Библия Biblezoom Cloud / 2 Фессалоникийцам 2 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


2:1 - Молим вас, братия, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему,

᾿Ερωτῶμεν Просим δὲ же ὑμᾶς, вас, ἀδελφοί, братья, ὑπὲρ за τῆς - παρουσίας пришествие τοῦ - κυρίου Го́спода ⸰ἡμῶν⸰ нашего ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа καὶ и ἡμῶν нашего ἐπισυναγωγῆς собрания ἐπ᾿ к αὐτόν, Нему,

2:2 - не спешить колебаться умом и смущаться ни от духа, ни от слова, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов.

εἰς из-за τὸ этого μὴ не ταχέως скоро σαλευθῆναι быть поколебленными ὑμᾶς вам ἀπὸ от τοῦ - νοὸς ума ⸂μηδὲ⸃ и не θροεῖσθαι тревожиться μήτε и не διὰ через πνεύματος Духа μήτε и не διὰ через λόγου Слово μήτε и не δι᾿ через ἐπιστολῆς послание ὡς как бы δι᾿ через ἡμῶν, нас, ὡς будто ὅτι что ἐνέστηκεν настал - ἡμέρα день τοῦ - ⸂κυρίου⸃. Го́спода.

2:3 - Да не обольстит вас никто никак: ибо день тот не придет, доколе не придет прежде отступление и не откроется человек греха, сын погибели,

μή Чтобы не τις кто-либо ὑμᾶς вас ἐξαπατήσῃ обманул κατὰ поскольку μηδένα никаким τρόπον· образом; ὅτι потому что ἐὰν если μὴ не ἔλθῃ придёт - ἀποστασία отступление πρῶτον сначала καὶ и ἀποκαλυφθῇ будет открыт - ἄνθρωπος человек τῆς - ⸂ἀνομίας⸃, беззакония, - υἱὸς сын τῆς - ἀπωλείας, погибели,

2:4 - противящийся и превозносящийся выше всего, называемого Богом или святынею, так что в храме Божием сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога.

- ἀντικείμενος противостоящий καὶ и ὑπεραιρόμενος превозносящийся ἐπὶ против πάντα всего λεγόμενον называемого θεὸν Богом или σέβασμα, святынею, ὥστε чтобы αὐτὸν его εἰς в τὸν - ναὸν святилище τοῦ - θεοῦ Бога καθίσαι, посадить, ἀποδεικνύντα объявляющего ἑαυτὸν самого себя ὅτι что ἔστιν он есть θεός. Бог.

2:5 - Не помните ли, что я, еще находясь у вас, говорил вам это?

Οὐ Разве не μνημονεύετε помните ὅτι что ἔτι ещё ⸂ὢν⸃ находясь πρὸς у ὑμᾶς вас ταῦτα это ἔλεγον я говорил ὑμῖν; вам?

2:6 - И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время.

καὶ И νῦν теперь τὸ то κατέχον сдерживающее οἴδατε, знаете, εἰς до τὸ - ἀποκαλυφθῆναι обнаружения αὐτὸν его ἐν в τὸ то ⸂ἑαυτοῦ⸃ своё καιρῷ. время.

2:7 - Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, пока не будет взят от среды удерживающий теперь.

τὸ - γὰρ Так как μυστήριον тайна ἤδη уже́ ἐνεργεῖται действует τῆς - ἀνομίας· беззакония; μόνον только - κατέχων сдерживающий ἄρτι сейчас ἕως пока ἐκ из μέσου среды γένηται. появится.

2:8 - И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст Своих и истребит явлением пришествия Своего

καὶ И τότε тогда ἀποκαλυφθήσεται будет открыт - ἄνομος, беззаконник, ὃν которого - κύριος Господь ⸰᾿Ιησοῦς⸰ Иисус ⸂ἀνελεῖ⸃ истребит το πνεύματι Духом τοῦ - στόματος (изо) рта αὐτοῦ Своего καὶ и καταργήσει уничтожит τῇ - ἐπιφανείᾳ явлением τῆς - παρουσίας пришествия αὐτοῦ, Своего,

2:9 - того, которого пришествие, по действию сатаны, будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными,

οὗ Которого ἐστιν есть - παρουσία пришествие κατ᾿ против ἐνέργειαν действия τοῦ - Σατανᾶ Сатаны ἐν при πάσῃ всём δυνάμει могуществе καὶ и σημείοις знамениями καὶ и τέρασιν чудесами ψεύδους лжи

2:10 - и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения.

