Библия Biblezoom Cloud / Деяния 16 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


16:1 - Дошел он до Дервии и Листры. И вот, там был некоторый ученик, именем Тимофей, которого мать была Иудеянка уверовавшая, а отец Еллин,

Κατήντησεν Он дошёл δὲ же καὶ и εἰς до Δέρβην Дервии καὶ и εἰς до Λύστραν. Листры. καὶ И ἰδοὺ вот μαθητής ученик τις некоторый ἦν был ἐκεῖ там ὀνόματι именем Τιμόθεος, Тимофей, υἱὸς сын γυναικὸς женщины ᾿Ιουδαίας Иудейки πιστῆς верной πατρὸς отца δὲ же ῞Ελληνος, Эллина,

16:2 - и о котором свидетельствовали братия, находившиеся в Листре и Иконии.

ὃς который ἐμαρτυρεῖτο был свидетельствуем ὑπὸ от τῶν - ἐν в Λύστροις Листрах καὶ и ᾿Ικονίῳ Иконии ἀδελφῶν. братьев.

16:3 - Его пожелал Павел взять с собою; и, взяв, обрезал его ради Иудеев, находившихся в тех местах; ибо все знали об отце его, что он был Еллин.

τοῦτον Этого ἠθέλησεν пожелал - Παῦλος Павел σὺν с αυτο ним ἐξελθεῖν, уйти, καὶ и λαβὼν взяв περιέτεμεν обрезал αὐτὸν его διὰ из-за τοὺς - ᾿Ιουδαίους Иудеев τοὺς - ὄντας находящихся ἐν в τοῖς - τόποις местах ἐκείνοις, тех, ᾔδεισαν они знали γὰρ ведь ἅπαντες все ὅτι что ῞Ελλην Эллин - πατὴρ отец αὐτοῦ его ὑπῆρχεν. пребывал.

16:4 - Проходя же по городам, они предавали верным соблюдать определения, постановленные Апостолами и пресвитерами в Иерусалиме.

ὡς Когда δὲ же διεπορεύοντο они проходили τὰς - πόλεις, города́, παρεδίδοσαν они передавали αὐτοῖς им φυλάσσειν сохранять τὰ - δόγματα указания τὰ - κεκριμένα постановленные ὑπὸ от τῶν - ἀποστόλων посланных καὶ и πρεσβυτέρων старейшин τῶν - ἐν в ‛Ιεροσολύμοις. Иерусалиме.

16:5 - И церкви утверждались верою и ежедневно увеличивались числом.

αἱ - μὲν Однако οὖν всё же ἐκκλησίαι собрания ἐστερεοῦντο укреплялись τῇ - πίστει (в) вере καὶ и ἐπερίσσευον изобиловали αἱ - ἀριθμῷ числом καθ᾿ каждый ἡμέραν. день.

16:6 - Пройдя через Фригию и Галатийскую страну, они не были допущены Духом Святым проповедывать слово в Асии.

Διῆλθον Они прошли δὲ же τὴν - Φρυγίαν Фригию καὶ и Γαλατικὴν Галатийскую χώραν, страну, κωλυθέντες препятствуемые ὑπὸ - τοῦ - ἁγίου Святым πνεύματος Духом λαλῆσαι произнести τὸν - λόγον Слово ἐν в τῇ - ᾿Ασίᾳ· Азии;

16:7 - Дойдя до Мисии, предпринимали идти в Вифинию; но Дух не допустил их.

ἐλθόντες идя δὲ же κατὰ по τὴν - Μυσίαν Мисии ἐπείραζον пытались εἰς в τὴν - Βιθυνίαν Вифинию πορευθῆναι, отправиться, καὶ и οὐκ не εἴασεν позволил αὐτοὺς им τὸ - πνεῦμα Дух ᾿Ιησοῦ· Иисуса;

16:8 - Миновав же Мисию, сошли они в Троаду.

παρελθόντες пройдя δὲ же τὴν - Μυσίαν Мисию κατέβησαν отошли εἰς в Τρῳάδα. Троаду.

16:9 - И было ночью видение Павлу: предстал некий муж, Македонянин, прося его и говоря: приди в Македонию и помоги нам.

