Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Иоанну 6 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


6:1 - После сего пошел Иисус на ту сторону моря Галилейского, в окрестности Тивериады.

Μετὰ После ταῦτα этого ἀπῆλθεν ушёл - ᾿Ιησοῦς Иисус πέραν за τῆς - θαλάσσης море τῆς - Γαλιλαίας Галилейское τῆς - Τιβεριάδος. Тивериады.

6:2 - За Ним последовало множество народа, потому что видели чудеса, которые Он творил над больными.

ἠκολούθει Следовала δὲ же αυτο
[за]
Ним
ὄχλος толпа πολύς, многая, ὅτι потому что ἐθεώρουν видели τὰ - σημεῖα знамения которые ἐποίει Он делал ἐπὶ над τῶν - ἀσθενούντων. болеющими.

6:3 - Иисус взошел на гору и там сидел с учениками Своими.

ἀνῆλθεν Взошёл δὲ же εἰς на τὸ - ὄρος гору ᾿Ιησοῦς, Иисус, καὶ и ἐκεῖ там ἐκάθητο сидел μετὰ с τῶν - μαθητῶν учениками αὐτοῦ. Его.

6:4 - Приближалась же Пасха, праздник Иудейский.

ἦν Была δὲ же ἐγγὺς близко τὸ - πάσχα, Пасха, - ἑορτὴ праздник τῶν - ᾿Ιουδαίων. (у) Иудеев.

6:5 - Иисус, возведя очи и увидев, что множество народа идет к Нему, говорит Филиппу: где нам купить хлебов, чтобы их накормить?

ἐπάρας Подняв οὖν итак τοὺς - ὀφθαλμοὺς глаза́ - ᾿Ιησοῦς Иисус καὶ и θεασάμενος увидев ὅτι что πολὺς многая ὄχλος толпа ἔρχεται приходит πρὸς к αὐτὸν Нему λέγει говорит πρὸς к Φίλιππον, Филиппу, Πόθεν Откуда ἀγοράσωμεν мы купили бы ἄρτους хлебы ἵνα чтобы φάγωσιν поели οὗτοι; эти?

6:6 - Говорил же это, испытывая его; ибо Сам знал, что хотел сделать.

τοῦτο Это δὲ же ἔλεγεν Он говорил πειράζων испытывая αὐτόν, его, αὐτὸς Сам γὰρ ведь ᾔδει знал τί что ἔμελλεν Он готовился ποιεῖν. творить.

6:7 - Филипп отвечал Ему: им на двести динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому из них досталось хотя понемногу.

ἀπεκρίθη Ответил αυτο Ему - Φίλιππος, Филипп, Διακοσίων (На) двести δηναρίων динариев ἄρτοι хлебов οὐκ не ἀρκοῦσιν достанет αὐτοῖς им ἵνα чтобы ἕκαστος каждый βραχύ малое τι что λάβῃ. получил.

6:8 - Один из учеников Его, Андрей, брат Симона Петра, говорит Ему:

λέγει Говорит αυτο Ему εἷς один ἐκ из τῶν - μαθητῶν учеников αὐτοῦ, Его, ᾿Ανδρέας Андрей - ἀδελφὸς брат Σίμωνος Симона Πέτρου, Петра,

6:9 - здесь есть у одного мальчика пять хлебов ячменных и две рыбки; но что это для такого множества?

῎Εστιν Есть παιδάριον мальчик ὧδε здесь ὃς который ἔχει имеет πέντε пять ἄρτους хлебов κριθίνους ячменных καὶ и δύο две ὀψάρια· рыбки; ἀλλὰ но ταῦτα это τί что ἐστιν есть εἰς для τοσούτους; стольких?

6:10 - Иисус сказал: велите им возлечь. Было же на том месте много травы. Итак возлегло людей числом около пяти тысяч.

