Библия Biblezoom Cloud / 2 Тимофею 4 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


4:1 - Итак заклинаю тебя пред Богом и Господом нашим Иисусом Христом, Который будет судить живых и мертвых в явление Его и Царствие Его:

Διαμαρτύρομαι Заклинаю ἐνώπιον перед лицом τοῦ - θεοῦ Бога καὶ и Χριστοῦ Христа ᾿Ιησοῦ, Иисуса, τοῦ - μέλλοντος готовящегося ⸂κρίνειν⸃ судить ζῶντας живущих ⸂καὶ⸃ и νεκρούς, мёртвых, καὶ и τὴν - ἐπιφάνειαν явление αὐτοῦ· Его; καὶ и τὴν - βασιλείαν царство αὐτοῦ· Его;

4:2 - проповедуй слово, настой во время и не во время, обличай, запрещай, увещевай со всяким долготерпением и назиданием.

κήρυξον провозгласи τὸν - λόγον, Слово, ἐπίστηθι наставляй εὐκαίρως своевременно ἀκαίρως, не своевременно, ἔλεγξον, обличи, ⸂ἐπιτίμησον, запрети, παρακάλεσον⸃, призови, ἐν со πάσῃ всяким μακροθυμίᾳ долготерпением καὶ и διδαχῇ. поучением.

4:3 - Ибо будет время, когда здравого учения принимать не будут, но по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые льстили бы слуху;

ἔσται Будет γὰρ же καιρὸς время ὅτε когда τῆς - ὑγιαινούσης разумного διδασκαλίας учения οὐκ не ἀνέξονται, будут прислушиваться, ἀλλὰ но κατὰ по τὰς - ⸂ἰδίας собственным ἐπιθυμίας⸃ желаниям ἑαυτοῖς сами себе ἐπισωρεύσουσιν привлекут διδασκάλους учителей κνηθόμενοι услаждающих τὴν - ἀκοήν, слух,

4:4 - и от истины отвратят слух и обратятся к басням.

καὶ и ἀπὸ от μὲν - τῆς - ἀληθείας истины τὴν - ἀκοὴν слух ἀποστρέψουσιν, отвернут, ἐπὶ к δὲ и τοὺς - μύθους мифам ἐκτραπήσονται. будут уклоняться.

4:5 - Но ты будь бдителен во всем, переноси скорби, совершай дело благовестника, исполняй служение твое.

σὺ Ты δὲ же νῆφε будь бдителен ἐν во πᾶσιν, всём, ⸰κακοπάθησον⸰ перенеси страдания ἔργον дело ποίησον исполни εὐαγγελιστοῦ, благовестника, τὴν - διακονίαν служение σου твоё πληροφόρησον. понеси полностью.

4:6 - Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало.

᾿Εγὼ Я γὰρ же ἤδη уже́ σπένδομαι, становлюсь жертвою, καὶ и - καιρὸς время τῆς - ⸂ἀναλύσεώς кончины μου⸃ моей ἐφέστηκεν. настало.

4:7 - Подвигом добрым я подвизался, течение совершил, веру сохранил;

τὸν - ⸂καλὸν Доброе ἀγῶνα⸃ старание ἠγώνισμαι, приложил, τὸν - δρόμον путь τετέλεκα, совершил, τὴν - πίστιν веру τετήρηκα· сохранил;

4:8 - а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление Его.

λοιπὸν наконец ἀπόκειταί уготовлен μοι мне - τῆς - δικαιοσύνης праведности στέφανος, венец, ὃν который ἀποδώσει передаст μοι мне - κύριος Господь ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ - ἡμέρᾳ, день, - δίκαιος праведный κριτής, Судья, οὐ не μόνον только δὲ же ἐμοὶ мне ἀλλὰ но καὶ и ⸰πᾶσι⸰ всем τοῖς - ἠγαπηκόσι полюбившим τὴν - ἐπιφάνειαν явление αὐτοῦ. Его.

4:9 - Постарайся придти ко мне скоро.

Σπούδασον Постарайся ἐλθεῖν прийти πρός ко με мне ⸂ταχέως⸃· вскоре;

4:10 - Ибо Димас оставил меня, возлюбив нынешний век, и пошел в Фессалонику, Крискент в Галатию, Тит в Далматию; один Лука со мною.

Δημᾶς Димас γάρ же με меня ⸂ἐγκατέλιπεν⸃ оставил ἀγαπήσας возлюбив τὸν - νῦν нынешний αἰῶνα, век, καὶ и ἐπορεύθη пошёл εἰς в Θεσσαλονίκην, Фессалонику, Κρήσκης Криск εἰς в ⸂Γαλατίαν⸃, Галатию, Τίτος Тит εἰς в Δαλματίαν· Далматию;

4:11 - Марка возьми и приведи с собою, ибо он мне нужен для служения.

