Библия Biblezoom Cloud / 1 Тимофею 3 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


3:1 - Верно слово: если кто епископства желает, доброго дела желает.

⸂Πιστὸς⸃ Верно - λόγος· слово; εἴ если τις кто ἐπισκοπῆς надзирательства ὀρέγεται, желает, καλοῦ хорошего ἔργου де́ла ἐπιθυμεῖ. желает.

3:2 - Но епископ должен быть непорочен, одной жены муж, трезв, целомудрен, благочинен, честен, страннолюбив, учителен,

δεῖ Надлежит οὖν же τὸν - ἐπίσκοπον надзирателю ἀνεπίλημπτον безупречным εἶναι, быть, μιᾶς одной γυναικὸς жены ἄνδρα, мужем, νηφάλιον, трезвым, σώφρονα, непорочным, κόσμιον, скромным, φιλόξενον, гостеприимным, διδακτικόν, поучающим,

3:3 - не пьяница, не бийца, не сварлив, не корыстолюбив, но тих, миролюбив, не сребролюбив,

μὴ не πάροινον, пристрастным вину, μὴ не πλήκτην, задиристым, ἀλλὰ но ἐπιεικῆ, доброжелательным, ἄμαχον, незлобивым, ἀφιλάργυρον, несребролюбивым,

3:4 - хорошо управляющий домом своим, детей содержащий в послушании со всякою честностью;

τοῦ - ἰδίου собственного οἴκου дома καλῶς доблестно προϊστάμενον, стоящего во главе, τέκνα детей ἔχοντα содержащего ἐν в ὑποταγῇ подчинении μετὰ со πάσης всякой σεμνότητος· серьёзностью;

3:5 - ибо, кто не умеет управлять собственным домом, тот будет ли пещись о Церкви Божией?

εἰ если δέ же τις кто τοῦ - ἰδίου собственного οἴκου дома προστῆναι возглавить οὐκ не οἶδεν, наблюдает, πῶς как ἐκκλησίας (о) собрании θεοῦ Бога ἐπιμελήσεται; будет заботиться?

3:6 - Не должен быть из новообращенных, чтобы не возгордился и не подпал осуждению с диаволом.

μὴ Не νεόφυτον, новообращённым, ἵνα чтобы μὴ не τυφωθεὶς гордый εἰς по κρίμα решению ἐμπέσῃ попался (от) τοῦ - διαβόλου. дьявола.

3:7 - Надлежит ему также иметь доброе свидетельство от внешних, чтобы не впасть в нарекание и сеть диавольскую.

δεῖ Надлежит δὲ же καὶ и μαρτυρίαν свидетельство καλὴν хорошее ἔχειν иметь ἀπὸ от τῶν тех, кто ἔξωθεν, извне, ἵνα чтобы μὴ не εἰς в ὀνειδισμὸν порицание ἐμπέσῃ подпал καὶ и παγίδα западню τοῦ - διαβόλου. дьявола.

3:8 - Диаконы также должны быть честны, не двоязычны, не пристрастны к вину, не корыстолюбивы,

Διακόνους Служителей ὡσαύτως точно также ⸰σεμνούς⸰, серьёзных, μὴ не διλόγους, двуличных, μὴ не οἴνῳ вином πολλῷ крепким προσέχοντας, привязанных, μὴ не αἰσχροκερδεῖς, жадных,

3:9 - хранящие таинство веры в чистой совести.

ἔχοντας охраняющих τὸ - μυστήριον тайну τῆς - πίστεως веры ἐν в καθαρα̣ϋ чистой συνειδήσει. совести.

3:10 - И таких надобно прежде испытывать, потом, если беспорочны, допускать до служения.

καὶ И οὗτοι эти δὲ же δοκιμαζέσθωσαν пусть будут испытываемы πρῶτον, сначала, εἶτα затем διακονείτωσαν пусть служат ἀνέγκλητοι безупречные ὄντες. оказавшись.

3:11 - Равно и жены их должны быть честны, не клеветницы, трезвы, верны во всем.

γυναῖκας Жён ὡσαύτως равным образом σεμνάς, серьёзных, μὴ не διαβόλους, клеветниц, νηφαλίους, трезвых, πιστὰς верных ἐν во πᾶσιν. всём.

3:12 - Диакон должен быть муж одной жены, хорошо управляющий детьми и домом своим.

διάκονοι Служителя ἔστωσαν пусть будут μιᾶς одной γυναικὸς жены ἄνδρες, мужья, τέκνων детей καλῶς хорошо προϊστάμενοι возглавляющие καὶ и τῶν - ἰδίων собственные οἴκων· дома́

3:13 - Ибо хорошо служившие приготовляют себе высшую степень и великое дерзновение в вере во Христа Иисуса.

οἱ - γὰρ так как καλῶς хорошо διακονήσαντες послужившие βαθμὸν степень ἑαυτοῖς сами себе καλὸν хорошую περιποιοῦνται приобретают καὶ и πολλὴν большую παρρησίαν смелость ἐν в πίστει вере τῇ - ἐν во Χριστῷ Христа ᾿Ιησοῦ. Иисуса.

3:14 - Сие пишу тебе, надеясь вскоре придти к тебе,

Ταῦτά Это σοι тебе γράφω, пишу, ἐλπίζων надеясь ἐλθεῖν прийти ⸰πρὸς к σὲ⸰ тебе ⸂ἐν в τάχει⸃· поспешности;

3:15 - чтобы, если замедлю, ты знал, как должно поступать в доме Божием, который есть Церковь Бога живаго, столп и утверждение истины.

ἐὰν если δὲ же βραδύνω, буду медлить, ἵνα чтобы εἰδῇς ты знал πῶς как δεῖ надлежит ἐν в οἴκῳ доме θεοῦ Бога ἀναστρέφεσθαι, вести себя, ἥτις то, которое ἐστὶν есть ἐκκλησία собрание θεοῦ Бога ζῶντος, живущего, στῦλος столб καὶ и ἑδραίωμα опора τῆς - ἀληθείας. истины.

3:16 - И беспрекословно — великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознесся во славе.

καὶ И ⸂ὁμολογουμένως⸃ общепризнанно μέγα великая ἐστὶν есть τὸ - τῆς - εὐσεβείας благочестия μυστήριον· тайна; Ος Который ἐφανερώθη был явлен ἐν во σαρκί, плоти, ἐδικαιώθη был оправдан ἐν во πνεύματι, Духе, ὤφθη был явлен ἀγγέλοις, ангелам, ἐκηρύχθη был проповедан ἐν в ἔθνεσιν, народах, ἐπιστεύθη был верен ἐν в κόσμῳ, мире, ἀνελήμφθη был вознесён ἐν в δόξῃ. славе.

Открыть окно