Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Луки 13 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


13:1 - В это время пришли некоторые и рассказали Ему о Галилеянах, которых кровь Пилат смешал с жертвами их.

Παρῆσαν Присутствовали δέ же τινες некоторые ἐν в αυτο это же τὸ - καιρῷ время ἀπαγγέλλοντες сообщающие αυτο Ему περὶ о τῶν - Γαλιλαίων Галилеянах ὧν которых τὸ - αἷμα кровь Πιλᾶτος Пилат ἔμιξεν смешал μετὰ с τῶν - θυσιῶν жертвами αὐτῶν. их.

13:2 - Иисус сказал им на это: думаете ли вы, что эти Галилеяне были грешнее всех Галилеян, что так пострадали?

καὶ И ἀποκριθεὶς ответив εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Δοκεῖτε Полагаете ὅτι что οἱ - Γαλιλαῖοι Галилеяне οὗτοι эти ἁμαρτωλοὶ грешные παρὰ сверх πάντας всех τοὺς - Γαλιλαίους Галилеян ἐγένοντο, сделались, ὅτι потому что ταῦτα вот так πεπόνθασιν; пострадали?

13:3 - Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.

οὐχί, Нет, λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἀλλ᾿ но ἐὰν если μὴ не μετανοῆτε покаетесь πάντες все ὁμοίως подобно ἀπολεῖσθε. погибнете.

13:4 - Или думаете ли, что те восемнадцать человек, на которых упала башня Силоамская и побила их, виновнее были всех, живущих в Иерусалиме?

Или ἐκεῖνοι те οἱ - δεκαοκτὼ восемнадцать ἐφ᾿ на οὓς которых ἔπεσεν упала - πύργος башня ἐν в το Σιλωὰμ Силоаме καὶ и ἀπέκτεινεν убила αὐτούς, их, δοκεῖτε полагаете ὅτι что αὐτοὶ они ὀφειλέται должники ἐγένοντο сделались παρὰ сверх πάντας всех τοὺς - ἀνθρώπους людей τοὺς - κατοικοῦντας населяющих ᾿Ιερουσαλήμ; Иерусалим?

13:5 - Нет, говорю вам, но, если не покаетесь, все так же погибнете.

οὐχί, Нет, λέγω говорю ὑμῖν, вам, ἀλλ᾿ но ἐὰν если μὴ не μετανοῆτε покаетесь πάντες все ὡσαύτως так же ἀπολεῖσθε. погибнете.

13:6 - И сказал сию притчу: некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел;

῎Ελεγεν Он говорил δὲ же ταύτην эту τὴν - παραβολήν· притчу: Συκῆν Смоковницу εἶχέν имел τις некто πεφυτευμένην посаженную ἐν в το ἀμπελῶνι винограднике αὐτοῦ, своём, καὶ и ἦλθεν пришёл ζητῶν ища καρπὸν плод ἐν на αὐτῇ ней καὶ и οὐχ не εὗρεν. нашёл.

13:7 - и сказал виноградарю: вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; сруби ее: на что она и землю занимает?

εἶπεν Сказал δὲ же πρὸς к τὸν - ἀμπελουργόν, виноградарю, ᾿Ιδοὺ Вот τρία три ἔτη года ἀφ᾿ с οὗ которого (времени) ἔρχομαι прихожу ζητῶν ища καρπὸν плод ἐν на τῇ - συκῇ смоковнице ταύτῃ этой καὶ и οὐχ не εὑρίσκω. нахожу. ἔκκοψον Сруби οὖν итак αὐτήν· её; ἱνατί зачем καὶ и τὴν - γῆν землю καταργεῖ; оставляет без дела?

13:8 - Но он сказал ему в ответ: господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом, —

Он δὲ же ἀποκριθεὶς ответив λέγει говорит αὐτῷ, ему, Κύριε, Господин, ἄφες оставь αὐτὴν её καὶ и τοῦτο этот τὸ - ἔτος, год, ἕως до ὅτου которого (времени) σκάψω вскопаю περὶ вокруг αὐτὴν неё καὶ и βάλω положу κόπρια· навоз;

13:9 - не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее.

κἂν даже если μὲν же ποιήσῃ сотворит καρπὸν плод εἰς в τὸ - μέλλον· будущем; εἰ если δὲ же μή нет γε, итак, ἐκκόψεις срубишь αὐτήν. её.

13:10 - В одной из синагог учил Он в субботу.

῏Ην Он был δὲ же διδάσκων учащий ἐν в μια̣ϋ одной τῶν - συναγωγῶν (из) собраний ἐν по τοῖς - σάββασιν. субботам.

