Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Луки 15 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


15:1 - Приближались к Нему все мытари и грешники слушать Его.

῏Ησαν Были δὲ же αυτο
[к]
Нему
ἐγγίζοντες приближающиеся ⸰πάντες⸰ все οἱ - τελῶναι сборщики податей καὶ и οἱ - ἁμαρτωλοὶ грешники ἀκούειν слушать αὐτοῦ. Его.

15:2 - Фарисеи же и книжники роптали, говоря: Он принимает грешников и ест с ними.

καὶ И διεγόγγυζον роптали οἵ - ⸰τε⸰ - Φαρισαῖοι фарисеи καὶ и οἱ - γραμματεῖς книжники λέγοντες говоря ὅτι что Οὗτος Этот ἁμαρτωλοὺς грешников προσδέχεται принимает καὶ и συνεσθίει ест с αὐτοῖς. ними.

15:3 - Но Он сказал им следующую притчу:

εἶπεν Он сказал δὲ же πρὸς к αὐτοὺς ним τὴν - παραβολὴν сравнение ταύτην это ⸰λέγων⸰· говоря:

15:4 - кто из вас, имея сто овец и потеряв одну из них, не оставит девяноста девяти в пустыне и не пойдет за пропавшею, пока не найдет ее?

Τίς Какой ἄνθρωπος человек ἐξ из ὑμῶν вас ⸂ἔχων⸃ имея ἑκατὸν сто πρόβατα овец καὶ и ⸂ἀπολέσας⸃ потеряв ἐξ из αὐτῶν них ἓν одну ⸂οὐ не καταλείπει⸃ оставляет τὰ - ἐνενήκοντα девяносто ἐννέα девять ἐν в τῇ - ἐρήμῳ пустыне καὶ и ⸂πορεύεται отправляется ἐπὶ за τὸ - ἀπολωλὸς⸃ пропавшей ἕως пока εὕρῃ найдёт αὐτό; её?

15:5 - А найдя, возьмет ее на плечи свои с радостью

καὶ И εὑρὼν найдя ἐπιτίθησιν кладёт ἐπὶ на τοὺς - ὤμους плечи αὐτοῦ свои χαίρων, радуясь,

15:6 - и, придя домой, созовет друзей и соседей и скажет им: порадуйтесь со мною: я нашел мою пропавшую овцу.

καὶ и ἐλθὼν придя εἰς в τὸν - οἶκον дом ⸂συγκαλεῖ⸃ созывает τοὺς - φίλους друзей καὶ и ⸰τοὺς⸰ - γείτονας соседей λέγων говоря αὐτοῖς· им: Συγχάρητέ Порадуйтесь со μοι, мной, ὅτι потому что εὗρον я нашёл τὸ - πρόβατόν овцу μου мою τὸ - ἀπολωλός. пропавшую.

15:7 - Сказываю вам, что так на небесах более радости будет об одном грешнике кающемся, нежели о девяноста девяти праведниках, не имеющих нужды в покаянии.

λέγω Говорю ὑμῖν вам ὅτι что οὕτως так χαρὰ радость ⸂ἐν в το οὐρανῷ небе ἔσται⸃ будет ἐπὶ об ἑνὶ одном ἁμαρτωλῷ грешнике μετανοοῦντι кающемся чем ἐπὶ о ἐνενήκοντα девяносто ἐννέα девяти δικαίοις праведных οἵτινες которые οὐ не χρείαν нужду ἔχουσιν имеют μετανοίας. покаяния.

15:8 - Или какая женщина, имея десять драхм, если потеряет одну драхму, не зажжет свечи и не станет мести комнату и искать тщательно, пока не найдет,

῍Η Или τίς какая γυνὴ женщина δραχμὰς драхм ἔχουσα имеющая δέκα, десять, ⸂ἐὰν если ἀπολέσῃ потеряет δραχμὴν драхму μίαν⸃, одну, οὐχὶ разве не ἅπτει зажигает λύχνον светильник καὶ и σαροῖ метёт τὴν - οἰκίαν дом καὶ и ζητεῖ ищет ἐπιμελῶς старательно ἕως пока ⸂⸰οὗ⸰⸃ где εὕρῃ; найдёт?

