Библия Biblezoom Cloud / Евреям 8 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


8:1 - Главное же в том, о чем говорим, есть то: мы имеем такого Первосвященника, Который воссел одесную престола величия на небесах

Κεφάλαιον Главное δὲ же ⸂ἐπὶ⸃ сверх τοῖς - λεγομένοις, предписываемых, τοιοῦτον такого ἔχομεν имеем ἀρχιερέα, Первосвященника, ὃς Который ἐκάθισεν сел ἐν - δεξια̣ϋ права τοῦ - θρόνου трона τῆς - μεγαλωσύνης величия ἐν - τοῖς - οὐρανοῖς⸃, небесах,

8:2 - и есть священнодействователь святилища и скинии истинной, которую воздвиг Господь, а не человек.

τῶν - ἁγίων святилищ λειτουργὸς служитель καὶ и τῆς - σκηνῆς шатра τῆς - ἀληθινῆς, истинного, ἣν который ἔπηξεν установил - κύριος, Господь, οὐκ не ἄνθρωπος. человек.

8:3 - Всякий первосвященник поставляется для приношения даров и жертв; а потому нужно было, чтобы и Сей также имел, что принести.

Πᾶς Всякий γὰρ же ἀρχιερεὺς первосвященник εἰς для τὸ - προσφέρειν приношения δῶρά даров τε - καὶ и θυσίας жертв καθίσταται· поставлен; ὅθεν вследствие чего ἀναγκαῖον необходимо ἔχειν иметь τι что καὶ и τοῦτον Этого которое προσενέγκῃ. принёс бы.

8:4 - Если бы Он оставался на земле, то не был бы и священником, потому что здесь такие священники, которые по закону приносят дары,

εἰ Если бы μὲν - ⸂οὖν⸃ всё же ἦν Он был ἐπὶ на γῆς, земле, οὐδ᾿ то не ἂν - ἦν был бы ἱερεύς, священник, ὄντων находящихся τῶν - προσφερόντων приносящих κατὰ согласно νόμον закона Левитства τὰ - δῶρα· дары;

8:5 - которые служат образу и тени небесного, как сказано было Моисею, когда он приступал к совершению скинии: смотри, сказано, сделай все по образу, показанному тебе на горе.

οἵτινες которые ὑποδείγματι образом καὶ и σκια̣ϋ те́ни λατρεύουσιν служат τῶν - ἐπουρανίων, поднебесных, καθὼς как κεχρημάτισται сообщено Μωϋσῆς Моисею, μέλλων намереваясь ἐπιτελεῖν завершать τὴν - σκηνήν· шатёр: ῞Ορα Смотри γάρ же φησίν, говорит, ποιήσεις сделаешь πάντα всё κατὰ по τὸν - τύπον образцу τὸν - δειχθέντα показанному σοι тебе ἐν на το ὄρει· горе́;

8:6 - Но Сей Первосвященник получил служение тем превосходнейшее, чем лучшего Он ходатай завета, который утвержден на лучших обетованиях.

⸂νυνὶ⸃ теперь δὲ же διαφορωτέρας превосходнейшее ⸂τέτυχεν⸃ Он достиг λειτουργίας, служение, ὅσῳ насколько ⸰καὶ⸰ и κρείττονός лучшего ἐστιν Он есть διαθήκης завета μεσίτης, посредник, ἥτις (завет) который ἐπὶ на κρείττοσιν лучших ἐπαγγελίαις обещаниях νενομοθέτηται. законоустановлен.

8:7 - Ибо, если бы первый завет был без недостатка, то не было бы нужды искать места другому.

Εἰ Если бы γὰρ же - πρώτη первый ἐκείνη тот ἦν был ἄμεμπτος, без недостатка, οὐκ не ἂν - ⸂δευτέρας⸃ второго ἐζητεῖτο искалось бы τόπος. место.

8:8 - Но пророк, укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь, когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,

μεμφόμενος Упрекая γὰρ же ⸂αὐτοὺς⸃ их λέγει· говорит: ᾿Ιδοὺ Вот ἡμέραι дни ἔρχονται, приходят, λέγει говорит κύριος, Господь, καὶ когда συντελέσω заключу Я ἐπὶ над τὸν - οἶκον домом ᾿Ισραὴλ Израиля καὶ и ἐπὶ над τὸν - οἶκον домом ᾿Ιούδα Иуды διαθήκην договор καινήν, новый,

8:9 - не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь.

οὐ не κατὰ против τὴν - διαθήκην, договора, ἣν который ἐποίησα Я сделал τοῖς - πατράσιν отцам αὐτῶν их ἐν в ⸂ἡμέρᾳ⸃ день ἐπιλαβομένου взяв μου Моей τῆς - χειρὸς рукой αὐτῶν их ἐξαγαγεῖν (чтобы) вывести αὐτοὺς их ἐκ из γῆς земли́ Αἰγύπτου, Египта, ὅτι потому что αὐτοὶ они οὐκ не ἐνέμειναν остались ἐν в τῇ - διαθήκῃ договоре μου, Моём, κἀγὼ так и Я ἠμέλησα пренебрёг αὐτῶν, их, λέγει говорит κύριος· Господь;

8:10 - Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их Богом, а они будут Моим народом.

ὅτι потому что αὕτη этот - διαθήκη договор ἣν который διαθήσομαι Я постановлю το οἴκῳ дому ᾿Ισραὴλ Израилеву μετὰ после τὰς - ἡμέρας дней ἐκείνας, тех, λέγει говорит κύριος· Господь; διδοὺς давая νόμους Законы μου, Мой, εἰς в τὴν - διάνοιαν разум αὐτῶν их καὶ и ἐπὶ на ⸂καρδίας⸃ сердца́х αὐτῶν их ⸂ἐπιγράψω⸃ напишу αὐτούς, их, καὶ и ἔσομαι буду αὐτοῖς им εἰς в θεὸν, Бога, καὶ и αὐτοὶ они ἔσονταί будут μοι Мне εἰς в λαόν· народ;

8:11 - И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня,

καὶ и οὐ нет μὴ не διδάξωσιν будут учить ἕκαστος каждый τὸν - ⸂πολίτην⸃ гражданина αὐτοῦ своего καὶ и ἕκαστος каждый τὸν - ἀδελφὸν брата ⸰αὐτοῦ⸰ своего λέγων· говоря: Γνῶθι Познай τὸν - κύριον, Го́спода, ὅτι потому что πάντες все εἰδήσουσίν будут знать με Меня ἀπὸ от μικροῦ малого ἕως до μεγάλου великого αὐτῶν их

8:12 - потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не воспомяну более.

ὅτι потому что ἵλεως милостив ἔσομαι Я буду ταῖς - ἀδικίαις (к) неправедностям αὐτῶν их καὶ и τῶν - ⸂ἁμαρτιῶν⸃ грехов αὐτῶν их οὐ нет μὴ не μνησθῶ вспомню ἔτι. уже́.

8:13 - Говоря "новый", показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее близко к уничтожению.

ἐν Когда τὸ - λέγειν говорить Καινὴν Новый πεπαλαίωκεν Он сделал ветхим τὴν - πρώτην· первый; τὸ - δὲ а παλαιούμενον ветшающее καὶ и γηράσκον стареющее ἐγγὺς близко ἀφανισμοῦ. уничтожения.

Открыть окно