καὶ и ἐν со πάσῃ всяким ἀπάτῃ обманом ἀδικίας неправедным τοῖς - ἀπολλυμένοις, погибающих, ἀνθ᾿ из-за ὧν того что τὴν - ἀγάπην любовь τῆς - ἀληθείας⸃ истины οὐκ не ἐδέξαντο приняли εἰς для τὸ - σωθῆναι спасения αὐτούς. их.

2:11 - И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи,

καὶ И διὰ через τοῦτο это ⸂πέμπει⸃ посылает αὐτοῖς им - θεὸς Бог ἐνέργειαν действие πλάνης заблуждения εἰς в τὸ то πιστεῦσαι (чтобы) поверить αὐτοὺς их τὸ то ψεύδει, лжи,

2:12 - да будут осуждены все, не веровавшие истине, но возлюбившие неправду.

ἵνα чтобы κριθῶσιν были осуждены ⸂πάντες⸃ все οἱ - μὴ не πιστεύσαντες поверившие τῇ - ἀληθείᾳ истине ἀλλὰ но εὐδοκήσαντες нашедшие удовлетворение τῇ - ἀδικίᾳ. неправедности.

2:13 - Мы же всегда должны благодарить Бога за вас, возлюбленные Господом братия, что Бог от начала, через освящение Духа и веру истине, избрал вас ко спасению,

‛Ημεῖς Мы δὲ же ὀφείλομεν должны εὐχαριστεῖν быть благодарные το θεῷ Богу πάντοτε всегда περὶ о ὑμῶν, вас, ἀδελφοὶ братья ἠγαπημένοι возлюбленные ὑπὸ - ⸂κυρίου⸃, Господом, ὅτι потому что εἵλατο выбрал ὑμᾶς вас - θεὸς Бог ⸂ἀπαρχὴν⸃ начатком εἰς для σωτηρίαν спасения ἐν в ἁγιασμῷ освящении πνεύματος Духа καὶ и πίστει вере ἀληθείας, истины,

2:14 - к которому и призвал вас благовествованием нашим, для достижения славы Господа нашего Иисуса Христа.

εἰς в это ⸰καὶ⸰ и ἐκάλεσεν призвал Он ⸂ὑμᾶς⸃ вас διὰ через τοῦ - εὐαγγελίου благовестие ἡμῶν, наше, εἰς в περιποίησιν достояние δόξης славы τοῦ - κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.

2:15 - Итак, братия, стойте и держите предания, которым вы научены или словом или посланием нашим.

ἄρα Итак οὖν, поэтому, ἀδελφοί, братья, στήκετε, стойте, καὶ и κρατεῖτε держи́те τὰς - παραδόσεις предания ἃς которым ἐδιδάχθητε вы были научены εἴτε или διὰ через λόγου Слово εἴτε или δι᾿ через ἐπιστολῆς послание ἡμῶν. наше.

2:16 - Сам же Господь наш Иисус Христос и Бог и Отец наш, возлюбивший нас и давший утешение вечное и надежду благую во благодати,

Αὐτὸς Сам δὲ же - κύριος Господь ἡμῶν наш ᾿Ιησοῦς Иисус Χριστὸς Христос καὶ и ⸰ὁ⸰ - θεὸς Бог ⸂ὁ⸃ - πατὴρ Отец ἡμῶν, наш, - ἀγαπήσας возлюбивший ἡμᾶς нас καὶ и δοὺς давший παράκλησιν утешение αἰωνίαν вечное καὶ и ἐλπίδα надежду ἀγαθὴν добрую ἐν в χάριτι, благодати,

2:17 - да утешит ваши сердца и да утвердит вас во всяком слове и деле благом.

παρακαλέσαι пусть утешит ὑμῶν ваши τὰς - καρδίας сердца́ καὶ и στηρίξαι пусть утвердит ἐν во παντὶ всяком ⸂ἔργῳ деле καὶ и λόγῳ⸃ Слове ἀγαθῷ. до́бром.

Открыть окно