Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Луки 4 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


4:1 - Иисус, исполненный Духа Святаго, возвратился от Иордана и поведен был Духом в пустыню.

᾿Ιησοῦς Иисус δὲ же πλήρης наполненный πνεύματος Духа ἁγίου Святого ὑπέστρεψεν возвратился ἀπὸ от τοῦ - ᾿Ιορδάνου, Иордана, καὶ и ἤγετο был водимый ἐν в το πνεύματι Духе ἐν в τῇ - ἐρήμῳ пустыне

4:2 - Там сорок дней Он был искушаем от диавола и ничего не ел в эти дни, а по прошествии их напоследок взалкал.

ἡμέρας дней τεσσεράκοντα сорок πειραζόμενος искушаемый ὑπὸ от τοῦ - διαβόλου. дьявола. καὶ И οὐκ не ἔφαγεν съел Он οὐδὲν ничего ἐν в ταῖς - ἡμέραις дни ἐκείναις, те, καὶ и συντελεσθεισῶν оканчивающихся αὐτῶν их ἐπείνασεν. испытывал голод.

4:3 - И сказал Ему диавол: если Ты Сын Божий, то вели этому камню сделаться хлебом.

Εἶπεν Сказал δὲ же αυτο Ему - διάβολος, дьявол, Εἰ Если υἱὸς сын Εἰ Если τοῦ - θεοῦ, Бога, Εἶπεν Сказал το λίθῳ камню τούτῳ этому ἵνα чтобы γένηται он сделался ἄρτος. хлеб.

4:4 - Иисус сказал ему в ответ: написано, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом Божиим.

καὶ И ἀπεκρίθη ответил πρὸς к αὐτὸν нему - ᾿Ιησοῦς, Иисус, Γέγραπται Написано ὅτι что Οὐκ Не ἐπ᾿ на ἄρτῳ хлебе μόνῳ одном ζήσεται будет жить - ἄνθρωπος человек

4:5 - И, возведя Его на высокую гору, диавол показал Ему все царства вселенной во мгновение времени,

Καὶ И ἀναγαγὼν возведя αὐτὸν Его ἔδειξεν показал αυτο Ему πάσας все τὰς - βασιλείας царства τῆς - οἰκουμένης обитаемой земли́ ἐν в στιγμῇ мгновение χρόνου· времени;

4:6 - и сказал Ему диавол: Тебе дам власть над всеми сими царствами и славу их, ибо она предана мне, и я, кому хочу, даю ее;

καὶ и εἶπεν сказал αυτο Ему - διάβολος, дьявол, Σοὶ Тебе δώσω дам τὴν - ἐξουσίαν власть ταύτην эту ἅπασαν всю καὶ и τὴν - δόξαν славу αὐτῶν, их, ὅτι потому что ἐμοὶ мне παραδέδοται она передана καὶ и кому ἐὰν если θέλω захочу δίδωμι даю αὐτήν· её;

4:7 - итак, если Ты поклонишься мне, то всё будет Твое.

σὺ Ты οὖν следовательно ἐὰν если προσκυνήσῃς поклонишься ἐνώπιον перед ἐμοῦ, мной, ἔσται будет σοῦ Твоя πᾶσα. вся.

4:8 - Иисус сказал ему в ответ: отойди от Меня, сатана; написано: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи.

καὶ И ἀποκριθεὶς ответив - ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, Γέγραπται, Написано, Κύριον Господу τὸν - θεόν Богу σου твоему προσκυνήσεις будешь поклоняться καὶ и αυτο Ему μόνῳ одному λατρεύσεις. будешь служить.

4:9 - И повел Его в Иерусалим, и поставил Его на крыле храма, и сказал Ему: если Ты Сын Божий, бросься отсюда вниз,

῎Ηγαγεν Он привёл δὲ же αὐτὸν Его εἰς в ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалим καὶ и ἔστησεν поставил ἐπὶ на τὸ - πτερύγιον крыло τοῦ - ἱεροῦ, Храма, καὶ и εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Εἰ Если υἱὸς Сын εἶ Ты есть τοῦ - θεοῦ, Бога, βάλε брось σεαυτὸν Тебя Самого ἐντεῦθεν отсюда κάτω· вниз;

4:10 - ибо написано: Ангелам Своим заповедает о Тебе сохранить Тебя;

γέγραπται написано γὰρ ведь ὅτι что: Τοῖς - ἀγγέλοις Ангелам αὐτοῦ Его ἐντελεῖται прикажет περὶ о σοῦ Тебе τοῦ - διαφυλάξαι сохранить σε, Тебя,

4:11 - и на руках понесут Тебя, да не преткнешься о камень ногою Твоею.