εἶπεν Сказал - ᾿Ιησοῦς, Иисус, Ποιήσατε Сделайте τοὺς - ἀνθρώπους (чтобы) людям ἀναπεσεῖν. возлечь. ἦν Была δὲ же χόρτος трава πολὺς многая ἐν в το этом τόπῳ. месте. ἀνέπεσαν Возлегли οὖν итак οἱ - ἄνδρες мужчины τὸν - ἀριθμὸν числом ὡς приблизительно πεντακισχίλιοι. пять тысяч.

6:11 - Иисус, взяв хлебы и воздав благодарение, раздал ученикам, а ученики возлежавшим, также и рыбы, сколько кто хотел.

ἔλαβεν Взял οὖν итак τοὺς - ἄρτους хлебы - ᾿Ιησοῦς Иисус καὶ и εὐχαριστήσας возблагодарив διέδωκεν раздал τοῖς - ἀνακειμένοις, возлежащим, ὁμοίως подобно καὶ и ἐκ от τῶν - ὀψαρίων рыбок ὅσον сколько ἤθελον. желали.

6:12 - И когда насытились, то сказал ученикам Своим: соберите оставшиеся куски, чтобы ничего не пропало.

ὡς Когда δὲ же ἐνεπλήσθησαν они были насыщены λέγει говорит τοῖς - μαθηταῖς ученикам αὐτοῦ, Его, Συναγάγετε Соберите τὰ - περισσεύσαντα оставшиеся κλάσματα, куски, ἵνα чтобы μή не τι что ἀπόληται. пропало.

6:13 - И собрали, и наполнили двенадцать коробов кусками от пяти ячменных хлебов, оставшимися у тех, которые ели.

συνήγαγον Они собрали οὖν, итак, καὶ и ἐγέμισαν наполнили δώδεκα двенадцать κοφίνους корзин κλασμάτων кусков ἐκ от τῶν - πέντε пяти ἄρτων хлебов τῶν - κριθίνων ячменных которые ἐπερίσσευσαν остались τοῖς - βεβρωκόσιν. (у) поевших.

6:14 - Тогда люди, видевшие чудо, сотворенное Иисусом, сказали: это истинно Тот Пророк, Которому должно придти в мир.

Οἱ - οὖν Итак ἄνθρωποι люди ἰδόντες увидев то, что ἐποίησεν сделал σημεῖον знамение ἔλεγον говорили ὅτι что Οὗτός Этот ἐστιν есть ἀληθῶς истинно - προφήτης пророк - ἐρχόμενος приходящий εἰς в τὸν - κόσμον. мир.

6:15 - Иисус же, узнав, что хотят придти, нечаянно взять его и сделать царем, опять удалился на гору один.

᾿Ιησοῦς Иисус οὖν итак γνοὺς узнав ὅτι что μέλλουσιν готовятся ἔρχεσθαι прийти καὶ и ἁρπάζειν хватать αὐτὸν Его ἵνα чтобы ποιήσωσιν они сделали βασιλέα царя ἀνεχώρησεν удалился πάλιν опять εἰς на τὸ - ὄρος гору αὐτὸς Он μόνος. один.

6:16 - Когда же настал вечер, то ученики Его сошли к морю

‛Ως Когда δὲ же ὀψία вечер ἐγένετο сделался κατέβησαν сошли οἱ - μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его ἐπὶ к τὴν - θάλασσαν, морю,

6:17 - и, войдя в лодку, отправились на ту сторону моря, в Капернаум. Становилось темно, а Иисус не приходил к ним.

καὶ и ἐμβάντες войдя εἰς в πλοῖον лодку ἤρχοντο приходили πέραν за τῆς - θαλάσσης море εἰς в Καφαρναούμ. Капернаум. καὶ И σκοτία темнота ἤδη уже́ ἐγεγόνει сделалась καὶ и οὔπω ещё не ἐληλύθει пришёл πρὸς к αὐτοὺς ним - ᾿Ιησοῦς, Иисус,

6:18 - Дул сильный ветер, и море волновалось.

(в) которой τε и θάλασσα море ἀνέμου (от) ветра μεγάλου сильно πνέοντος дующего διεγείρετο. волновалось.

6:19 - Проплыв около двадцати пяти или тридцати стадий, они увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке, и испугались.

