Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Луки 17 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


17:1 - Сказал также Иисус ученикам: невозможно не придти соблазнам, но горе тому, через кого они приходят;

Εἶπεν Сказал δὲ же πρὸς к τοὺς - μαθητὰς ученикам αὐτοῦ, Своим, ᾿Ανένδεκτόν Невозможно ἐστιν быть τοῦ - τὰ - σκάνδαλα соблазнам μὴ не ἐλθεῖν, прийти, πλὴν однако οὐαὶ горе δι᾿ через οὗ кого ἔρχεται· они приходят;

17:2 - лучше было бы ему, если бы мельничный жернов повесили ему на шею и бросили его в море, нежели чтобы он соблазнил одного из малых сих.

λυσιτελεῖ будет целесообразным αυτο ему εἰ если (кто) λίθος камень μυλικὸς мельничный περίκειται повесит περὶ вокруг τὸν - τράχηλον шеи αὐτοῦ его καὶ и ἔρριπται он будет брошен εἰς в τὴν - θάλασσαν море нежели ἵνα чтобы σκανδαλίσῃ он соблазнил τῶν которых (из) μικρῶν малых τούτων этих ἕνα. одного.

17:3 - Наблюдайте за собою. Если же согрешит против тебя брат твой, выговори ему; и если покается, прости ему;

προσέχετε Обращайте внимание ἑαυτοῖς. (за) самими собою. ἐὰν Если бы ἁμάρτῃ провинился - ἀδελφός брат σου твой ἐπιτίμησον упрекни αὐτῷ, его, καὶ и ἐὰν если μετανοήσῃ покаялся бы ἄφες прости αὐτῷ· ему;

17:4 - и если семь раз в день согрешит против тебя и семь раз в день обратится, и скажет: каюсь, — прости ему.

καὶ и ἐὰν если бы ἑπτάκις семь раз τῆς - ἡμέρας (среди) дня ἁμαρτήσῃ провинился бы εἰς против σὲ тебя καὶ и ἑπτάκις семь раз ἐπιστρέψῃ обратился бы πρὸς к σὲ тебе λέγων, говоря, Μετανοῶ, Каюсь, ἀφήσεις простишь αὐτῷ. ему.

17:5 - И сказали Апостолы Господу: умножь в нас веру.

Καὶ И εἶπαν сказали οἱ - ἀπόστολοι посланники το κυρίῳ, Господу, Πρόσθες Прибавь ἡμῖν нам πίστιν. веру.

17:6 - Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас.

εἶπεν Сказал δὲ же - κύριος, Господь, Εἰ Если бы ἔχετε вы имели πίστιν веру ὡς как κόκκον зерно σινάπεως, горчицы, ἐλέγετε вы говорили ἂν бы τῇ - συκαμίνῳ тутовому дереву ταύτῃ, этому, ᾿Εκριζώθητι Будь вырван с корнем καὶ и φυτεύθητι будь посажен ἐν в τῇ - θαλάσσῃ· море; καὶ и ὑπήκουσεν он послушался ἂν бы ὑμῖν. вас.

17:7 - Кто из вас, имея раба пашущего или пасущего, по возвращении его с поля, скажет ему: пойди скорее, садись за стол?

Τίς Кто δὲ же ἐξ из ὑμῶν вас δοῦλον раба ἔχων имея ἀροτριῶντα пашущего или ποιμαίνοντα, пасущего, ὃς который εἰσελθόντι придя ἐκ с τοῦ - ἀγροῦ по́ля ἐρεῖ скажет αὐτῷ, ему, Εὐθέως Тотчас παρελθὼν подойдя ἀνάπεσε, ляжь,

17:8 - Напротив, не скажет ли ему: приготовь мне поужинать и, подпоясавшись, служи мне, пока буду есть и пить, и потом ешь и пей сам?

