Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Луки 7 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


7:1 - Когда Он окончил все слова Свои к слушавшему народу, то вошел в Капернаум.

᾿Επειδὴ После того как ἐπλήρωσεν Он закончил πάντα все τὰ - ῥήματα слова́ αὐτοῦ Свои εἰς в τὰς - ἀκοὰς слух τοῦ - λαοῦ, народа, εἰσῆλθεν Он вошёл εἰς в Καφαρναούμ. Капернаум.

7:2 - У одного сотника слуга, которым он дорожил, был болен при смерти.

‛Εκατοντάρχου Центуриона δέ же τινος какого-то δοῦλος раб κακῶς слабость ἔχων имеющий ἤμελλεν готовился τελευτᾶν, скончаться, ὃς который ἦν был αυτο ему ἔντιμος. до́рог.

7:3 - Услышав об Иисусе, он послал к Нему Иудейских старейшин просить Его, чтобы пришел исцелить слугу его.

ἀκούσας Услышав δὲ же περὶ об τοῦ - ᾿Ιησοῦ Иисусе ἀπέστειλεν он послал πρὸς к αὐτὸν Нему πρεσβυτέρους старейшин τῶν - ᾿Ιουδαίων, (из) Иудеев, ἐρωτῶν прося αὐτὸν Его ὅπως чтобы ἐλθὼν придя διασώσῃ он спас τὸν - δοῦλον раба αὐτοῦ. его.

7:4 - И они, придя к Иисусу, просили Его убедительно, говоря: он достоин, чтобы Ты сделал для него это,

οἱ Они δὲ же παραγενόμενοι прибыв πρὸς к τὸν - ᾿Ιησοῦν Иисусу παρεκάλουν просили αὐτὸν Его σπουδαίως, усердно, λέγοντες говоря ὅτι что ῎Αξιός Достоин ἐστιν есть которому παρέξῃ предоставишь τοῦτο, это,

7:5 - ибо он любит народ наш и построил нам синагогу.

ἀγαπᾷ он любит γὰρ ведь τὸ - ἔθνος народ ἡμῶν наш καὶ и τὴν - συναγωγὴν (дом) собрания αὐτὸς он ᾠκοδόμησεν устроил ἡμῖν. нам.

7:6 - Иисус пошел с ними. И когда Он недалеко уже был от дома, сотник прислал к Нему друзей сказать Ему: не трудись, Господи! ибо я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой;

- δὲ Итак ᾿Ιησοῦς Иисус ἐπορεύετο шёл σὺν с αὐτοῖς. ними. ἤδη Теперь δὲ же αὐτοῦ Его οὐ не μακρὰν далеко ἀπέχοντος отстоящего ἀπὸ от τῆς - οἰκίας до́ма ἔπεμψεν послал φίλους друзей - ἑκατοντάρχης центурион λέγων говоря αὐτῷ, Ему, Κύριε, Господи, μὴ не σκύλλου, утомляй Себя, οὐ не γὰρ ведь ἱκανός достоин εἰμι я есть ἵνα чтобы ὑπὸ под τὴν - στέγην кров μου мой εἰσέλθῃς· Ты вошёл;

7:7 - потому и себя самого не почел я достойным придти к Тебе; но скажи слово, и выздоровеет слуга мой.

διὸ потому οὐδὲ и не ἐμαυτὸν меня самого ἠξίωσα я счёл достойным πρὸς к σὲ Тебе ἐλθεῖν· прийти; ἀλλὰ но εἰπὲ скажи λόγῳ, словом, καὶ и ἰαθήτω пусть будет исцелён - παῖς слуга μου. мой.

7:8 - Ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.

καὶ И γὰρ ведь ἐγὼ я ἄνθρωπός человек εἰμι есть ὑπὸ под ἐξουσίαν властью τασσόμενος, подчиняемый, ἔχων имеющий ὑπ᾿ подо ἐμαυτὸν мной самим στρατιώτας, воинов, καὶ и λέγω говорю τούτῳ, этому, Πορεύθητι, Отправься, καὶ и πορεύεται, отправляется, καὶ и ἄλλῳ, другому, ῎Ερχου, Приходи, καὶ и ἔρχεται, приходит, καὶ и το δούλῳ рабу μου, моему, Ποίησον Сделай τοῦτο, это, καὶ и ποιεῖ. делает.

