Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Луки 2 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


2:1 - В те дни вышло от кесаря Августа повеление сделать перепись по всей земле.

᾿Εγένετο Случилось δὲ же ἐν в ταῖς - ἡμέραις дни ἐκείναις те ἐξῆλθεν вышел δόγμα указ παρὰ от Καίσαρος Цезаря Αὐγούστου Августа ἀπογράφεσθαι (чтобы) переписывать πᾶσαν всю τὴν - οἰκουμένην. обитаемую землю.

2:2 - Эта перепись была первая в правление Квириния Сириею.

αὕτη Эта ἀπογραφὴ перепись πρώτη первая ἐγένετο случилась ἡγεμονεύοντος правящего τῆς - Συρίας Сирией Κυρηνίου. Квириния.

2:3 - И пошли все записываться, каждый в свой город.

καὶ И ἐπορεύοντο шли πάντες все ἀπογράφεσθαι, переписываться, ἕκαστος каждый εἰς в τὴν - ⸂ἑαυτοῦ свой πόλιν⸃. город.

2:4 - Пошел также и Иосиф из Галилеи, из города Назарета, в Иудею, в город Давидов, называемый Вифлеем, потому что он был из дома и рода Давидова,

᾿Ανέβη Вышел δὲ же καὶ и ᾿Ιωσὴφ Иосиф ἀπὸ от τῆς - Γαλιλαίας Галилеи ἐκ из πόλεως го́рода Ναζαρὲθ Назарета εἰς в τὴν - ᾿Ιουδαίαν Иудею εἰς в πόλιν город Δαυὶδ Давида ἥτις тот, который καλεῖται называется Βηθλέεμ, Вифлеем, διὰ из-за τὸ - εἶναι происходить αὐτὸν его ἐξ из οἴκου до́ма καὶ и πατριᾶς отцовства Δαυίδ, Давида,

2:5 - записаться с Мариею, обрученною ему женою, которая была беременна.

ἀπογράψασθαι переписаться σὺν с Μαριὰμ Мариам τῇ - ἐμνηστευμένῃ обручённой αὐτῷ, ему, οὔσῃ будучи ἐγκύῳ. беременной.

2:6 - Когда же они были там, наступило время родить Ей;

⸂ἐγένετο Случилось δὲ же ἐν в το εἶναι быть αὐτοὺς их ἐκεῖ там ἐπλήσθησαν⸃ (и) были исполнены αἱ - ἡμέραι дни τοῦ - τεκεῖν (чтобы) родить αὐτήν, ей,

2:7 - и родила Сына своего Первенца, и спеленала Его, и положила Его в ясли, потому что не было им места в гостинице.

καὶ и ἔτεκεν она родила τὸν - υἱὸν Сына αὐτῆς своего τὸν - πρωτότοκον· первородного; καὶ и ἐσπαργάνωσεν спеленала αὐτὸν Его καὶ и ἀνέκλινεν уложила αὐτὸν Его ἐν в φάτνῃ, яслях, διότι потому что οὐκ не ἦν было αὐτοῖς им τόπος ме́ста ἐν в το καταλύματι. помещении.

2:8 - В той стране были на поле пастухи, которые содержали ночную стражу у стада своего.

Καὶ И ποιμένες пастухи ἦσαν были ἐν в τῇ - χώρᾳ стране τῇ - αὐτῇ той самой ἀγραυλοῦντες живущие в поле καὶ и φυλάσσοντες стерегущие φυλακὰς стражи τῆς - νυκτὸς ночью ἐπὶ у τὴν - ποίμνην ста́да αὐτῶν. их.

2:9 - Вдруг предстал им Ангел Господень, и слава Господня осияла их; и убоялись страхом великим.

καὶ И ἄγγελος ангел κυρίου Го́спода ἐπέστη предстал αὐτοῖς им καὶ и δόξα слава κυρίου Го́спода περιέλαμψεν осветила αὐτούς, их, καὶ И ἐφοβήθησαν устрашились ⸂φόβον страхом μέγαν⸃. больши́м.

2:10 - И сказал им Ангел: не бойтесь; я возвещаю вам великую радость, которая будет всем людям:

καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς им - ἄγγελος, ангел, Μὴ Не φοβεῖσθε, бойтесь, ἰδοὺ вот γὰρ ведь εὐαγγελίζομαι благовозвещаю ὑμῖν вам χαρὰν радость μεγάλην большу́ю ἥτις ту, которая ἔσται будет παντὶ всему το λαῷ, народу,

2:11 - ибо ныне родился вам в городе Давидовом Спаситель, Который есть Христос Господь;

ὅτι потому что ἐτέχθη был рождён ὑμῖν вам σήμερον сегодня σωτὴρ Спаситель ὅς Который ἐστιν есть Χριστὸς Христос κύριος Господь ἐν в πόλει городе Δαυίδ· Давида;

2:12 - и вот вам знак: вы найдете Младенца в пеленах, лежащего в яслях.