καὶ И ὅραμα виде́ние διὰ через τῆς - νυκτὸς ночь το Παύλῳ Павлу ὤφθη, было явлено, ἀνὴρ муж Μακεδών Македонец τις некоторый ἦν был ἑστὼς стоящий καὶ и παρακαλῶν просящий αὐτὸν его καὶ И λέγων, говоря, Διαβὰς Перейдя εἰς в Μακεδονίαν Македонию βοήθησον помоги ἡμῖν. нам.

16:10 - После сего видения, тотчас мы положили отправиться в Македонию, заключая, что призывал нас Господь благовествовать там.

ὡς Когда δὲ же τὸ - ὅραμα виде́ние εἶδεν, он увидел, εὐθέως тотчас ἐζητήσαμεν мы поискали ἐξελθεῖν выйти εἰς в Μακεδονίαν, Македонию, συμβιβάζοντες рассуждая ὅτι что προσκέκληται призвал ἡμᾶς нас - θεὸς Бог εὐαγγελίσασθαι благовозвестить αὐτούς. им.

16:11 - Итак, отправившись из Троады, мы прямо прибыли в Самофракию, а на другой день в Неаполь,

᾿Αναχθέντες Отъехав δὲ же ἀπὸ от Τρῳάδος Троады εὐθυδρομήσαμεν мы устремились прямо εἰς в Σαμοθρᾴκην, Самофракию, τῇ - δὲ а ἐπιούσῃ наступающим (днём) εἰς в Νέαν Новый Πόλιν, Город,

16:12 - оттуда же в Филиппы: это первый город в той части Македонии, колония. В этом городе мы пробыли несколько дней.

κἀκεῖθεν и оттуда εἰς в Φιλίππους, Филиппы, ἥτις который ἐστὶν есть πρώτης первый μερίδος части τῆς - Μακεδονίας Македонии πόλις, город, κολωνία. колония. ἦμεν Мы были δὲ же ἐν в ταύτῃ этом τῇ - πόλει городе διατρίβοντες проводя ἡμέρας дни τινάς. некоторые.

16:13 - В день же субботний мы вышли за город к реке, где, по обыкновению, был молитвенный дом, и, сев, разговаривали с собравшимися там женщинами.

τῇ - τε И ἡμέρᾳ днём τῶν - σαββάτων суббот ἐξήλθομεν мы вышли ἔξω из τῆς - πύλης воро́т παρὰ у ποταμὸν реки́ οὗ где ἐνομίζομεν считался προσευχὴν дом молитвы εἶναι, есть, καὶ и καθίσαντες расположившись ἐλαλοῦμεν говорили ταῖς - συνελθούσαις с собравшимися γυναιξίν. женщинами.

16:14 - И одна женщина из города Фиатир, именем Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, слушала; и Господь отверз сердце ее внимать тому, что говорил Павел.

καί И τις некая γυνὴ женщина ὀνόματι именем Λυδία, Лидия, πορφυρόπωλις торгующая пурпуром πόλεως го́рода Θυατείρων Фиатир σεβομένη почитающая τὸν - θεόν, Бога, ἤκουεν, слушала, ἧς которой - κύριος Господь διήνοιξεν раскрыл τὴν - καρδίαν сердце προσέχειν обратить внимание τοῖς - λαλουμένοις возвещаемым (словам) ὑπὸ от τοῦ - Παύλου. Павла.

16:15 - Когда же крестилась она и домашние ее, то просила нас, говоря: если вы признали меня верною Господу, то войдите в дом мой и живите у меня. И убедила нас.

ὡς Когда δὲ же ἐβαπτίσθη она была омыта καὶ и - οἶκος дом αὐτῆς, её, παρεκάλεσεν она попросила λέγουσα, говоря, Εἰ Если κεκρίκατέ вы избрали με меня πιστὴν верной το κυρίῳ Господу εἶναι, быть, εἰσελθόντες войдя εἰς в τὸν - οἶκόν дом μου мой μένετε· оставайтесь; καὶ и παρεβιάσατο удержала ἡμᾶς. нас.

16:16 - Случилось, что, когда мы шли в молитвенный дом, встретилась нам одна служанка, одержимая духом прорицательным, которая через прорицание доставляла большой доход господам своим.

