Библия Biblezoom Cloud / Евреям 12 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


12:1 - Посему и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех и с терпением будем проходить предлежащее нам поприще,

Τοιγαροῦν Следовательно καὶ и ἡμεῖς, мы, ⸂τοσοῦτον⸃ такое ἔχοντες имея περικείμενον вокруг ἡμῖν нас νέφος облако μαρτύρων, свидетелей, ὄγκον тяжесть ἀποθέμενοι сняв πάντα всю καὶ и τὴν - ⸂εὐπερίστατον⸃ опутывающий ἁμαρτίαν, грех, δι᾿ через ὑπομονῆς терпение τρέχωμεν будем бежать τὸν - προκείμενον предстоящее ἡμῖν нам ἀγῶνα, сражение,

12:2 - взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, Который, вместо предлежавшей Ему радости, претерпел крест, пренебрегши посрамление, и воссел одесную престола Божия.

ἀφορῶντες обращая взор εἰς на τὸν - τῆς - πίστεως веры ἀρχηγὸν начальника καὶ и τελειωτὴν совершителя ᾿Ιησοῦν, Иисуса, ὃς Который ἀντὶ вместо τῆς - προκειμένης предстоящей αυτο Ему χαρᾶς радости ὑπέμεινεν выдержал σταυρὸν крест αἰσχύνης бесславия καταφρονήσας, пренебрёгший, ἐν с δεξια̣ϋ правой
[стороны́]
τε - τοῦ - θρόνου трона τοῦ - θεοῦ Бога ⸂κεκάθικεν⸃. сел.

12:3 - Помыслите о Претерпевшем такое над Собою поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими.

ἀναλογίσασθε Предположите γὰρ же ⸰τὸν⸰ - τοιαύτην такое ὑπομεμενηκότα Претерпевшего ὑπὸ от τῶν - ἁμαρτωλῶν грешных εἰς против ⸂ἑαυτὸν⸃ Себя ἀντιλογίαν, противоречие, ἵνα чтобы μὴ не κάμητε изнемогли вы ταῖς - ψυχαῖς душами ⸰ὑμῶν⸰ вашими ⸂ἐκλυόμενοι⸃. ослабев.

12:4 - Вы еще не до крови сражались, подвизаясь против греха,

Οὔπω Ещё не μέχρις до αἵματος кро́ви ἀντικατέστητε вы противостали πρὸς против τὴν - ἁμαρτίαν греха ⸂ἀνταγωνιζόμενοι⸃, сражаясь,

12:5 - и забыли утешение, которое предлагается вам, как сынам: сын мой! не пренебрегай наказания Господня, и не унывай, когда Он обличает тебя.

καὶ и ἐκλέλησθε забыли τῆς - παρακλήσεως, утешение, ἥτις которое ὑμῖν вам ὡς как υἱοῖς сыновьям διαλέγεται· говорится: Υἱέ Сын ⸰μου⸰, мой, μὴ не ὀλιγώρει пренебрегай παιδείας наказанием κυρίου, Го́спода, ⸂μηδὲ⸃ и не ἐκλύου ослабевай ὑπ᾿ от αὐτοῦ Него ἐλεγχόμενος· обличаемый;

12:6 - Ибо Господь, кого любит, того наказывает; бьет же всякого сына, которого принимает.

ὃν кого γὰρ действительно ἀγαπᾷ любит κύριος Господь παιδεύει, наказывает, μαστιγοῖ сечёт δὲ же πάντα всякого υἱὸν сына ὃν которого παραδέχεται. принимает.

12:7 - Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами, как с сынами. Ибо есть ли какой сын, которого бы не наказывал отец?

⸂εἰς⸃ В παιδείαν наказании ὑπομένετε· терпите; ὡς как υἱοῖς (к) сыновьям ὑμῖν (к) вам προσφέρεται относится - θεός· Бог; τίς какой γὰρ же υἱὸς сын ὃν которого οὐ не παιδεύει наказывает πατήρ; отец?

12:8 - Если же остаетесь без наказания, которое всем обще, то вы незаконные дети, а не сыны.

εἰ Если δὲ же χωρίς без ἐστε есть παιδείας наказания ἧς которого μέτοχοι причастные γεγόνασιν оказались πάντες, все, ἄρα следовательно νόθοι незаконнорождены καὶ и οὐχ не υἱοί сыновья́ ἐστε. вы есть.

12:9 - Притом, если мы, будучи наказываемы плотскими родителями нашими, боялись их, то не гораздо ли более должны покориться Отцу духов, чтобы жить?

εἶτα Затем τοὺς - μὲν конечно τῆς - σαρκὸς плоти ἡμῶν наших πατέρας отцов εἴχομεν мы имели παιδευτὰς воспитателями καὶ и ἐνετρεπόμεθα· стыдились; οὐ разве не πολὺ много ⸰δὲ⸰ же μᾶλλον более ὑποταγησόμεθα должны подчиниться το πατρὶ Отцу τῶν - πνευμάτων Ду́хов καὶ и ζήσομεν; будем жить?