7:9 - Услышав сие, Иисус удивился ему и, обратившись, сказал идущему за Ним народу: сказываю вам, что и в Израиле не нашел Я такой веры.

ἀκούσας Услышав δὲ же ταῦτα это - ᾿Ιησοῦς Иисус ἐθαύμασεν удивился αὐτόν, ему, καὶ и στραφεὶς повернувшийся το ἀκολουθοῦντι идущей αυτο
[за]
Ним
ὄχλῳ толпе εἶπεν, сказал, Λέγω Говорю ὑμῖν, вам, οὐδὲ и не ἐν в το ᾿Ισραὴλ Израиле τοσαύτην столь великую πίστιν веру εὗρον. Я нашёл.

7:10 - Посланные, возвратившись в дом, нашли больного слугу выздоровевшим.

καὶ И ὑποστρέψαντες возвратившись εἰς в τὸν - οἶκον дом οἱ - πεμφθέντες посланные εὗρον нашли τὸν - δοῦλον раба ὑγιαίνοντα. здравствующего.

7:11 - После сего Иисус пошел в город, называемый Наин; и с Ним шли многие из учеников Его и множество народа.

Καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в το ἑξῆς после ἐπορεύθη Он пошёл εἰς в πόλιν город καλουμένην называемый Ναΐν, Наин, Καὶ и συνεπορεύοντο шли с αυτο Ним οἱ - μαθηταὶ ученики αὐτοῦ Его Καὶ И ὄχλος толпа πολύς. многочисленная.

7:12 - Когда же Он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова; и много народа шло с нею из города.

ὡς Когда δὲ же ἤγγισεν Он приблизился τῇ - πύλῃ (к) воротам τῆς - πόλεως, го́рода, καὶ и ἰδοὺ вот ἐξεκομίζετο был выносим τεθνηκὼς умерший μονογενὴς единственный υἱὸς сын τῇ - μητρὶ матери αὐτοῦ, своей, καὶ и αὐτὴ она ἦν была χήρα, вдова, καὶ и ὄχλος толпа τῆς - πόλεως го́рода ἱκανὸς достаточная ἦν была σὺν с αὐτῇ. ней.

7:13 - Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей: не плачь.

καὶ И ἰδὼν увидев αὐτὴν её - κύριος Господь ἐσπλαγχνίσθη сжалился ἐπ᾿ над αὐτῇ ней καὶ и εἶπεν сказал αὐτῇ, ей, Μὴ Не κλαῖε. плачь.

7:14 - И, подойдя, прикоснулся к одру; несшие остановились, и Он сказал: юноша! тебе говорю, встань!

καὶ И προσελθὼν подойдя ἥψατο коснулся τῆς - σοροῦ, гроба, οἱ - δὲ итак βαστάζοντες несущие ἔστησαν, остановились, καὶ и εἶπεν, сказал, Νεανίσκε, Юноша, σοὶ тебе λέγω, говорю, ἐγέρθητι. будь воскрешён.

7:15 - Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить; и отдал его Иисус матери его.

καὶ И ἀνεκάθισεν привстав - νεκρὸς мёртвый καὶ и ἤρξατο на́чал λαλεῖν, говорить, καὶ и ἔδωκεν Он дал αὐτὸν его τῇ - μητρὶ матери αὐτοῦ. его.

7:16 - И всех объял страх, и славили Бога, говоря: великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ Свой.

ἔλαβεν Охватил δὲ же φόβος страх πάντας, всех, καὶ и ἐδόξαζον они славили τὸν - θεὸν Бога λέγοντες говоря ὅτι что Προφήτης Пророк μέγας великий ἠγέρθη воздвигнут ἐν среди ἡμῖν, нас, καὶ и ὅτι что ᾿Επεσκέψατο Посетил - θεὸς Бог τὸν - λαὸν народ αὐτοῦ. Свой.

7:17 - Такое мнение о Нём распространилось по всей Иудее и по всей окрестности.

