Библия Biblezoom Cloud / Деяния 13 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


13:1 - В Антиохии, в тамошней церкви были некоторые пророки и учители: Варнава, и Симеон, называемый Нигер, и Луций Киринеянин, и Манаил, совоспитанник Ирода четвертовластника, и Савл.

῏Ησαν Были δὲ же ἐν в ᾿Αντιοχείᾳ Антиохии κατὰ согласно τὴν - οὖσαν существующего ἐκκλησίαν собрания προφῆται пророки καὶ и διδάσκαλοι учители - τε - Βαρναβᾶς Варнава καὶ и Συμεὼν Симеон - καλούμενος называемый Νίγερ, Нигер, καὶ и Λούκιος Лукий - Κυρηναῖος, Киренец, Μαναήν Манаин τε - ‛Ηρῴδου Ирода τοῦ - τετραάρχου четвертовластника σύντροφος приёмный брат καὶ и Σαῦλος. Саул.

13:2 - Когда они служили Господу и постились, Дух Святый сказал: отделите Мне Варнаву и Савла на дело, к которому Я призвал их.

λειτουργούντων Служащих δὲ же αὐτῶν их τὸ - κυρίῳ Господу καὶ и νηστευόντων постящихся εἶπεν сказал τὸ - πνεῦμα Дух τὸ - ἅγιον, Святой, ᾿Αφορίσατε Отдели́те δή же μοι Мне τὸν - Βαρναβᾶν Варнаву καὶ и Σαῦλον Саула εἰς на τὸ - ἔργον дело которое προσκέκλημαι Я призвал αὐτούς. их.

13:3 - Тогда они, совершив пост и молитву и возложив на них руки, отпустили их.

τότε Тогда νηστεύσαντες выдержав пост καὶ и προσευξάμενοι помолившись καὶ и ἐπιθέντες возложив τὰς - χεῖρας ру́ки αὐτοῖς (на) них ἀπέλυσαν. отпустили.

13:4 - Сии, быв посланы Духом Святым, пришли в Селевкию, а оттуда отплыли в Кипр;

Αὐτοὶ Они μὲν же οὖν так вот ἐκπεμφθέντες высланные ὑπὸ - τοῦ - ἁγίου Святым πνεύματος Духом κατῆλθον сошли εἰς в Σελεύκειαν, Селевкию, ἐκεῖθέν оттуда τε - ἀπέπλευσαν отплыли εἰς в Κύπρον, Кипр,

13:5 - и, быв в Саламине, проповедывали слово Божие в синагогах Иудейских; имели же при себе и Иоанна для служения.

καὶ и γενόμενοι оказавшись ἐν в Σαλαμῖνι Саламине κατήγγελλον возвещали τὸν - λόγον Слово τοῦ - θεοῦ Бога ἐν в ταῖς - συναγωγαῖς собраниях τῶν - ᾿Ιουδαίων· Иудеев; εἶχον имели δὲ же καὶ и ᾿Ιωάννην Иоанна ὑπηρέτην. помощника.

13:6 - Пройдя весь остров до Пафа, нашли они некоторого волхва, лжепророка, Иудеянина, именем Вариисуса,

διελθόντες Пройдя δὲ же ὅλην весь τὴν - νῆσον остров ἄχρι до Πάφου Пафа εὗρον они нашли ἄνδρα мужа τινὰ некоторого μάγον мага ψευδοπροφήτην лжепророка ᾿Ιουδαῖον Иудея которому ὄνομα имя Βαριησοῦ, Вариисус,

13:7 - который находился с проконсулом Сергием Павлом, мужем разумным. Сей, призвав Варнаву и Савла, пожелал услышать слово Божие.