15:9 - а найдя, созовет подруг и соседок и скажет: порадуйтесь со мною: я нашла потерянную драхму.

καὶ И εὑροῦσα найдя ⸂συγκαλεῖ⸃ созывает τὰς - φίλας подруг καὶ и γείτονας соседок λέγουσα· говоря: Συγχάρητέ Порадуйтесь со μοι, мной, ὅτι потому что εὗρον я нашла τὴν - δραχμὴν драхму ἣν которую ἀπώλεσα. потеряла.

15:10 - Так, говорю вам, бывает радость у Ангелов Божиих и об одном грешнике кающемся.

οὕτως, Так, λέγω говорю ὑμῖν, вам, ⸂γίνεται бывает χαρὰ⸃ радость ἐνώπιον перед ⸰τῶν⸰ - ἀγγέλων ангелами τοῦ - θεοῦ Бога ἐπὶ об ἑνὶ одном ἁμαρτωλῷ грешнике μετανοοῦντι. кающемся.

15:11 - Еще сказал: у некоторого человека было два сына;

Εἶπεν Сказал δέ· же: ῎Ανθρωπός Человек τις какой-то εἶχεν имел δύο двух υἱούς. сыновей.

15:12 - и сказал младший из них отцу: отче! дай мне следующую мне часть имения. И отец разделил им имение.

καὶ И εἶπεν сказал - νεώτερος младший αὐτῶν (из) них τὸ - πατρί· отцу: Πάτερ, Отец, δός дай μοι мне τὸ - ἐπιβάλλον причитающуюся μέρος часть τῆς - οὐσίας. имущества. ⸂⸰ὁ Он δὲ⸰⸃ же διεῖλεν разделил αὐτοῖς им τὸν - βίον. имение.

15:13 - По прошествии немногих дней младший сын, собрав всё, пошел в дальнюю сторону и там расточил имение свое, живя распутно.

καὶ И μετ᾿ после οὐ не πολλὰς многих ἡμέρας дней ⸂συναγαγὼν⸃ собрав ⸂πάντα⸃ всё - νεώτερος младший υἱὸς сын ἀπεδήμησεν удалился εἰς в χώραν страну μακράν, дальнюю, καὶ и ἐκεῖ там διεσκόρπισεν он растратил ⸂τὴν - οὐσίαν имущество αὐτοῦ⸃ своё ζῶν живя ἀσώτως. расточительно.

15:14 - Когда же он прожил всё, настал великий голод в той стране, и он начал нуждаться;

δαπανήσαντος Потратив δὲ же αὐτοῦ своё πάντα всё ἐγένετο был λιμὸς голод ⸂ἰσχυρὰ⸃ сильный κατὰ по τὴν - χώραν стране ἐκείνην, той, καὶ и αὐτὸς он ἤρξατο на́чал ὑστερεῖσθαι. нуждаться.

15:15 - и пошел, пристал к одному из жителей страны той, а тот послал его на поля свои пасти свиней;

καὶ И πορευθεὶς пойдя ἐκολλήθη пристал (к) ἑνὶ одному τῶν - πολιτῶν (из) граждан τῆς - χώρας страны́ ἐκείνης, той, καὶ а ἔπεμψεν он послал αὐτὸν его εἰς в τοὺς - ἀγροὺς поля́ αὐτοῦ свои βόσκειν пасти́ χοίρους· свиней;

15:16 - и он рад был наполнить чрево свое рожками, которые ели свиньи, но никто не давал ему.

καὶ и ἐπεθύμει желал ⸂χορτασθῆναι⸃ насытиться ⸂ἐκ⸃ от τῶν - κερατίων рожков ὧν которые ἤσθιον ели οἱ - χοῖροι, свиньи, καὶ но οὐδεὶς никто не ἐδίδου давал αὐτῷ. ему.