καὶ И ἐξῆλθεν вышло - λόγος слово οὗτος это ἐν по ὅλῃ всей τῇ - ᾿Ιουδαίᾳ Иудее περὶ о αὐτοῦ Нём καὶ и πάσῃ всей τῇ - περιχώρῳ. окрестности.

7:18 - И возвестили Иоанну ученики его о всём том.

Καὶ И ἀπήγγειλαν сообщили ᾿Ιωάννῃ Иоанну οἱ - μαθηταὶ ученики αὐτοῦ его περὶ о πάντων всём τούτων. этом. καὶ И προσκαλεσάμενος подозвав δύο двух τινὰς каких-то τῶν - μαθητῶν учеников αὐτοῦ своих - ᾿Ιωάννης Иоанн

7:19 - Иоанн, призвав двоих из учеников своих, послал к Иисусу спросить: Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?

ἔπεμψεν послал πρὸς к τὸν - κύριον Господу λέγων, говоря, Σὺ Ты εἶ есть - ἐρχόμενος Приходящий или ἄλλον другого προσδοκῶμεν; мы ожидали бы?

7:20 - Они, придя к Иисусу, сказали: Иоанн Креститель послал нас к Тебе спросить: Ты ли Тот, Которому должно придти, или другого ожидать нам?

παραγενόμενοι Прибывшие δὲ же πρὸς к αὐτὸν Нему οἱ - ἄνδρες мужчины εἶπαν, сказали, ᾿Ιωάννης Иоанн - βαπτιστὴς Омыватель ἀπέστειλεν послал ἡμᾶς нас πρὸς к σὲ Тебе λέγων, говоря, Σὺ Ты εἶ есть - ἐρχόμενος Приходящий или ἄλλον другого προσδοκῶμεν; мы ожидали бы?

7:21 - А в это время Он многих исцелил от болезней и недугов и от злых духов, и многим слепым даровал зрение.

ἐν В ἐκείνῃ тот τῇ - ὥρᾳ час ἐθεράπευσεν Он исцелял πολλοὺς многих ἀπὸ от νόσων болезней καὶ и μαστίγων недугов καὶ и πνευμάτων ду́хов πονηρῶν, злых, καὶ и τυφλοῖς слепым πολλοῖς многим ἐχαρίσατο Он предоставлял βλέπειν. видеть.

7:22 - И сказал им Иисус в ответ: пойдите, скажите Иоанну, что вы видели и слышали: слепые прозревают, хромые ходят, прокаженные очищаются, глухие слышат, мертвые воскресают, нищие благовествуют;

καὶ И ἀποκριθεὶς ответив εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Πορευθέντες Пойдя ἀπαγγείλατε сообщите ᾿Ιωάννῃ Иоанну что εἴδετε увидели καὶ и ἠκούσατε· услышали; τυφλοὶ слепые ἀναβλέπουσιν, прозревают, χωλοὶ хромые περιπατοῦσιν, ходят, λεπροὶ прокажённые καθαρίζονται очищаются καὶ и κωφοὶ глухие ἀκούουσιν, слышат, νεκροὶ мёртвые ἐγείρονται, являются воскрешаемы, πτωχοὶ нищие εὐαγγελίζονται· благовествуют;

7:23 - и блажен, кто не соблазнится о Мне!

καὶ и μακάριός счастлив ἐστιν есть ὃς который ἐὰν если μὴ не σκανδαλισθῇ соблазнится ἐν во ἐμοί. Мне.

7:24 - По отшествии же посланных Иоанном, начал говорить к народу об Иоанне: что смотреть ходили вы в пустыню? трость ли, ветром колеблемую?

᾿Απελθόντων Ушедших δὲ же τῶν - ἀγγέλων вестников ᾿Ιωάννου Иоанна ἤρξατο Он на́чал λέγειν говорить πρὸς к τοὺς - ὄχλους толпам περὶ о ᾿Ιωάννου, Иоанне, Τί Что ἐξήλθατε вы пришли εἰς в τὴν - ἔρημον пустыню θεάσασθαι; посмотреть? κάλαμον Тростник ὑπὸ - ἀνέμου ветром σαλευόμενον; колеблемый?

