Библия Biblezoom Cloud / Откровение 20 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


20:1 - И увидел я Ангела, сходящего с неба, который имел ключ от бездны и большую цепь в руке своей.

Καὶ И εἶδον я увидел ἄγγελον ангела καταβαίνοντα сходящего ⸰ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ⸰, неба, ἔχοντα имеющего τὴν - κλεῖν ключ τῆς - ἀβύσσου бездны Καὶ и ἅλυσιν цепь μεγάλην большу́ю ⸂ἐπὶ на τὴν - χεῖρα⸃ руке αὐτοῦ. своей.

20:2 - Он взял дракона, змия древнего, который есть диавол и сатана, и сковал его на тысячу лет,

καὶ И ἐκράτησεν он схватил τὸν - δράκοντα, дракона, ⸂ὁ который ὄφις змей - ἀρχαῖος⸃, древний, ⸂ὅς⸃ который ἐστιν есть Διάβολος Дьявол καὶ и - Σατανᾶς Сатана καὶ И ἔδησεν связал αὐτὸν его χίλια (на) тысячу ἔτη, лет,

20:3 - и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончится тысяча лет; после же сего ему должно быть освобожденным на малое время.

καὶ и ἔβαλεν бросил αὐτὸν его εἰς в τὴν - ἄβυσσον бездну καὶ и ἔκλεισεν закрыл καὶ и ⸂ἐσφράγισεν⸃ запечатал ἐπάνω сверху αὐτοῦ его ἵνα чтобы μὴ не ⸂πλανήσῃ⸃ обманывал ⸰ἔτι⸰ уже́ τὰ - ἔθνη народы ἄχρι пока не τελεσθῇ будет закончена ⸰τὰ⸰ - χίλια тысяча ἔτη· лет; μετὰ после ταῦτα этого δεῖ надлежит ⸂λυθῆναι быть развязанным αὐτὸν⸃ ему μικρὸν малое χρόνον. время.

20:4 - И увидел я престолы и сидящих на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело свое и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет.

Καὶ И εἶδον я увидел θρόνους, троны, καὶ и ἐκάθισαν сели ἐπ᾿ на αὐτούς, них, καὶ и κρίμα суд ἐδόθη дан αὐτοῖς, им, καὶ и τὰς - ψυχὰς ду́ши τῶν - πεπελεκισμένων обезглавленных διὰ из-за τὴν - μαρτυρίαν свидетельства ᾿Ιησοῦ Иисуса καὶ и διὰ из-за τὸν - λόγον сло́ва τοῦ - θεοῦ, Бога, καὶ и οἵτινες которые οὐ не προσεκύνησαν поклонились τὸ - θηρίον зверю ⸂οὐδὲ⸃ и не τὴν - εἰκόνα образу αὐτοῦ его καὶ и οὐκ не ἔλαβον приняли τὸ - χάραγμα клеймо ἐπὶ на τὸ - μέτωπον лоб Καὶ и ἐπὶ на τὴν - χεῖρα руку αὐτῶν их καὶ и ἔζησαν они ожили Καὶ И ἐβασίλευσαν царствовали μετὰ со τοῦ - Χριστοῦ Христом χίλια тысячу ἔτη. лет.

20:5 - Прочие же из умерших не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это — первое воскресение.

⸰οἱ - λοιποὶ остальные τῶν - νεκρῶν (из) мёртвых οὐκ не ἔζησαν ожили ἄχρι пока не τελεσθῇ будет закончена τὰ - χίλια тысяча ἔτη.⸰ лет. αὕτη Это - ἀνάστασις воскрешение - πρώτη. первое.

20:6 - Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.

μακάριος Счастлив καὶ и ἅγιος свят - ἔχων имеющий μέρος часть ἐν в τῇ - ἀναστάσει воскрешении τῇ - πρώτῃ· первом; ἐπὶ над τούτων этими - ⸂δεύτερος вторая θάνατος⸃ смерть οὐκ не ἔχει имеет ἐξουσίαν, власть, ἀλλ᾿ но ἔσονται они будут ἱερεῖς священники τοῦ - θεοῦ Бога καὶ и τοῦ - Χριστοῦ, Христа, καὶ и βασιλεύσουσιν будут царствовать ⸂μετ᾿ с αὐτοῦ⸃ Ним ⸰τὰ⸰ - χίλια тысячу ἔτη. лет.

20:7 - Когда же окончится тысяча лет, сатана будет освобожден из темницы своей и выйдет обольщать народы, находящиеся на четырех углах земли, Гога и Магога, и собирать их на брань; число их как песок морской.

