Библия Biblezoom Cloud / Евреям 2 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


2:1 - Посему мы должны быть особенно внимательны к слышанному, чтобы не отпасть.

⸰Διὰ Ради τοῦτο этого δεῖ надлежит περισσοτέρως более προσέχειν быть внимательными ἡμᾶς нам τοῖς - ἀκουσθεῖσιν, (к) слышанному, μήποτε чтобы не παραρυῶμεν.⸰ сбились с пути.

2:2 - Ибо, если через Ангелов возвещенное слово было твердо, и всякое преступление и непослушание получало праведное воздаяние,

εἰ Если γὰρ же - δι᾿ через ⸂ἀγγέλων⸃ ангелов λαληθεὶς произнесённое λόγος слово ἐγένετο сделалось βέβαιος прочное καὶ и πᾶσα всякое παράβασις нарушение καὶ и παρακοὴ непослушание ἔλαβεν получило ἔνδικον справедливое μισθαποδοσίαν, воздаяние,

2:3 - то как мы избежим, вознерадев о толиком спасении, которое, быв сначала проповедано Господом, в нас утвердилось слышавшими от Него,

πῶς как же ἡμεῖς мы ἐκφευξόμεθα избежим τηλικαύτης настолько великого ἀμελήσαντες пренебрегшие σωτηρίας, спасения, ἥτις которое ἀρχὴν нача́ло λαβοῦσα приняв λαλεῖσθαι возвещаться διὰ через τοῦ - κυρίου Го́спода ὑπὸ - τῶν - ἀκουσάντων услышавшими εἰς в ἡμᾶς нас ἐβεβαιώθη, было утверждено,

2:4 - при засвидетельствовании от Бога знамениями и чудесами, и различными силами, и раздаянием Духа Святаго по Его воле?

⸂συνεπιμαρτυροῦντος⸃ засвидетельствующего τοῦ - θεοῦ Бога σημείοις знамениями ⸰τε⸰ - καὶ и τέρασιν чудесами καὶ и ποικίλαις различными δυνάμεσιν силами καὶ и πνεύματος Духа ἁγίου Святого μερισμοῖς дарами κατὰ по τὴν - ⸂αὐτοῦ⸃ Его θέλησιν; воле?

2:5 - Ибо не Ангелам Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим;

Οὐ Не γὰρ ведь ἀγγέλοις ангелам ὑπέταξεν Он подчинил τὴν - οἰκουμένην обитаемую землю τὴν - μέλλουσαν, готовящуюся, περὶ о ἧς которой λαλοῦμεν. говорим.

2:6 - напротив некто негде засвидетельствовал, говоря: что значит человек, что Ты помнишь его? или сын человеческий, что Ты посещаешь его?

διεμαρτύρατο Засвидетельствовал δέ же πού где-то τις некто λέγων· говоря: ⸂Τί⸃ Что ἐστιν есть ἄνθρωπος человек ὅτι что μιμνῄσκῃ Ты помнишь αὐτοῦ, его, или υἱὸς сын ἀνθρώπου человека ὅτι что ἐπισκέπτῃ посещаешь αὐτόν; его?

2:7 - Не много Ты унизил его пред Ангелами; славою и честью увенчал его, и поставил его над делами рук Твоих,

ἠλάττωσας Ты унизил αὐτὸν его βραχύ незначительно τι - παρ᾿ перед ἀγγέλους, ангелами, δόξῃ славою καὶ и τιμῇ честью ἐστεφάνωσας Ты увенчал αὐτόν, его,

2:8 - все покорил под ноги его. Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было ему покорено;

πάντα всё ὑπέταξας Ты подчинил ὑποκάτω под τῶν - ποδῶν но́ги αὐτοῦ. его. ᾿Εν Когда το γὰρ⸃ же ὑποτάξαι подчинит
[αυτο]
ему τὰ - πάντα всё οὐδὲν ничто не ἀφῆκεν оставил αυτο ему ἀνυπότακτον. неподчинённое. Νῦν Теперь δὲ же οὔπω ещё не ὁρῶμεν видим αυτο ему τὰ что πάντα всё ὑπέταξας Ты подчинил

2:9 - но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус, Который не много был унижен пред Ангелами, дабы Ему, по благодати Божией, вкусить смерть за всех.

τὸν - δὲ но βραχύ незначительно τι - παρ᾿ перед ἀγγέλους ангелами ἠλαττωμένον униженного βλέπομεν видим ᾿Ιησοῦν Иисуса διὰ из-за τὸ - πάθημα страдания τοῦ - θανάτου смерти δόξῃ славой καὶ и τιμῇ честью ἐστεφανωμένον, увенчанного, ὅπως чтобы ⸂χάριτι благодатью θεοῦ⸃ Бога ὑπὲρ за παντὸς всякого γεύσηται Он вкусил θανάτου. смерть.