ἀλλ᾿ но οὐχὶ разве не ἐρεῖ скажет αὐτῷ, ему, ‛Ετοίμασον Приготовь τί что-нибудь δειπνήσω, поужинаю, καὶ и περιζωσάμενος опоясавшийся διακόνει служи μοι мне ἕως пока φάγω поем καὶ и πίω, выпью, καὶ и μετὰ после ταῦτα этого φάγεσαι будешь есть καὶ и πίεσαι будешь пить σύ; ты?

17:9 - Станет ли он благодарить раба сего за то, что он исполнил приказание? Не думаю.

μὴ Разве ἔχει имеет χάριν благодарность το δούλῳ (к) рабу ὅτι потому что ἐποίησεν он сделал τὰ - διαταχθέντα; приказанное?

17:10 - Так и вы, когда исполните всё повеленное вам, говорите: мы рабы ничего не стоящие, потому что сделали, что должны были сделать.

οὕτως Так καὶ и ὑμεῖς, вы, ὅταν когда ποιήσητε сделаете πάντα всё τὰ - διαταχθέντα приказанное ὑμῖν, вам, λέγετε говорите ὅτι что Δοῦλοι Рабы ἀχρεῖοί не (особо) годные ἐσμεν, мы есть, то, что ὠφείλομεν имели долг ποιῆσαι сделать πεποιήκαμεν. мы сделали.

17:11 - Идя в Иерусалим, Он проходил между Самариею и Галилеею.

Καὶ И ἐγένετο случилось ἐν в το πορεύεσθαι путишествии εἰς в ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалим Καὶ и αὐτὸς Он διήρχετο проходил διὰ через μέσον середину Σαμαρείας Самарии Καὶ И Γαλιλαίας. Галилеи.

17:12 - И когда входил Он в одно селение, встретили Его десять человек прокаженных, которые остановились вдали

καὶ И εἰσερχομένου входящего αὐτοῦ Его εἴς в τινα какое-то κώμην село́ ἀπήντησαν встретились
[αυτο]
Ему δέκα десять λεπροὶ прокажённых ἄνδρες, мужчин, οἳ которые ἔστησαν встали πόρρωθεν, вдали,

17:13 - и громким голосом говорили: Иисус Наставник! помилуй нас.

καὶ и αὐτοὶ они ἦραν подняли φωνὴν голос λέγοντες, говоря, ᾿Ιησοῦ Иисус ἐπιστάτα, Наставник, ἐλέησον помилуй ἡμᾶς. нас.

17:14 - Увидев их, Он сказал им: пойдите, покажитесь священникам. И когда они шли, очистились.

καὶ И ἰδὼν увидев εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Πορευθέντες Пойдя ἐπιδείξατε покажите ἑαυτοὺς себя самих τοῖς - ἱερεῦσιν. священникам. καὶ И ἐγένετο случилось ἐν во время το ὑπάγειν отшествия αὐτοὺς их ἐκαθαρίσθησαν. они были очищены.

17:15 - Один же из них, видя, что исцелен, возвратился, громким голосом прославляя Бога,

εἷς Один δὲ же ἐξ из αὐτῶν, них, ἰδὼν увидя ὅτι что ἰάθη, был исцелён, ὑπέστρεψεν возвратился μετὰ с φωνῆς голосом μεγάλης громким δοξάζων прославляя τὸν - θεόν, Бога,

17:16 - и пал ниц к ногам Его, благодаря Его; и это был Самарянин.

καὶ и ἔπεσεν пал ἐπὶ на πρόσωπον лицо παρὰ у τοὺς - πόδας ног αὐτοῦ Его εὐχαριστῶν благодаря αὐτῷ· Его; καὶ а αὐτὸς он ἦν был Σαμαρίτης. самаритянин.

17:17 - Тогда Иисус сказал: не десять ли очистились? где же девять?

ἀποκριθεὶς Ответив δὲ же - ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν, сказал, Οὐχὶ разве не οἱ - δέκα десять ἐκαθαρίσθησαν; были очищены? οἱ - δὲ Однако ἐννέα девять ποῦ; где?

17:18 - как они не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?

οὐχ Не εὑρέθησαν были найдены они ὑποστρέψαντες возвратившись δοῦναι (чтобы) воздать δόξαν славу το θεῷ Богу εἰ если бы μὴ не - ἀλλογενὴς иноплеменник οὗτος; этот?