καὶ и ὅτι что ᾿Επὶ На χειρῶν руках ἀροῦσίν поднимут σε Тебя μήποτε чтобы не προσκόψῃς ударил πρὸς о λίθον камень τὸν - πόδα ногу σου. Твою.

4:12 - Иисус сказал ему в ответ: сказано: не искушай Господа Бога твоего.

καὶ И ἀποκριθεὶς ответив εἶπεν сказал αυτο ему - ᾿Ιησοῦς Иисус ὅτι что Εἴρηται, Сказано, Οὐκ Не ἐκπειράσεις будешь искушать κύριον Го́спода τὸν - θεόν Бога σου. твоего.

4:13 - И, окончив всё искушение, диавол отошел от Него до времени.

Καὶ И συντελέσας закончив πάντα всякое πειρασμὸν искушение - διάβολος дьявол ἀπέστη отступил ἀπ᾿ от αὐτοῦ Него ἄχρι до καιροῦ. срока.

4:14 - И возвратился Иисус в силе духа в Галилею; и разнеслась молва о Нем по всей окрестной стране.

Καὶ И ὑπέστρεψεν возвратился - ᾿Ιησοῦς Иисус ἐν в τῇ - δυνάμει могуществе τοῦ - πνεύματος Духа εἰς в τὴν - Γαλιλαίαν. Галилею. καὶ И φήμη молва ἐξῆλθεν вышла καθ᾿ по ὅλης всей τῆς - περιχώρου окрестности περὶ о αὐτοῦ. Нём.

4:15 - Он учил в синагогах их, и от всех был прославляем.

καὶ И αὐτὸς Он ἐδίδασκεν учил ἐν в ταῖς - συναγωγαῖς собраниях αὐτῶν, их, δοξαζόμενος прославляемый ὑπὸ - πάντων. всеми.

4:16 - И пришел в Назарет, где был воспитан, и вошел, по обыкновению Своему, в день субботний в синагогу, и встал читать.

Καὶ И ἦλθεν пришёл εἰς в Ναζαρά, Назарет, οὗ где ἦν Он был τεθραμμένος, воспитан, καὶ и εἰσῆλθεν вошёл κατὰ по τὸ - εἰωθὸς обыкновению αυτο Его ἐν в τῇ - ἡμέρᾳ день τῶν - σαββάτων суббот εἰς в τὴν - συναγωγήν, собрание, Καὶ и ἀνέστη встал ἀναγνῶναι. читать.

4:17 - Ему подали книгу пророка Исаии; и Он, раскрыв книгу, нашел место, где было написано:

καὶ И ἐπεδόθη была подана αυτο Ему βιβλίον книга τοῦ - προφήτου пророка ᾿Ησαΐου, Исаии, καὶ и ἀναπτύξας развернув τὸ - βιβλίον книгу εὗρεν Он нашёл τὸν - τόπον место οὗ где ἦν было γεγραμμένον, написано,

4:18 - Дух Господень на Мне; ибо Он помазал Меня благовествовать нищим, и послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным освобождение, слепым прозрение, отпустить измученных на свободу,

Πνεῦμα Дух κυρίου Го́спода ἐπ᾿ на ἐμέ Мне οὗ Которого εἵνεκεν ради ἔχρισέν Он помазал με Меня εὐαγγελίσασθαι благовозвестить πτωχοῖς, нищим, ἀπέσταλκέν послал με, Меня, κηρύξαι возвестить αἰχμαλώτοις пленным ἄφεσιν освобождение καὶ и τυφλοῖς слепым ἀνάβλεψιν, прозрение, ἀποστεῖλαι послать τεθραυσμένους израненных ἐν в ἀφέσει, освобождение,

4:19 - проповедывать лето Господне благоприятное.

κηρύξαι возвестить ἐνιαυτὸν год κυρίου Го́спода δεκτόν. приятный.

4:20 - И, закрыв книгу и отдав служителю, сел; и глаза всех в синагоге были устремлены на Него.

