Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Луки 21 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


21:1 - Взглянув же, Он увидел богатых, клавших дары свои в сокровищницу;

᾿Αναβλέψας Взглянув δὲ же εἶδεν Он увидел τοὺς - βάλλοντας опускающих εἰς в τὸ - γαζοφυλάκιον сокровищницу τὰ - δῶρα дары αὐτῶν самих πλουσίους. богатых.

21:2 - увидел также и бедную вдову, положившую туда две лепты,

εἶδεν Он увидел δέ же τινα некоторую χήραν вдову πενιχρὰν бедную βάλλουσαν опускающую ἐκεῖ туда λεπτὰ мелкие монеты δύο, две,

21:3 - и сказал: истинно говорю вам, что эта бедная вдова больше всех положила;

καὶ и εἶπεν, сказал, ᾿Αληθῶς Истинно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что - χήρα вдова αὕτη эта - πτωχὴ нищая πλεῖον более πάντων всех ἔβαλεν· опустила;

21:4 - ибо все те от избытка своего положили в дар Богу, а она от скудости своей положила все пропитание свое, какое имела.

πάντες все γὰρ ведь οὗτοι эти ἐκ от τοῦ - περισσεύοντος изобилующего αὐτοῖς (у) них ἔβαλον опустили εἰς в τὰ - δῶρα, дары, αὕτη эта δὲ же ἐκ из τοῦ - ὑστερήματος недостатка αὐτῆς своего πάντα всё τὸν - βίον состояние ὃν которое εἶχεν имела ἔβαλεν. опустила.

21:5 - И когда некоторые говорили о храме, что он украшен дорогими камнями и вкладами, Он сказал:

Καί И τινων некоторых λεγόντων говорящих περὶ о τοῦ - ἱεροῦ, храме, ὅτι что λίθοις камнями καλοῖς красивыми καὶ и ἀναθήμασιν приношениями κεκόσμηται, убран, εἶπεν, сказал,

21:6 - придут дни, в которые из того, что вы здесь видите, не останется камня на камне; все будет разрушено.

Ταῦτα Это которое θεωρεῖτε, видите, ἐλεύσονται придут ἡμέραι дни ἐν в αἷς которые οὐκ не ἀφεθήσεται будет оставлен λίθος камень ἐπὶ на λίθῳ камне ὃς который οὐ не καταλυθήσεται. будет разрушен.

21:7 - И спросили Его: Учитель! когда же это будет? и какой признак, когда это должно произойти?

᾿Επηρώτησαν Они спросили δὲ же αὐτὸν Его λέγοντες, говоря, Διδάσκαλε, Учитель, πότε когда οὖν именно ταῦτα это ἔσται, будет, καὶ и τί какое τὸ - σημεῖον знамение ὅταν когда μέλλῃ готовится ταῦτα это γίνεσθαι; случиться?

21:8 - Он сказал: берегитесь, чтобы вас не ввели в заблуждение, ибо многие придут под именем Моим, говоря, что это Я; и это время близко: не ходите вслед их.

Он δὲ же εἶπεν, сказал, Βλέπετε Смотри́те μὴ не πλανηθῆτε· будьте обмануты; πολλοὶ многие γὰρ ведь ἐλεύσονται придут ἐπὶ под Он ὀνόματί именем μου Моим λέγοντες, говоря, ᾿Εγώ Я εἰμι· есть; καί, и, καιρὸς Время ἤγγικεν· приблизилось; μὴ не πορευθῆτε пойдите ὀπίσω за αὐτῶν. ними.

21:9 - Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде; но не тотчас конец.

ὅταν Когда δὲ же ἀκούσητε услышите πολέμους (о) войнах καὶ и ἀκαταστασίας, беспорядках, μὴ не πτοηθῆτε· будьте напуганы; δεῖ надлежит γὰρ же ταῦτα это γενέσθαι случиться πρῶτον, сначала, ἀλλ᾿ но οὐκ не εὐθέως тотчас τὸ - τέλος. конец.