13:11 - Там была женщина, восемнадцать лет имевшая духа немощи: она была скорчена и не могла выпрямиться.

καὶ И ἰδοὺ вот γυνὴ женщина πνεῦμα дух ἔχουσα имеющая ἀσθενείας болезни ἔτη лет δεκαοκτώ, восемнадцать, καὶ и ἦν была συγκύπτουσα согбенная καὶ и μὴ не δυναμένη могущая ἀνακύψαι разогнуться εἰς в τὸ - παντελές. совершенстве.

13:12 - Иисус, увидев ее, подозвал и сказал ей: женщина! ты освобождаешься от недуга твоего.

ἰδὼν Увидев δὲ же αὐτὴν её - ᾿Ιησοῦς Иисус προσεφώνησεν подозвал καὶ и εἶπεν сказал αὐτῇ, ей, Γύναι, Женщина, ἀπολέλυσαι ты освобождена τῆς - ἀσθενείας (от) болезни σου, твоей,

13:13 - И возложил на нее руки, и она тотчас выпрямилась и стала славить Бога.

καὶ и ἐπέθηκεν возложил (на) αὐτῇ неё τὰς - χεῖρας· ру́ки; καὶ и παραχρῆμα тотчас ἀνωρθώθη, она была восстановлена, καὶ и ἐδόξαζεν славила τὸν - θεόν. Бога.

13:14 - При этом начальник синагоги, негодуя, что Иисус исцелил в субботу, сказал народу: есть шесть дней, в которые должно делать; в те и приходите исцеляться, а не в день субботний.

ἀποκριθεὶς Ответив δὲ же - ἀρχισυνάγωγος, начальник собрания, ἀγανακτῶν негодующий ὅτι что το σαββάτῳ субботой ἐθεράπευσεν исцелил - ᾿Ιησοῦς, Иисус, ἔλεγεν говорил το ὄχλῳ толпе ὅτι что ῝Εξ Шесть ἡμέραι дней εἰσὶν есть ἐν в αἷς которые δεῖ надлежит ἐργάζεσθαι· работать; ἐν в αὐταῖς них οὖν итак ἐρχόμενοι приходя θεραπεύεσθε исцеляйтесь καὶ а μὴ не τῇ - ἡμέρᾳ днём τοῦ - σαββάτου. субботы.

13:15 - Господь сказал ему в ответ: лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить?

ἀπεκρίθη Ответил δὲ же αυτο ему - κύριος Господь καὶ и εἶπεν, сказал, ‛Υποκριταί, Лицемеры, ἕκαστος каждый ὑμῶν (из) вас το σαββάτῳ субботой οὐ не λύει отвязывает τὸν - βοῦν быка αὐτοῦ своего или τὸν - ὄνον осла ἀπὸ от τῆς - φάτνης яслей καὶ и ἀπαγαγὼν отведя ποτίζει; поит?

13:16 - сию же дочь Авраамову, которую связал сатана вот уже восемнадцать лет, не надлежало ли освободить от уз сих в день субботний?

ταύτην Эту δὲ же θυγατέρα дочь ᾿Αβραὰμ Авраама οὖσαν, являющуюся, ἣν которую ἔδησεν связал - Σατανᾶς Сатана ἰδοὺ вот δέκα десять καὶ и ὀκτὼ восемь ἔτη, лет, οὐκ разве не ἔδει надлежало λυθῆναι быть развязанной ἀπὸ от τοῦ - δεσμοῦ оков τούτου этих τῇ - ἡμέρᾳ днём τοῦ - σαββάτου; субботы?

13:17 - И когда говорил Он это, все противившиеся Ему стыдились; и весь народ радовался о всех славных делах Его.

καὶ И ταῦτα это λέγοντος говорящего αὐτοῦ Его κατῃσχύνοντο стыдились πάντες все οἱ - ἀντικείμενοι противостоящие αὐτῷ, Ему, καὶ и πᾶς вся - ὄχλος толпа ἔχαιρεν радовалась ἐπὶ на πᾶσιν всё τοῖς - ἐνδόξοις славное τοῖς - γινομένοις осуществляемое ὑπ᾿ - αὐτοῦ. Им.

13:18 - Он же сказал: чему подобно Царствие Божие? и чему уподоблю его?

῎Ελεγεν Он говорил οὖν, итак, Τίνι Чему ὁμοία подобно ἐστὶν есть - βασιλεία Царство τοῦ - θεοῦ, Бога, καὶ и τίνι чему ὁμοιώσω Я уподобил бы αὐτήν; его?

