Библия Biblezoom Cloud / Евреям 13 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


13:1 - Братолюбие между вами да пребывает.

‛Η - φιλαδελφία Братолюбие μενέτω. пусть пребывает.

13:2 - Страннолюбия не забывайте, ибо через него некоторые, не зная, оказали гостеприимство Ангелам.

τῆς - φιλοξενίας Гостеприимства μὴ не ἐπιλανθάνεσθε, оставляйте, διὰ через ταύτης это γὰρ же ἔλαθόν избавились τινες некоторые ξενίσαντες пригласившие в гости ἀγγέλους. ангелов.

13:3 - Помните узников, как бы и вы с ними были в узах, и страждущих, как и сами находитесь в теле.

μιμνῄσκεσθε Помните τῶν - δεσμίων узников ὡς как συνδεδεμένοι, связанные вместе, τῶν - κακουχουμένων страдающих ὡς как καὶ и αὐτοὶ сами ὄντες будучи ἐν в σώματι. теле.

13:4 - Брак у всех да будет честен и ложе непорочно; блудников же и прелюбодеев судит Бог.

Τίμιος Почётен - γάμος брак ἐν во πᾶσιν всём καὶ и - κοίτη постель ἀμίαντος, нескверная, πόρνους блудников ⸂γὰρ⸃ же καὶ и μοιχοὺς совратителей κρινεῖ судит - θεός. Бог.

13:5 - Имейте нрав несребролюбивый, довольствуясь тем, что есть. Ибо Сам сказал: не оставлю тебя и не покину тебя,

᾿Αφιλάργυρος Несребролюбивый - τρόπος· характер; ⸂ἀρκούμενοι⸃ довольствуясь τοῖς - παροῦσιν· находящимся; αὐτὸς Сам γὰρ же εἴρηκεν· сказал: Οὐ Нет μή что не σε тебя ἀνῶ отпущу οὐδ᾿ и нет οὐ нет μή что не σε тебя ⸂ἐγκαταλίπω⸃· оставлю;

13:6 - так что мы смело говорим: Господь мне помощник, и не убоюсь: что сделает мне человек?

ὥστε так что θαρροῦντας осмеливающихся ἡμᾶς нас λέγειν· говорить: Κύριος Господь ἐμοὶ мне βοηθός, помощник, ⸰καὶ⸰ и οὐ не φοβηθήσομαι· буду устрашён; τί что ποιήσει сделает μοι мне ἄνθρωπος; человек?

13:7 - Поминайте наставников ваших, которые проповедывали вам слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их.

Μνημονεύετε Помните τῶν - ⸂ἡγουμένων⸃ управляющих ὑμῶν, ваших, οἵτινες которые ἐλάλησαν возвестили ὑμῖν вам τὸν - λόγον Слово τοῦ - θεοῦ, Бога, ὧν которых ἀναθεωροῦντες рассматривая τὴν - ἔκβασιν исход τῆς - ἀναστροφῆς жизненного пути μιμεῖσθε подражайте τὴν - πίστιν. вере.

13:8 - Иисус Христос вчера и сегодня и во веки Тот же.

᾿Ιησοῦς Иисус Χριστὸς Христос ἐχθὲς вчера καὶ и σήμερον сегодня - αὐτός, Тот же, καὶ и εἰς на τοὺς - αἰῶνας. века́.

13:9 - Учениями различными и чуждыми не увлекайтесь; ибо хорошо благодатью укреплять сердца, а не яствами, от которых не получили пользы занимающиеся ими.

διδαχαῖς Учениями ποικίλαις различными καὶ и ξέναις чуждыми μὴ не ⸂παραφέρεσθε⸃· увлекайтесь; καλὸν хорошо γὰρ конечно χάριτι благодатью βεβαιοῦσθαι укреплять τὴν - καρδίαν, сердце, οὐ не βρώμασιν, наслаждениями, ἐν в οἷς которых οὐκ не ὠφελήθησαν получили пользы οἱ - ⸂περιπατοῦντες⸃. ходящие.

13:10 - Мы имеем жертвенник, от которого не имеют права питаться служащие скинии.

ἔχομεν Мы имеем θυσιαστήριον жертвенник ἐξ из οὗ которого φαγεῖν съесть οὐκ не ἔχουσιν имеют ⸰ἐξουσίαν⸰ власть οἱ - τῇ - σκηνῇ шатру λατρεύοντες. служащие.

13:11 - Так как тела животных, которых кровь для очищения греха вносится первосвященником во святилище, сжигаются вне стана, —

ὧν Которых γὰρ же εἰσφέρεται вносится ζῴων животных τὸ - αἷμα кровь περὶ за ἁμαρτίας грехи εἰς в τὰ - ἅγια святилища διὰ через τοῦ - ἀρχιερέως, первосвященника, τούτων этих τὰ - σώματα тела́ κατακαίεται сжигаются ἔξω вне τῆς - παρεμβολῆς. стана.

13:12 - то и Иисус, дабы освятить людей Кровию Своею, пострадал вне врат.

διὸ Потому καὶ и ᾿Ιησοῦς, Иисус, ἵνα чтобы ἁγιάσῃ освятить διὰ через τοῦ - ἰδίου собственную αἵματος кровь τὸν - λαόν, народ, ἔξω вне τῆς - ⸂πύλης⸃ воро́т ἔπαθεν. претерпел страдание.

13:13 - Итак выйдем к Нему за стан, нося Его поругание;

τοίνυν Итак ἐξερχώμεθα выйдем πρὸς к αὐτὸν Нему ἔξω вне τῆς - παρεμβολῆς, стана, τὸν - ὀνειδισμὸν поношение αὐτοῦ Его φέροντες· неся;

13:14 - ибо не имеем здесь постоянного града, но ищем будущего.