21:10 - Тогда сказал им: восстанет народ на народ, и царство на царство;

Τότε Тогда ἔλεγεν Он говорил αὐτοῖς, им, ᾿Εγερθήσεται Будет поднят ἔθνος народ ἐπ᾿ на ἔθνος народ καὶ и βασιλεία царство ἐπὶ на βασιλείαν, царство,

21:11 - будут большие землетрясения по местам, и глады, и моры, и ужасные явления, и великие знамения с неба.

σεισμοί землетрясения τε - μεγάλοι великие καὶ и κατὰ по τόπους местам λιμοὶ глады καὶ и λοιμοὶ заразные болезни ἔσονται, будут, φόβητρά ужасы τε - καὶ и ἀπ᾿ с οὐρανοῦ неба σημεῖα знамения μεγάλα великие ἔσται. будут.

21:12 - Прежде же всего того возложат на вас руки и будут гнать вас, предавая в синагоги и в темницы, и поведут пред царей и правителей за имя Мое;

πρὸ Перед δὲ же τούτων этим πάντων всем ἐπιβαλοῦσιν наложат ἐφ᾿ на ὑμᾶς вас τὰς - χεῖρας ру́ки αὐτῶν свои καὶ и διώξουσιν, будут преследовать, παραδιδόντες предающие εἰς в τὰς - συναγωγὰς собрания καὶ и φυλακάς, тю́рьмы, ἀπαγομένους отводимых ἐπὶ к βασιλεῖς царям καὶ и ἡγεμόνας наместникам ἕνεκεν ради τοῦ - ὀνόματός имени μου· Моего;

21:13 - будет же это вам для свидетельства.

ἀποβήσεται произойдёт ὑμῖν (с) вами εἰς для μαρτύριον. свидетельства.

21:14 - Итак положите себе на сердце не обдумывать заранее, что отвечать,

θέτε Положи́те οὖν же ἐν в ταῖς - καρδίαις сердцах ὑμῶν ваших μὴ не προμελετᾶν заботиться заранее ἀπολογηθῆναι, оправдаться,

21:15 - ибо Я дам вам уста и премудрость, которой не возмогут противоречить ни противостоять все, противящиеся вам.

ἐγὼ Я γὰρ же δώσω дам ὑμῖν вам στόμα рот καὶ и σοφίαν мудрость которой οὐ не δυνήσονται смогут ἀντιστῆναι противостать или ἀντειπεῖν сказать против ἅπαντες все οἱ - ἀντικείμενοι противостоящие ὑμῖν. вам.

21:16 - Преданы также будете и родителями, и братьями, и родственниками, и друзьями, и некоторых из вас умертвят;

παραδοθήσεσθε Будете преданы δὲ же καὶ и ὑπὸ - γονέων родителями καὶ и ἀδελφῶν братьями καὶ и συγγενῶν родственниками καὶ и φίλων, друзьями, καὶ и θανατώσουσιν умертвят ἐξ из ὑμῶν, вас,

21:17 - и будете ненавидимы всеми за имя Мое,

καὶ и ἔσεσθε будете μισούμενοι ненавидимы ὑπὸ - πάντων всеми διὰ ради τὸ - ὄνομά имени μου. Моего.

21:18 - но и волос с головы вашей не пропадет, —

καὶ И θρὶξ волос ἐκ с τῆς - κεφαλῆς головы́ ὑμῶν вашей οὐ нет μὴ не ἀπόληται. потеряется.

21:19 - терпением вашим спасайте души ваши.

ἐν В τῇ - ὑπομονῇ терпении ὑμῶν вашем κτήσασθε приобретите τὰς - ψυχὰς ду́ши ὑμῶν. ваши.

21:20 - Когда же увидите Иерусалим, окруженный войсками, тогда знайте, что приблизилось запустение его:

῞Οταν Когда δὲ же ἴδητε увидите κυκλουμένην окружаемый ὑπὸ - στρατοπέδων войсками ᾿Ιερουσαλήμ, Иерусалим, τότε тогда γνῶτε узнайте ὅτι что ἤγγικεν приблизилось - ἐρήμωσις опустошение αὐτῆς. его.