ἐληλακότες Проплыв οὖν итак ὡς приблизительно σταδίους стадий εἴκοσι двадцать πέντε пять или τριάκοντα тридцать θεωροῦσιν видят τὸν - ᾿Ιησοῦν Иисуса περιπατοῦντα идущего ἐπὶ по τῆς - θαλάσσης морю καὶ и ἐγγὺς вблизи τοῦ - πλοίου лодки γινόμενον, ставшего, καὶ и ἐφοβήθησαν. устрашились.

6:20 - Но Он сказал им: это Я; не бойтесь.

Он δὲ же λέγει говорит αὐτοῖς, им, ᾿Εγώ Я εἰμι, есть, μὴ не φοβεῖσθε. бойтесь.

6:21 - Они хотели принять Его в лодку; и тотчас лодка пристала к берегу, куда плыли.

ἤθελον Они желали οὖν итак λαβεῖν принять αὐτὸν Его εἰς в τὸ - πλοῖον, лодку, καὶ и εὐθέως тотчас ἐγένετο сделалась τὸ - πλοῖον лодка ἐπὶ у τῆς - γῆς земли́ εἰς в ἣν которую ὑπῆγον. они шли.

6:22 - На другой день народ, стоявший по ту сторону моря, видел, что там, кроме одной лодки, в которую вошли ученики Его, иной не было, и что Иисус не входил в лодку с учениками Своими, а отплыли одни ученики Его.

Τῇ - ἐπαύριον (На) следующий день - ὄχλος толпа - ἑστηκὼς стоящая πέραν за τῆς - θαλάσσης морем εἶδον увидела ὅτι что πλοιάριον лодки ἄλλο другой οὐκ не ἦν было ἐκεῖ там εἰ если μὴ не ἕν, одна, καὶ и ὅτι что οὐ не συνεισῆλθεν вошёл с τοῖς - μαθηταῖς учениками αὐτοῦ Его - ᾿Ιησοῦς Иисус εἰς в τὸ - πλοῖον лодку ἀλλὰ но μόνοι одни οἱ - μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его ἀπῆλθον· ушли;

6:23 - Между тем пришли из Тивериады другие лодки близко к тому месту, где ели хлеб по благословении Господнем.

ἄλλα другие ἦλθεν пришли πλοιάρια лодки ἐκ из Τιβεριάδος Тивериады ἐγγὺς вблизи τοῦ - τόπου ме́ста ὅπου где ἔφαγον они съели τὸν - ἄρτον хлеб εὐχαριστήσαντος возблагодарившего τοῦ - κυρίου. Го́спода.

6:24 - Итак, когда народ увидел, что тут нет Иисуса, ни учеников Его, то вошли в лодки и приплыли в Капернаум, ища Иисуса.

ὅτε Когда οὖν итак εἶδεν увидела - ὄχλος толпа ὅτι что ᾿Ιησοῦς Иисус οὐκ не ἔστιν есть ἐκεῖ там οὐδὲ и не οἱ - μαθηταὶ ученики αὐτοῦ, Его, ἐνέβησαν вошли αὐτοὶ они εἰς в τὰ - πλοιάρια лодки καὶ и ἦλθον пришли εἰς в Καφαρναοὺμ Капернаум ζητοῦντες ища τὸν - ᾿Ιησοῦν. Иисуса.

6:25 - И, найдя Его на той стороне моря, сказали Ему: Равви! когда Ты сюда пришел?

καὶ И εὑρόντες найдя αὐτὸν Его πέραν за τῆς - θαλάσσης морем εἶπον сказали αὐτῷ, Ему, ‛Ραββί, Учитель, πότε когда ὧδε сюда γέγονας; Ты пришел?

6:26 - Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно говорю вам: вы ищете Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытились.

ἀπεκρίθη Ответил αὐτοῖς им - ᾿Ιησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν, сказал, ᾿Αμὴν Верно, ἀμὴν верно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ζητεῖτέ ищите με Меня οὐχ не ὅτι потому что εἴδετε вы увидели σημεῖα знамения ἀλλ᾿ но ὅτι потому что ἐφάγετε вы съели ἐκ от τῶν - ἄρτων хлебов καὶ и ἐχορτάσθητε. сделались сыты.