13:19 - Оно подобно зерну горчичному, которое, взяв, человек посадил в саду своем; и выросло, и стало большим деревом, и птицы небесные укрывались в ветвях его.

ὁμοία Подобно ἐστὶν есть κόκκῳ зерну σινάπεως, горчицы, ὃν которое λαβὼν взявший ἄνθρωπος человек ἔβαλεν бросил εἰς в κῆπον сад ἑαυτοῦ, свой, καὶ и ηὔξησεν оно выросло καὶ и ἐγένετο сделалось εἰς в δένδρον, дерево, καὶ и τὰ - πετεινὰ птицы τοῦ - οὐρανοῦ неба κατεσκήνωσεν поселились ἐν в τοῖς - κλάδοις ветвях αὐτοῦ. его.

13:20 - Ещё сказал: чему уподоблю Царствие Божие?

Καὶ И πάλιν опять εἶπεν, Он сказал, Τίνι Чему ὁμοιώσω Я уподобил бы τὴν - βασιλείαν Царство τοῦ - θεοῦ; Бога?

13:21 - Оно подобно закваске, которую женщина, взяв, положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.

ὁμοία Подобно ἐστὶν есть ζύμῃ, закваске, ἣν которую λαβοῦσα взяв γυνὴ женщина ἐνέκρυψεν положила εἰς в ἀλεύρου муки́ σάτα меры τρία три ἕως пока οὗ не ἐζυμώθη было заквашено ὅλον. всё.

13:22 - И проходил по городам и селениям, уча и направляя путь к Иерусалиму.

Καὶ И διεπορεύετο Он проходил κατὰ по πόλεις городам καὶ и κώμας сёлам διδάσκων уча καὶ и πορείαν путь ποιούμενος совершая εἰς в ‛Ιεροσόλυμα. Иерусалим.

13:23 - Некто сказал Ему: Господи! неужели мало спасающихся? Он же сказал им:

εἶπεν Сказал δέ же τις кто-то αὐτῷ, Ему, Κύριε, Господи, εἰ если ὀλίγοι немногие οἱ - σῳζόμενοι; спасаемые? Он δὲ же εἶπεν сказал πρὸς к αὐτούς, ним,

13:24 - подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти, и не возмогут.

᾿Αγωνίζεσθε Бори́тесь εἰσελθεῖν (чтобы) войти διὰ через τῆς - στενῆς узкую θύρας, дверь, ὅτι потому что πολλοί, многие, λέγω говорю ὑμῖν, вам, ζητήσουσιν будут искать εἰσελθεῖν войти καὶ и οὐκ не ἰσχύσουσιν. смогут.

13:25 - Когда хозяин дома встанет и затворит двери, тогда вы, стоя вне, станете стучать в двери и говорить: Господи! Господи! отвори нам; но Он скажет вам в ответ: не знаю вас, откуда вы.

ἀφ᾿ От οὗ которого (времени) ἂν - ἐγερθῇ встанет - οἰκοδεσπότης хозяин до́ма καὶ и ἀποκλείσῃ закроет τὴν - θύραν, дверь, καὶ и ἄρξησθε начнёте ἔξω вне ἑστάναι стоять καὶ и κρούειν стучать τὴν - θύραν (в) дверь λέγοντες, говоря, Κύριε, Господи, ἄνοιξον открой ἡμῖν· нам; καὶ и ἀποκριθεὶς ответив ἐρεῖ скажет ὑμῖν, вам, Οὐκ Не οἶδα знаю ὑμᾶς вас πόθεν откуда ἐστέ. вы есть.

13:26 - Тогда станете говорить: мы ели и пили пред Тобою, и на улицах наших учил Ты.

τότε Тогда ἄρξεσθε начнёте λέγειν, говорить, ᾿Εφάγομεν Мы съели еду ἐνώπιόν перед σου Тобой καὶ и ἐπίομεν, мы выпили питьё, καὶ и ἐν на ταῖς - πλατείαις улицах ἡμῶν наших ἐδίδαξας· Ты дал учение;

13:27 - Но Он скажет: говорю вам: не знаю вас, откуда вы; отойдите от Меня все делатели неправды.

καὶ и ἐρεῖ скажет λέγων говоря ὑμῖν, вам, Οὐκ Не οἶδα знаю ὑμᾶς вас πόθεν откуда ἐστέ· вы есть; ἀπόστητε отступи́те ἀπ᾿ от ἐμοῦ, Меня, πάντες все ἐργάται делатели ἀδικίας. неправды.

13:28 - Там будет плач и скрежет зубов, когда увидите Авраама, Исаака и Иакова и всех пророков в Царствии Божием, а себя изгоняемыми вон.