21:21 - тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы; и кто в городе, выходи из него; и кто в окрестностях, не входи в него,

τότε Тогда οἱ которые ἐν в τῇ - ᾿Ιουδαίᾳ Иудее φευγέτωσαν пусть бегут εἰς в τὰ - ὄρη, го́ры, καὶ и οἱ которые ἐν в μέσῳ середине αὐτῆς его ἐκχωρείτωσαν, пусть удаляются, καὶ и οἱ которые ἐν в ταῖς - χώραις областях μὴ не εἰσερχέσθωσαν входят пусть εἰς в αὐτήν, него,

21:22 - потому что это дни отмщения, да исполнится все написанное.

ὅτι потому что ἡμέραι дни ἐκδικήσεως возмездия αὗταί они εἰσιν есть τοῦ - πλησθῆναι быть исполненным πάντα всё τὰ - γεγραμμένα. написанное.

21:23 - Горе же беременным и питающим сосцами в те дни; ибо великое будет бедствие на земле и гнев на народ сей:

οὐαὶ Горе ταῖς - ἐν в γαστρὶ животе ἐχούσαις имеющим καὶ и ταῖς - θηλαζούσαις кормящим грудью ἐν в ἐκείναις те ταῖς - ἡμέραις· дни; ἔσται будет γὰρ ведь ἀνάγκη предопределение μεγάλη большое ἐπὶ на τῆς - γῆς земле καὶ и ὀργὴ гнев το λαῷ народу τούτῳ, этому,

21:24 - и падут от острия меча, и отведутся в плен во все народы; и Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников.

καὶ и πεσοῦνται падут στόματι (от) острия μαχαίρης меча καὶ и αἰχμαλωτισθήσονται будут уведены в плен εἰς к τὰ - ἔθνη народам πάντα, все, καὶ и ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалим ἔσται будет πατουμένη попираем ὑπὸ - ἐθνῶν, народами, ἄχρι до οὗ которого (времени) πληρωθῶσιν будут исполнены καιροὶ времена ἐθνῶν. язычников.

21:25 - И будут знамения в солнце и луне и звездах, а на земле уныние народов и недоумение; и море восшумит и возмутится;

Καὶ И ἔσονται будут σημεῖα знамения ἐν в ἡλίῳ солнце καὶ и σελήνῃ луне καὶ и ἄστροις, звёздах, καὶ и ἐπὶ на τῆς - γῆς земле συνοχὴ смятение ἐθνῶν народов ἐν в ἀπορίᾳ недоумении ἤχους (от) шума θαλάσσης мо́ря καὶ и σάλου, волнения,

21:26 - люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий, грядущих на вселенную, ибо силы небесные поколеблются,

ἀποψυχόντων теряющих сознание ἀνθρώπων людей ἀπὸ от φόβου страха καὶ и προσδοκίας ожидания τῶν - ἐπερχομένων приходящих на τῇ - οἰκουμένῃ, обитаемую землю, αἱ - γὰρ ведь δυνάμεις силы τῶν - οὐρανῶν небес σαλευθήσονται. будут поколеблены.

21:27 - и тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаке с силою и славою великою.

καὶ И τότε тогда ὄψονται увидят τὸν - υἱὸν Сына τοῦ - ἀνθρώπου человеческого ἐρχόμενον приходящего ἐν в νεφέλῃ облаке μετὰ с δυνάμεως могуществом καὶ и δόξης славой πολλῆς. многой.

21:28 - Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление ваше.

ἀρχομένων Начинающих δὲ же τούτων вот этих γίνεσθαι случаться ἀνακύψατε воспряньте καὶ и ἐπάρατε поднимите τὰς - κεφαλὰς го́ловы ὑμῶν, ваши, διότι потому что ἐγγίζει приближается - ἀπολύτρωσις освобождение ὑμῶν. ваше.