15:17 - Придя же в себя, сказал: сколько наемников у отца моего избыточествуют хлебом, а я умираю от голода;

εἰς В ἑαυτὸν себя δὲ же ἐλθὼν придя ἔφη· он сказал: ⸂Πόσοι⸃ Сколько μίσθιοι работники τοῦ - πατρός отца μου моего ⸂περισσεύονται⸃ имеют в изобилии ἄρτων, хлеба, ἐγὼ я δὲ же ⸂λιμῷ голодным ὧδε⸃ здесь ἀπόλλυμαι. погибаю.

15:18 - встану, пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою

ἀναστὰς Встав πορεύσομαι пойду πρὸς к τὸν - πατέρα отцу μου моему καὶ и ἐρῶ скажу αὐτῷ· ему: Πάτερ, Отец, ἥμαρτον я согрешил εἰς против τὸν - οὐρανὸν неба καὶ и ἐνώπιόν перед σου, тобой,

15:19 - и уже недостоин называться сыном твоим; прими меня в число наемников твоих.

οὐκέτι уже́ не εἰμὶ есть я ἄξιος достоин κληθῆναι быть назван υἱός сын σου· твой; ποίησόν сделай με меня ὡς как ἕνα одного τῶν - μισθίων (из) работников σου. твоих.

15:20 - Встал и пошел к отцу своему. И когда он был еще далеко, увидел его отец его и сжалился; и, побежав, пал ему на шею и целовал его.

καὶ И ἀναστὰς встав ἦλθεν пошёл πρὸς к τὸν - πατέρα отцу ⸂ἑαυτοῦ⸃. своему. ἔτι Ещё δὲ же αὐτοῦ его μακρὰν вдали ἀπέχοντος находящего εἶδεν увидел αὐτὸν его - πατὴρ отец αὐτοῦ его καὶ и ἐσπλαγχνίσθη сжалился καὶ и δραμὼν побежав ἐπέπεσεν пал ἐπὶ на τὸν - τράχηλον шею αὐτοῦ его καὶ и κατεφίλησεν поцеловал αὐτόν. его.

15:21 - Сын же сказал ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою и уже недостоин называться сыном твоим.

⸂εἶπεν Сказал δὲ же - υἱὸς сын αὐτῷ⸃· ему: Πάτερ, Отец, ἥμαρτον согрешил я εἰς против τὸν - οὐρανὸν неба καὶ и ἐνώπιόν перед σου, тобой, οὐκέτι уже́ не εἰμὶ есть я ἄξιος достоин κληθῆναι быть назван υἱός сын σου твой

15:22 - А отец сказал рабам своим: принесите лучшую одежду и оденьте его, и дайте перстень на руку его и обувь на ноги;

εἶπεν Сказал δὲ же - πατὴρ отец πρὸς к τοὺς - δούλους рабам αὐτοῦ· своим: ⸰Ταχὺ⸰ Быстро ⸂ἐξενέγκατε⸃ вынесите στολὴν одежду τὴν - πρώτην первую καὶ и ἐνδύσατε оденьте αὐτόν, его, καὶ и δότε дайте δακτύλιον кольцо εἰς на τὴν - χεῖρα руку αὐτοῦ его καὶ и ὑποδήματα сандалии εἰς на τοὺς - πόδας, но́ги,

15:23 - и приведите откормленного теленка, и заколите; станем есть и веселиться!

καὶ и ⸂φέρετε⸃ несите τὸν - μόσχον телёнка τὸν - σιτευτόν, откормленного, θύσατε заколите καὶ и φαγόντες съев εὐφρανθῶμεν, давайте повеселимся,

15:24 - ибо этот сын мой был мертв и ожил, пропадал и нашелся. И начали веселиться.

ὅτι потому что οὗτος этот - υἱός сын μου мой νεκρὸς мёртвый ἦν был καὶ и ⸂ἀνέζησεν⸃, ожил, ⸂⸰ἦν был ἀπολωλὼς⸰⸃ пропащий καὶ и εὑρέθη. найден. καὶ и ⸂ἤρξαντο⸃ они начали εὐφραίνεσθαι. веселиться.