καὶ и τοῦτο это ὑμῖν вам τὸ - σημεῖον, знамение, εὑρήσετε найдёте βρέφος младенца ἐσπαργανωμένον завёрнутого в пеленки καὶ и κείμενον лежащего ἐν в φάτνῃ. яслях.

2:13 - И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и взывающее:

καὶ И ἐξαίφνης внезапно ἐγένετο сделалось σὺν с το ἀγγέλῳ ангелом πλῆθος множество στρατιᾶς воинства ⸂οὐρανίου⸃ небесного αἰνούντων хвалящих τὸν - θεὸν Бога καὶ и λεγόντων, говорящих,

2:14 - слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение!

Δόξα Слава ἐν на ὑψίστοις высотах θεῷ Богу καὶ и ἐπὶ на γῆς земле εἰρήνη мир ἐν в ἀνθρώποις людях εὐδοκίας. доброго намерения.

2:15 - Когда Ангелы отошли от них на небо, пастухи сказали друг другу: пойдем в Вифлеем и посмотрим, что там случилось, о чем возвестил нам Господь.

Καὶ И ἐγένετο случилось ὡς как ἀπῆλθον ушли ἀπ᾿ от αὐτῶν них εἰς в τὸν - οὐρανὸν небо οἱ - ἄγγελοι, ангелы, οἱ - ποιμένες пастухи ⸂ἐλάλουν⸃ говорили πρὸς к ἀλλήλους, друг другу, Διέλθωμεν Давайте пройдём δὴ скорее ἕως до Βηθλέεμ Вифлеема καὶ и ἴδωμεν увидим τὸ - ῥῆμα слово τοῦτο это τὸ - γεγονὸς явившееся которое которое κύριος Господь ἐγνώρισεν дал знать ἡμῖν. нам.

2:16 - И, поспешив, пришли и нашли Марию и Иосифа, и Младенца, лежащего в яслях.

καὶ И ἦλθαν они пришли σπεύσαντες поспешив καὶ и ἀνεῦραν нашли τήν - τε - Μαριὰμ Мариам καὶ и τὸν - ᾿Ιωσὴφ Иосифа καὶ и τὸ - βρέφος Младенца κείμενον лежащего ἐν в τῇ - φάτνῃ· яслях;

2:17 - Увидев же, рассказали о том, что было возвещено им о Младенце Сем.

ἰδόντες увидев δὲ же ⸂ἐγνώρισαν⸃ они дали знать περὶ о τοῦ - ῥήματος слове τοῦ - λαληθέντος произнесённом αὐτοῖς им περὶ о τοῦ - παιδίου Ребёнке τούτου. Этом.

2:18 - И все слышавшие дивились тому, что рассказывали им пастухи.

καὶ И πάντες все οἱ - ἀκούσαντες услышавшие ἐθαύμασαν удивились περὶ о τῶν - λαληθέντων произнесённых ὑπὸ от τῶν - ποιμένων пастухов πρὸς к αὐτούς· ним;

2:19 - А Мария сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем.

- δὲ а Μαριὰμ Мариам πάντα все συνετήρει сохраняла τὰ - ῥήματα слова́ ταῦτα эти συμβάλλουσα складывая ἐν в τῇ - καρδίᾳ сердце αὐτῆς. своё.

2:20 - И возвратились пастухи, славя и хваля Бога за всё то, что слышали и видели, как им сказано было.

καὶ И ὑπέστρεψαν возвратились οἱ - ποιμένες пастухи δοξάζοντες славя καὶ и αἰνοῦντες хваля τὸν - θεὸν Бога ἐπὶ за πᾶσιν всё οἷς то, что ἤκουσαν услышали καὶ и εἶδον увидели καθὼς как ἐλαλήθη было произнесено πρὸς к αὐτούς. ним.

2:21 - По прошествии восьми дней, когда надлежало обрезать Младенца, дали Ему имя Иисус, нареченное Ангелом прежде зачатия Его во чреве.