ὃς который ἦν был σὺν с το ἀνθυπάτῳ проконсулом Σεργίῳ Сергием Παύλῳ, Павлом, ἀνδρὶ мужем συνετῷ. разумным. οὗτος Этот προσκαλεσάμενος подозвавший Βαρναβᾶν Варнаву καὶ и Σαῦλον Саула ἐπεζήτησεν стал искать ἀκοῦσαι услышать τὸν - λόγον Слово τοῦ - θεοῦ· Бога;

13:8 - А Елима волхв (ибо то значит имя его) противился им, стараясь отвратить проконсула от веры.

ἀνθίστατο противостоял δὲ же αὐτοῖς им ᾿Ελύμας Элима - μάγος, маг, οὕτως так γὰρ же μεθερμηνεύεται означает τὸ - ὄνομα имя αὐτοῦ, его, ζητῶν ища διαστρέψαι совратить τὸν - ἀνθύπατον проконсула ἀπὸ от τῆς - πίστεως. веры.

13:9 - Но Савл, он же и Павел, исполнившись Духа Святаго и устремив на него взор,

Σαῦλος Саул δέ, же, который καὶ и также Παῦλος, Павел, πλησθεὶς исполненный πνεύματος Духом ἁγίου Святым ἀτενίσας пристально взглянув εἰς на αὐτὸν него

13:10 - сказал: о, исполненный всякого коварства и всякого злодейства, сын диавола, враг всякой правды! перестанешь ли ты совращать с прямых путей Господних?

εἶπεν, сказал, ῏Ω О πλήρης полный παντὸς всякой δόλου хитрости καὶ и πάσης всякого ῥᾳδιουργίας, бесчестия, υἱὲ сын διαβόλου, дьявола, ἐχθρὲ враг πάσης всякой δικαιοσύνης, праведности, οὐ не παύσῃ прекратишь διαστρέφων извращающий τὰς - ὁδοὺς пути τοῦ - κυρίου Го́спода τὰς - εὐθείας; прямые?

13:11 - И ныне вот, рука Господня на тебя: ты будешь слеп и не увидишь солнца до времени. И вдруг напал на него мрак и тьма, и он, обращаясь туда и сюда, искал вожатого.

καὶ И νῦν теперь ἰδοὺ вот χεὶρ рука κυρίου Го́спода ἐπὶ на σέ, тебя, καὶ и ἔσῃ будешь τυφλὸς слепой μὴ не βλέπων видящий τὸν - ἥλιον солнце ἄχρι до καιροῦ. срока. παραχρῆμά Тотчас τε - ἔπεσεν пал ἐπ᾿ на αὐτὸν него ἀχλὺς мрак καὶ и σκότος, тьма, καὶ и περιάγων обводя ἐζήτει он искал χειραγωγούς. поводырей.

13:12 - Тогда проконсул, увидев происшедшее, уверовал, дивясь учению Господню.

τότε Тогда ἰδὼν увидев - ἀνθύπατος проконсул τὸ - γεγονὸς случившееся ἐπίστευσεν поверил ἐκπλησσόμενος поражающийся ἐπὶ на τῇ - διδαχῇ учение τοῦ - κυρίου. Го́спода.

13:13 - Отплыв из Пафа, Павел и бывшие при нем прибыли в Пергию, в Памфилии. Но Иоанн, отделившись от них, возвратился в Иерусалим.

᾿Αναχθέντες Отъехав δὲ же ἀπὸ от τῆς - Πάφου Пафа οἱ которые περὶ возле Παῦλον Павла ἦλθον пришли εἰς в Πέργην Пергу τῆς - Παμφυλίας· Памфилии; ᾿Ιωάννης Иоанн δὲ же ἀποχωρήσας удалившись ἀπ᾿ от αὐτῶν них ὑπέστρεψεν возвратился εἰς в ‛Ιεροσόλυμα. Иерусалим.

13:14 - Они же, проходя от Пергии, прибыли в Антиохию Писидийскую и, войдя в синагогу в день субботний, сели.