21:29 - И сказал им притчу: посмотрите на смоковницу и на все деревья:

Καὶ И εἶπεν сказал παραβολὴν притчу αὐτοῖς· им; ῎Ιδετε Посмотри́те τὴν - συκῆν (на) смоковницу καὶ и πάντα (на) все τὰ - δένδρα· деревья;

21:30 - когда они уже распускаются, то, видя это, знаете сами, что уже близко лето.

ὅταν когда προβάλωσιν выпустят почки ἤδη, уже́, βλέποντες смотрящие ἀφ᾿ от ἑαυτῶν самих γινώσκετε узнаёте ὅτι что ἤδη уже́ ἐγγὺς близко τὸ - θέρος лето ἐστίν· есть;

21:31 - Так, и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко Царствие Божие.

οὕτως так καὶ и ὑμεῖς, вы, ὅταν когда ἴδητε увидите ταῦτα это γινόμενα, случающееся, γινώσκετε знайте ὅτι что ἐγγύς близко ἐστιν есть - βασιλεία Царство τοῦ - θεοῦ. Бога.

21:32 - Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как все это будет;

ἀμὴν Верно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что οὐ нет μὴ не παρέλθῃ пройдёт - γενεὰ род αὕτη этот ἕως пока ἂν - πάντα всё γένηται. (не) случится.

21:33 - небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.

- οὐρανὸς Небо καὶ и - γῆ земля παρελεύσονται, пройдут, οἱ - δὲ но λόγοι слова́ μου Мои οὐ нет μὴ не παρελεύσονται. пройдут.

21:34 - Смотрите же за собою, чтобы сердца ваши не отягчались объядением и пьянством и заботами житейскими, и чтобы день тот не постиг вас внезапно,

Προσέχετε Обратите внимание δὲ же ἑαυτοῖς (на) себя μήποτε чтобы не βαρηθῶσιν были отягчены ὑμῶν ваши αἱ - καρδίαι сердца́ ἐν в κραιπάλῃ опьянении καὶ и μέθῃ пьянстве καὶ и μερίμναις заботах βιωτικαῖς, житейских, καὶ и ἐπιστῇ приключился ἐφ᾿ на ὑμᾶς вас αἰφνίδιος внезапно - ἡμέρα день ἐκείνη тот

21:35 - ибо он, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному;

ὡς как παγὶς. западня. ἐπεισελεύσεται Найдёт γὰρ же ἐπὶ на πάντας всех τοὺς - καθημένους обитающих ἐπὶ на πρόσωπον лице πάσης всей τῆς - γῆς. земли́.

21:36 - итак бодрствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.

ἀγρυπνεῖτε Бодрствуйте δὲ же ἐν во παντὶ всякое καιρῷ время δεόμενοι молясь ἵνα чтобы κατισχύσητε вы смогли ἐκφυγεῖν избежать ταῦτα этого πάντα всего τὰ - μέλλοντα готовящегося γίνεσθαι, оказываться, καὶ и σταθῆναι стать ἔμπροσθεν перед τοῦ - υἱοῦ Сыном τοῦ - ἀνθρώπου. человеческим.

21:37 - Днем Он учил в храме, а ночи, выходя, проводил на горе, называемой Елеонскою.

῏Ην Он был δὲ же τὰς - ἡμέρας днём ἐν в τὸ - ἱερῷ храме διδάσκων, учащий, τὰς - δὲ а νύκτας ночами ἐξερχόμενος выходя ηὐλίζετο Он находился εἰς на τὸ - ὄρος горе́ τὸ - καλούμενον называемой ᾿Ελαιῶν· (гора́) Олив;

21:38 - И весь народ с утра приходил к Нему в храм слушать Его.

καὶ и πᾶς весь - λαὸς народ ὤρθριζεν встал рано πρὸς к αὐτὸν Нему ἐν в το ἱερῷ Храме ἀκούειν слушать αὐτοῦ. Его.

Открыть окно