12:10 - Те наказывали нас по своему произволу для немногих дней; а Сей — для пользы, чтобы нам иметь участие в святости Его.

οἱ Они μὲν то γὰρ в самом деле πρὸς для ὀλίγας немногих ἡμέρας дней κατὰ согласно τὸ - δοκοῦν кажущемуся αὐτοῖς им ἐπαίδευον, наказывали, Он δὲ же ἐπὶ на τὸ - συμφέρον пользу εἰς для τὸ - μεταλαβεῖν участия в τῆς - ἁγιότητος святости αὐτοῦ. Его.

12:11 - Всякое наказание в настоящее время кажется не радостью, а печалью; но после наученным через него доставляет мирный плод праведности.

πᾶσα Всякое ⸂δὲ⸃ же παιδεία наказание πρὸς по μὲν - τὸ - παρὸν настоящий момент οὐ не δοκεῖ кажется χαρᾶς радостью εἶναι быть ἀλλὰ но λύπης, печалью, ὕστερον позднее δὲ же καρπὸν плод εἰρηνικὸν мирный τοῖς - δι᾿ через αὐτῆς него γεγυμνασμένοις приученным ἀποδίδωσιν воздаёт δικαιοσύνης. праведности.

12:12 - Итак укрепите опустившиеся руки и ослабевшие колени

Διὸ Потому τὰς - παρειμένας опущенные χεῖρας ру́ки καὶ и τὰ - παραλελυμένα ослабленные γόνατα колени ἀνορθώσατε, выпрямите,

12:13 - и ходите прямо ногами вашими, дабы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось.

καὶ и τροχιὰς пути ὀρθὰς прямые ⸂ποιεῖτε⸃ готовьте τοῖς - ποσὶν ногам ὑμῶν, вашим, ἵνα чтобы μὴ не τὸ - χωλὸν хромое ἐκτραπῇ, было уклонено, ἰαθῇ исправлено δὲ же μᾶλλον. более.

12:14 - Старайтесь иметь мир со всеми и святость, без которой никто не увидит Господа.

Εἰρήνην Мир διώκετε привлекайте μετὰ среди πάντων, всех, καὶ и τὸν - ἁγιασμόν, святость, οὗ которой χωρὶς без οὐδεὶς никто не ὄψεται увидит τὸν - κύριον, Го́спода,

12:15 - Наблюдайте, чтобы кто не лишился благодати Божией; чтобы какой горький корень, возникнув, не причинил вреда, и чтобы им не осквернились многие;

ἐπισκοποῦντες присматриваясь μή чтобы не τις кто-нибудь ὑστερῶν отступающий ἀπὸ от τῆς - χάριτος благодати τοῦ - θεοῦ, Бога, μή чтобы не τις какой ῥίζα корень πικρίας горечи ἄνω в глубине φύουσα растущий ⸂ἐνοχλῇ⸃ был в тягость καὶ и ⸂δι᾿ через αὐτῆς⸃ него μιανθῶσιν осквернились бы πολλοί, многие,

12:16 - чтобы не было между вами какого блудника, или нечестивца, который бы, как Исав, за одну снедь отказался от своего первородства.

μή чтобы не τις какой-либо πόρνος блудник или βέβηλος нечестивец ὡς как ᾿Ησαῦ, Исав, ὃς который ἀντὶ за βρώσεως еду μιᾶς одну ἀπέδετο отдал ⸂τὰ - πρωτοτόκια⸃ первородство ⸂ἑαυτοῦ⸃. своё.

12:17 - Ибо вы знаете, что после того он, желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей отца, хотя и просил о том со слезами.

ἴστε Знайте γὰρ же ὅτι что καὶ и μετέπειτα впоследствии θέλων желая κληρονομῆσαι унаследовать τὴν - εὐλογίαν благословение ἀπεδοκιμάσθη, он был отвергнут, μετανοίας сожалению γὰρ же τόπον места οὐχ не εὗρεν, нашёл, καίπερ хотя μετὰ со δακρύων слезами ἐκζητήσας взыскавший αὐτήν. его.

12:18 - Вы приступили не к горе, осязаемой и пылающей огнем, не ко тьме и мраку и буре,

Οὐ Не γὰρ ведь προσεληλύθατε подошли вы к ψηλαφωμένῳ осязаемой καὶ и κεκαυμένῳ обжигающему πυρὶ огню καὶ и γνόφῳ мраку ⸂καὶ и ζόφῳ⸃ тьме καὶ и θυέλλῃ буре

12:19 - не к трубному звуку и гласу глаголов, который слышавшие просили, чтобы к ним более не было продолжаемо слово,

καὶ и σάλπιγγος трубы́ ἤχῳ звуку καὶ и φωνῇ голосу ῥημάτων, Слов, ἧς который οἱ - ἀκούσαντες услышавшие παρῃτήσαντο упросили ⸰μὴ⸰ чтобы не ⸂προστεθῆναι⸃ быть прибавленным αὐτοῖς им λόγον· Сло́ва;

12:20 - ибо они не могли стерпеть того, что заповедуемо было: если и зверь прикоснется к горе, будет побит камнями (или поражен стрелою);

οὐκ не ἔφερον переносили γὰρ же τὸ - διαστελλόμενον· приказываемое: Κἂν Если θηρίον зверь θίγῃ коснётся τοῦ - ὄρους, горы́, λιθοβοληθήσεται· будет побит камнями;

12:21 - и столь ужасно было это видение, что и Моисей сказал: "я в страхе и трепете".

