Библия Biblezoom Cloud / Титу 1 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


1:1 - Павел, раб Божий, Апостол же Иисуса Христа, по вере избранных Божиих и познанию истины, относящейся к благочестию,

Παῦλος Павел δοῦλος раб θεοῦ, Бога, ἀπόστολος посланник δὲ же ⸂᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ⸃ Христа κατὰ по πίστιν вере ἐκλεκτῶν избранных θεοῦ Бога καὶ и ἐπίγνωσιν познанию ἀληθείας истины τῆς которая κατ᾿ по εὐσέβειαν благочестию

1:2 - в надежде вечной жизни, которую обещал неизменный в слове Бог прежде вековых времен,

⸂ἐπ᾿⸃ в ἐλπίδι надежде ζωῆς жизни αἰωνίου, вечной, ἣν которую ἐπηγγείλατο пообещал - ἀψευδὴς нелживый θεὸς Бог πρὸ прежде χρόνων времён αἰωνίων, вечных,

1:3 - а в свое время явил Свое слово в проповеди, вверенной мне по повелению Спасителя нашего, Бога, —

ἐφανέρωσεν явил δὲ же καιροῖς (в) сроки ἰδίοις собственные τὸν - λόγον Слово αὐτοῦ Своё ἐν в κηρύγματι проповеди которой ἐπιστεύθην был вверен ἐγὼ я κατ᾿ по ἐπιταγὴν повелению τοῦ - σωτῆρος спасителя ἡμῶν нашего θεοῦ, Бога,

1:4 - Титу, истинному сыну по общей вере: благодать, милость и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа, Спасителя нашего.

Τίτῳ Титу γνησίῳ истинному τέκνῳ сыну κατὰ по κοινὴν общей πίστιν· вере; χάρις благодать ⸂καὶ⸃ и εἰρήνη мир ἀπὸ от θεοῦ Бога πατρὸς Отца καὶ и ⸂Χριστοῦ Христа ᾿Ιησοῦ⸃ Иисуса τοῦ - σωτῆρος спасителя ἡμῶν. нашего.

1:5 - Для того я оставил тебя в Крите, чтобы ты довершил недоконченное и поставил по всем городам пресвитеров, как я тебе приказывал:

Τούτου Этого χάριν ради ⸂ἀπέλιπόν⸃ я оставил σε тебя ἐν в Κρήτῃ, Крите, ἵνα чтобы τὰ - λείποντα остающееся ⸂ἐπιδιορθώσῃ⸃ ты довершил καὶ и καταστήσῃς поставил κατὰ по πόλιν городу πρεσβυτέρους, пресвитеров, ὡς как ἐγώ я σοι тебе διεταξάμην, дал распоряжение,

1:6 - если кто непорочен, муж одной жены, детей имеет верных, не укоряемых в распутстве или непокорности.

εἴ если τίς кто ἐστιν есть ἀνέγκλητος, безупречен, μιᾶς одной γυναικὸς жены ἀνήρ, муж, τέκνα детей ἔχων имеющий πιστά, верных, μὴ не ἐν в κατηγορίᾳ обвинении ἀσωτίας беспутства или ἀνυπότακτα. непослушных.

1:7 - Ибо епископ должен быть непорочен, как Божий домостроитель, не дерзок, не гневлив, не пьяница, не бийца, не корыстолюбец,

δεῖ Надлежит γὰρ же τὸν - ἐπίσκοπον надзирателю ἀνέγκλητον безупречному εἶναι быть ὡς как θεοῦ Божьего οἰκονόμον, домоправителя, μὴ не αὐθάδη, самонадеянным, μὴ не ὀργίλον, гневливым, μὴ не πάροινον, приверженным вину, μὴ не πλήκτην, драчуном, μὴ не αἰσχροκερδῆ, корыстолюбивым,

1:8 - но страннолюбив, любящий добро, целомудрен, справедлив, благочестив, воздержан,

ἀλλὰ но φιλόξενον, гостеприимным, φιλάγαθον, добролюбивым, σώφρονα, благоразумным, δίκαιον, справедливым, ὅσιον, благочестивым, ἐγκρατῆ, воздержанным,

1:9 - держащийся истинного слова, согласного с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении и противящихся обличать.

