Библия Biblezoom Cloud / Откровение 11 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


11:1 - И дана мне трость, подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник, и поклоняющихся в нем.

Καὶ И ἐδόθη дан μοι мне κάλαμος тростник ὅμοιος подобный ῥάβδῳ, посоху, λέγων· говоря: ῎Εγειρε Вставай καὶ и μέτρησον измерь τὸν - ναὸν храм τοῦ - θεοῦ Бога Καὶ и τὸ - θυσιαστήριον жертвенник Καὶ И τοὺς - προσκυνοῦντας поклоняющихся ἐν в αὐτῷ. нём.

11:2 - А внешний двор храма исключи и не измеряй его, ибо он дан язычникам: они будут попирать святый город сорок два месяца.

καὶ А ⸰τὴν - αὐλὴν⸰ двор τὴν - ⸂ἔξωθεν⸃ снаружи τοῦ - ναοῦ храма ἔκβαλε выброси ⸂ἔξωθεν⸃ снаружи καὶ и μὴ не αὐτὴν его μετρήσῃς, измерь, ὅτι потому что ἐδόθη он дан τοῖς - ἔθνεσιν, язычникам, καὶ и τὴν - πόλιν город τὴν - ἁγίαν святой ⸂πατήσουσιν⸃ они будут топтать μῆνας месяцев ⸂τεσσεράκοντα сорок καὶ и δύο⸃. два.

11:3 - И дам двум свидетелям Моим, и они будут пророчествовать тысячу двести шестьдесят дней, будучи облечены во вретище.

καὶ И δώσω дам τοῖς - δυσὶν двум μάρτυσίν свидетелям μου, Моим, καὶ и προφητεύσουσιν будут пророчествовать ἡμέρας дней χιλίας тысячу διακοσίας двести ἑξήκοντα шестьдесят ⸂περιβεβλημένοι⸃ одетые σάκκους. (в) грубую ткань.

11:4 - Это суть две маслины и два светильника, стоящие пред Богом земли.

οὗτοί Эти εἰσιν есть αἱ - δύο две ἐλαῖαι маслины καὶ и αἱ - δύο два λυχνίαι светильника ⸰αἱ⸰ - ἐνώπιον перед лицом ⸰τοῦ⸰ - κυρίου Господа τῆς - γῆς земли́ ⸂ἑστῶτες⸃. стоящие.

11:5 - И если кто захочет их обидеть, то огонь выйдет из уст их и пожрет врагов их; если кто захочет их обидеть, тому надлежит быть убиту.

καὶ И εἴ если τις кто αὐτοὺς им ⸂θέλει⸃ желает ἀδικῆσαι, навредить, πῦρ огонь ἐκπορεύεται выходит ἐκ изо τοῦ - στόματος рта αὐτῶν их καὶ и κατεσθίει пожирает τοὺς - ἐχθροὺς врагов αὐτῶν· их; καὶ и εἴ если τις кто ⸂θελήσῃ⸃ пожелал бы αὐτοὺς им ἀδικῆσαι, навредить, ⸰οὕτως⸰ так δεῖ надлежит αὐτὸν ему ἀποκτανθῆναι. быть убитым.

11:6 - Они имеют власть затворить небо, чтобы не шел дождь на землю во дни пророчествования их, и имеют власть над водами, превращать их в кровь, и поражать землю всякою язвою, когда только захотят.

οὗτοι Эти ἔχουσιν имеют ⸰τὴν⸰ - ἐξουσίαν власть κλεῖσαι запирать τὸν - οὐρανόν, небо, ἵνα так что μὴ не ὑετὸς дождь ⸂βρέχῃ⸃ лил τὰς - ἡμέρας (в) дни τῆς - προφητείας пророчества αὐτῶν, их, καὶ и ἐξουσίαν власть ἔχουσιν имеют ἐπὶ над τῶν - ὑδάτων водами στρέφειν превращать αὐτὰ их εἰς в αἷμα кровь καὶ и πατάξαι избить τὴν - γῆν землю ⸰ἐν⸰ - πάσῃ всяким πληγῇ ударом ὁσάκις сколько раз ἐὰν если ⸂θελήσωσιν⸃. захотят.

11:7 - И когда кончат они свидетельство свое, зверь, выходящий из бездны, сразится с ними, и победит их, и убьет их,

καὶ И ὅταν когда τελέσωσιν закончат они τὴν - μαρτυρίαν свидетельство αὐτῶν, их, ⸂τὸ - θηρίον зверь τὸ⸃ - ἀναβαῖνον восходящий ἐκ из τῆς - ἀβύσσου бездны ποιήσει сделает ⸂μετ᾿ с αὐτῶν ними πόλεμον⸃ войну καὶ и νικήσει победит αὐτοὺς их καὶ и ἀποκτενεῖ убьёт αὐτούς. их.

