Библия Biblezoom Cloud / Титу 3 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


3:1 - Напоминай им повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело,

‛Υπομίμνῃσκε Напоминай αὐτοὺς их ἀρχαῖς начальствам ἐξουσίαις властям ὑποτάσσεσθαι, подчиняться, ⸂πειθαρχεῖν⸃, повиноваться, πρὸς на πᾶν всякое ἔργον дело ἀγαθὸν доброе ἑτοίμους готовым εἶναι, быть,

3:2 - никого не злословить, быть не сварливыми, но тихими, и оказывать всякую кротость ко всем человекам.

μηδένα никого не βλασφημεῖν, злословить, ἀμάχους миролюбивыми εἶναι, быть, ἐπιεικεῖς, справедливыми, ⸂πᾶσαν всякую ἐνδεικνυμένους показывая πραΰτητα⸃ кротость πρὸς ко πάντας всем ἀνθρώπους. людям.

3:3 - Ибо и мы были некогда несмысленны, непокорны, заблуждшие, были рабы похотей и различных удовольствий, жили в злобе и зависти, были гнусны, ненавидели друг друга.

῏Ημεν Были γάρ же ποτε когда-то καὶ и ἡμεῖς мы ἀνόητοι, неразумные, ἀπειθεῖς, непокорные, πλανώμενοι, блуждающие, δουλεύοντες служащие ἐπιθυμίαις желаниям καὶ и ἡδοναῖς наслаждениям ποικίλαις, различным, ἐν в κακίᾳ злобе καὶ и φθόνῳ зависти διάγοντες, пребывающие, στυγητοί, отвратительные, μισοῦντες ненавидящие ἀλλήλους. друг друга.

3:4 - Когда же явилась благодать и человеколюбие Спасителя нашего, Бога,

ὅτε Когда δὲ же - χρηστότης справедливость καὶ и - φιλανθρωπία человеколюбие ἐπεφάνη было явлено τοῦ - σωτῆρος Спасителя ἡμῶν нашего θεοῦ, Бога,

3:5 - Он спас нас не по делам праведности, которые бы мы сотворили, а по Своей милости, банею возрождения и обновления Святым Духом,

οὐκ не ἐξ из ἔργων обязанностей τῶν - ἐν по δικαιοσύνῃ благодеянию ⸂ἃ⸃ которые ἐποιήσαμεν сделали ἡμεῖς мы ἀλλὰ но κατὰ по τὸ - αὐτοῦ Его ἔλεος милости ἔσωσεν спас ἡμᾶς нас διὰ через λουτροῦ омовение παλιγγενεσίας возрождения καὶ и ἀνακαινώσεως обновления πνεύματος Духа ἁγίου, Святого,

3:6 - Которого излил на нас обильно через Иисуса Христа, Спасителя нашего,

οὗ Которого ἐξέχεεν Он излил ἐφ᾿ на ἡμᾶς нас πλουσίως обильно διὰ через ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа τοῦ - σωτῆρος Спасителя ἡμῶν, Нашего,

3:7 - чтобы, оправдавшись Его благодатью, мы по упованию соделались наследниками вечной жизни.

ἵνα чтобы δικαιωθέντες оправданные τῇ - ἐκείνου Того χάριτι благосклонностью κληρονόμοι наследниками ⸂γενηθῶμεν⸃ мы были сделаны κατ᾿ в ἐλπίδα надежде ζωῆς жизни αἰωνίου. вечной.

3:8 - Слово это верно; и я желаю, чтобы ты подтверждал о сем, дабы уверовавшие в Бога старались быть прилежными к добрым делам: это хорошо и полезно человекам.

Πιστὸς Верно это λόγος, слово, καὶ и περὶ об τούτων этом βούλομαί хочу σε тебе διαβεβαιοῦσθαι, настойчиво рекомендовать, ἵνα чтобы φροντίζωσιν заботились καλῶν (в) добрых ἔργων делах προΐστασθαι продвигаться οἱ - πεπιστευκότες уверовавшие θεῷ. Богу. ταῦτά Это ἐστιν есть καλὰ добро καὶ и ὠφέλιμα полезно τοῖς - ἀνθρώποις· людям;

3:9 - Глупых же состязаний и родословий, и споров и распрей о законе удаляйся, ибо они бесполезны и суетны.

μωρὰς глупых δὲ же ζητήσεις исследований καὶ и ⸂γενεαλογίας⸃ родословий καὶ и ⸂ἔρεις⸃ ссор καὶ и μάχας противоречий νομικὰς (о) законах περιΐστασο, отступай, εἰσὶν они есть γὰρ так как ἀνωφελεῖς бесполезны καὶ и μάταιοι. суетны.

3:10 - Еретика, после первого и второго вразумления, отвращайся,

αἱρετικὸν (Ложь) выбирающего ἄνθρωπον человека μετὰ после μίαν одного ⸂καὶ и δευτέραν второго νουθεσίαν⸃ вразумления παραιτοῦ, отвращайся,

3:11 - зная, что таковой развратился и грешит, будучи самоосужден.

εἰδὼς зная ὅτι что ἐξέστραπται извращён - τοιοῦτος такой καὶ и ἁμαρτάνει, грешит, ὢν будучи αὐτοκατάκριτος. самоосуждён.

3:12 - Когда пришлю к тебе Артему или Тихика, поспеши придти ко мне в Никополь, ибо я положил там провести зиму.

῞Οταν Когда πέμψω пошлю ᾿Αρτεμᾶν Артёма πρὸς к σὲ тебе или Τυχικόν, Тихика, σπούδασον поспеши ἐλθεῖν прийти πρός ко με мне εἰς в Νικόπολιν, Никополь, ἐκεῖ там γὰρ же κέκρικα я решил παραχειμάσαι. перезимовать.

3:13 - Зину законника и Аполлоса позаботься отправить так, чтобы у них ни в чем не было недостатка.

Ζηνᾶν Зину τὸν - νομικὸν законника καὶ и ᾿Απολλῶν Аполлона σπουδαίως заботливо πρόπεμψον, сопроводи, ἵνα чтобы μηδὲν ничего αὐτοῖς им ⸂λείπῃ⸃. (не) недоставало.

3:14 - Пусть и наши учатся упражняться в добрых делах, в удовлетворении необходимым нуждам, дабы не были бесплодны.

μανθανέτωσαν Пусть учатся δὲ же καὶ и οἱ - ἡμέτεροι наши καλῶν (в) добрых ἔργων делах προΐστασθαι продвигаться εἰς в τὰς - ἀναγκαίας необходимых χρείας, нуждах, ἵνα чтобы μὴ не ὦσιν были они ἄκαρποι. бесплодны.

3:15 - Приветствуют тебя все находящиеся со мною. Приветствуй любящих нас в вере. Благодать со всеми вами. Аминь.


᾿Ασπάζονταί Приветствуют σε тебя οἱ которые μετ᾿ со ἐμοῦ мной πάντες. все. ⸂῎Ασπασαι⸃ Поприветствуй τοὺς - φιλοῦντας любящих ἡμᾶς нас ἐν в πίστει. вере. - χάρις Благодать ⸂μετὰ со πάντων всеми ὑμῶν⸃ вами

Открыть окно