Λουκᾶς Лука ἐστιν есть μόνος один μετ᾿ со ἐμοῦ. мной. Μᾶρκον Марка ἀναλαβὼν взяв ⸂ἄγε⸃ веди μετὰ с σεαυτοῦ, тобой самим, ἔστιν оказывается γάρ же μοι мне εὔχρηστος очень полезен εἰς в διακονίαν. служении.

4:12 - Тихика я послал в Ефес.

Τυχικὸν Тихика δὲ же ἀπέστειλα я послал εἰς в ῎Εφεσον. Ефес.

4:13 - Когда пойдешь, принеси фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, особенно кожаные.

τὸν - φαιλόνην Плащ ὃν который ⸂ἀπέλιπον⸃ я оставил ἐν в Τρῳάδι Троаде παρὰ у Κάρπῳ Карпа ἐρχόμενος придя φέρε, принеси, καὶ и τὰ - βιβλία, книги, μάλιστα особенно τὸν - μεμβράνας. пергаменты.

4:14 - Александр медник много сделал мне зла. Да воздаст ему Господь по делам его!

᾿Αλέξανδρος Александр - χαλκεὺς медник πολλά много μοι мне κακὰ злобы ἐνεδείξατο· проявил; ⸂ἀποδώσει⸃ воздаст αυτο ему - κύριος Господь κατὰ по τὰ - ἔργα делам αὐτοῦ· его;

4:15 - Берегись его и ты, ибо он сильно противился нашим словам.

ὃν которого καὶ и σὺ ты φυλάσσου, остерегайся, λίαν очень γὰρ же ⸂ἀντέστη⸃ противился он τοῖς - ἡμετέροις нашим λόγοις. словам.

4:16 - При первом моем ответе никого не было со мною, но все меня оставили. Да не вменится им!

᾿Εν При τῇ - πρώτῃ первой μου моей ἀπολογίᾳ защите οὐδείς никто μοι (ко) мне ⸂παρεγένετο⸃, (не) прибыл, ἀλλὰ но πάντες все με меня ⸂ἐγκατέλιπον⸃· оставили; μὴ не αὐτοῖς им λογισθείη· пусть будет засчитано;

4:17 - Господь же предстал мне и укрепил меня, дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я избавился из львиных челюстей.

- δὲ но κύριός Господь μοι мне παρέστη предстал καὶ и ἐνεδυνάμωσέν укрепил με, меня, ἵνα чтобы δι᾿ через ἐμοῦ меня τὸ - κήρυγμα проповедь πληροφορηθῇ была полностью исполнена καὶ и ⸂ἀκούσωσιν⸃ услышали πάντα все τὰ - ἔθνη, народы, καὶ и ἐρρύσθην я был избавлен ἐκ из στόματος па́сти λέοντος. льва.

4:18 - И избавит меня Господь от всякого злого дела и сохранит для Своего Небесного Царства, Ему слава во веки веков. Аминь.

ῥύσεταί избавит με меня - κύριος Господь ἀπὸ от παντὸς всякого ἔργου воздействия πονηροῦ злого Καὶ И σώσει спасёт εἰς на τὴν - βασιλείαν царства αὐτοῦ Своего τὴν - ἐπουράνιον, небесного, Которому - δόξα слава εἰς на τοὺς - αἰῶνας века́ τῶν - αἰώνων· веков; ἀμήν. верно.

4:19 - Приветствуй Прискиллу и Акилу и дом Онисифоров.

῎Ασπασαι Поприветствуй Πρίσκαν Приску καὶ и ᾿Ακύλαν Акилу καὶ и τὸν - ᾿Ονησιφόρου Онисифора οἶκον. дом.

4:20 - Ераст остался в Коринфе; Трофима же я оставил больного в Милите.

῎Εραστος Эраст ἔμεινεν остался ἐν в Κορίνθῳ, Коринфе, Τρόφιμον Трофима δὲ же ⸂ἀπέλιπον⸃ я оставил ἐν в Μιλήτῳ Милите ἀσθενοῦντα. болеющего.

4:21 - Постарайся придти до зимы. Приветствуют тебя Еввул, и Пуд, и Лин, и Клавдия, и все братия.

Σπούδασον Поспеши πρὸ перед χειμῶνος зимой ἐλθεῖν. прийти. ᾿Ασπάζεταί Приветствует σε тебя Εὔβουλος Эвбул καὶ и Πούδης Пуд καὶ и Λίνος Лин καὶ и Κλαυδία Клавдия καὶ и οἱ - ἀδελφοὶ братья ⸰πάντες⸰. все.

4:22 - Господь Иисус Христос со духом твоим. Благодать с вами. Аминь.


‛Ο - κύριος Господь μετὰ с ‛Ο - πνεύματός духом σου. твоим. ⸂ἡ - χάρις Благодать μεθ᾿ с ὑμῶν.⸃ вами.

Открыть окно