6:27 - Старайтесь не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнь вечную, которую даст вам Сын Человеческий, ибо на Нем положил печать Свою Отец, Бог.

ἐργάζεσθε Делайте μὴ не τὴν - βρῶσιν пищу τὴν - ἀπολλυμένην пропадающую ἀλλὰ но τὴν - βρῶσιν пищу τὴν - μένουσαν остающуюся εἰς в ζωὴν жизнь αἰώνιον, вечную, ἣν которую - υἱὸς Сын τοῦ - ἀνθρώπου человеческий ὑμῖν вам δώσει· даст; τοῦτον Этого γὰρ ведь - πατὴρ Отец ἐσφράγισεν печатью отметил - θεός. Бог.

6:28 - Итак сказали Ему: что нам делать, чтобы творить дела Божии?

εἶπον Они сказали οὖν итак πρὸς к αὐτόν, Нему, Τί Что ποιῶμεν мы творили бы ἵνα чтобы ἐργαζώμεθα мы делали τὰ - ἔργα дела́ τοῦ - θεοῦ; Бога?

6:29 - Иисус сказал им в ответ: вот дело Божие, чтобы вы веровали в Того, Кого Он послал.

ἀπεκρίθη Ответил - ᾿Ιησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Τοῦτό Это ἐστιν есть τὸ - ἔργον дело τοῦ - θεοῦ, Бога, ἵνα чтобы πιστεύητε вы верили εἰς в ὃν Которого ἀπέστειλεν послал ἐκεῖνος. Тот.

6:30 - На это сказали Ему: какое же Ты дашь знамение, чтобы мы увидели и поверили Тебе? что Ты делаешь?

εἶπον Они сказали οὖν итак αὐτῷ, Ему, Τί Какое οὖν итак ποιεῖς делаешь σὺ Ты σημεῖον, знамение, ἵνα чтобы ἴδωμεν мы увидели καὶ и πιστεύσωμέν поверили σοι; Тебе? τί Что ἐργάζῃ; делаешь?

6:31 - Отцы наши ели манну в пустыне, как написано: хлеб с неба дал им есть.

οἱ - πατέρες Отцы ἡμῶν наши τὸ - μάννα манну ἔφαγον съели ἐν в τῇ - ἐρήμῳ, пустыне, καθώς как ἐστιν есть γεγραμμένον, написано, ῎Αρτον Хлеб ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ неба ἔδωκεν Он дал αὐτοῖς им φαγεῖν. съесть.

6:32 - Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: не Моисей дал вам хлеб с неба, а Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес.

εἶπεν Сказал οὖν итак αὐτοῖς им - ᾿Ιησοῦς, Иисус, ᾿Αμὴν Верно, ἀμὴν верно λέγω говорю ὑμῖν, вам, οὐ не Μωϋσῆς Моисей δέδωκεν дал ὑμῖν вам τὸν - ἄρτον хлеб ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ, неба, ἀλλ᾿ но - πατήρ Отец μου Мой δίδωσιν даёт ὑμῖν вам τὸν - ἄρτον хлеб ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ неба τὸν - ἀληθινόν· истинный;

6:33 - Ибо хлеб Божий есть тот, который сходит с небес и дает жизнь миру.

- γὰρ ведь ἄρτος хлеб τοῦ - θεοῦ Бога ἐστιν есть - καταβαίνων сходящий ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ неба καὶ и ζωὴν жизнь διδοὺς дающий - κόσμῳ. миру.

6:34 - На это сказали Ему: Господи! подавай нам всегда такой хлеб.

Εἶπον Они сказали οὖν итак πρὸς к αὐτόν, Нему, Κύριε, Господи, πάντοτε всегда δὸς дай ἡμῖν нам τὸν - ἄρτον хлеб τοῦτον. этот.

6:35 - Иисус же сказал им: Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкать, и верующий в Меня не будет жаждать никогда.

