Библия Biblezoom Cloud / Филимону 1 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


1:1 - Павел, узник Иисуса Христа, и Тимофей брат, Филимону возлюбленному и сотруднику нашему,

Παῦλος Павел ⸂δέσμιος⸃ узник Χριστοῦ Христа ᾿Ιησοῦ Иисуса καὶ и Τιμόθεος Тимофей - ἀδελφὸς брат Φιλήμονι Филимону το ἀγαπητῷ возлюбленному καὶ и συνεργῷ сотруднику ἡμῶν нашему

1:2 - и Апфии, (сестре) возлюбленной, и Архиппу, сподвижнику нашему, и домашней твоей церкви:

καὶ и ᾿Απφίᾳ Апфии ⸂τῇ - ἀδελφῇ⸃ сестре καὶ и ᾿Αρχίππῳ Архиппу το συστρατιώτῃ соратнику ἡμῶν нашему καὶ и τῇ - κατ᾿ в οἶκόν доме σου твоём ἐκκλησίᾳ· собранию;

1:3 - благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

χάρις благодать ὑμῖν вам καὶ и εἰρήνη мир ἀπὸ от θεοῦ Бога πατρὸς Отца ἡμῶν нашего καὶ и κυρίου Го́спода ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.

1:4 - Благодарю Бога моего, всегда вспоминая о тебе в молитвах моих,

Εὐχαριστῶ Благодарю το θεῷ Бога μου моего πάντοτε всегда μνείαν упоминание σου тебя ποιούμενος совершая ἐπὶ на τῶν - προσευχῶν молитвах μου, моих,

1:5 - слыша о твоей любви и вере, которую имеешь к Господу Иисусу и ко всем святым,

ἀκούων слыша σου твою τὴν - ⸂ἀγάπην любовь καὶ и τὴν - πίστιν⸃ веру ἣν которую ἔχεις имеешь ⸂πρὸς к τὸν - κύριον Господу ᾿Ιησοῦν⸃ Иисусу καὶ и εἰς для πάντας всех τοὺς - ἁγίους, святых,

1:6 - дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе.

ὅπως чтобы - κοινωνία общение τῆς - πίστεώς веры σου твоей ἐνεργὴς действенно γένηται сделалось ἐν в ἐπιγνώσει познании παντὸς всякого ἀγαθοῦ доброго ⸰⸂τοῦ⸃⸰ того, что ἐν в ἡμῖν⸃ нас εἰς для Χριστόν Христа

1:7 - Ибо мы имеем великую радость и утешение в любви твоей, потому что тобою, брат, успокоены сердца святых.

⸂χαρὰν⸃ радость γὰρ же ⸂πολλὴν многую ἔσχον⸃ я возымел καὶ и παράκλησιν утешение ἐπὶ при τῇ - ἀγάπῃ любви σου, твоей, ὅτι потому что τὰ - σπλάγχνα внутренность τῶν - ἁγίων святых ἀναπέπαυται успокоена διὰ через σοῦ, тебя, ἀδελφέ. брат.

1:8 - Посему, имея великое во Христе дерзновение приказывать тебе, что должно,

Διό, Потому, πολλὴν большую ἐν во Χριστῷ Христе παρρησίαν смелость ἔχων имея ἐπιτάσσειν приказывать σοι тебе τὸ то, что ἀνῆκον, должное,

1:9 - по любви лучше прошу, не иной кто, как я, Павел старец, а теперь и узник Иисуса Христа;

διὰ ради τὴν - ἀγάπην любви μᾶλλον более παρακαλῶ, прошу, τοιοῦτος такой ὢν являясь ὡς как Παῦλος Павел πρεσβύτης, старец, ⸂νυνὶ⸃ теперь δὲ же καὶ и δέσμιος узник Χριστοῦ Христа ᾿Ιησοῦ· Иисуса;

1:10 - прошу тебя о сыне моем Онисиме, которого родил я в узах моих:

παρακαλῶ прошу σε тебя περὶ за τοῦ - ἐμοῦ моего τέκνου, дитя, ὃν которого ἐγέννησα возродил ἐν в τοῖς - δεσμοῖς пленении ᾿Ονήσιμον, Онисима,

1:11 - он был некогда негоден для тебя, а теперь годен тебе и мне; я возвращаю его;

τόν - ποτέ когда-то σοι тебе ἄχρηστον бесполезного νυνὶ теперь δὲ же ⸰καὶ⸰ и σοὶ тебе καὶ и ἐμοὶ мне εὔχρηστον, весьма полезного,

1:12 - ты же прими его, как мое сердце.

ὃν которого ἀνέπεμψά я отослал ⸂σοι, тебе, αὐτόν, его, τοῦτ᾿ этот ἔστιν есть (как) τὰ - ἐμὰ моё σπλάγχνα⸃· сердце;

1:13 - Я хотел при себе удержать его, дабы он вместо тебя послужил мне в узах за благовествование;

ὃν которого ἐγὼ я ἐβουλόμην желал πρὸς у ἐμαυτὸν меня самого κατέχειν, удержать, ἵνα чтобы ὑπὲρ за σοῦ тебя μοι мне διακονῇ служил ἐν в τοῖς - δεσμοῖς пленении τοῦ - εὐαγγελίου, благовестия,

1:14 - но без твоего согласия ничего не хотел сделать, чтобы доброе дело твое было не вынужденно, а добровольно.