7:25 - Что же смотреть ходили вы? человека ли, одетого в мягкие одежды? Но одевающиеся пышно и роскошно живущие находятся при дворах царских.

ἀλλὰ Но τί что ἐξήλθατε вы пришли ἰδεῖν; увидеть? ἄνθρωπον Человека ἐν в μαλακοῖς мягкие ἱματίοις одежды ἠμφιεσμένον; одетого? ἰδοὺ Вот οἱ - ἐν в ἱματισμῷ одеянии ἐνδόξῳ славном καὶ и τρυφῇ роскоши ὑπάρχοντες пребывающие ἐν в τοῖς - βασιλείοις царских дворцах εἰσίν. есть.

7:26 - Что же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю вам, и больше пророка.

ἀλλὰ Но τί что́ ἐξήλθατε вы пришили ἰδεῖν; увидеть? προφήτην; Пророка? ναί, Да, λέγω говорю ὑμῖν, вам, καὶ и περισσότερον больше προφήτου. пророка.

7:27 - Сей есть, о котором написано: вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою.

οὗτός Этот ἐστιν есть περὶ о οὗ котором γέγραπται, написано, ᾿Ιδοὺ Вот ἀποστέλλω посылаю τὸν - ἄγγελόν вестника μου Моего πρὸ перед προσώπου лицом σου, Твоим, ὃς который κατασκευάσει приготовит τὴν - ὁδόν путь σου Твой ἔμπροσθέν перед σου. Тобой.

7:28 - Ибо говорю вам: из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но меньший в Царствии Божием больше его.

λέγω Говорю ὑμῖν, вам, μείζων больший ἐν в γεννητοῖς рождённых γυναικῶν (от) женщин ᾿Ιωάννου Иоанна οὐδείς никто ἐστιν· есть; - δὲ а μικρότερος меньший ἐν в τῇ - βασιλείᾳ Царстве τοῦ - θεοῦ Бога μείζων больший αὐτοῦ его ἐστιν. есть.

7:29 - И весь народ, слушавший Его, и мытари воздали славу Богу, крестившись крещением Иоанновым;

Καὶ И πᾶς весь - λαὸς народ ἀκούσας услышав καὶ и οἱ - τελῶναι сборщики податей ἐδικαίωσαν признали правым τὸν - θεόν, Бога, βαπτισθέντες окроплённые τὸ - βάπτισμα омовением ᾿Ιωάννου· Иоанна;

7:30 - а фарисеи и законники отвергли волю Божию о себе, не крестившись от него.

οἱ - δὲ именно Φαρισαῖοι фарисеи καὶ и οἱ - νομικοὶ законники τὴν - βουλὴν волю τοῦ - θεοῦ Бога ἠθέτησαν отвергли εἰς на ἑαυτούς, себя самих, μὴ не βαπτισθέντες окроплённые ὑπ᾿ от αὐτοῦ. него.

7:31 - Тогда Господь сказал: с кем сравню людей рода сего? и кому они подобны?

Τίνι Кому οὖν итак ὁμοιώσω уподобил бы τοὺς - ἀνθρώπους людей τῆς - γενεᾶς поколения ταύτης, этого, καὶ и τίνι кому εἰσὶν есть ὅμοιοι; они подобны?

7:32 - Они подобны детям, которые сидят на улице, кличут друг друга и говорят: мы играли вам на свирели, и вы не плясали; мы пели вам плачевные песни, и вы не плакали.

ὅμοιοί Подобны εἰσιν они есть παιδίοις детям τοῖς - ἐν на ώ̣άγορα̣ϋ рыночной площади καθημένοις сидящим καὶ и προσφωνοῦσιν взывающим к ἀλλήλοις, друг другу, которые λέγει, говорят, Ηὐλήσαμεν Мы сыграли ὑμῖν вам καὶ и οὐκ не ὠρχήσασθε· сплясали вы; ἐθρηνήσαμεν мы спели погребальные песни καὶ и οὐκ не ἐκλαύσατε. заплакали вы.

7:33 - Ибо пришел Иоанн Креститель: ни хлеба не ест, ни вина не пьет; и говорите: в нем бес.