17:19 - И сказал ему: встань, иди; вера твоя спасла тебя.

καὶ И εἶπεν сказал αὐτῷ, ему, ᾿Αναστὰς Вставши πορεύου· иди; - πίστις вера σου твоя σέσωκέν спасла σε. тебя.

17:20 - Быв же спрошен фарисеями, когда придет Царствие Божие, отвечал им: не придет Царствие Божие приметным образом,

᾿Επερωτηθεὶς Спрошенный δὲ же ὑπὸ от τῶν - Φαρισαίων фарисеев πότε когда ἔρχεται приходит - βασιλεία Царство τοῦ - θεοῦ Бога ἀπεκρίθη Он ответил αὐτοῖς им καὶ и εἶπεν, сказал, Οὐκ Не ἔρχεται приходит - βασιλεία Царство τοῦ - θεοῦ Бога μετὰ посредством παρατηρήσεως, наблюдения,

17:21 - и не скажут: вот, оно здесь, или: вот, там. Ибо вот, Царствие Божие внутрь вас есть.

οὐδὲ и не ἐροῦσιν, скажут, ᾿Ιδοὺ Вот ὧδε· здесь; ἤ, или, ᾿Εκεῖ· Там; ἰδοὺ вот γὰρ ведь - βασιλεία Царство τοῦ - θεοῦ Бога ἐντὸς внутри ὑμῶν вас ἐστιν. есть.

17:22 - Сказал также ученикам: придут дни, когда пожелаете видеть хотя один из дней Сына Человеческого, и не увидите;

Εἶπεν Сказал δὲ же πρὸς к τοὺς - μαθητάς, ученикам, ᾿Ελεύσονται Придут ἡμέραι дни ὅτε когда ἐπιθυμήσετε пожелаете μίαν один τῶν - ἡμερῶν (из) дней τοῦ - υἱοῦ Сына τοῦ - ἀνθρώπου человеческого ἰδεῖν увидеть καὶ и οὐκ не ὄψεσθε. увидите.

17:23 - и скажут вам: вот, здесь, или: вот, там, — не ходите и не гоняйтесь,

καὶ И ἐροῦσιν скажут ὑμῖν, вам, ᾿Ιδοὺ Вот ἐκεῖ· там; ἤ, или, ᾿Ιδοὺ Вот ὧδε· здесь; μὴ не ἀπέλθητε пойдите μηδὲ и не διώξητε. погони́тесь.

17:24 - ибо, как молния, сверкнувшая от одного края неба, блистает до другого края неба, так будет Сын Человеческий в день Свой.

ὥσπερ Как γὰρ ведь - ἀστραπὴ молния ἀστράπτουσα сверкающая ἐκ от τῆς которой ὑπὸ под τὸν - οὐρανὸν небом εἰς до τὴν - ὑπ᾿ - οὐρανὸν неба λάμπει, светит, οὕτως так ἔσται будет - υἱὸς Сын τοῦ - ἀνθρώπου человеческий ἐν в τῇ - ἡμέρᾳ день αὐτοῦ. Свой.

17:25 - Но прежде надлежит Ему много пострадать и быть отвержену родом сим.

πρῶτον Сначала δὲ же δεῖ надлежит αὐτὸν Ему πολλὰ многое παθεῖν претерпеть καὶ и ἀποδοκιμασθῆναι быть отвергнутым ἀπὸ от τῆς - γενεᾶς поколения ταύτης. этого.

17:26 - И как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого:

καὶ И καθὼς как ἐγένετο случилось ἐν в ταῖς - ἡμέραις дни Νῶε, Ноя, οὕτως так ἔσται будет καὶ и ἐν в ταῖς - ἡμέραις дни τοῦ - υἱοῦ Сына τοῦ - ἀνθρώπου· человеческого;

17:27 - ели, пили, женились, выходили замуж, до того дня, как вошел Ной в ковчег, и пришел потоп и погубил всех.