ἐκεῖ Там ἔσται будет - κλαυθμὸς плач καὶ и - βρυγμὸς скрежет τῶν - ὀδόντων, зубов, ὅταν когда ὄψεσθε увидите ᾿Αβραὰμ Авраама καὶ и ᾿Ισαὰκ Исаака καὶ и ᾿Ιακὼβ Иакова καὶ и πάντας всех τοὺς - προφήτας пророков ἐν в τῇ - βασιλείᾳ Царстве τοῦ - θεοῦ, Бога, ὑμᾶς вас δὲ же ἐκβαλλομένους выбрасываемых ἔξω. вон.

13:29 - И придут от востока и запада, и севера и юга, и возлягут в Царствии Божием.

καὶ И ἥξουσιν придут ἀπὸ от ἀνατολῶν востока καὶ и δυσμῶν запада καὶ и ἀπὸ от βορρᾶ севера καὶ и νότου юга καὶ и ἀνακλιθήσονται возлягут ἐν в τῇ - βασιλείᾳ Царстве τοῦ - θεοῦ. Бога.

13:30 - И вот, есть последние, которые будут первыми, и есть первые, которые будут последними.

καὶ И ἰδοὺ вот εἰσὶν есть ἔσχατοι последние οἳ которые ἔσονται будут πρῶτοι, первые, καὶ и εἰσὶν есть πρῶτοι первые οἳ которые ἔσονται будут ἔσχατοι. последние.

13:31 - В тот день пришли некоторые из фарисеев и говорили Ему: выйди и удались отсюда, ибо Ирод хочет убить Тебя.

᾿Εν В αὐτῇ этот же τῇ - ὥρᾳ час προσῆλθάν подошли τινες некоторые Φαρισαῖοι фарисеи λέγοντες говоря αὐτῷ, Ему, ῎Εξελθε Выйди καὶ и πορεύου иди ἐντεῦθεν, отсюда, ὅτι потому что ‛Ηρῴδης Ирод θέλει желает σε Тебя ἀποκτεῖναι. убить.

13:32 - И сказал им: пойдите, скажите этой лисице: се, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу;

καὶ И εἶπεν Он сказал αὐτοῖς, им, Πορευθέντες Подойдя εἴπατε скажите τῇ - ἀλώπεκι лисе ταύτῃ, этой, ᾿Ιδοὺ Вот ἐκβάλλω изгоняю δαιμόνια демонов καὶ и ἰάσεις исцеления ἀποτελῶ совершаю σήμερον сегодня καὶ и αὔριον, завтра, καὶ и τῇ - τρίτῃ третьим τελειοῦμαι. совершу.

13:33 - а впрочем, Мне должно ходить сегодня, завтра и в последующий день, потому что не бывает, чтобы пророк погиб вне Иерусалима.

πλὴν Однако δεῖ надлежит με Мне σήμερον сегодня καὶ и αὔριον завтра καὶ и τῇ - ἐχομένῃ следующим (днём) πορεύεσθαι, идти, ὅτι потому что οὐκ не ἐνδέχεται допускается προφήτην пророку ἀπολέσθαι погибнуть ἔξω вне ᾿Ιερουσαλήμ. Иерусалима.

13:34 - Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать чад твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели!

᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалим ᾿Ιερουσαλήμ, Иерусалим, - ἀποκτείνουσα убивающий τοὺς - προφήτας пророков καὶ и λιθοβολοῦσα побивающий камнями τοὺς - ἀπεσταλμένους посланных πρὸς к αὐτήν, нему, ποσάκις сколько раз ἠθέλησα Я пожелал ἐπισυνάξαι собрать τὰ - τέκνα детей σου твоих ὃν каким τρόπον образом ὄρνις курица τὴν - ἑαυτῆς своё νοσσιὰν потомство ὑπὸ под τὰς - πτέρυγας, крылья, καὶ и οὐκ не ἠθελήσατε. пожелали вы.

13:35 - Се, оставляется вам дом ваш пуст. Сказываю же вам, что вы не увидите Меня, пока не придет время, когда скажете: благословен Грядый во имя Господне!

ἰδοὺ Вот ἀφίεται оставляется ὑμῖν вам - οἶκος дом ὑμῶν. ваш. λέγω Говорю δὲ же ὑμῖν, вам, οὐ нет μὴ не ἴδητέ увидите με Меня ἕως пока ἥξει придёт ὅτε когда εἴπητε, скажете, Εὐλογημένος Благословен - ἐρχόμενος Приходящий ἐν в ὀνόματι имени κυρίου. Го́спода.

Открыть окно