᾿Εγένετο Случилось δὲ же πορευομένων идущих ἡμῶν нас εἰς в τὴν - προσευχὴν дом молитвы παιδίσκην служанку τινὰ некоторую ἔχουσαν имеющую πνεῦμα духа πύθωνα прорицающего Пи́фона ὑπαντῆσαι встретиться ἡμῖν, нам, ἥτις которая ἐργασίαν заработок πολλὴν большой παρεῖχεν доставляла τοῖς - κυρίοις господам αὐτῆς своим μαντευομένη. предсказывая.

16:17 - Идя за Павлом и за нами, она кричала, говоря: сии человеки — рабы Бога Всевышнего, которые возвещают нам путь спасения.

αὕτη Она κατακολουθοῦσα следовавшая το Παύλῳ (за) Павлом καὶ и ἡμῖν нами ἔκραζεν кричала λέγουσα, говоря, αὕτη Она οἱ - ἄνθρωποι люди δοῦλοι рабы τοῦ - θεοῦ Бога τοῦ - ὑψίστου Всевышнего εἰσίν, есть, οἵτινες которые καταγγέλλουσιν возвещают ὑμῖν вам ὁδὸν путь σωτηρίας. спасения.

16:18 - Это она делала много дней. Павел, вознегодовав, обратился и сказал духу: именем Иисуса Христа повелеваю тебе выйти из нее. И дух вышел в тот же час.

τοῦτο Это δὲ же ἐποίει она делала ἐπὶ в πολλὰς многих ἡμέρας. днях. διαπονηθεὶς Раздосадованный δὲ же Παῦλος Павел καὶ и ἐπιστρέψας обратившись το πνεύματι духу εἶπεν, сказал, Παραγγέλλω Приказываю σοι тебе ἐν в ὀνόματι имени ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа ἐξελθεῖν выйти ἀπ᾿ из αὐτῆς· неё; καὶ и ἐξῆλθεν он вышел αὐτῇ этим τῇ - ὥρᾳ. часом.

16:19 - Тогда господа ее, видя, что исчезла надежда дохода их, схватили Павла и Силу и повлекли на площадь к начальникам.

ἰδόντες Увидев δὲ же οἱ - κύριοι господа́ αὐτῆς её ὅτι что ἐξῆλθεν ушла - ἐλπὶς надежда τῆς - ἐργασίας дохода αὐτῶν их ἐπιλαβόμενοι взяв τὸν - Παῦλον Павла καὶ и τὸν - Σιλᾶν Силу εἵλκυσαν приволокли εἰς на τὴν - ἀγορὰν рыночную площадь ἐπὶ к τοὺς - ἄρχοντας, начальникам,

16:20 - И, приведя их к воеводам, сказали: сии люди, будучи Иудеями, возмущают наш город

καὶ и προσαγαγόντες подведя αὐτοὺς их τοῖς - στρατηγοῖς командующим εἶπαν, сказали, Οὗτοι Эти οἱ - ἄνθρωποι люди ἐκταράσσουσιν приводят в смятение ἡμῶν наш τὴν - πόλιν город ᾿Ιουδαῖοι Иудеи ὑπάρχοντες, пребывающие,

16:21 - и проповедуют обычаи, которых нам, Римлянам, не следует ни принимать, ни исполнять.

καὶ и καταγγέλλουσιν возвещают ἔθη обычаи которые οὐκ не ἔξεστιν позволяется ἡμῖν нам παραδέχεσθαι принимать οὐδὲ и не ποιεῖν исполнять ‛Ρωμαίοις Римлянами οὖσιν. являясь.

16:22 - Народ также восстал на них, а воеводы, сорвав с них одежды, велели бить их палками

καὶ И συνεπέστη восстала - ὄχλος толпа κατ᾿ против αὐτῶν, них, καὶ и οἱ - στρατηγοὶ начальники охраны περιρήξαντες сорвавшие αὐτῶν их τὰ - ἱμάτια одежды ἐκέλευον приказывали ῥαβδίζειν, бить палками,

16:23 - и, дав им много ударов, ввергли в темницу, приказав темничному стражу крепко стеречь их.

πολλάς многие τε - ἐπιθέντες наложив αὐτοῖς им πληγὰς удары ἔβαλον бросили εἰς в φυλακήν, тюрьму, παραγγείλαντες приказав το δεσμοφύλακι сто́рожу тюрьмы` ἀσφαλῶς надёжно τηρεῖν стеречь αὐτούς· их;

16:24 - Получив такое приказание, он ввергнул их во внутреннюю темницу и ноги их забил в колоду.