αὐτοὶ Они δὲ же διελθόντες пройдя ἀπὸ от τῆς - Πέργης Пергии παρεγένοντο прибыли εἰς в ᾿Αντιόχειαν Антиохию τὴν - Πισιδίαν, Писидию, καὶ и εἰσελθόντες войдя εἰς в τὴν - συναγωγὴν собрание τῇ - ἡμέρᾳ днём τῶν - σαββάτων суббот ἐκάθισαν. сели.

13:15 - После чтения закона и пророков, начальники синагоги послали сказать им: мужи братия! если у вас есть слово наставления к народу, говорите.

μετὰ После δὲ же τὴν - ἀνάγνωσιν чтения τοῦ - νόμου Закона καὶ и τῶν - προφητῶν Пророков ἀπέστειλαν послали οἱ - ἀρχισυνάγωγοι начальники собраний πρὸς к αὐτοὺς ним λέγοντες, говоря, ῎Ανδρες Мужи ἀδελφοί, братья, εἴ если τίς какое-нибудь ἐστιν есть ἐν в ὑμῖν вас λόγος Слово παρακλήσεως увещевания πρὸς к τὸν - λαόν, народу, λέγετε. говорите.

13:16 - Павел, встав и дав знак рукою, сказал: мужи Израильтяне и боящиеся Бога! послушайте.

ἀναστὰς Встав δὲ же Παῦλος Павел καὶ и κατασείσας дав знак τῇ - χειρὶ рукой εἶπεν· сказал; ῎Ανδρες Мужи ᾿Ισραηλῖται Израильтяне καὶ и οἱ - φοβούμενοι боящиеся τὸν - θεόν, Бога, ἀκούσατε. послушайте.

13:17 - Бог народа сего избрал отцов наших и возвысил сей народ во время пребывания в земле Египетской, и мышцею вознесенною вывел их из нее,

- θεὸς Бог τοῦ - λαοῦ народа τούτου этого ᾿Ισραὴλ Израиля ἐξελέξατο выбрал τοὺς - πατέρας отцов ἡμῶν, наших, καὶ и τὸν - λαὸν народ ὕψωσεν возвысил ἐν в τῇ - παροικίᾳ поселении ἐν в γῇ земле Αἰγύπτου, Египта, καὶ и μετὰ с βραχίονος рукой ὑψηλοῦ высокой ἐξήγαγεν вывел αὐτοὺς их ἐξ из αὐτῆς, неё,

13:18 - и около сорока лет времени питал их в пустыне.

καὶ и ὡς около τεσσερακονταετῆ сорок лет χρόνον время ἐτροποφόρησεν принёс пищу αὐτοὺς им ἐν в τῇ - ἐρήμῳ, пустыне,

13:19 - И, истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их.

καὶ и καθελὼν уничтожив ἔθνη народов ἑπτὰ семь ἐν в γῇ земле Χανάαν Ханаан κατεκληρονόμησεν дал в наследство τὴν - γῆν землю αὐτῶν их

13:20 - И после сего, около четырехсот пятидесяти лет, давал им судей до пророка Самуила.

ὡς приблизительно ἔτεσιν (на) лет τετρακοσίοις четыреста καὶ и πεντήκοντα. пятьдесят. καὶ И μετὰ после ταῦτα этого ἔδωκεν Он дал κριτὰς судей ἕως до Σαμουὴλ Самуила τοῦ - προφήτου. пророка.

13:21 - Потом просили они царя, и Бог дал им Саула, сына Кисова, мужа из колена Вениаминова. Так прошло лет сорок.

κἀκεῖθεν И оттуда ᾐτήσαντο они попросили βασιλέα, царя, καὶ и ἔδωκεν дал αὐτοῖς им - θεὸς Бог τὸν - Σαοὺλ Саула υἱὸν сына Κίς, Киса, ἄνδρα мужа ἐκ из φυλῆς племени Βενιαμίν, Вениамина, ἔτη (на) лет τεσσεράκοντα. сорок.

