⸃ приняв τὸν - λόγον слово αὐτοῦ его ἐβαπτίσθησαν, были окроплены, καὶ и προσετέθησαν были прибавлены ἐν в τῇ - ἡμέρᾳ день ἐκείνῃ тот ψυχαὶ душ ὡσεὶ приблизительно τρισχίλιαι. три тысячи.

2:42 - И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и в молитвах.

ἦσαν Они были δὲ же προσκαρτεροῦντες придерживаясь τῇ - διδαχῇ учению τῶν - ἀποστόλων посланников καὶ и τῇ - κοινωνίᾳ, общению, τῇ - κλάσει преломлению τοῦ - ἄρτου хлеба καὶ и ταῖς - προσευχαῖς. молитв.

2:43 - Был же страх на всякой душе; и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме.

᾿Εγίνετο Был δὲ же πάσῃ (на) всякой ψυχῇ душе́ φόβος, страх, πολλά многие ⸂⸰τε⸰⸃ - τέρατα чудеса καὶ и σημεῖα знамения διὰ через τῶν - ἀποστόλων посланников ἐγίνετο сделались

2:44 - Все же верующие были вместе и имели всё общее.

πάντες Все δὲ же οἱ - ⸂πιστεύοντες⸃ верующие ⸂ἦσαν были ἐπὶ за τὸ - αὐτὸ одно Καὶ⸃ И εἶχον имели ἅπαντα всё κοινά, общее,

2:45 - И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого.

καὶ и ⸂τὰ - κτήματα приобретения καὶ и τὰς⸃ - ὑπάρξεις имущества ἐπίπρασκον продавали καὶ и διεμέριζον разделяли αὐτὰ их πᾶσιν всем καθότι соответственно ἄν если τις кто-либо χρείαν нужду εἶχεν· имел;

2:46 - И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, принимали пищу в веселии и простоте сердца,

⸂καθ᾿ каждый ἡμέραν день ⸂τε⸃ - προσκαρτεροῦντες придерживаясь ὁμοθυμαδὸν единодушно ἐν в το ἱερῷ, Храме, κλῶντές преломляя τε - ⸂καθ᾿ каждый οἶκον⸃ дому ἄρτον, хлеб, μετελάμβανον они принимали τροφῆς пищу ἐν в ἀγαλλιάσει ликовании καὶ и ἀφελότητι простоте καρδίας, се́рдца,

2:47 - хваля Бога и находясь в любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви.

αἰνοῦντες хваля τὸν - θεὸν Бога καὶ и ἔχοντες неся χάριν благодать πρὸς ко ὅλον всему τὸν - ⸂λαόν⸃. народу. - δὲ А κύριος Господь προσετίθει прибавлял τοὺς - σῳζομένους спасаемых καθ᾿ каждый ἡμέραν день ⸂ἐπὶ за τὸ - αὐτό⸃. одно.

Открыть окно