ἐλήλυθεν Пришёл γὰρ ведь ᾿Ιωάννης Иоанн - βαπτιστὴς Омыватель μὴ не ἐσθίων едящий ἄρτον хлеб μήτε и не πίνων пьющий οἶνον, вино, καὶ и λέγετε, говорите, Δαιμόνιον Демона ἔχει· имеет;

7:34 - Пришел Сын Человеческий: ест и пьет; и говорите: вот человек, который любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам.

ἐλήλυθεν пришёл - υἱὸς Сын τοῦ - ἀνθρώπου человека ἐσθίων едящий καὶ и πίνων, пьющий, καὶ и λέγετε, говорите, ᾿Ιδοὺ Вот ἄνθρωπος человек φάγος обжора καὶ и οἰνοπότης, винопийца, φίλος друг τελωνῶν сборщиков податей καὶ и ἁμαρτωλῶν. грешных.

7:35 - И оправдана премудрость всеми чадами ее.

καὶ И ἐδικαιώθη была признана правой - σοφία мудрость ἀπὸ от πάντων всех τῶν - τέκνων детей αὐτῆς. её.

7:36 - Некто из фарисеев просил Его вкусить с ним пищи; и Он, войдя в дом фарисея, возлег.

᾿Ηρώτα Просил δέ же τις кто-то αὐτὸν Его τῶν - Φαρισαίων (из) фарисеев ἵνα чтобы φάγῃ Он поел μετ᾿ с αὐτοῦ· ним; καὶ и εἰσελθὼν войдя εἰς в τὸν - οἶκον дом τοῦ - Φαρισαίου фарисея κατεκλίθη. Он возлёг.

7:37 - И вот, женщина того города, которая была грешница, узнав, что Он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром

καὶ И ἰδοὺ вот γυνὴ женщина ἥτις та, которая ἦν была ἐν в τῇ - πόλει городе ἁμαρτωλός, грешная, καὶ и ἐπιγνοῦσα узнав ὅτι что κατάκειται возлежит ἐν в τῇ - οἰκίᾳ доме τοῦ - Φαρισαίου, фарисея, κομίσασα принеся ἀλάβαστρον алебастровый сосуд μύρου мира

7:38 - и, став позади у ног Его и плача, начала обливать ноги Его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги Его, и мазала миром.

καὶ и στᾶσα встав ὀπίσω сзади παρὰ у τοὺς - πόδας ног αὐτοῦ Его κλαίουσα, плачущая, τοῖς - δάκρυσιν слезами ἤρξατο на́чала βρέχειν обливать τοὺς - πόδας но́ги αὐτοῦ Его καὶ и ταῖς - θριξὶν волосами τῆς - κεφαλῆς головы́ αὐτῆς её ἐξέμασσεν, она вытирала, καὶ и κατεφίλει целовала τοὺς - πόδας но́ги αὐτοῦ Его καὶ и ἤλειφεν мазала το μύρῳ. миром.

7:39 - Видя это, фарисей, пригласивший Его, сказал сам в себе: если бы Он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему, ибо она грешница.

ἰδὼν Увидев δὲ же - Φαρισαῖος фарисей - καλέσας позвавши αὐτὸν Его εἶπεν сказал ἐν в ἑαυτῷ себе самом λέγων, говоря, Οὗτος Этот εἰ если бы ἦν был προφήτης, пророк, ἐγίνωσκεν знал бы ἂν - τίς кто καὶ и ποταπὴ какая - γυνὴ женщина ἥτις та, которая ἅπτεται касается αὐτοῦ, Его, ὅτι потому что ἁμαρτωλός грешная ἐστιν. она есть.

7:40 - Обратившись к нему, Иисус сказал: Симон! Я имею нечто сказать тебе. Он говорит: скажи, Учитель.

καὶ И ἀποκριθεὶς ответив - ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν сказал πρὸς к αὐτόν, нему, Σίμων, Симон, ἔχω имею σοί тебе τι что-то εἰπεῖν. сказать. Он δέ, же, Διδάσκαλε, Учитель, εἰπέ, скажи, φησίν. говорит.