13:22 - Отринув его, поставил им царем Давида, о котором и сказал, свидетельствуя: нашел Я мужа по сердцу Моему, Давида, сына Иессеева, который исполнит все хотения Мои.

καὶ И μεταστήσας устранив αὐτὸν его ἤγειρεν воздвиг τὸν - Δαυὶδ Давида αὐτοῖς им εἰς в βασιλέα, царя, которому καὶ и εἶπεν сказал μαρτυρήσας, засвидетельствовав, Εὗρον Я нашёл Δαυὶδ Давида τὸν - τοῦ - ᾿Ιεσσαί, Иессеева, ἄνδρα мужа κατὰ по τὴν - καρδίαν сердцу μου, Моему, ὃς который ποιήσει сделает πάντα все τὰ - θελήματά желания μου. Мои.

13:23 - Из его-то потомства Бог по обетованию воздвиг Израилю Спасителя Иисуса.

τούτου Этого - θεὸς Бог ἀπὸ от τοῦ - σπέρματος семени κατ᾿ по ἐπαγγελίαν обещанию ἤγαγεν привёл το ᾿Ισραὴλ Израилю σωτῆρα спасителя ᾿Ιησοῦν, Иисуса,

13:24 - Перед самым явлением Его Иоанн проповедывал крещение покаяния всему народу Израильскому.

προκηρύξαντος предвозвестившего ᾿Ιωάννου Иоанна πρὸ перед προσώπου лицом τῆς - εἰσόδου входа αὐτοῦ его βάπτισμα омовение μετανοίας покаяния παντὶ всему το λαῷ народу ᾿Ισραήλ. Израиля.

13:25 - При окончании же поприща своего, Иоанн говорил: за кого почитаете вы меня? я не тот; но вот, идет за мною, у Которого я недостоин развязать обувь на ногах.

ὡς Как δὲ же ἐπλήρου исполнял ᾿Ιωάννης Иоанн τὸν - δρόμον, путь, ἔλεγεν, говорил, Τί Что ἐμὲ меня ὑπονοεῖτε предполагаете εἶναι; быть? οὐκ Не εἰμὶ есть ἐγώ· я; ἀλλ᾿ но ἰδοὺ вот ἔρχεται приходит μετ᾿ после ἐμὲ меня οὗ Которого οὐκ не εἰμὶ есть я ἄξιος достоин τὸ - ὑπόδημα обувь τῶν - ποδῶν ног λῦσαι. развязать.

13:26 - Мужи братия, дети рода Авраамова, и боящиеся Бога между вами! вам послано слово спасения сего.

῎Ανδρες Мужи ἀδελφοί, братья, υἱοὶ сыновья́ γένους рода ᾿Αβραὰμ Авраама καὶ и οἱ которые ἐν в ὑμῖν вас φοβούμενοι боящиеся τὸν - θεόν, Бога, ἡμῖν нам - λόγος Слово τῆς - σωτηρίας спасения ταύτης этого ἐξαπεστάλη. было отослано.

13:27 - Ибо жители Иерусалима и начальники их, не узнав Его и осудив, исполнили слова пророческие, читаемые каждую субботу,

οἱ - γὰρ Так как κατοικοῦντες обитающие ἐν в ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалиме καὶ и οἱ - ἄρχοντες начальники αὐτῶν их τοῦτον Этого ἀγνοήσαντες не узнав καὶ и τὰς - φωνὰς голоса́ τῶν - προφητῶν пророков τὰς - κατὰ в πᾶν каждую σάββατον субботу ἀναγινωσκομένας читаемые κρίναντες осудив ἐπλήρωσαν, исполнили,

13:28 - и, не найдя в Нем никакой вины, достойной смерти, просили Пилата убить Его.