εἶπεν Сказал αὐτοῖς им - ᾿Ιησοῦς, Иисус, ᾿Εγώ Я εἰμι есть - ἄρτος хлеб τῆς - ζωῆς· жизни; - ἐρχόμενος приходящий πρός ко ἐμὲ Мне οὐ нет μὴ не πεινάσῃ, испытал бы голод, καὶ и - πιστεύων верующий εἰς в ἐμὲ Меня οὐ нет μὴ не διψήσει испытал бы жажду πώποτε. когда-либо.

6:36 - Но Я сказал вам, что вы и видели Меня, и не веруете.

ἀλλ᾿ Но εἶπον Я сказал ὑμῖν вам ὅτι что καὶ и ἑωράκατέ вы видели με Меня καὶ и οὐ не πιστεύετε. верите.

6:37 - Все, что дает Мне Отец, ко Мне придет; и приходящего ко Мне не изгоню вон,

Πᾶν Всё то, что δίδωσίν даёт μοι Мне - πατὴρ Отец πρὸς ко ἐμὲ Мне ἥξει, придёт, καὶ и τὸν - ἐρχόμενον приходящего πρὸς ко ἐμὲ мне οὐ нет μὴ не ἐκβάλω изгоню ἔξω, вон,

6:38 - ибо Я сошел с небес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю пославшего Меня Отца.

ὅτι потому что καταβέβηκα Я сошёл ἀπὸ с τοῦ - οὐρανοῦ неба οὐχ не ἵνα чтобы ποιῶ Я творил τὸ - θέλημα волю τὸ - ἐμὸν Мою ἀλλὰ но τὸ - θέλημα волю τοῦ - πέμψαντός Пославшего με· Меня;

6:39 - Воля же пославшего Меня Отца есть та, чтобы из того, что Он Мне дал, ничего не погубить, но все то воскресить в последний день.

τοῦτο это δέ же ἐστιν есть τὸ - θέλημα воля τοῦ - πέμψαντός Пославшего με, Меня, ἵνα чтобы πᾶν всё то, что δέδωκέν Он дал μοι Мне μὴ не ἀπολέσω потерял бы Я ἐξ из αὐτοῦ него ἀλλὰ но ἀναστήσω я воскресил бы αὐτὸ его ἐν в τῇ - ἐσχάτῃ последний ἡμέρᾳ. день.

6:40 - Воля Пославшего Меня есть та, чтобы всякий, видящий Сына и верующий в Него, имел жизнь вечную; и Я воскрешу его в последний день.

τοῦτο Это γάρ ведь ἐστιν есть τὸ - θέλημα воля τοῦ - πατρός Отца μου, Моего, ἵνα чтобы πᾶς всякий - θεωρῶν видящий τὸν - υἱὸν Сына καὶ и πιστεύων верующий εἰς в αὐτὸν Него ἔχῃ имел ζωὴν жизнь αἰώνιον, вечную, καὶ и ἀναστήσω воскресил αὐτὸν его ἐγὼ Я ἐν в τῇ - ἐσχάτῃ последний ἡμέρᾳ. день.

6:41 - Возроптали на Него Иудеи за то, что Он сказал: Я есмь хлеб, сшедший с небес.

᾿Εγόγγυζον Роптали οὖν итак οἱ - ᾿Ιουδαῖοι Иудеи περὶ о αὐτοῦ Нём ὅτι что εἶπεν, сказал, ᾿Εγώ Я εἰμι есть - ἄρτος хлеб - καταβὰς сошедший ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ, неба,

6:42 - И говорили: не Иисус ли это, сын Иосифов, Которого отца и Мать мы знаем? Как же говорит Он: я сшел с небес?

καὶ и ἔλεγον, говорили, Οὐχ Разве не οὗτός этот ἐστιν есть ᾿Ιησοῦς Иисус - υἱὸς сын ᾿Ιωσήφ, Иосифа, οὗ Которого ἡμεῖς мы οἴδαμεν знаем τὸν - πατέρα отца καὶ и τὴν - μητέρα; мать? πῶς Как νῦν теперь λέγει говорит ὅτι что ᾿Εκ С τοῦ - οὐρανοῦ неба καταβέβηκα; Я сошёл?