11:8 - и трупы их оставит на улице великого города, который духовно называется Содом и Египет, где и Господь наш распят.

καὶ И ⸂τὸ - πτῶμα⸃ труп αὐτῶν их ἐπὶ на τῆς - πλατείας улице τῆς - πόλεως го́рода τῆς - μεγάλης, великого, ἥτις который καλεῖται называется πνευματικῶς духовно Σόδομα Содом καὶ и Αἴγυπτος, Египет, ὅπου где καὶ И ⸂τὸ - κύριος Господь ⸰αὐτῶν⸰ их ἐσταυρώθη. был распят.

11:9 - И многие из народов и колен, и языков и племен будут смотреть на трупы их три дня с половиною, и не позволят положить трупы их во гробы.

καὶ И βλέπουσιν видят ἐκ из τῶν - λαῶν народов καὶ и φυλῶν колен καὶ и γλωσσῶν языков καὶ и ἐθνῶν племён ⸂τὸ - πτῶμα⸃ труп αὐτῶν их ἡμέρας дней τρεῖς три ⸰καὶ⸰ и ἥμισυ, половина, καὶ и τὰ - πτώματα трупы αὐτῶν их οὐκ не ⸂ἀφίουσιν⸃ разрешают τεθῆναι быть положенными εἰς в ⸂μνῆμα⸃. гробницу.

11:10 - И живущие на земле будут радоваться сему и веселиться, и пошлют дары друг другу, потому что два пророка сии мучили живущих на земле.

καὶ И οἱ - κατοικοῦντες живущие ἐπὶ на τῆς - γῆς земле χαίρουσιν радуются ἐπ᾿ на αὐτοῖς них καὶ и ⸂εὐφραίνονται⸃, веселятся, καὶ и δῶρα дары ⸂πέμψουσιν⸃ будут посылать ἀλλήλοις, друг другу, ὅτι потому что ⸂οὗτοι эти οἱ - δύο два προφῆται⸃ пророка ἐβασάνισαν подвергли муке τοὺς - κατοικοῦντας живущих ἐπὶ на τῆς - γῆς. земле.

11:11 - Но после трех дней с половиною вошел в них дух жизни от Бога, и они оба стали на ноги свои; и великий страх напал на тех, которые смотрели на них.

καὶ И μετὰ после ⸰τὰς⸰ - τρεῖς трёх ἡμέρας дней καὶ и ἥμισυ половины πνεῦμα Дух ζωῆς жизни ἐκ от τοῦ - θεοῦ Бога εἰσῆλθεν вошёл ⸂ἐν в αὐτοῖς⸃, них, καὶ и ἔστησαν они стали ἐπὶ на τοὺς - πόδας но́ги αὐτῶν, свои, καὶ и φόβος страх μέγας великий ⸂ἐπέπεσεν⸃ напал ἐπὶ на ⸂τοὺς - θεωροῦντας⸃ рассматривающих αὐτούς. их.

11:12 - И услышали они с неба громкий голос, говоривший им: взойдите сюда. И они взошли на небо на облаке; и смотрели на них враги их.

καὶ И ⸂ἤκουσαν⸃ услышали ⸂φωνῆς голос μεγάλης громкий ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ неба λεγούσης⸃ говорящий ⸰αὐτοῖς⸰· им: ⸂᾿Ανάβατε⸃ Взойдите ὧδε. сюда. καὶ И ἀνέβησαν взошли они εἰς на τὸν - οὐρανὸν небо ἐν в τῇ - νεφέλῃ, облаке, καὶ и ⸂ἐθεώρησαν⸃ рассмотрели αὐτοὺς их οἱ - ἐχθροὶ враги αὐτῶν. их.

11:13 - И в тот же час произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло при землетрясении семь тысяч имен человеческих; и прочие объяты были страхом и воздали славу Богу небесному.

Καὶ И ἐν в ⸂ἐκείνῃ⸃ тот τῇ - ⸂ὥρᾳ⸃ час ἐγένετο сделалось σεισμὸς землетрясение μέγας, большое, καὶ и τὸ - ⸂δέκατον⸃ десятая часть τῆς - πόλεως го́рода ἔπεσεν, упала, καὶ и ἀπεκτάνθησαν были убиты ἐν при τὸ - σεισμῷ землетрясении ὀνόματα имена ἀνθρώπων людей χιλιάδες тысяч ἑπτά, семь, Καὶ и οἱ - λοιποὶ остальные ⸂ἔμφοβοι⸃ устрашённые ἐγένοντο сделались Καὶ И ἔδωκαν воздали δόξαν славу τὸ - θεῷ Богу τοῦ - οὐρανοῦ. неба.