καὶ и μηδεμίαν никакую αἰτίαν причину θανάτου смерти εὑρόντες (не) найдя ᾐτήσαντο потребовали Πιλᾶτον Пилата ἀναιρεθῆναι быть казнённым αὐτόν· Ему;

13:29 - Когда же исполнили всё написанное о Нем, то, сняв с древа, положили Его во гроб.

ὡς как δὲ же ἐτέλεσαν они закончили πάντα всё τὰ - περὶ о αὐτοῦ Нём γεγραμμένα, написанное, καθελόντες сняв ἀπὸ с τοῦ - ξύλου дерева ἔθηκαν положили εἰς в μνημεῖον. гробнице.

13:30 - Но Бог воскресил Его из мертвых.

- δὲ Однако θεὸς Бог ἤγειρεν воскресил αὐτὸν Его ἐκ из νεκρῶν· мёртвых;

13:31 - Он в продолжение многих дней являлся тем, которые вышли с Ним из Галилеи в Иерусалим и которые ныне суть свидетели Его перед народом.

ὃς Который ὤφθη был явлен ἐπὶ на ἡμέρας дни πλείους весьма многие τοῖς - συναναβᾶσιν пришедшим с αυτο Ним ἀπὸ от τῆς - Γαλιλαίας Галилеи εἰς в ᾿Ιερουσαλήμ, Иерусалим, οἵτινες которые νῦν теперь εἰσιν есть μάρτυρες свидетели αὐτοῦ Его πρὸς к τὸν - λαόν. народу.

13:32 - И мы благовествуем вам, что обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса,

καὶ И ἡμεῖς мы ὑμᾶς вам εὐαγγελιζόμεθα благовозвещаем τὴν которое πρὸς к τοὺς - πατέρας отцам ἐπαγγελίαν обещание γενομένην, осуществившееся,

13:33 - как и во втором псалме написано: Ты Сын Мой: Я ныне родил Тебя.

ὅτι что ταύτην это - θεὸς Бог ἐκπεπλήρωκεν выполнил τοῖς - τέκνοις детям αὐτῶν их ἡμῖν нам ἀναστήσας воскресив ᾿Ιησοῦν, Иисуса, ὡς как καὶ и ἐν в το ψαλμῷ псалме γέγραπται написано το δευτέρῳ, втором, Υἱός Сын μου Мой εἶ есть σύ, Ты, ἐγὼ Я σήμερον сегодня γεγέννηκά родил σε. Тебя.

13:34 - А что воскресил Его из мертвых, так что Он уже не обратится в тление, о сем сказал так: Я дам вам милости, обещанные Давиду, верно.

ὅτι Что δὲ же ἀνέστησεν Он воскресил αὐτὸν Его ἐκ из νεκρῶν мёртвых μηκέτι уже́ не μέλλοντα готовящегося ὑποστρέφειν возвращаться εἰς в διαφθοράν, разрушение, οὕτως так εἴρηκεν Он сказал ὅτι что Δώσω Дам ὑμῖν вам τὰ - ὅσια священные Δαυὶδ Давиду τὰ - πιστά. верные (слова).

13:35 - Посему и в другом месте говорит: не дашь Святому Твоему увидеть тление.

διότι Потому что καὶ и ἐν в ἑτέρῳ друго́м λέγει, говорит, Οὐ Не δώσεις дашь τὸν - ὅσιόν благочестивого σου твоего ἰδεῖν увидеть διαφθοράν. разрушение.

13:36 - Давид, в свое время послужив изволению Божию, почил и приложился к отцам своим, и увидел тление;

Δαυὶδ Давид μὲν то γὰρ ведь ἰδίᾳ (в) собственном γενεα̣ϋ поколении ὑπηρετήσας послуживший τῇ - τοῦ - θεοῦ Бога βουλῇ воле ἐκοιμήθη почил καὶ и προσετέθη был прибавлен πρὸς к τοὺς - πατέρας отцам αὐτοῦ своим καὶ и εἶδεν увидел διαφθοράν, разрушение,

13:37 - а Тот, Которого Бог воскресил, не увидел тления.

