Библия Biblezoom Cloud / Деяния 12 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


12:1 - В то время царь Ирод поднял руки на некоторых из принадлежащих к церкви, чтобы сделать им зло,

κατ᾿ Около ἐκεῖνον того δὲ же τὸν - καιρὸν времени ἐπέβαλεν наложил ‛Ηρῴδης Ирод - βασιλεὺς царь τὰς - χεῖρας ру́ки κακῶσαί (чтобы) причинить зло τινας некоторым τῶν - ἀπὸ из τῆς - ἐκκλησίας. собрания.

12:2 - и убил Иакова, брата Иоаннова, мечом.

ἀνεῖλεν Он убил δὲ же ᾿Ιάκωβον Иакова τὸν - ἀδελφὸν брата ᾿Ιωάννου Иоанна μαχαίρῃ. мечом.

12:3 - Видя же, что это приятно Иудеям, вслед за тем взял и Петра, — тогда были дни опресноков, —

ἰδὼν Увидев δὲ же ὅτι что ἀρεστόν приятно ἐστιν оно есть τοῖς - ᾿Ιουδαίοις Иудеям προσέθετο приложил συλλαβεῖν взять καὶ и Πέτρον Петра ἦσαν были δὲ же αἱ - ἡμέραι дни τῶν - ἀζύμων, бесквасных,

12:4 - и, задержав его, посадил в темницу, и приказал четырем четверицам воинов стеречь его, намереваясь после Пасхи вывести его к народу.

ὃν которого καὶ и πιάσας схватив ἔθετο он поместил εἰς в φυλακήν, тюрьму, παραδοὺς передав τέσσαρσιν четырём τετραδίοις четвёркам στρατιωτῶν воинов φυλάσσειν стеречь αὐτόν, его, βουλόμενος желая μετὰ после τὸ - πάσχα пасхи ἀναγαγεῖν вывести αὐτὸν его τὸ - λαῷ. народу.

12:5 - Итак Петра стерегли в темнице, между тем церковь прилежно молилась о нем Богу.

- μὲν Однако οὖν именно Πέτρος Пётр ἐτηρεῖτο был охраняем ἐν в τῇ - φυλακῇ· тюрьме; προσευχὴ молитва δὲ же ἦν была ἐκτενῶς усердно γινομένη совершаемая ὑπὸ - τῆς - ἐκκλησίας собранием πρὸς к τὸν - θεὸν Богу περὶ о αὐτοῦ. нём.

12:6 - Когда же Ирод хотел вывести его, в ту ночь Петр спал между двумя воинами, скованный двумя цепями, и стражи у дверей стерегли темницу.

῞Οτε Когда δὲ же ἤμελλεν готовился προαγαγεῖν вывести вперёд αὐτὸν его - ‛Ηρῴδης, Ирод, τῇ - νυκτὶ ночью ἐκείνῃ той ἦν был - Πέτρος Пётр κοιμώμενος спящий μεταξὺ между δύο двумя στρατιωτῶν (из) воинов δεδεμένος связанный ἁλύσεσιν цепями δυσίν, двумя, φύλακές стражи τε - πρὸ перед τῆς - θύρας дверью ἐτήρουν стерегли τὴν - φυλακήν. тюрьму.

12:7 - И вот, Ангел Господень предстал, и свет осиял темницу. Ангел, толкнув Петра в бок, пробудил его и сказал: встань скорее. И цепи упали с рук его.

καὶ И ἰδοὺ вот ἄγγελος ангел κυρίου Го́спода ἐπέστη, предстал, καὶ и φῶς свет ἔλαμψεν засиял ἐν в το οἰκήματι· помещении; πατάξας ударив δὲ же τὴν - πλευρὰν бок τοῦ - Πέτρου Петра ἤγειρεν он поднял αὐτὸν его λέγων, говоря, ᾿Ανάστα Встань ἐν в τάχει. поспешности. καὶ И ἐξέπεσαν упали αὐτοῦ его αἱ - ἁλύσεις це́пи ἐκ с τῶν - χειρῶν. рук.

12:8 - И сказал ему Ангел: опояшься и обуйся. Он сделал так. Потом говорит ему: надень одежду твою и иди за мною.

εἶπεν Сказал δὲ же - ἄγγελος ангел πρὸς к αὐτόν, нему, Ζῶσαι Опояшься καὶ и ὑπόδησαι подвяжи τὰ - σανδάλιά сандалии σου. твои. ἐποίησεν Он сделал δὲ же οὕτως. так. καὶ И λέγει говорит αὐτῷ, ему, Περιβαλοῦ Надень τὸ - ἱμάτιόν одежду σου твою καὶ и ἀκολούθει следуй μοι. (за) мной.