ἤσθιον, ели, ἔπινον, пили, ἐγάμουν, женились, ἐγαμίζοντο, выходили замуж, ἄχρι до ἧς которого ἡμέρας дня εἰσῆλθεν вошёл Νῶε Ной εἰς в τὴν - κιβωτόν, ковчег, καὶ и ἦλθεν пришёл - κατακλυσμὸς потоп καὶ и ἀπώλεσεν погубил πάντας. всех.

17:28 - Так же, как было и во дни Лота: ели, пили, покупали, продавали, садили, строили;

ὁμοίως Подобно καθὼς как ἐγένετο случилось ἐν в ταῖς - ἡμέραις дни Λώτ· Лота; ἤσθιον, ели, ἔπινον, пили, ἠγόραζον, покупали, ἐπώλουν, продавали, ἐφύτευον, сажали, ᾠκοδόμουν· строили;

17:29 - но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех;

которым δὲ же ἡμέρᾳ днём ἐξῆλθεν вышел Λὼτ Лот ἀπὸ из Σοδόμων, Содома, ἔβρεξεν пролился дождём πῦρ огонь καὶ и θεῖον сера ἀπ᾿ с οὐρανοῦ неба καὶ и ἀπώλεσεν погубил πάντας. всех.

17:30 - так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится.

κατὰ По τὰ - αὐτὰ этому ἔσται будет (к) которому ἡμέρᾳ дню - υἱὸς Сын τοῦ - ἀνθρώπου человеческий ἀποκαλύπτεται. будет открываем.

17:31 - В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, также не обращайся назад.

ἐν В ἐκείνῃ тот τῇ - ἡμέρᾳ день ὃς кто ἔσται будет ἐπὶ на τοῦ - δώματος крыше καὶ и τὰ - σκεύη вещи αὐτοῦ его ἐν в τῇ - οἰκίᾳ, доме, μὴ не καταβάτω пусть сойдёт ἆραι взять αὐτά, их, καὶ и кто ἐν в ἀγρῷ поле ὁμοίως подобно μὴ не ἐπιστρεψάτω пусть возвратится εἰς в τὰ - ὀπίσω. назад.

17:32 - Вспоминайте жену Лотову.

μνημονεύετε Вспоминайте τῆς - γυναικὸς жену Λώτ. Лота.

17:33 - Кто станет сберегать душу свою, тот погубит ее; а кто погубит ее, тот оживит ее.

ὃς Кто ἐὰν если ζητήσῃ попытается τὴν - ψυχὴν душу αὐτοῦ свою περιποιήσασθαι сохранить ἀπολέσει погубит αὐτήν, её, ὃς кто δ᾿ же ἂν если ἀπολέσῃ погубит ζῳογονήσει оживит αὐτήν. её.

17:34 - Сказываю вам: в ту ночь будут двое на одной постели: один возьмется, а другой оставится;

λέγω Говорю ὑμῖν, вам, ταύτῃ этой τῇ - νυκτὶ ночью ἔσονται будут δύο двое ἐπὶ на κλίνης кровати μιᾶς, одной, - εἷς один παραλημφθήσεται будет забран καὶ а - ἕτερος другой ἀφεθήσεται· будет оставлен;

17:35 - две будут молоть вместе: одна возьмется, а другая оставится;

ἔσονται будут δύο две ἀλήθουσαι молотящие ἐπὶ за τὸ - αὐτό, одно, - μία одна παραλημφθήσεται будет забрана - δὲ а ἑτέρα другая ἀφεθήσεται будет оставлена

17:36 - двое будут на поле: один возьмется, а другой оставится.

καὶ И ἀποκριθέντες ответив λέγουσιν говорят αὐτῷ, Ему, Ποῦ, Где, κύριε; Господи? Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, ῞Οπου Где τὸ - σῶμα, тело, ἐκεῖ там καὶ и οἱ - ἀετοὶ орлы ἐπισυναχθήσονται. будут собраны.

17:37 - На это сказали Ему: где, Господи? Он же сказал им: где труп, там соберутся и орлы.


Открыть окно