2:10 - Ибо надлежало, чтобы Тот, для Которого все и от Которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасения их совершил через страдания.

῎Επρεπεν Следовало γὰρ же αὐτῷ, Ему, δι᾿ ради ὃν Которого τὰ - πάντα всё καὶ и δι᾿ через οὗ Которого τὰ - πάντα, всё, πολλοὺς многих υἱοὺς сыновей εἰς в δόξαν славу ἀγαγόντα приведя τὸν - ἀρχηγὸν предводителя τῆς - σωτηρίας спасения αὐτῶν их διὰ через παθημάτων страдания τελειῶσαι. совершенными сделать.

2:11 - Ибо и освящающий и освящаемые, все — от Единого; поэтому Он не стыдится называть их братиями, говоря:

- τε - γὰρ Так как ἁγιάζων освящающий καὶ и οἱ - ἁγιαζόμενοι освящаемые ἐξ из ἑνὸς Одного πάντες· все; δι᾿ из-за ἣν этой αἰτίαν причины οὐκ не ἐπαισχύνεται стыдится Он ἀδελφοὺς братьями αὐτοὺς их ⸂καλεῖν⸃ называть

2:12 - возвещу имя Твое братиям Моим, посреди церкви воспою Тебя.

λέγων· говоря: ᾿Απαγγελῶ Возвещу τὸ - ὄνομά имя σου Твоё τοῖς - ἀδελφοῖς братьям μου, Моим, ἐν по μέσῳ среди ἐκκλησίας собрания ὑμνήσω воспою σε· Тебя;

2:13 - И еще: Я буду уповать на Него. И еще: вот Я и дети, которых дал Мне Бог.

καὶ и πάλιν· опять: ᾿Εγὼ Я ἔσομαι буду πεποιθὼς уверен ἐπ᾿ в αὐτῷ, Нём, καὶ и πάλιν· опять: ᾿Ιδοὺ Вот ἐγὼ Я καὶ и τὰ - παιδία дети которых μοι Мне ἔδωκεν дал - θεός. Бог.

2:14 - А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола,

᾿Επεὶ Поскольку οὖν же τὰ - παιδία детей κεκοινώνηκεν Он приобщил αἵματος кро́ви καὶ и σαρκός, плоти, καὶ и αὐτὸς Сам παραπλησίως подобным образом μετέσχεν принял участь τῶν - αὐτῶν их ἵνα чтобы διὰ через τοῦ - θανάτου смерть καταργήσῃ Он упразднил τὸν - τὸ - κράτος могущество ἔχοντα имеющего τοῦ - θανάτου, смерти, τοῦτ᾿ это ἔστιν есть τὸν - διάβολον, дьявола,

2:15 - и избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству.

καὶ и ἀπαλλάξῃ Он освободил τούτους, этих, ὅσοι которые φόβῳ страхом θανάτου смерти διὰ через παντὸς всю τοῦ - ζῆν жизнь ἔνοχοι подверженны ἦσαν были δουλείας. рабству.

2:16 - Ибо не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово.

οὐ Не γὰρ так как δήπου полагаю ἀγγέλων (от) ангелов ἐπιλαμβάνεται принимает к Себе ἀλλὰ но σπέρματος семя ᾿Αβραὰμ Авраама ἐπιλαμβάνεται. принимает к Себе.

2:17 - Посему Он должен был во всем уподобиться братиям, чтобы быть милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления за грехи народа.

ὅθεν Посему ὤφειλεν суждено κατὰ во πάντα всём τοῖς - ἀδελφοῖς братьям ὁμοιωθῆναι, стать подобным, ἵνα чтобы ἐλεήμων милостивый γένηται сделался Он καὶ и πιστὸς верный ἀρχιερεὺς первосвященник τὰ - πρὸς у τὸν - θεόν Бога εἰς для τὸ - ἱλάσκεσθαι умилостивления ⸂τὰς - ἁμαρτίας⸃ грехов τοῦ - λαοῦ. народа.

2:18 - Ибо, как Сам Он претерпел, быв искушен, то может и искушаемым помочь.

ἐν За который γὰρ же πέπονθεν претерпел страдание αὐτὸς Сам πειρασθείς, искушённый, δύναται может τοῖς - πειραζομένοις искушаемым βοηθῆσαι. помочь.

Открыть окно