ὃς который παραγγελίαν приказание τοιαύτην такое λαβὼν получив ἔβαλεν бросил αὐτοὺς их εἰς во τὴν - ἐσωτέραν внутреннюю φυλακὴν тюрьму καὶ и τοὺς - πόδας но́ги ἠσφαλίσατο закрепил αὐτῶν их εἰς в τὸ - ξύλον. колоду.

16:25 - Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога; узники же слушали их.

Κατὰ По δὲ - τὸ - μεσονύκτιον полуночи Παῦλος Павел καὶ и Σιλᾶς Сила προσευχόμενοι молясь ὕμνουν воспевали τὸν - θεόν, Бога, ἐπηκροῶντο слушали δὲ же αὐτῶν их οἱ - δέσμιοι· узники;

16:26 - Вдруг сделалось великое землетрясение, так что поколебалось основание темницы; тотчас отворились все двери, и у всех узы ослабели.

ἄφνω внезапно δὲ же σεισμὸς землетрясение ἐγένετο сделалось μέγας великое ὥστε так, что σαλευθῆναι быть поколебленными τὰ - θεμέλια основания τοῦ - δεσμωτηρίου, тюрьмы́, ἠνεῴχθησαν открылись δὲ же παραχρῆμα тотчас αἱ - θύραι две́ри πᾶσαι, все, καὶ и πάντων всех τὰ - δεσμὰ узы ἀνέθη. были сняты.

16:27 - Темничный же страж, пробудившись и увидев, что двери темницы отворены, извлек меч и хотел умертвить себя, думая, что узники убежали.

ἔξυπνος Бессонный δὲ же γενόμενος сделавшийся - δεσμοφύλαξ сторож тюрьмы́ καὶ и ἰδὼν увидев ἀνεῳγμένας открытые τὰς - θύρας две́ри τῆς - φυλακῆς, тюрьмы́, σπασάμενος выхватив τὴν - μάχαιραν меч ἤμελλεν готовился ἑαυτὸν самого себя ἀναιρεῖν, убивать, νομίζων считая ἐκπεφευγέναι выбежавшими τοὺς - δεσμίους. узников.

16:28 - Но Павел возгласил громким голосом, говоря: не делай себе никакого зла, ибо все мы здесь.

ἐφώνησεν Закричал δὲ же μεγάλῃ громким φωνῇ голосом - Παῦλος Павел λέγων, говоря, Μηδὲν Нисколько πράξῃς (не) причини σεαυτῷ тебе самому κακόν, злое, ἅπαντες все γάρ ведь ἐσμεν мы есть ἐνθάδε. здесь.

16:29 - Он потребовал огня, вбежал в темницу и в трепете припал к Павлу и Силе,

αἰτήσας Попросив δὲ же φῶτα свет εἰσεπήδησεν, он вскочил, καὶ и ἔντρομος трепетен γενόμενος сделавшись προσέπεσεν припал το Παύλῳ (к) Павлу καὶ и τῷ - Σιλα̣ϋ, Силе,

16:30 - и, выведя их вон, сказал: государи мои! что мне делать, чтобы спастись?

καὶ и προαγαγὼν проведя αὐτοὺς их ἔξω вон ἔφη, сказал, Κύριοι, Господа́, τί что με мне δεῖ надлежит ποιεῖν делать ἵνα чтобы σωθῶ; я был спасён?

16:31 - Они же сказали: веруй в Господа Иисуса Христа, и спасешься ты и весь дом твой.

οἱ - δὲ А εἶπαν, они сказали, Πίστευσον Поверь ἐπὶ в τὸν - κύριον Го́спода ᾿Ιησοῦν, Иисуса, καὶ и σωθήσῃ будешь спасён σὺ ты καὶ и - οἶκός дом σου. твой.

16:32 - И проповедали слово Господне ему и всем, бывшим в доме его.

καὶ И ἐλάλησαν возвестили αυτο ему τὸν - λόγον Слово τοῦ - κυρίου Го́спода σὺν со πᾶσιν всеми τοῖς - ἐν в τῇ - οἰκίᾳ доме αὐτοῦ. его.