6:43 - Иисус сказал им в ответ: не ропщите между собою.

ἀπεκρίθη Ответил ᾿Ιησοῦς Иисус καὶ и εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Μὴ Не γογγύζετε ропщите μετ᾿ между ἀλλήλων. друг дру́гом.

6:44 - Никто не может придти ко Мне, если не привлечет его Отец, пославший Меня; и Я воскрешу его в последний день.

οὐδεὶς Никто δύναται может ἐλθεῖν прийти πρός ко με Мне ἐὰν если μὴ не - πατὴρ Отец - πέμψας пославший με Меня ἑλκύσῃ привлечёт αὐτόν, его, κἀγὼ и Я ἀναστήσω воскрешу αὐτὸν его ἐν в τῇ - ἐσχάτῃ последний ἡμέρᾳ. день.

6:45 - У пророков написано: и будут все научены Богом. Всякий, слышавший от Отца и научившийся, приходит ко Мне.

ἔστιν Есть γεγραμμένον написано ἐν в τοῖς - προφήταις, пророках, Καὶ И ἔσονται будут πάντες все διδακτοὶ наученные θεοῦ· (от) Бога; πᾶς всякий - ἀκούσας услышавший παρὰ от τοῦ - πατρὸς Отца καὶ и μαθὼν научившийся ἔρχεται приходит πρὸς ко ἐμέ. Мне.

6:46 - Это не то, чтобы кто видел Отца, кроме Того, Кто есть от Бога; Он видел Отца.

οὐχ Не ὅτι потому что τὸν - πατέρα Отца ἑώρακέν увидел τις кто-либо εἰ разве μὴ только - ὢν происходящий παρὰ от τοῦ - θεοῦ, Бога, οὗτος Этот ἑώρακεν увидел τὸν - πατέρα. Отца.

6:47 - Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня имеет жизнь вечную.

ἀμὴν Верно, ἀμὴν верно λέγω говорю ὑμῖν, вам, - πιστεύων верующий ἔχει имеет ζωὴν жизнь αἰώνιον. вечную.

6:48 - Я есмь хлеб жизни.

ἐγώ Я εἰμι есть - ἄρτος хлеб τῆς - ζωῆς. жизни.

6:49 - Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли;

οἱ - πατέρες Отцы ὑμῶν ваши ἔφαγον съели ἐν в τῇ - ἐρήμῳ пустыне τὸ - μάννα манну καὶ и ἀπέθανον· умерли;

6:50 - хлеб же, сходящий с небес, таков, что ядущий его не умрет.

οὗτός этот ἐστιν есть - ἄρτος хлеб - ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ неба καταβαίνων сходящий ἵνα чтобы τις кто ἐξ от αὐτοῦ него φάγῃ съел καὶ и μὴ не ἀποθάνῃ. умер.

6:51 - Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира.

ἐγώ Я εἰμι есть - ἄρτος хлеб - ζῶν животворящий - ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ неба καταβάς· сошедший; ἐάν если τις кто-либо φάγῃ съест ἐκ от τούτου этого τοῦ - ἄρτου хлеба ζήσει будет жить εἰς во τὸν - αἰῶνα· век; καὶ и - ἄρτος хлеб δὲ же ὃν который ἐγὼ Я δώσω дам - σάρξ плоть μού Моя ἐστιν есть ὑπὲρ за τῆς - τοῦ - κόσμου мира ζωῆς. жизнь.

6:52 - Тогда Иудеи стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою?

᾿Εμάχοντο Спорили οὖν итак πρὸς к ἀλλήλους друг другу οἱ - ᾿Ιουδαῖοι Иудеи λέγοντες, говоря, Πῶς Как δύναται может οὗτος Этот ἡμῖν нам δοῦναι дать τὴν - σάρκα плоть αὐτοῦ Его φαγεῖν; съесть?