11:14 - Второе горе прошло; вот, идет скоро третье горе.

‛Η - οὐαὶ Го́ре - δευτέρα второе ⸂ἀπῆλθεν⸃· ушло; ⸂ἰδοὺ вот - οὐαὶ го́ре - τρίτη третье ἔρχεται⸃ приходит ταχύ. быстро.

11:15 - И седьмой Ангел вострубил, и раздались на небе громкие голоса, говорящие: царство мира соделалось царством Господа нашего и Христа Его, и будет царствовать во веки веков.

Καὶ И - ἕβδομος седьмой ἄγγελος ангел ἐσάλπισεν· протрубил; καὶ и ἐγένοντο сделались φωναὶ голоса́ μεγάλαι громкие ἐν в το οὐρανῷ небе ⸂λέγοντες⸃· говорящие: ᾿Εγένετο Сделалось - βασιλεία царство τοῦ - κόσμου порядка τοῦ - κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего Καὶ и τοῦ - Χριστοῦ Христа αὐτοῦ, Его, Καὶ И βασιλεύσει Он будет царствовать εἰς на - αἰῶνας века́ τῶν - αἰώνων веков

11:16 - И двадцать четыре старца, сидящие пред Богом на престолах своих, пали на лица свои и поклонились Богу,

καὶ И ⸰οἱ⸰ - εἴκοσι двадцать τέσσαρες четыре πρεσβύτεροι старца ⸰οἱ⸰ которые ἐνώπιον перед лицом τοῦ - θεοῦ Бога ⸂καθήμενοι⸃ сидящие ⸰ἐπὶ на τοὺς - θρόνους тронах αὐτῶν⸰ своих ἔπεσαν пали ⸰ἐπὶ на τὰ - πρόσωπα ли́ца αὐτῶν⸰ своих καὶ и προσεκύνησαν поклонились το θεῷ Богу

11:17 - говоря: благодарим Тебя, Господи Боже Вседержитель, Который еси и был и грядешь, что ты приял силу Твою великую и воцарился.

λέγοντες· говоря: Εὐχαριστοῦμέν Благодарим σοι, Тебя, ⸂κύριε⸃ Господи - θεὸς Бог - παντοκράτωρ, Всесильный, - ὢν Существующий καὶ и - ἦν, был, ὅτι что εἴληφας Ты принял τὴν - δύναμίν могущество σου Твоё τὴν - ⸂μεγάλην⸃ большое καὶ и ἐβασίλευσας. воцарился.

11:18 - И рассвирепели язычники; и пришел гнев Твой и время судить мертвых и дать возмездие рабам Твоим, пророкам и святым и боящимся имени Твоего, малым и великим, и погубить губивших землю.

καὶ И τὰ - ἔθνη народы ⸂ὠργίσθησαν⸃, были разгневаны, καὶ и ἦλθεν пришёл - ὀργή гнев σου Твой καὶ и - ⸂καιρὸς⸃ срок τῶν - νεκρῶν мёртвых κριθῆναι судить καὶ и δοῦναι дать τὸν - μισθὸν награду τοῖς - δούλοις рабам σου Твоим τοῖς - προφήταις пророкам καὶ и ⸂τοῖς - ἁγίοις святым καὶ и τοῖς - φοβουμένοις⸃ боящимся τὸ - ὄνομά Имени σου, Твоего, ⸂τοὺς - μικροὺς малых καὶ и τοὺς - μεγάλους⸃, великих, καὶ и διαφθεῖραι уничтожить τοὺς - ⸂διαφθείροντας⸃ уничтожающих τὴν - γῆν. землю.

11:19 - И отверзся храм Божий на небе, и явился ковчег завета Его в храме Его; и произошли молнии и голоса, и громы и землетрясение и великий град.

καὶ И ἠνοίγη был открыт - ναὸς храм τοῦ - θεοῦ Бога ⸰ὁ⸰ который ἐν в το οὐρανῷ, небе, καὶ и ⸂ὤφθη⸃ явлен - κιβωτὸς ковчег τῆς - διαθήκης договора αὐτοῦ Его ἐν в το ναῷ храме ⸂αὐτοῦ⸃· Его; καὶ И ἐγένοντο сделались ἀστραπαὶ молнии καὶ и φωναὶ голоса́ καὶ и βρονταὶ громы ⸰καὶ и σεισμὸς⸰ землетрясение καὶ и χάλαζα град μεγάλη. крупный.

Открыть окно