οὐ не γὰρ - ἔχομεν имеем мы ὧδε здесь μένουσαν пребывающий πόλιν, город, ἀλλὰ но τὴν - μέλλουσαν будущий ἐπιζητοῦμεν. разыскиваем.

13:15 - Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть плод уст, прославляющих имя Его.

⸂δι᾿ Через αὐτοῦ Него οὖν⸃ итак ἀναφέρωμεν давайте будем возносить θυσίαν жертву αἰνέσεως хвалы διὰ во παντὸς всём το θεῷ, Богу, τοῦτ᾿ это ἔστιν есть καρπὸν плод χειλέων губ ὁμολογούντων воздающих хвалу το ὀνόματι имени αὐτοῦ. Его.

13:16 - Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу.

τῆς - δὲ Однако εὐποιΐας благотворительность καὶ и κοινωνίας общительность μὴ не ἐπιλανθάνεσθε, забывайте, τοιαύταις такими γὰρ же θυσίαις жертвами εὐαρεστεῖται благоугождается τῆς - θεός. Бог.

13:17 - Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно.

Πείθεσθε Повинуйтесь τοῖς - ἡγουμένοις управляющим ὑμῶν вашим καὶ и ὑπείκετε, угождайте, αὐτοὶ они γὰρ же ἀγρυπνοῦσιν бодрствуют ὑπὲρ ради τῶν - ψυχῶν душ ὑμῶν ваших ὡς как λόγον отчёт ⸂ἀποδώσοντες⸃, намеревающиеся отдать, ἵνα чтобы μετὰ с χαρᾶς радостью τοῦτο это ποιῶσιν они делали καὶ а μὴ не στενάζοντες, сетуя, ἀλυσιτελὲς неполезно γὰρ же ὑμῖν вам τοῦτο. это.

13:18 - Молитесь о нас; ибо мы уверены, что имеем добрую совесть, потому что во всем желаем вести себя честно.

Προσεύχεσθε Моли́тесь περὶ о ἡμῶν, нас, πειθόμεθα убеждаемся γὰρ же ὅτι что καλὴν добрую συνείδησιν совесть ἔχομεν, имеем, ἐν во πᾶσιν всём καλῶς честно θέλοντες желая ἀναστρέφεσθαι. вести себя.

13:19 - Особенно же прошу делать это, дабы я скорее возвращен был вам.

περισσοτέρως Особенно δὲ же παρακαλῶ прошу τοῦτο это ποιῆσαι сделать ἵνα чтобы τάχιον быстрее ἀποκατασταθῶ я был возвращён ὑμῖν. вам.

13:20 - Бог же мира, воздвигший из мертвых Пастыря овец великого Кровию завета вечного, Господа нашего Иисуса [Христа],

‛Ο - δὲ И θεὸς Бог τῆς - εἰρήνης, мира, - ἀναγαγὼν выведя ἐκ из νεκρῶν мёртвых τὸν - ποιμένα Пастуха τῶν - προβάτων овец τὸν - μέγαν великого ἐν в αἵματι крови́ διαθήκης Завета αἰωνίου, вечного, τὸν - κύριον Го́спода ἡμῶν нашего ᾿Ιησοῦν Иисуса

13:21 - да усовершит вас во всяком добром деле, к исполнению воли Его, производя в вас благоугодное Ему через Иисуса Христа. Ему слава во веки веков! Аминь.

καταρτίσαι пусть направит ὑμᾶς вас ἐν во παντὶ всяком ἀγαθῷ добре́ εἰς для τὸ - ποιῆσαι исполнения τὸ - θέλημα воли αὐτοῦ Ним ποιῶν творящий ἐν в ⸂ἡμῖν⸃ нас τὸ - εὐάρεστον благоугодное ἐνώπιον перед αὐτοῦ, Его, διὰ через ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа, Которому - δόξα слава εἰς на τοὺς - αἰῶνας века́ ⸰τῶν - αἰώνων⸰· веков; ἀμήν. верно.

13:22 - Прошу вас, братия, примите сие слово увещания; я же не много и написал вам.

Παρακαλῶ Прошу δὲ же ὑμᾶς, вас, ἀδελφοί, братья, ⸂ἀνέχεσθε⸃ держи́тесь τοῦ - λόγου Сло́ва τῆς - παρακλήσεως, увещевания, καὶ и γὰρ же διὰ через βραχέων краткое ἐπέστειλα я написал послание ὑμῖν. вам.

13:23 - Знайте, что брат наш Тимофей освобожден, и я вместе с ним, если он скоро придет, увижу вас.

Γινώσκετε Знаете τὸν - ἀδελφὸν брата ἡμῶν нашего Τιμόθεον Тимофея ἀπολελυμένον, освобождённого, μεθ᾿ с οὗ которым ἐὰν если τάχιον быстрее ἔρχηται придёт ὄψομαι увижу ὑμᾶς. вас.

13:24 - Приветствуйте всех наставников ваших и всех святых. Приветствуют вас Италийские.

᾿Ασπάσασθε Поприветствуйте ⸰πάντας⸰ всех τοὺς - ἡγουμένους управляющих ὑμῶν ваших καὶ и πάντας всех τοὺς - ἁγίους. святых. ἀσπάζονται Приветствуют ὑμᾶς вас οἱ которые ἀπὸ из τῆς - ᾿Ιταλίας. Италии.

13:25 - Благодать со всеми вами. Аминь.


- χάρις Благодать μετὰ со πάντων всеми ⸂ὑμῶν⸃. вами.

Открыть окно