Καὶ И ὅτε когда ⸂ἐπλήσθησαν⸃ были исполнены ἡμέραι дней ὀκτὼ восемь τοῦ - περιτεμεῖν (чтобы) обрезать ⸂αὐτόν⸃, Его, καὶ и ἐκλήθη было названо τὸ - ὄνομα имя αὐτοῦ Его ᾿Ιησοῦς, Иисус, τὸ - κληθὲν названное ὑπὸ от τοῦ - ἀγγέλου ангела πρὸ перед τοῦ - συλλημφθῆναι быть зачатым αὐτὸν Его ἐν в τῇ - κοιλίᾳ. утробе.

2:22 - А когда исполнились дни очищения их по закону Моисееву, принесли Его в Иерусалим, чтобы представить пред Господа,

Καὶ И ὅτε когда ἐπλήσθησαν были исполнены αἱ - ἡμέραι дни τοῦ - καθαρισμοῦ очищения αὐτῶν их κατὰ по τὸν - νόμον Закону Μωϋσέως, Моисея, ἀνήγαγον принесли αὐτὸν Его εἰς в ‛Ιεροσόλυμα Иерусалим παραστῆσαι представить το κυρίῳ, Господу,

2:23 - как предписано в законе Господнем, чтобы всякий младенец мужеского пола, разверзающий ложесна, был посвящен Господу,

καθὼς как γέγραπται предписано ἐν в νόμῳ установлении κυρίου Го́спода ὅτι что Πᾶν Всё ἄρσεν мужского пола διανοῖγον разверзающее μήτραν материнское лоно ἅγιον святое το κυρίῳ Господу κληθήσεται, будет призвано,

2:24 - и чтобы принести в жертву, по реченному в законе Господнем, две горлицы или двух птенцов голубиных.

καὶ и τοῦ - δοῦναι дать θυσίαν жертву κατὰ по τὸ - εἰρημένον сказанному ἐν в τὸ - νόμῳ законоположении κυρίου, Го́спода, ζεῦγος пару τρυγόνων горлиц или δύο двух νοσσοὺς птенцов περιστερῶν. голубей.

2:25 - Тогда был в Иерусалиме человек, именем Симеон. Он был муж праведный и благочестивый, чающий утешения Израилева; и Дух Святый был на нем.

Καὶ И ἰδοὺ вот ἄνθρωπος человек ἦν был ἐν в ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалиме которому ὄνομα имя Συμεών, Симеон, καὶ и - ἄνθρωπος человек οὗτος этот δίκαιος праведный καὶ и εὐλαβής, благочестивый, προσδεχόμενος ожидающий παράκλησιν утешения τοῦ - ᾿Ισραήλ, Израиля, καὶ и πνεῦμα Дух ἦν был ἅγιον Святой ἐπ᾿ на αὐτόν· нём;

2:26 - Ему было предсказано Духом Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня.

καὶ и ἦν было αυτο ему κεχρηματισμένον сообщено ὑπὸ от τοῦ - πνεύματος Духа τοῦ - ἁγίου Святого μὴ не ἰδεῖν увидеть θάνατον смерть πρὶν прежде чем ἂν - ἴδῃ он увидит τὸν - Χριστὸν Христа κυρίου. Го́спода.

2:27 - И пришел он по вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним законный обряд,

καὶ И ἦλθεν он пришёл ἐν в τὸ - πνεύματι Духе εἰς в τὸ - ἱερόν· Храм; καὶ и ἐν туда τὸ - εἰσαγαγεῖν привести τοὺς - γονεῖς родителей τὸ - παιδίον ребёнка ᾿Ιησοῦν Иисуса τοῦ - ποιῆσαι сделать αὐτοὺς их κατὰ по τὸ - εἰθισμένον привычному τοῦ - νόμου обычаю περὶ над αὐτοῦ Ним

2:28 - он взял Его на руки, благословил Бога и сказал:

καὶ и αὐτὸς он ἐδέξατο принял αὐτὸ Его εἰς на τὰς - ἀγκάλας ру́ки καὶ и εὐλόγησεν благословил τὸν - θεὸν Бога καὶ и εἶπεν, сказал,

2:29 - Ныне отпускаешь раба Твоего, Владыко, по слову Твоему, с миром,

Νῦν Теперь ἀπολύεις освобождаешь τὸν - δοῦλόν раба σου, Твоего, δέσποτα, Владыка, κατὰ по τὸ - ῥῆμά слову σου Твоему ἐν в εἰρήνῃ· мире;

2:30 - ибо видели очи мои спасение Твое,

ὅτι потому что εἶδον увидели οἱ - ὀφθαλμοί глаза́ μου мои τὸ - σωτήριόν спасение σου Твоё

2:31 - которое Ты уготовал пред лицем всех народов,

которое ἡτοίμασας Ты приготовил κατὰ перед πρόσωπον лицом πάντων всех τῶν - λαῶν, народов,

2:32 - свет к просвещению язычников и славу народа Твоего Израиля.