ἀντεχόμενον держащимся τοῦ - κατὰ по τὴν - διδαχὴν учению πιστοῦ верного λόγου, Сло́ва, ἵνα чтобы δυνατὸς силён был καὶ и παρακαλεῖν убеждать ⸂ἐν в τῇ - διδασκαλίᾳ учении τῇ - ὑγιαινούσῃ⸃ невредимом καὶ и τοὺς - ἀντιλέγοντας говорящих против ἐλέγχειν. обличать.

1:10 - Ибо есть много и непокорных, пустословов и обманщиков, особенно из обрезанных,

Εἰσὶν Есть γὰρ же πολλοὶ многие ⸰καὶ⸰ - ἀνυπότακτοι, беспорядочные, ματαιολόγοι пустословы καὶ и φρεναπάται, обманщики, μάλιστα наиболее οἱ которые ἐκ от ⸰τῆς⸰ - περιτομῆς, обрезания,

1:11 - каковым должно заграждать уста: они развращают целые домы, уча, чему не должно, из постыдной корысти.

οὓς которых δεῖ надлежит ἐπιστομίζειν, заставлять замолчать, οἵτινες которые ὅλους целые οἴκους дома́ ἀνατρέπουσιν разрушают διδάσκοντες уча чему μὴ не δεῖ надлежит αἰσχροῦ постыдной κέρδους корысти χάριν. ради.

1:12 - Из них же самих один стихотворец сказал: "Критяне всегда лжецы, злые звери, утробы ленивые".

εἶπέν Сказал τις некто ἐξ из αὐτῶν, них, ἴδιος собственный αὐτῶν их προφήτης, пророк, Κρῆτες Критяне ἀεὶ всегда ψεῦσται, лжецы, κακὰ злые θηρία, звери, γαστέρες животы ἀργαί. ленивые.

1:13 - Свидетельство это справедливо. По сей причине обличай их строго, дабы они были здравы в вере,

- μαρτυρία Свидетельство αὕτη это ἐστὶν есть ἀληθής. истинно. δι᾿ Через ἣν эту αἰτίαν причину ἔλεγχε обличай αὐτοὺς их ἀποτόμως, резко, ἵνα чтобы ὑγιαίνωσιν они здравствовали ⸰ἐν⸰ в τῇ - πίστει, вере,

1:14 - не внимая Иудейским басням и постановлениям людей, отвращающихся от истины.

μὴ не προσέχοντες занимаясь ᾿Ιουδαϊκοῖς Иудейскими μύθοις мифами καὶ и ⸂ἐντολαῖς⸃ наставлениями ἀνθρώπων людей ἀποστρεφομένων уклоняющихся τὴν - ἀλήθειαν. истины.

1:15 - Для чистых все чисто; а для оскверненных и неверных нет ничего чистого, но осквернены и ум их и совесть.

πάντα Всё καθαρὰ чистое τοῖς - καθαροῖς· чистым; τοῖς - δὲ однако μεμιαμμένοις осквернённым καὶ и ἀπίστοις неверным οὐδὲν ничто не καθαρόν, чисто, ἀλλὰ но μεμίανται осквернены αὐτῶν их καὶ и - νοῦς ум καὶ и - συνείδησις. совесть.

1:16 - Они говорят, что знают Бога, а делами отрекаются, будучи гнусны и непокорны и не способны ни к какому доброму делу.

θεὸν Бога ὁμολογοῦσιν признают εἰδέναι, (что) знают, τοῖς - δὲ однако ἔργοις делами ἀρνοῦνται, уклоняются, βδελυκτοὶ мерзкие ὄντες будучи καὶ и ἀπειθεῖς непокорны ⸰καὶ⸰ и πρὸς ко πᾶν всякому ἔργον делу ⸰ἀγαθὸν⸰ доброму ἀδόκιμοι. непригодны.

Открыть окно