6:53 - Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни.

εἶπεν Сказал οὖν итак αὐτοῖς им - ᾿Ιησοῦς, Иисус, ᾿Αμὴν Верно, ἀμὴν верно λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἐὰν если μὴ не φάγητε вы съедите τὴν - σάρκα плоть τοῦ - υἱοῦ Сына τοῦ - ἀνθρώπου человека καὶ и πίητε выпьете αὐτοῦ Его τὸ - αἷμα, кровь, οὐκ не ἔχετε имеете ζωὴν жизнь ἐν в ἑαυτοῖς. самих себе.

6:54 - Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний день.

- τρώγων Поедающий μου Мою τὴν - σάρκα плоть καὶ и πίνων пьющий μου Мою τὸ - αἷμα кровь ἔχει имеет ζωὴν жизнь αἰώνιον, вечную, κἀγὼ и Я ἀναστήσω воскрешу αὐτὸν его τῇ - ἐσχάτῃ последним ἡμέρᾳ· днём;

6:55 - Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие.

- γὰρ ведь σάρξ плоть μου Моя ἀληθής истинная ἐστιν есть βρῶσις, пища, καὶ и τὸ - αἷμά кровь μου Моя ἀληθής истинное ἐστιν есть πόσις. питьё.

6:56 - Ядущий Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем.

- τρώγων Поедающий μου Мою τὴν - σάρκα плоть καὶ и πίνων пьющий μου Мою τὸ - αἷμα кровь ἐν во ἐμοὶ Мне μένει остаётся κἀγὼ и Я ἐν в αὐτῷ. нём.

6:57 - Как послал Меня живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною.

καθὼς Как ἀπέστειλέν послал με Меня - ζῶν животворящий πατὴρ Отец κἀγὼ и Я ζῶ живу διὰ через τὸν - πατέρα, Отца, καὶ и - τρώγων поедающий με Меня κἀκεῖνος и тот ζήσει будет жить δι᾿ через ἐμέ. Меня.

6:58 - Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну и умерли: ядущий хлеб сей жить будет вовек.

οὗτός Этот ἐστιν есть - ἄρτος хлеб - ἐξ с οὐρανοῦ неба καταβάς, сошедший, οὐ не καθὼς как ἔφαγον съели οἱ - πατέρες отцы καὶ и ἀπέθανον· умерли; - τρώγων поедающий τοῦτον этот τὸν - ἄρτον хлеб ζήσει будет жить εἰς во τὸν - αἰῶνα. век.

6:59 - Сие говорил Он в синагоге, уча в Капернауме.

Ταῦτα Это εἶπεν Он сказал ἐν в συναγωγῇ собрании διδάσκων уча ἐν в Καφαρναούμ. Капернауме.

6:60 - Многие из учеников Его, слыша то, говорили: какие странные слова! кто может это слушать?

Πολλοὶ Многие οὖν поэтому ἀκούσαντες услышав ἐκ из τῶν - μαθητῶν учеников αὐτοῦ Его εἶπαν, сказали, Σκληρός Жестокое ἐστιν есть - λόγος слово οὗτος· это; τίς кто δύναται может αὐτοῦ его ἀκούειν; слушать?

6:61 - Но Иисус, зная Сам в Себе, что ученики Его ропщут на то, сказал им: это ли соблазняет вас?

εἰδὼς Зная δὲ же - ᾿Ιησοῦς Иисус ἐν в ἑαυτῷ Себе Самом ὅτι что γογγύζουσιν ропщут περὶ об τούτου этом οἱ - μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, Τοῦτο Это ὑμᾶς вас σκανδαλίζει; соблазняет?

6:62 - Что ж, если увидите Сына Человеческого восходящего туда, где был прежде?

ἐὰν Если οὖν итак θεωρῆτε увидите τὸν - υἱὸν Сына τοῦ - ἀνθρώπου человека ἀναβαίνοντα восходящего ὅπου где ἦν Он был τὸ - πρότερον; прежде?

6:63 - Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь.