ὃν Которого δὲ же - θεὸς Бог ἤγειρεν воскресил οὐκ не εἶδεν увидел διαφθοράν. разрушение.

13:38 - Итак, да будет известно вам, мужи братия, что ради Него возвещается вам прощение грехов;

γνωστὸν Известно οὖν же ἔστω пусть будет ὑμῖν, вам, ἄνδρες мужи ἀδελφοί, братья, ὅτι что διὰ через τούτου Этого ὑμῖν вам ἄφεσις прощение ἁμαρτιῶν грехов καταγγέλλεται, возвещается, καὶ и ἀπὸ от πάντων всего ὧν (от) которого οὐκ не ἠδυνήθητε смогли вы ἐν в νόμῳ законоположении Μωϋσέως Моисея δικαιωθῆναι быть оправданными

13:39 - и во всем, в чем вы не могли оправдаться законом Моисеевым, оправдывается Им всякий верующий.

ἐν в τούτῳ Этом πᾶς всякий - πιστεύων верующий δικαιοῦται. оправдывается.

13:40 - Берегитесь же, чтобы не пришло на вас сказанное у пророков:

βλέπετε Смотри́те οὖν итак μὴ чтобы не ἐπέλθῃ пришло τὸ - εἰρημένον сказанное ἐν в τοῖς - προφήταις, Пророках,

13:41 - смотрите, презрители, подивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам.

῎Ιδετε, Посмотрите, οἱ - καταφρονηταί, презрители, καὶ и θαυμάσατε удивитесь καὶ и ἀφανίσθητε, исчезните, ὅτι потому что ἔργον дело ἐργάζομαι делаю ἐγὼ Я ἐν в ταῖς - ἡμέραις дни ὑμῶν, ваши, ἔργον дело которое οὐ нет μὴ не πιστεύσητε поверите ἐάν если τις кто-либо ἐκδιηγῆται будет рассказывать ὑμῖν. вам.

13:42 - При выходе их из Иудейской синагоги язычники просили их говорить о том же в следующую субботу.

᾿Εξιόντων Выходящих δὲ же αὐτῶν их παρεκάλουν они просили εἰς в τὸ - μεταξὺ во время σάββατον субботы λαληθῆναι быть произнесены αὐτοῖς им τὰ - ῥήματα слова́ ταῦτα. эти.

13:43 - Когда же собрание было распущено, то многие Иудеи и чтители Бога, обращенные из язычников, последовали за Павлом и Варнавою, которые, беседуя с ними, убеждали их пребывать в благодати Божией.

λυθείσης Законченного δὲ же τῆς - συναγωγῆς собрания ἠκολούθησαν последовали πολλοὶ многие τῶν - ᾿Ιουδαίων (из) Иудеев καὶ и τῶν - σεβομένων уважаемых προσηλύτων обращенных το Παύλῳ Павлом καὶ и το Βαρναβα̣ϋ, Варнавой, οἵτινες которые προσλαλοῦντες говоря αὐτοῖς им ἔπειθον убеждали αὐτοὺς их προσμένειν пребывать τῇ - χάριτι благодатью τοῦ - θεοῦ. Бога.

13:44 - В следующую субботу почти весь город собрался слушать слово Божие.

Τῷ - δὲ А ἐρχομένῳ наступающей σαββάτῳ субботой σχεδὸν почти πᾶσα весь - πόλις город συνήχθη был собран ἀκοῦσαι услышать τὸν - λόγον Слово τοῦ - κυρίου. Го́спода.

13:45 - Но Иудеи, увидев народ, исполнились зависти и, противореча и злословя, сопротивлялись тому, что говорил Павел.

ἰδόντες Увидев δὲ же οἱ - ᾿Ιουδαῖοι Иудеи τοὺς - ὄχλους то́лпы ἐπλήσθησαν были наполнены ζήλου ревности καὶ и ἀντέλεγον говорили против τοῖς - ὑπὸ от Παύλου Павла λαλουμένοις возвещаемое βλασφημοῦντες. злословя.