καὶ И πτύξας свернув τὸ - βιβλίον книгу ἀποδοὺς подав τὸ - ὑπηρέτῃ служителю ἐκάθισεν· сел; καὶ и πάντων всех οἱ - ὀφθαλμοὶ глаза́ ἐν в τῇ - συναγωγῇ собрании ἦσαν были ἀτενίζοντες всматривающиеся αὐτῷ. (в) Него.

4:21 - И Он начал говорить им: ныне исполнилось писание сие, слышанное вами.

ἤρξατο Он на́чал δὲ же λέγειν говорить πρὸς к αὐτοὺς ним ὅτι что Σήμερον Сегодня πεπλήρωται исполнилось - γραφὴ Писание αὕτη это ἐν в τοῖς - ὠσὶν ушах ὑμῶν. ваших.

4:22 - И все засвидетельствовали Ему это, и дивились словам благодати, исходившим из уст Его, и говорили: не Иосифов ли это сын?

Καὶ И πάντες все ἐμαρτύρουν свидетельствовали αυτο Ему Καὶ и ἐθαύμαζον удивлялись ἐπὶ на τοῖς - λόγοις слова́ τῆς - χάριτος благодати τοῖς - ἐκπορευομένοις выходящие ἐκ из τοῦ - στόματος рта αὐτοῦ, Его, Καὶ И ἔλεγον, говорили, Οὐχὶ разве не υἱός сын ἐστιν есть ᾿Ιωσὴφ Иосифа οὗτος; Этот?

4:23 - Он сказал им: конечно, вы скажете Мне присловие: врач! исцели Самого Себя; сделай и здесь, в Твоем отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме.

καὶ И εἶπεν Он сказал πρὸς к αὐτούς, ним, Πάντως Конечно ἐρεῖτέ ска́жете μοι Мне τὴν - παραβολὴν пословицу ταύτην· эту; ᾿Ιατρέ, Врач, θεράπευσον исцели σεαυτόν· Тебя Самого; ὅσα сколько ἠκούσαμεν мы услышали γενόμενα случившееся εἰς в τὴν - Καφαρναοὺμ Капернауме ποίησον сделай καὶ и ὧδε здесь ἐν в τῇ - πατρίδι отечестве σου. Твоём.

4:24 - И сказал: истинно говорю вам: никакой пророк не принимается в своем отечестве.

εἶπεν Он сказал δέ, же, ᾿Αμὴν Верно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что οὐδεὶς никакой προφήτης пророк δεκτός (не) принят ἐστιν есть ἐν в τῇ - πατρίδι отечестве αὐτοῦ. его.

4:25 - Поистине говорю вам: много вдов было в Израиле во дни Илии, когда заключено было небо три года и шесть месяцев, так что сделался большой голод по всей земле,

ἐπ᾿ По ἀληθείας истине δὲ же λέγω говорю ὑμῖν, вам, πολλαὶ многие χῆραι вдо́вы ἦσαν были ἐν в ταῖς - ἡμέραις дни ᾿Ηλίου Илии ἐν в το ᾿Ισραήλ, Израиле, ὅτε когда ἐκλείσθη было закрыто - οὐρανὸς небо ἐπ᾿ По ἔτη года τρία три καὶ и μῆνας месяцев ἕξ, шесть, ὡς как ἐγένετο сделался λιμὸς голод μέγας великий ἐπὶ на πᾶσαν всю τὴν - γῆν, землю,

4:26 - и ни к одной из них не был послан Илия, а только ко вдове в Сарепту Сидонскую;

καὶ и πρὸς к οὐδεμίαν никакой αὐτῶν (из) них ἐπέμφθη (не) был послан ᾿Ηλίας Илия εἰ если μὴ не εἰς в Σάρεπτα Сарепту τῆς - Σιδωνίας Сидонии πρὸς к γυναῖκα женщине χήραν. вдове.

4:27 - много также было прокаженных в Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился, кроме Неемана Сириянина.

καὶ И πολλοὶ многие λεπροὶ прокажённые ἦσαν были ἐν в το ᾿Ισραὴλ Израиле ἐπὶ при ᾿Ελισαίου Елисее τοῦ - προφήτου, пророке, καὶ и οὐδεὶς никто αὐτῶν (из) них ἐκαθαρίσθη (не) был очищен εἰ если μὴ не Ναιμὰν Неман - Σύρος. Сириец.