φῶς свет εἰς в ἀποκάλυψιν откровение ἐθνῶν язычников καὶ и δόξαν славу λαοῦ народа σου Твоего ᾿Ισραήλ. Израиля.

2:33 - Иосиф же и Матерь Его дивились сказанному о Нем.

καὶ И ἦν был - πατὴρ отец αὐτοῦ Его καὶ и - μήτηρ мать θαυμάζοντες удивляющиеся ἐπὶ на τοῖς - λαλουμένοις произносимое περὶ о αὐτοῦ. Нём.

2:34 - И благословил их Симеон и сказал Марии, Матери Его: се, лежит Сей на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий, —

καὶ И εὐλόγησεν благословил αὐτοὺς их Συμεὼν Симеон καὶ и εἶπεν сказал πρὸς к Μαριὰμ Мариам τὴν - μητέρα матери αὐτοῦ, Его, ᾿Ιδοὺ Вот οὗτος Этот κεῖται лежит εἰς в πτῶσιν падение καὶ и ἀνάστασιν возрождение πολλῶν многих ἐν в το ᾿Ισραὴλ Израиле καὶ и εἰς в σημεῖον знамение ἀντιλεγόμενον противоречивое

2:35 - и Тебе Самой оружие пройдет душу, — да откроются помышления многих сердец.

καὶ и σοῦ тебе δὲ же αὐτῆς самой τὴν - ψυχὴν душу διελεύσεται пройдёт ῥομφαία, меч, ὅπως чтобы ἂν - ἀποκαλυφθῶσιν были открыты ἐκ из πολλῶν многих καρδιῶν сердец διαλογισμοί. помышления.

2:36 - Тут была также Анна пророчица, дочь Фануилова, от колена Асирова, достигшая глубокой старости, прожив с мужем от девства своего семь лет,

Καὶ И ἦν была ῞Αννα Анна προφῆτις, пророчица, θυγάτηρ дочь Φανουήλ, Фануила, ἐκ из φυλῆς племени ᾿Ασήρ· Асира; αὕτη сама προβεβηκυῖα пожилая ἐν в ἡμέραις днях πολλαῖς, многих, ζήσασα прожившая μετὰ с ἀνδρὸς мужем ἔτη лет ἑπτὰ семь ἀπὸ от τῆς - παρθενίας девичества αὐτῆς, своего,

2:37 - вдова лет восьмидесяти четырех, которая не отходила от храма, постом и молитвою служа Богу день и ночь.

καὶ и αὐτὴ она χήρα вдова ἕως до ἐτῶν лет ὀγδοήκοντα восьмидесяти τεσσάρων, четырёх, которая οὐκ не ἀφίστατο оставляла τοῦ - ἱεροῦ Храма νηστείαις постами καὶ и δεήσεσιν молитвами λατρεύουσα служащая νύκτα ночь καὶ и ἡμέραν. день.

2:38 - И она в то время, подойдя, славила Господа и говорила о Нем всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме.

καὶ И αὐτῇ (в) этот τῇ - ὥρᾳ час ἐπιστᾶσα представшая ἀνθωμολογεῖτο она возносила хвалу το θεῷ Богу καὶ и ἐλάλει говорила περὶ о αὐτοῦ Нём πᾶσιν всем τοῖς - προσδεχομένοις ожидающим λύτρωσιν освобождение ᾿Ιερουσαλήμ. Иерусалима.

2:39 - И когда они совершили всё по закону Господню, возвратились в Галилею, в город свой Назарет.

Καὶ И ὡς как ἐτέλεσαν они закончили πάντα всё τὰ которое κατὰ по τὸν - νόμον Закону κυρίου, Го́спода, ἐπέστρεψαν они возвратились εἰς в τὴν - Γαλιλαίαν Галилею εἰς в πόλιν город ἑαυτῶν свой Ναζαρέθ. Назарет.

2:40 - Младенец же возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем.

Τὸ - δὲ А παιδίον ребёнок ηὔξανεν рос καὶ и ἐκραταιοῦτο укреплялся πληρούμενον наполняемый σοφίᾳ, мудростью, καὶ и χάρις благодать θεοῦ Бога ἦν была ἐπ᾿ на αὐτό. Нём.

2:41 - Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи.

Καὶ И ἐπορεύοντο ходили οἱ - γονεῖς родители αὐτοῦ Его κατ᾿ каждый ἔτος год εἰς в ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалим τῇ - ἑορτῇ (в) праздник τοῦ - πάσχα. Пасхи.