Καὶ И ⸂ὅταν когда τελεσθῇ⸃ будет закончена τὰ - χίλια тысяча ἔτη, лет, λυθήσεται будет освобождён - Σατανᾶς Сатана ἐκ из τῆς - φυλακῆς темницы αὐτοῦ, своей,

20:8 - И вышли на широту земли, и окружили стан святых и город возлюбленный.

καὶ И εξελεύσεται выйдет πλανησαι обмануть τα έθνη народы τα εν в ταις τέσσαρσιν четырёх γωνίαις углах τῆς - γῆς земли́ τον Γωγ Гога καὶ и Μαγώγ, Магога, συναγαγειν
[чтобы]
собрать
αυτους их εις на τον πόλεμον, войну, ων которых ο αριθμος число αυτων их ως как η άμμος песок τῆς - θαλάσσης. мо́ря.

20:9 - И ниспал огонь с неба от Бога и пожрал их;

καὶ И ανέβησαν они взошли επι на το πλάτος ширину της γης земли́ καὶ и εκύκλευσαν они окружили την παρεμβολην лагерь των αγίων святых καὶ И την πόλιν город την ηγαπημένην. возлюбленный. καὶ И κατέβη сошёл πῦρ огонь ⸂ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ⸃ неба καὶ и κατέφαγεν пожрал αὐτούς· их;

20:10 - а диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки веков.

καὶ и - διάβολος дьявол - πλανῶν обманывающий αὐτοὺς их ἐβλήθη был брошен εἰς в τὴν - λίμνην озеро τοῦ - πυρὸς огня ⸂καὶ⸃ и θείου, серы, ὅπου где ⸰καὶ⸰ и τὸ - θηρίον зверь καὶ и - ψευδοπροφήτης, лжепророк, καὶ и βασανισθήσονται будут мучимы ἡμέρας день καὶ и νυκτὸς ночь εἰς на τοὺς - αἰῶνας века́ τῶν - αἰώνων. веков.

20:11 - И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось им места.

Καὶ И εἶδον я увидел θρόνον трон μέγαν большой λευκὸν белый καὶ и τὸν - καθήμενον Сидящего ⸂ἐπ᾿ на αὐτόν⸃, нём, οὗ Которого ἀπὸ от ⸰τοῦ⸰ - προσώπου лица́ ἔφυγεν убежала - γῆ земля καὶ и - οὐρανός, небо, καὶ и τόπος место οὐχ не εὑρέθη было найдено αὐτοῖς. им.

20:12 - И увидел я мертвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по написанному в книгах, сообразно с делами своими.

καὶ И εἶδον я увидел τοὺς - νεκρούς, мёртвых, ⸰τοὺς - μεγάλους больши́х καὶ и τοὺς - μικρούς,⸰ малых, ἑστῶτας стоящих ἐνώπιον перед τοῦ - θρόνου, троном, καὶ и βιβλία книги ⸂ἠνοίχθησαν⸃· открылись; καὶ и ἄλλο другая βιβλίον книга ἠνοίχθη, открылась, которая ἐστιν есть τῆς - ζωῆς· жизни; καὶ и ἐκρίθησαν были судимы οἱ - νεκροὶ мёртвые ἐκ из τῶν - γεγραμμένων написанных ἐν в ⸂τοῖς - βιβλίοις⸃ книгах κατὰ согласно τὰ - ἔργα дел αὐτῶν. их.

20:13 - Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, которые были в них; и судим был каждый по делам своим.

καὶ И ἔδωκεν отдало - θάλασσα море τοὺς - ⸂νεκροὺς мёртвых τοὺς тех, которые ἐν в αὐτῇ⸃, нём, καὶ и - θάνατος смерть καὶ и - ᾅδης ад ⸂ἔδωκαν⸃ отдали τοὺς - ⸂νεκροὺς мёртвых τοὺς тех, которые ἐν в αὐτοῖς⸃, них, καὶ и ⸂ἐκρίθησαν⸃ были судимы ἕκαστος каждый κατὰ согласно τὰ - ἔργα дел ⸂αὐτῶν⸃. их.

20:14 - И смерть и ад повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.

καὶ И - θάνατος смерть καὶ и - ᾅδης ад ἐβλήθησαν были брошены εἰς в τὴν - λίμνην озеро τοῦ - πυρός. огня. οὗτος это - ⸂θάνατος смерть - δεύτερός⸃ вторая ἐστιν, есть, - λίμνη озеро τοῦ - πυρός.⸃ огня.

20:15 - И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное.

καὶ И εἴ если τις кто οὐχ не εὑρέθη был найден ἐν в ⸂τῇ - βίβλῳ⸃ книге τῆς - ζωῆς жизни γεγραμμένος записанный ἐβλήθη был брошен εἰς в τὴν - λίμνην озеро τοῦ - πυρός. огня.

Открыть окно