7:41 - Иисус сказал: у одного заимодавца было два должника: один должен был пятьсот динариев, а другой пятьдесят,

δύο Два χρεοφειλέται должника ἦσαν были δανιστῇ (у) ростовщика τινι· некоторого; - εἷς один ὤφειλεν имел долг δηνάρια динариев πεντακόσια, пятьсот, - δὲ а ἕτερος другой πεντήκοντα. пятьдесят.

7:42 - но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?

μὴ Не ἐχόντων имеющих αὐτῶν их ἀποδοῦναι отдать ἀμφοτέροις обоим ἐχαρίσατο. простил. τίς Кто οὖν итак αὐτῶν (из) них πλεῖον более ἀγαπήσει будет любить αὐτόν; его?

7:43 - Симон отвечал: думаю, тот, которому более простил. Он сказал ему: правильно ты рассудил.

ἀποκριθεὶς Ответив Σίμων Симон εἶπεν, сказал, ‛Υπολαμβάνω Предполагаю ὅτι что которому τὸ - πλεῖον более ἐχαρίσατο. простил. Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, ᾿Ορθῶς Правильно ἔκρινας. ты рассудил.

7:44 - И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и волосами головы своей отёрла;

καὶ И στραφεὶς повернувшись πρὸς к τὴν - γυναῖκα женщине το Σίμωνι Симону ἔφη, сказал, Βλέπεις Видишь ταύτην эту τὴν - γυναῖκα; женщину? εἰσῆλθόν Я вошёл σου (к) тебе εἰς в τὴν - οἰκίαν, дом, ὕδωρ воду μοι Мне ἐπὶ на πόδας но́ги οὐκ не ἔδωκας· дал ты; αὕτη эта δὲ же τοῖς - δάκρυσιν слезами ἔβρεξέν облила μου Мои τοὺς - πόδας но́ги καὶ и ταῖς - θριξὶν волосами αὐτῆς своими ἐξέμαξεν. вытерла.

7:45 - ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я пришел, не перестает целовать у Меня ноги;

φίλημά Целование μοι Мне οὐκ не ἔδωκας· дал ты; αὕτη эта δὲ же ἀφ᾿ с ἧς которого (времени) εἰσῆλθον Я вошёл οὐ не διέλιπεν перестала καταφιλοῦσά целующая μου Мои τοὺς - πόδας. но́ги.

7:46 - ты головы Мне маслом не помазал, а она миром помазала Мне ноги.

ἐλαίῳ Маслом τὴν - κεφαλήν голову μου Мою οὐκ не ἤλειψας· помазал ты; αὕτη эта δὲ же μύρῳ миром ἤλειψεν помазала τοὺς - πόδας но́ги μου. Мои.

7:47 - А потому сказываю тебе: прощаются грехи её многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит.

οὗ Которого χάριν ради λέγω говорю σοι, тебе, ἀφέωνται прощены αἱ - ἁμαρτίαι грехи αὐτῆς её αἱ - πολλαί, многие, ὅτι потому что ἠγάπησεν она полюбила πολύ· многое; которому δὲ же ὀλίγον немногое ἀφίεται, прощается, ὀλίγον немногое ἀγαπᾷ. любит.

7:48 - Ей же сказал: прощаются тебе грехи.

εἶπεν Он сказал δὲ же αὐτῇ, ей, ᾿Αφέωνταί Прощены σου твои αἱ - ἁμαρτίαι. грехи.

7:49 - И возлежавшие с Ним начали говорить про себя: кто это, что и грехи прощает?

καὶ И ἤρξαντο начали οἱ - συνανακείμενοι совозлежащие λέγειν говорить ἐν в ἑαυτοῖς, самих себе, Τίς Кто οὗτός Этот ἐστιν есть ὃς который καὶ и ἁμαρτίας грехи ἀφίησιν; прощает?

7:50 - Он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, иди с миром.

εἶπεν Он сказал δὲ же πρὸς к τὴν - γυναῖκα, женщине, ‛Η - πίστις Вера σου твоя σέσωκέν спасла σε· тебя; πορεύου иди εἰς в εἰρήνην. мир.

Открыть окно