4:28 - Услышав это, все в синагоге исполнились ярости

καὶ И ἐπλήσθησαν были наполнены πάντες все θυμοῦ ярости ἐν в τῇ - συναγωγῇ собрании ἀκούοντες слышащие ταῦτα, это,

4:29 - и, встав, выгнали Его вон из города и повели на вершину горы, на которой город их был построен, чтобы свергнуть Его;

καὶ и ἀναστάντες встав ἐξέβαλον выгнали αὐτὸν Его ἔξω за τῆς - πόλεως, го́род, καὶ и ἤγαγον повели αὐτὸν Его ἕως до ὀφρύος вершины τοῦ - ὄρους горы́ ἐφ᾿ на οὗ которой - πόλις город ᾠκοδόμητο построен αὐτῶν, их, ὥστε так чтобы κατακρημνίσαι сбросить вниз αὐτόν· Его;

4:30 - но Он, пройдя посреди них, удалился.

αὐτὸς Он δὲ же διελθὼν пройдя διὰ через μέσου середину αὐτῶν их ἐπορεύετο. шёл.

4:31 - И пришел в Капернаум, город Галилейский, и учил их в дни субботние.

Καὶ И κατῆλθεν сошёл εἰς в Καφαρναοὺμ Капернаум πόλιν город τῆς - Γαλιλαίας. Галилеи. καὶ И ἦν стал διδάσκων обучающий αὐτοὺς их ἐν по τοῖς - σάββασιν· субботам;

4:32 - И дивились учению Его, ибо слово Его было со властью.

καὶ и ἐξεπλήσσοντο поражались ἐπὶ на τῇ - διδαχῇ учение αὐτοῦ, Его, ὅτι потому что ἐν во ἐξουσίᾳ власти ἦν было - λόγος слово αὐτοῦ. Его.

4:33 - Был в синагоге человек, имевший нечистого духа бесовского, и он закричал громким голосом:

καὶ И ἐν в τῇ - συναγωγῇ собрании ἦν был ἄνθρωπος человек ἔχων имеющий πνεῦμα дух δαιμονίου демона ἀκαθάρτου, нечистого, καὶ и ἀνέκραξεν он вскричал φωνῇ голосом μεγάλῃ, громким,

4:34 - оставь; что Тебе до нас, Иисус Назарянин? Ты пришел погубить нас; знаю Тебя, кто Ты, Святый Божий.

῎Εα, Брось, τί что ἡμῖν нам καὶ и σοί, Тебе, ᾿Ιησοῦ Иисус Ναζαρηνέ; Назарянин? ἦλθες Ты пришёл ἀπολέσαι погубить ἡμᾶς; нас? οἶδά Знаю σε Тебя τίς кто εἶ, Ты есть, - ἅγιος Святой τοῦ - θεοῦ. Бога.

4:35 - Иисус запретил ему, сказав: замолчи и выйди из него. И бес, повергнув его посреди синагоги, вышел из него, нимало не повредив ему.

καὶ И ἐπετίμησεν запретил αυτο ему - ᾿Ιησοῦς Иисус λέγων, говоря, Φιμώθητι Замолчи καὶ и ἔξελθε выйди ἀπ᾿ от αὐτοῦ него καὶ И ῥίψαν бросивший αὐτόν. его. τὸ - δαιμόνιον демон εἰς в τὸ - μέσον середину ἐξῆλθεν вышел ἀπ᾿ от αὐτοῦ. него. μηδὲν ни чем βλάψαν (не) повредивший αὐτόν. его.

4:36 - И напал на всех ужас, и рассуждали между собою: что это значит, что Он со властью и силою повелевает нечистым духам, и они выходят?

καὶ И ἐγένετο сделался θάμβος ужас ἐπὶ на πάντας, всех, καὶ и συνελάλουν они вместе произносили πρὸς к ἀλλήλους друг другу λέγοντες, говоря, Τίς Какое - λόγος слово οὗτος, это, ὅτι что ἐν во ἐξουσίᾳ власти καὶ и δυνάμει могуществе ἐπιτάσσει приказывает τοῖς - ἀκαθάρτοις нечистым πνεύμασιν, ду́хам, καὶ и ἐξέρχονται; выходят?

4:37 - И разнесся слух о Нем по всем окрестным местам.