καί, и, οὕτω так φοβερὸν страшно ἦν было τὸ - φανταζόμενον, являющееся, Μωϋσῆς Моисей εἶπεν· сказал: ῎Εκφοβός Устрашён εἰμι я есть καὶ и ⸂ἔντρομος⸃. трепетен.

12:22 - Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живаго, к небесному Иерусалиму и тьмам Ангелов,

ἀλλὰ Но προσεληλύθατε вы подошли к Σιὼν Сиону ὄρει горе́ ⸰καὶ⸰ и πόλει городу θεοῦ Бога ζῶντος, живущего, ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалиму ἐπουρανίῳ, небесному, καὶ и ⸂μυριάσιν⸃ десяткам тысяч ἀγγέλων, ангелов, πανηγύρει многочисленному собранию

12:23 - к торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к духам праведников, достигших совершенства,

καὶ и ἐκκλησίᾳ собранию πρωτοτόκων первородных ⸂ἀπογεγραμμένων записанных ἐν в οὐρανοῖς⸃, небесах, καὶ и κριτῇ судье θεῷ Богу πάντων, всех, καὶ и ⸂πνεύμασι⸃ ду́хам ⸂δικαίων праведных τετελειωμένων⸃, достигших совершенства,

12:24 - и к Ходатаю нового завета Иисусу, и к Крови кропления, говорящей лучше, нежели Авелева.

καὶ и διαθήκης завета νέας нового μεσίτῃ Посреднику ᾿Ιησοῦ, Иисусу, καὶ и αἵματι кро́ви ῥαντισμοῦ окропления ⸂κρεῖττον⸃ лучше λαλοῦντι говорящей παρὰ по сравнению с ⸂τὸν⸃ - ῞Αβελ. Авеля.

12:25 - Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не послушав глаголавшего на земле, не избегли наказания, то тем более не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес,

Βλέπετε Смотри́те μὴ не παραιτήσησθε уклони́тесь от τὸν - λαλοῦντα· Говорящего; εἰ если γὰρ же ἐκεῖνοι те οὐκ не ⸂ἐξέφυγον⸃ избежали ⸂ἐπὶ на γῆς земле παραιτησάμενοι уклонившиеся от τὸν⸃ - χρηματίζοντα, Совершающего суд, πολὺ гораздо μᾶλλον более ἡμεῖς мы οἱ - τὸν - ἀπ᾿ от ⸂οὐρανῶν⸃ небес ἀποστρεφόμενοι· отворачивающиеся;

12:26 - Которого глас тогда поколебал землю, и Который ныне дал такое обещание: еще раз поколеблю не только землю, но и небо.

οὗ Которого - φωνὴ голос τὴν - γῆν землю ἐσάλευσεν поколебал τότε, тогда, νῦν теперь δὲ же ἐπήγγελται Он пообещал λέγων· говоря: ῎Ετι Ещё ἅπαξ однажды ἐγὼ Я ⸂σείσω⸃ сотрясу οὐ не μόνον только τὴν - γῆν землю ἀλλὰ но καὶ и τὸν - οὐρανόν. небо.

12:27 - Слова: "еще раз" означают изменение колеблемого, как сотворенного, чтобы пребыло непоколебимое.

τὸ - δέ И ῎Ετι Ещё ἅπαξ однажды δηλοῖ объясняет ⸂τὴν - τῶν - σαλευομένων⸃ колеблемых μετάθεσιν изменение ὡς как πεποιημένων, сотворённых, ἵνα чтобы μείνῃ осталось τὰ - μὴ не σαλευόμενα. колеблемое.

12:28 - Итак мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить благодать, которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом,

Διὸ Потому βασιλείαν Царство ἀσάλευτον неколебимое παραλαμβάνοντες принимая ⸂ἔχωμεν⸃ будем иметь χάριν, благодать, δι᾿ через ἧς которую ⸂λατρεύωμεν⸃ будем служить εὐαρέστως благоугодно το θεῷ Богу μετὰ с ⸂εὐλαβείας благочестием καὶ и δέους⸃· страхом;

12:29 - потому что Бог наш есть огнь поядающий.

⸂καὶ⸃ так как γὰρ действительно - θεὸς Бог ἡμῶν наш πῦρ огонь καταναλίσκον. уничтожающий.

Открыть окно