15:25 - Старший же сын его был на поле; и возвращаясь, когда приблизился к дому, услышал пение и ликование;

῏Ην Был δὲ же - υἱὸς сын αὐτοῦ его - πρεσβύτερος старший ἐν в ἀγρῷ· поле; ⸂καὶ и ὡς когда ἐρχόμενος приходя ἤγγισεν⸃ приблизился к τῇ - οἰκίᾳ, дому, ἤκουσεν услышал συμφωνίας музыку καὶ и χορῶν, танцы,

15:26 - и, призвав одного из слуг, спросил: что это такое?

καὶ и προσκαλεσάμενος подозвав ἕνα одного τῶν - παίδων (из) слуг ἐπυνθάνετο спрашивал ⸂τί что ἂν бы εἴη значило ταῦτα⸃. это.

15:27 - Он сказал ему: брат твой пришел, и отец твой заколол откормленного теленка, потому что принял его здоровым.

Он δὲ же εἶπεν сказал αυτο ему ὅτι что ἀδελφός Брат σου твой ἥκει, пришёл, καὶ и ἔθυσεν заколол Он πατήρ отец σου твой τὸν - μόσχον телёнка τὸν - σιτευτόν, откормленного, ὅτι потому что ὑγιαίνοντα здравствующего αὐτὸν его ἀπέλαβεν. он получил.

15:28 - Он осердился и не хотел войти. Отец же его, выйдя, звал его.

ὠργίσθη Он рассердился δὲ же καὶ и οὐκ не ἤθελεν желал εἰσελθεῖν. войти. - δὲ Однако πατὴρ отец αὐτοῦ его ἐξελθὼν выйдя παρεκάλει просил αὐτόν. его.

15:29 - Но он сказал в ответ отцу: вот, я столько лет служу тебе и никогда не преступал приказания твоего, но ты никогда не дал мне и козлёнка, чтобы мне повеселиться с друзьями моими;

Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответив εἶπεν сказал Он πατρὶ отцу ⸰αὐτοῦ⸰· своему: ᾿Ιδοὺ Вот τοσαῦτα столько ἔτη лет δουλεύω служу σοι тебе καὶ и οὐδέποτε никогда не ἐντολήν наставление σου твоё παρῆλθον, (не) преступил я, καὶ и ἐμοὶ мне οὐδέποτε никогда ἔδωκας дал ты ⸂ἔριφον⸃ козлёнка ἵνα чтобы μετὰ с τῶν - φίλων друзьями μου моими ⸂εὐφρανθῶ⸃· я повеселился;

15:30 - а когда этот сын твой, расточивший имение своё с блудницами, пришел, ты заколол для него откормленного теленка.

⸂ὅτε когда δὲ же - υἱός сын σου твой οὗτος этот - καταφαγών проевший σου твоё τὸν - βίον состояние μετὰ с πορνῶν развратницами ἦλθεν, пришёл, ἔθυσας ты заколол αυτο ему τὸν - ⸂σιτευτὸν откормленного μόσχον⸃. телёнка.

15:31 - Он же сказал ему: сын мой! ты всегда со мною, и всё мое твое,

Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτῷ· ему: Τέκνον, Дитя, σὺ ты πάντοτε всегда μετ᾿ со ἐμοῦ мной εἶ, есть, καὶ и πάντα всё τὰ - ἐμὰ моё σά твоё ἐστιν· есть;

15:32 - а о том надобно было радоваться и веселиться, что брат твой сей был мертв и ожил, пропадал и нашелся.

εὐφρανθῆναι возвеселиться δὲ же καὶ и χαρῆναι обрадоваться ἔδει, надлежало, ὅτι потому что - ἀδελφός брат σου твой οὗτος этот νεκρὸς мёртв ἦν был καὶ и ⸂ἔζησεν⸃, ожил, ⸂καὶ и ἀπολωλὼς⸃ пропащий καὶ и εὑρέθη. найден.

Открыть окно