16:33 - И, взяв их в тот час ночи, он омыл раны их и немедленно крестился сам и все домашние его.

καὶ И παραλαβὼν забравши αὐτοὺς их ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ - ὥρᾳ час τῆς - νυκτὸς ночью ἔλουσεν он омыл ἀπὸ от τῶν - πληγῶν, ушибов, καὶ и ἐβαπτίσθη был окроплён αὐτὸς он καὶ и οἱ - αὐτοῦ его πάντες все παραχρῆμα, тотчас,

16:34 - И, приведя их в дом свой, предложил трапезу и возрадовался со всем домом своим, что уверовал в Бога.

ἀναγαγών введя τε - αὐτοὺς их εἰς в τὸν - οἶκον дом παρέθηκεν предложил τράπεζαν, стол, καὶ и ἠγαλλιάσατο возликовал πανοικεὶ всем домом πεπιστευκὼς уверовавший το θεῷ. Богу.

16:35 - Когда же настал день, воеводы послали городских служителей сказать: отпусти тех людей.

‛Ημέρας Дня δὲ же γενομένης случившегося ἀπέστειλαν послали οἱ - στρατηγοὶ командующие τοὺς - ῥαβδούχους жезлоносцев λέγοντες, говоря, ᾿Απόλυσον Отпусти τοὺς - ἀνθρώπους людей ἐκείνους. тех.

16:36 - Темничный страж объявил о сем Павлу: воеводы прислали отпустить вас; итак выйдите теперь и идите с миром.

ἀπήγγειλεν Сообщил δὲ же - δεσμοφύλαξ сторож тюрьмы́ τοὺς - λόγους слова́ τούτους эти πρὸς к τὸν - Παῦλον, Павлу, ὅτι что ᾿Απέσταλκαν Послали οἱ - στρατηγοὶ начальники охраны ἵνα чтобы ἀπολυθῆτε· вы были освобождены; νῦν теперь οὖν итак ἐξελθόντες выйдя πορεύεσθε идите ἐν в εἰρήνῃ. мире.

16:37 - Но Павел сказал к ним: нас, Римских граждан, без суда всенародно били и бросили в темницу, а теперь тайно выпускают? нет, пусть придут и сами выведут нас.

- δὲ А Παῦλος Павел ἔφη сказал πρὸς к αὐτούς, ним, Δείραντες Побив ἡμᾶς нас δημοσίᾳ принародно ἀκατακρίτους, неосуждённых, ἀνθρώπους людей ‛Ρωμαίους римских ὑπάρχοντας, оказывающихся, ἔβαλαν бросили εἰς в φυλακήν· тюрьму; καὶ и νῦν теперь λάθρᾳ тайно ἡμᾶς нас ἐκβάλλουσιν; изгоняют? οὐ Нет γάρ, же, ἀλλὰ но ἐλθόντες придя αὐτοὶ сами ἡμᾶς нас ἐξαγαγέτωσαν. пусть выведут.

16:38 - Городские служители пересказали эти слова воеводам, и те испугались, услышав, что это Римские граждане.

ἀπήγγειλαν Сообщили δὲ же τοῖς - στρατηγοῖς командующим οἱ - ῥαβδοῦχοι жезлоносцы τὰ - ῥήματα слова́ ταῦτα. эти. ἐφοβήθησαν Они устрашились δὲ же ἀκούσαντες услышав ὅτι что ‛Ρωμαῖοί римляне εἰσιν, они есть,

16:39 - И, придя, извинились перед ними и, выведя, просили удалиться из города.

καὶ и ἐλθόντες придя παρεκάλεσαν призвали αὐτούς, их, καὶ и ἐξαγαγόντες выведя ἠρώτων упросили ἀπελθεῖν пойти ἀπὸ из τῆς - πόλεως. го́рода.

16:40 - Они же, выйдя из темницы, пришли к Лидии и, увидев братьев, поучали их, и отправились.

ἐξελθόντες Выйдя δὲ же ἀπὸ из τῆς - φυλακῆς тюрьмы́ εἰσῆλθον они вошли πρὸς к τὴν - Λυδίαν, Лидии, καὶ и ἰδόντες увидев παρεκάλεσαν утешили τοὺς - ἀδελφοὺς братьев καὶ и ἐξῆλθαν. вышли.

Открыть окно