13:46 - Тогда Павел и Варнава с дерзновением сказали: вам первым надлежало быть проповедану слову Божию, но как вы отвергаете его и сами себя делаете недостойными вечной жизни, то вот, мы обращаемся к язычникам.

παρρησιασάμενοί Уверенно высказавшиеся τε как - Παῦλος Павел καὶ так и - Βαρναβᾶς Варнава εἶπαν, сказали, ‛Υμῖν Вам ἦν было ἀναγκαῖον неизбежно πρῶτον сначала λαληθῆναι быть возвещенным τὸν - λόγον Слово τοῦ - θεοῦ· Бога; ἐπειδὴ так как ἀπωθεῖσθε отвергаете αὐτὸν его καὶ и οὐκ не ἀξίους достойных κρίνετε приговариваете ἑαυτοὺς себя самих τῆς - αἰωνίου (к) вечной ζωῆς, жизни, ἰδοὺ вот στρεφόμεθα поворачиваемся εἰς к τὰ - ἔθνη. язычникам.

13:47 - Ибо так заповедал нам Господь: Я положил Тебя во свет язычникам, чтобы Ты был во спасение до края земли.

οὕτως Так γὰρ именно ἐντέταλται приказал ἡμῖν нам - κύριος, Господь, Τέθεικά Я положил σε Тебя εἰς во φῶς свет ἐθνῶν язычников τοῦ - εἶναί быть σε Тебя εἰς для σωτηρίαν спасения ἕως до ἐσχάτου крайней τῆς - γῆς. земли.

13:48 - Язычники, слыша это, радовались и прославляли слово Господне, и уверовали все, которые были предуставлены к вечной жизни.

ἀκούοντα Слушая δὲ же τὰ - ἔθνη язычники ἔχαιρον радовались καὶ и ἐδόξαζον славили τὸν - λόγον Слово τοῦ - κυρίου, Го́спода, καὶ и ἐπίστευσαν поверили ὅσοι сколько ἦσαν были τεταγμένοι определены εἰς в ζωὴν жизнь αἰώνιον· вечную;

13:49 - И слово Господне распространялось по всей стране.

διεφέρετο разносилось δὲ же - λόγος Слово τοῦ - κυρίου Го́спода δι᾿ через ὅλης всю τῆς - χώρας. страну.

13:50 - Но Иудеи, подстрекнув набожных и почетных женщин и первых в городе людей, воздвигли гонение на Павла и Варнаву и изгнали их из своих пределов.

οἱ - δὲ А ᾿Ιουδαῖοι Иудеи παρώτρυναν подстрекнули τὰς - σεβομένας почитаемых γυναῖκας женщин τὰς - εὐσχήμονας уважаемых καὶ и τοὺς - πρώτους первых τῆς - πόλεως го́рода καὶ и ἐπήγειραν возбудили διωγμὸν преследование ἐπὶ на τὸν - Παῦλον Павла καὶ и Βαρναβᾶν, Варнаву, καὶ и ἐξέβαλον изгнали αὐτοὺς их ἀπὸ от τῶν - ὁρίων пределов αὐτῶν. своих.

13:51 - Они же, отрясши на них прах от ног своих, пошли в Иконию.

οἱ Они δὲ же ἐκτιναξάμενοι отряхнувшие τὸν - κονιορτὸν пыль τῶν - ποδῶν ног ἐπ᾿ на αὐτοὺς них ἦλθον пришли εἰς в ᾿Ικόνιον, Иконию,

13:52 - А ученики исполнялись радости и Духа Святаго.

οἵ - τε - μαθηταὶ ученики ἐπληροῦντο исполнялись χαρᾶς радости καὶ и πνεύματος Духа ἁγίου. Святого.

Открыть окно