καὶ И ἐξεπορεύετο выходила ἦχος молва περὶ о αὐτοῦ Нём εἰς во πάντα всякое τόπον место τῆς - περιχώρου. окрестности.

4:38 - Выйдя из синагоги, Он вошел в дом Симона; тёща же Симонова была одержима сильною горячкою; и просили Его о ней.

᾿Αναστὰς Встав δὲ же ἀπὸ от τῆς - συναγωγῆς собрания εἰσῆλθεν Он вошёл εἰς в τὴν - οἰκίαν дом Σίμωνος. Симона. πενθερὰ Тёща δὲ же τοῦ - Σίμωνος Симона ἦν была συνεχομένη охватываема πυρετῷ горячкой μεγάλῳ, великой, καὶ и ἠρώτησαν они попросили αὐτὸν Его περὶ о αὐτῆς. ней.

4:39 - Подойдя к ней, Он запретил горячке; и оставила ее. Она тотчас встала и служила им.

καὶ И ἐπιστὰς представ ἐπάνω перед αὐτῆς ней ἐπετίμησεν запретил το πυρετῷ, горячке, καὶ и ἀφῆκεν она отпустила αὐτήν· её; παραχρῆμα тотчас δὲ же ἀναστᾶσα вставши διηκόνει она служила αὐτοῖς. им.

4:40 - При захождении же солнца все, имевшие больных различными болезнями, приводили их к Нему и Он, возлагая на каждого из них руки, исцелял их.

Δύνοντος Заходящего δὲ же τοῦ - ἡλίου солнца ἅπαντες все ὅσοι сколько εἶχον имели ἀσθενοῦντας болеющих νόσοις болезнями ποικίλαις различными ἤγαγον привели αὐτοὺς их πρὸς к αὐτόν· Нему; Он δὲ же ἑνὶ (на) одного ἑκάστῳ (на) каждого αὐτῶν (из) них τὰς - χεῖρας ру́ки ἐπιτιθεὶς возлагая ἐθεράπευεν исцелял αὐτούς. их.

4:41 - Выходили также и бесы из многих с криком и говорили: Ты Христос, Сын Божий. А Он запрещал им сказывать, что они знают, что Он Христос.

ἐξήρχετο Выходили δὲ же καὶ и δαιμόνια демоны ἀπὸ от πολλῶν, многих, κραυγάζοντα кричащие καὶ и λέγοντα говорящие ὅτι что Σὺ Ты εἶ есть - υἱὸς Сын τοῦ - θεοῦ. Бога. καὶ И ἐπιτιμῶν запрещая οὐκ не εἴα позволял αὐτὰ это λαλεῖν, говорить, ὅτι что ᾔδεισαν они знали τὸν - Χριστὸν Христос αὐτὸν Сам εἶναι. быть.

4:42 - Когда же настал день, Он, выйдя из дома, пошел в пустынное место, и народ искал Его и, придя к Нему, удерживал Его, чтобы не уходил от них.

Γενομένης Наступившего δὲ же ἡμέρας дня ἐξελθὼν выйдя ἐπορεύθη Он пошёл εἰς в ἔρημον пустынное τόπον· место; καὶ и οἱ - ὄχλοι то́лпы ἐπεζήτουν разыскивали αὐτόν, Его, καὶ и ἦλθον пришли ἕως до αὐτοῦ, Него, καὶ и κατεῖχον удерживали αὐτὸν Его τοῦ - μὴ не πορεύεσθαι идти ἀπ᾿ от αὐτῶν. них.

4:43 - Но Он сказал им: и другим городам благовествовать Я должен Царствие Божие, ибо на то Я послан.

Он δὲ же εἶπεν сказал πρὸς к αὐτοὺς ним ὅτι что Καὶ И ταῖς - ἑτέραις другим πόλεσιν городам εὐαγγελίσασθαί благовествовать με Мне δεῖ надлежит τὴν - βασιλείαν Царство τοῦ - θεοῦ, Бога, ὅτι потому что ἐπὶ на τοῦτο это ἀπεστάλην. Я послан.

4:44 - И проповедывал в синагогах галилейских.

καὶ И ἦν Он был κηρύσσων возвещающий εἰς в τὰς - συναγωγὰς собраниях τῆς - ᾿Ιουδαίας. Иудеи.

Открыть окно