χωρὶς без δὲ же τῆς - σῆς твоего γνώμης мнения οὐδὲν ничего не ἠθέλησα пожелал ποιῆσαι, сделать, ἵνα чтобы μὴ не ὡς как κατὰ по ἀνάγκην необходимости τὸ - ἀγαθόν доброе σου твоё было ἀλλὰ но κατὰ по ἑκούσιον. свободной воле.

1:15 - Ибо, может быть, он для того на время отлучился, чтобы тебе принять его навсегда,

τάχα Пожалуй γὰρ же διὰ из-за τοῦτο этого ἐχωρίσθη он был удалён πρὸς до ὥραν времени ἵνα чтобы αἰώνιον постоянно αὐτὸν его ἀπέχῃς, получил бы,

1:16 - не как уже раба, но выше раба, брата возлюбленного, особенно мне, а тем больше тебе, и по плоти и в Господе.

οὐκέτι уже́ не ὡς как δοῦλον раба ἀλλὰ но ὑπὲρ более δοῦλον, раба, ἀδελφὸν брата ἀγαπητόν, любимого, μάλιστα наиболее ἐμοί, мне, πόσῳ скольким δὲ же μᾶλλον более σοὶ тебе καὶ и ἐν во σαρκὶ плоти καὶ и ἐν в κυρίῳ. Господе.

1:17 - Итак, если ты имеешь общение со мною, то прими его, как меня.

Εἰ Если οὖν итак με меня ἔχεις имеешь κοινωνόν, соучастника, προσλαβοῦ прими αὐτὸν его ὡς как ἐμέ. меня.

1:18 - Если же он чем обидел тебя, или должен, считай это на мне.

εἰ Если δέ же τι что ἠδίκησέν он сделал обидно σε тебе или ὀφείλει, имеет долг, τοῦτο это ἐμοὶ мне ⸂ἐλλόγα⸃· засчитывай;

1:19 - Я, Павел, написал моею рукою: я заплачу; не говорю тебе о том, что ты и самим собою мне должен.

ἐγὼ я Παῦλος Павел ἔγραψα написал τῇ - ἐμῇ моей χειρί, рукой, ἐγὼ я ἀποτίσω· уплачу; ἵνα так что μὴ не λέγω говорю σοι тебе ὅτι что καὶ и σεαυτόν ты сам μοι мне προσοφείλεις остаёшься должен

1:20 - Так, брат, дай мне воспользоваться от тебя в Господе; успокой мое сердце в Господе.

ναί, Да, ἀδελφέ, брат, ἐγώ я σου (от) тебя ὀναίμην воспользуюсь ἐν в κυρίῳ· Господе; ἀνάπαυσόν успокой μου моё τὰ - σπλάγχνα сердце ἐν в ⸂Χριστῷ⸃. Христе.

1:21 - Надеясь на послушание твое, я написал к тебе, зная, что ты сделаешь и более, нежели говорю.

Πεποιθὼς Убеждён τῇ - ὑπακοῇ послушанию σου твоему ἔγραψά я написал σοι, тебе, εἰδὼς зная ὅτι что καὶ и ὑπὲρ сверх ⸂ἃ⸃ то, что λέγω говорю ποιήσεις. сделаешь.

1:22 - А вместе приготовь для меня и помещение; ибо надеюсь, что по молитвам вашим я буду дарован вам.

ἅμα Одновременно δὲ же καὶ и ἑτοίμαζέ приготовляй μοι мне ξενίαν, радушный приём, ἐλπίζω надеюсь γὰρ же ὅτι что διὰ ради τῶν - προσευχῶν молитв ὑμῶν ваших χαρισθήσομαι буду дарован ὑμῖν. вам.

1:23 - Приветствует тебя Епафрас, узник вместе со мною ради Христа Иисуса,

⸂᾿Ασπάζεταί⸃ Приветствует σε тебя ᾿Επαφρᾶς Эпафрас - συναιχμάλωτός сопленник μου мой ἐν во Χριστῷ Христе ᾿Ιησοῦ, Иисусе,

1:24 - Марк, Аристарх, Димас, Лука, сотрудники мои.

Μᾶρκος, Марк, ᾿Αρίσταρχος, Аристарх, Δημᾶς, Димас, Λουκᾶς, Лука, οἱ - συνεργοί сотрудники μου. мои.

1:25 - Благодать Господа нашего Иисуса Христа со духом вашим. Аминь.


‛Η - χάρις Благодать τοῦ - κυρίου Го́спода ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа μετὰ с ‛Η - πνεύματος духом ὑμῶν. вашим.

Открыть окно