12:9 - Петр вышел и следовал за ним, не зная, что делаемое Ангелом было действительно, а думая, что видит видение.

καὶ И ἐξελθὼν выйдя ἠκολούθει, он следовал, καὶ и οὐκ не ᾔδει знал ὅτι что ἀληθές достоверно ἐστιν есть τὸ - γινόμενον делающееся διὰ через τοῦ - ἀγγέλου, ангела, ἐδόκει он думал δὲ же ὅραμα виде́ние βλέπειν. видеть.

12:10 - Пройдя первую и вторую стражу, они пришли к железным воротам, ведущим в город, которые сами собою отворились им: они вышли, и прошли одну улицу, и вдруг Ангела не стало с ним.

διελθόντες Пройдя δὲ же πρώτην первую φυλακὴν стражу καὶ и δευτέραν вторую ἦλθαν они пришли ἐπὶ к τὴν - πύλην двери τὴν - σιδηρᾶν железной τὴν - φέρουσαν ведущей εἰς в τὴν - πόλιν, город, ἥτις которая αὐτομάτη сама собой ἠνοίγη была открыта αὐτοῖς, им, καὶ и ἐξελθόντες вышедшие προῆλθον они прошли ῥύμην улицу μίαν, одну, καὶ и εὐθέως тотчас ἀπέστη отступил - ἄγγελος ангел ἀπ᾿ от αὐτοῦ. него.

12:11 - Тогда Петр, придя в себя, сказал: теперь я вижу воистину, что Господь послал Ангела Своего и избавил меня из руки Ирода и от всего, чего ждал народ Иудейский.

καὶ И - Πέτρος Пётр ἐν в ἑαυτῷ себя γενόμενος придя εἶπεν, сказал, Νῦν Теперь οἶδα я знаю ἀληθῶς достоверно ὅτι что ἐξαπέστειλεν послал - κύριος Господь τὸν - ἄγγελον ангела αὐτοῦ Своего καὶ и ἐξείλατό извлёк με меня ἐκ из χειρὸς руки́ ‛Ηρῴδου Ирода καὶ и πάσης всего τῆς - προσδοκίας ожидания τοῦ - λαοῦ народа τῶν - ᾿Ιουδαίων. Иудеев.

12:12 - И, осмотревшись, пришел к дому Марии, матери Иоанна, называемого Марком, где многие собрались и молились.

συνιδών Осмотревшись τε же ἦλθεν он пришёл ἐπὶ к τὴν - οἰκίαν дому τῆς - Μαρίας Марии τῆς - μητρὸς матери ᾿Ιωάννου Иоанна τοῦ - ἐπικαλουμένου прозываемого Μάρκου, Марка, οὗ где ἦσαν были ἱκανοὶ многочисленно συνηθροισμένοι собравшиеся καὶ и προσευχόμενοι. молящиеся.

12:13 - Когда же Петр постучался у ворот, то вышла послушать служанка, именем Рода,

κρούσαντος Постучавшегося δὲ же αὐτοῦ его τὴν - θύραν (в) дверь τοῦ - πυλῶνος воро́т προσῆλθεν подошла παιδίσκη служанка ὑπακοῦσαι послушать ὀνόματι именем ‛Ρόδη· Рода;

12:14 - и, узнав голос Петра, от радости не отворила ворот, но, вбежав, объявила, что Петр стоит у ворот.

καὶ и ἐπιγνοῦσα узнав τὴν - φωνὴν голос τοῦ - Πέτρου Петра ἀπὸ от τῆς - χαρᾶς радости οὐκ не ἤνοιξεν открыла τὸν - πυλῶνα, воро́та, εἰσδραμοῦσα вбежавшая δὲ же ἀπήγγειλεν сообщила ἑστάναι (что) стоять τὸν - Πέτρον Пётр πρὸ перед τοῦ - πυλῶνος. воротами.

12:15 - А те сказали ей: в своем ли ты уме? Но она утверждала свое. Они же говорили: это Ангел его.

οἱ Они δὲ же πρὸς к αὐτὴν ней εἶπαν, сказали, Μαίνῃ. Безумствуешь. Она δὲ же διϊσχυρίζετο настаивала οὕτως так ἔχειν. знать. οἱ Они δὲ же ἔλεγον, говорили, ‛Ο - ἄγγελός Вестник ἐστιν он есть αὐτοῦ. его.

12:16 - Между тем Петр продолжал стучать. Когда же отворили, то увидели его и изумились.

- δὲ А Πέτρος Пётр ἐπέμενεν оставался κρούων· стучащий; ἀνοίξαντες открыв δὲ же εἶδαν они увидели αὐτὸν его καὶ и ἐξέστησαν. изумились.