τὸ - πνεῦμά Дух ἐστιν есть τὸ - ζῳοποιοῦν, оживляющий, - σὰρξ плоть οὐκ не ὠφελεῖ приносит пользу οὐδέν· ни в чём; τὰ - ῥήματα слова́ которые ἐγὼ Я λελάληκα произнёс ὑμῖν вам πνεῦμά Дух ἐστιν есть καὶ и ζωή жизнь ἐστιν. есть.

6:64 - Но есть из вас некоторые неверующие. Ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующие и кто предаст Его.

ἀλλ᾿ Но εἰσὶν есть ἐξ из ὑμῶν вас τινες некоторые οἳ которые οὐ не πιστεύουσιν. верят. ᾔδει Знал γὰρ ведь ἐξ от ἀρχῆς нача́ла - ᾿Ιησοῦς Иисус τίνες (что) некоторые εἰσὶν есть οἱ - μὴ не πιστεύοντες верующие καὶ и τίς кто ἐστιν есть - παραδώσων намеревающийся предать αὐτόν. Его.

6:65 - И сказал: для того-то и говорил Я вам, что никто не может придти ко Мне, если то не дано будет ему от Отца Моего.

καὶ И ἔλεγεν, Он говорил, Διὰ Из-за τοῦτο этого εἴρηκα Я сказал ὑμῖν вам ὅτι что οὐδεὶς никто δύναται может ἐλθεῖν прийти πρός ко με Мне ἐὰν если μὴ не будет δεδομένον дано αυτο Ему ἐκ от τοῦ - πατρός. Отца.

6:66 - С этого времени многие из учеников Его отошли от Него и уже не ходили с Ним.

᾿Εκ От τούτου этого πολλοὶ многие ἐκ из τῶν - μαθητῶν учеников αὐτοῦ Его ἀπῆλθον ушли εἰς - τὰ - ὀπίσω назад καὶ и οὐκέτι уже́ не μετ᾿ с αὐτοῦ Ним περιεπάτουν. ходили.

6:67 - Тогда Иисус сказал двенадцати: не хотите ли и вы отойти?

εἶπεν Сказал οὖν итак - ᾿Ιησοῦς Иисус τοῖς - δώδεκα, двенадцати, Μὴ Не καὶ и ὑμεῖς вы θέλετε желаете ὑπάγειν; уходить?

6:68 - Симон Петр отвечал Ему: Господи! к кому нам идти? Ты имеешь глаголы вечной жизни:

ἀπεκρίθη Ответил αυτο Ему Σίμων Симон Πέτρος, Пётр, Κύριε, Господи, πρὸς к τίνα кому ἀπελευσόμεθα; уйдём? ῥήματα Слова́ ζωῆς жизни αἰωνίου вечной ἔχεις, имеешь,

6:69 - и мы уверовали и познали, что Ты Христос, Сын Бога живаго.

καὶ и ἡμεῖς мы πεπιστεύκαμεν поверили καὶ и ἐγνώκαμεν мы узнали ὅτι что σὺ Ты εἶ есть - ⸂ἅγιος Святой τοῦ - θεοῦ⸃. Бога.

6:70 - Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас избрал Я? но один из вас диавол.

ἀπεκρίθη Ответил αὐτοῖς им - ᾿Ιησοῦς, Иисус, Οὐκ Разве не ἐγὼ Я ὑμᾶς вас τοὺς - δώδεκα двенадцать ἐξελεξάμην, избрал, καὶ и ἐξ из ὑμῶν вас εἷς один διάβολός дьявол ἐστιν; есть?

6:71 - Это говорил Он об Иуде Симонове Искариоте, ибо сей хотел предать Его, будучи один из двенадцати.

ἔλεγεν Говорил δὲ же τὸν - ᾿Ιούδαν (об) Иуде Σίμωνος (сыне) Симона ᾿Ισκαριώτου· Искариота; οὗτος этот γὰρ ведь ἔμελλεν готовился παραδιδόναι предавать αὐτόν, Его, εἷς один ἐκ из τῶν - δώδεκα. двенадцати.

Открыть окно