2:42 - И когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на праздник.

καὶ И ὅτε когда ἐγένετο он сделался ἐτῶν лет δώδεκα, двенадцати, ἀναβαινόντων восходящих αὐτῶν их κατὰ по τὸ - ἔθος обычаю τῆς - ἑορτῆς праздника

2:43 - Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его,

καὶ и τελειωσάντων закончивших τὰς эти ἡμέρας, дни, ἐν по το ὑποστρέφειν возвращении αὐτοὺς их ὑπέμεινεν остался ᾿Ιησοῦς Иисус - παῖς Мальчик ἐν в ᾿Ιερουσαλήμ, Иерусалиме, καὶ и οὐκ не ἔγνωσαν узнали οἱ - γονεῖς родители αὐτοῦ. Его.

2:44 - но думали, что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между родственниками и знакомыми

νομίσαντες Посчитавшие δὲ же αὐτὸν Его εἶναι быть ἐν в τῇ - συνοδίᾳ сообществе спутников ἦλθον они прошли ἡμέρας дня ὁδὸν путь καὶ и ἀνεζήτουν они разыскивали αὐτὸν Его ἐν в τοῖς - συγγενεῦσιν родственниках καὶ и τοῖς - γνωστοῖς, знакомых,

2:45 - и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, ища Его.

καὶ и μὴ не εὑρόντες найдя ὑπέστρεψαν возвратились εἰς в ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалим ἀναζητοῦντες разыскивая αὐτόν. Его.

2:46 - Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, слушающего их и спрашивающего их;

καὶ И ἐγένετο случилось μετὰ после ἡμέρας дней τρεῖς трёх εὗρον они нашли αὐτὸν Его ἐν в το ἱερῷ Храме καθεζόμενον сидящего ἐν в μέσῳ середине τῶν - διδασκάλων учителей καὶ и ἀκούοντα слушающего αὐτῶν их καὶ И ἐπερωτῶντα расспрашивающего αὐτούς· их;

2:47 - все слушавшие Его дивились разуму и ответам Его.

ἐξίσταντο изумлялись δὲ же πάντες все οἱ - ἀκούοντες слышащие αὐτοῦ Его ἐπὶ на τῇ - συνέσει сообразительность καὶ а затем ταῖς - ἀποκρίσεσιν ответы αὐτοῦ. Его.

2:48 - И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! что Ты сделал с нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя.

καὶ И ἰδόντες увидев αὐτὸν Его ἐξεπλάγησαν, они поразились, καὶ и εἶπεν сказала πρὸς к αὐτὸν Нему - μήτηρ мать αὐτοῦ, Его, Τέκνον, Дитя, τί что ἐποίησας Ты сделал ἡμῖν нам οὕτως; так? ἰδοὺ Вот - πατήρ отец σου Твой κἀγὼ и я ὀδυνώμενοι мучащиеся ἐζητοῦμέν мы искали σε. Тебя.

2:49 - Он сказал им: зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том, что принадлежит Отцу Моему?

καὶ И εἶπεν Он сказал πρὸς к αὐτούς, ним, Τί Отчего ὅτι что ἐζητεῖτέ вы искали με; Меня? οὐκ Разве не ᾔδειτε знали вы ὅτι что ἐν среди τοῖς тех, которые τοῦ - πατρός (от) Отца μου Моего δεῖ надлежит εἶναί быть με; Мне?

2:50 - Но они не поняли сказанных Им слов.

καὶ Но αὐτοὶ они οὐ не συνῆκαν поняли τὸ - ῥῆμα слово которое ἐλάλησεν Он сказал αὐτοῖς. им.

2:51 - И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем.

καὶ И κατέβη Он сошёл μετ᾿ с αὐτῶν ними καὶ и ἦλθεν пришёл εἰς в Ναζαρέθ, Назарет, καὶ и ἦν был ὑποτασσόμενος подчиняющийся αὐτοῖς. им. καὶ И - μήτηρ мать αὐτοῦ Его διετήρει сохраняла πάντα все τὰ - ῥήματα слова́ ἐν в τῇ - καρδίᾳ сердце αὐτῆς. её.

2:52 - Иисус же преуспевал в премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков.

Καὶ И ᾿Ιησοῦς Иисус προέκοπτεν продвигался ἐν в τῇ - σοφίᾳ мудрости καὶ и ἡλικίᾳ росте καὶ и χάριτι благосклонности παρὰ у θεῷ Бога καὶ и ἀνθρώποις. людей.

Открыть окно