12:17 - Он же, дав знак рукою, чтобы молчали, рассказал им, как Господь вывел его из темницы, и сказал: уведомьте о сем Иакова и братьев. Потом, выйдя, пошел в другое место.

κατασείσας Дав знак δὲ же αὐτοῖς им τῇ - χειρὶ рукой σιγᾶν молчать διηγήσατο он рассказал αὐτοῖς им πῶς как - κύριος Господь αὐτὸν его ἐξήγαγεν вывел ἐκ из τῆς - φυλακῆς, тюрьмы́, εἶπέν сказал τε, -, ᾿Απαγγείλατε Сообщите ᾿Ιακώβῳ Иакову καὶ и τοῖς - ἀδελφοῖς братьям ταῦτα. это. καὶ И ἐξελθὼν выйдя ἐπορεύθη он пошёл εἰς в ἕτερον другое τόπον. место.

12:18 - По наступлении дня между воинами сделалась большая тревога о том, что сделалось с Петром.

Γενομένης Случившегося δὲ же ἡμέρας дня ἦν было τάραχος замешательство οὐκ не ὀλίγος малое ἐν в τοῖς - στρατιώταις, воинах, τί куда ἄρα же - Πέτρος Пётр ἐγένετο. делся.

12:19 - Ирод же, поискав его и не найдя, судил стражей и велел казнить их. Потом он отправился из Иудеи в Кесарию и там оставался.

‛Ηρῴδης Ирод δὲ же ἐπιζητήσας поискав αὐτὸν его καὶ и μὴ не εὑρὼν найдя ἀνακρίνας допросив τοὺς - φύλακας стражников ἐκέλευσεν приказал ἀπαχθῆναι, быть уведёнными, καὶ и κατελθὼν возвратившись ἀπὸ из τῆς - ᾿Ιουδαίας Иудеи εἰς в Καισάρειαν Кесарии διέτριβεν. находился.

12:20 - Ирод был раздражен на Тирян и Сидонян; они же, согласившись, пришли к нему и, склонив на свою сторону Власта, постельника царского, просили мира, потому что область их питалась от области царской.

῏Ην Был δὲ же θυμομαχῶν раздражённый Τυρίοις тирянами καὶ и Σιδωνίοις· сидонянами; ὁμοθυμαδὸν единодушно δὲ однако παρῆσαν они присутствовали πρὸς при αὐτόν, нём, καὶ и πείσαντες убедив Βλάστον Власта τὸν которого ἐπὶ над τοῦ - κοιτῶνος спальней τοῦ - βασιλέως царя ᾐτοῦντο просили εἰρήνην, мир, διὰ ради τὸ - τρέφεσθαι питания αὐτῶν их τὴν - χώραν области ἀπὸ от τῆς - βασιλικῆς. царской.

12:21 - В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним;

τακτῇ Установленным δὲ же ἡμέρᾳ днём - ‛Ηρῴδης Ирод ἐνδυσάμενος надевший ἐσθῆτα одежду βασιλικὴν царскую καὶ и καθίσας усевшись ἐπὶ на τοῦ - βήματος возвышении ἐδημηγόρει ораторствовал πρὸς к αὐτούς· ним;

12:22 - а народ восклицал: это голос Бога, а не человека.

- δὲ а δῆμος народ ἐπεφώνει, выкрикивал, Θεοῦ Бога φωνὴ голос καὶ а οὐκ не ἀνθρώπου. человека.

12:23 - Но вдруг Ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу; и он, быв изъеден червями, умер.

παραχρῆμα Тотчас δὲ же ἐπάταξεν ударил αὐτὸν его ἄγγελος ангел κυρίου Го́спода ἀνθ᾿ за ὧν то, что οὐκ не ἔδωκεν воздал τὴν - δόξαν славу το θεῷ, Богу, καὶ и γενόμενος сделавшись σκωληκόβρωτος изъеденный червями ἐξέψυξεν. испустил дух.

12:24 - Слово же Божие росло и распространялось.

‛Ο - δὲ А λόγος Слово τοῦ - θεοῦ Бога ηὔξανεν росло καὶ и ἐπληθύνετο. умножалось.

12:25 - А Варнава и Савл, по исполнении поручения, возвратились из Иерусалима (в Антиохию), взяв с собою и Иоанна, прозванного Марком.

Βαρναβᾶς Варнава δὲ же καὶ и Σαῦλος Саул ὑπέστρεψαν возвратились εις в ᾿Ιερουσαλὴμ⸃ Иерусалима πληρώσαντες исполнив τὴν - διακονίαν, служение, συμπαραλαβόντες забрав с собой ᾿Ιωάννην Иоанна τὸν - ἐπικληθέντα прозванного Μᾶρκον. Марка.

Открыть окно