Библия Biblezoom Cloud / 1 Фессалоникийцам 2 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


2:1 - Вы сами знаете, братия, о нашем входе к вам, что он был не бездейственный;

Αὐτοὶ Сами γὰρ однако οἴδατε, знаете, ἀδελφοί, братья, τὴν - εἴσοδον вход ἡμῶν наш τὴν - πρὸς к ὑμᾶς вам ὅτι что οὐ не κενὴ напрасный γέγονεν, оказался,

2:2 - но, прежде пострадав и быв поруганы в Филиппах, как вы знаете, мы дерзнули в Боге нашем проповедать вам благовестие Божие с великим подвигом.

ἀλλὰ но προπαθόντες прежде пострадавшие καὶ и ὑβρισθέντες, оскорблённые, καθὼς как οἴδατε, видите, ἐν в Φιλίπποις Филиппах ἐπαρρησιασάμεθα мы уверенно высказались ἐν в τὸ - θεῷ Боге ἡμῶν нашем λαλῆσαι возвестить πρὸς к ὑμᾶς вам τὸ - εὐαγγέλιον благовестие τοῦ - θεοῦ Бога ἐν в πολλῷ многочисленном ἀγῶνι. собрании.

2:3 - Ибо в учении нашем нет ни заблуждения, ни нечистых побуждений, ни лукавства;

- γὰρ Так как παράκλησις обращение ἡμῶν нас οὐκ не ἐκ от πλάνης заблуждения ⸂οὐδὲ⸃ и не ἐξ из ἀκαθαρσίας нечистоты οὐδὲ и не ἐν в δόλῳ, хитрости,

2:4 - но, как Бог удостоил нас того, чтобы вверить нам благовестие, так мы и говорим, угождая не человекам, но Богу, испытующему сердца наши.

ἀλλὰ но καθὼς как δεδοκιμάσμεθα мы были испытаны ὑπὸ - τοῦ - θεοῦ Богом πιστευθῆναι быть верными τὸ - εὐαγγέλιον благовестия οὕτως так λαλοῦμεν, возвещаем, οὐχ не ὡς как ἀνθρώποις человекам ἀρέσκοντες угождающие ἀλλὰ но θεῷ Богу τὸ - δοκιμάζοντι испытывающему τὰς - καρδίας сердца́ ἡμῶν. наши.

2:5 - Ибо никогда не было у нас перед вами ни слов ласкательства, как вы знаете, ни видов корысти: Бог свидетель!

οὔτε И не γάρ ведь ποτε когда-либо ἐν в λόγῳ слове κολακείας угодничества ἐγενήθημεν, мы были явлены, καθὼς как οἴδατε, вы знаете, οὔτε и не ⸰ἐν⸰ под προφάσει предлогом πλεονεξίας, выгоды, θεὸς Бог μάρτυς, свидетель,

2:6 - Не ищем славы человеческой ни от вас, ни от других:

οὔτε и не ζητοῦντες ища ἐξ от ἀνθρώπων человеков δόξαν славу οὔτε и не ἀφ᾿ от ὑμῶν вас οὔτε и не ἀπ᾿ от ἄλλων, других,

2:7 - мы могли явиться с важностью, как Апостолы Христовы, но были тихи среди вас, подобно как кормилица нежно обходится с детьми своими.

δυνάμενοι могущие ἐν с βάρει важностью εἶναι явиться ὡς как Χριστοῦ Христа ἀπόστολοι. послы. ἀλλὰ Но ἐγενήθημεν были явлены ⸂νήπιοι⸃ простые ἐν в μέσῳ среде ὑμῶν. вас. ὡς Как ἐὰν если бы τροφὸς кормилица θάλπῃ будет лелеять τὰ - ἑαυτῆς своих τέκνα, детей,

2:8 - Так мы, из усердия к вам, восхотели передать вам не только благовестие Божие, но и души наши, потому что вы стали нам любезны.

οὕτως так ⸂ὁμειρόμενοι⸃ стремящиеся ὑμῶν (к) вам ⸂εὐδοκοῦμεν⸃ считаем за благо μεταδοῦναι передать ὑμῖν вам οὐ не μόνον только τὸ - εὐαγγέλιον благовестие τοῦ - θεοῦ Бога ἀλλὰ но καὶ и τὰς - ἑαυτῶν свои ψυχάς, ду́ши, διότι потому что ἀγαπητοὶ дорогие ἡμῖν нам ⸂ἐγενήθητε⸃. вы сделались.

2:9 - Ибо вы помните, братия, труд наш и изнурение: ночью и днем работая, чтобы не отяготить кого из вас, мы проповедывали у вас благовестие Божие.

μνημονεύετε Помните γάρ, же, ἀδελφοί, братья, τὸν - κόπον труд ἡμῶν наш καὶ и τὸν - μόχθον· изнурение; νυκτὸς ночью καὶ и ἡμέρας днём ἐργαζόμενοι работая πρὸς чтобы τὸ - μὴ не ἐπιβαρῆσαί отяготить τινα кого-либо ὑμῶν (из) вас ἐκηρύξαμεν мы возвестили εἰς у ὑμᾶς вас τὸ - εὐαγγέλιον благовестие τοῦ - θεοῦ. Бога.

2:10 - Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами, верующими,

ὑμεῖς Вы μάρτυρες свидетели καὶ и - θεός, Бог, ὡς как ὁσίως благочестиво καὶ и δικαίως справедливо καὶ и ἀμέμπτως безупречно ὑμῖν вам τοῖς - ⸂πιστεύουσιν⸃ верующим ἐγενήθημεν, мы были явлены,

2:11 - потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих,

καθάπερ подобно тому как οἴδατε, знаете, ὡς как ἕνα один ἕκαστον каждого ὑμῶν (из) вас ὡς как πατὴρ отец τέκνα детей ἑαυτοῦ своих

2:12 - мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в Свое Царство и славу.

παρακαλοῦντες призывая ⸰ὑμᾶς⸰ вас καὶ и παραμυθούμενοι убеждая καὶ и μαρτυρόμενοι свидетельствуя εἰς чтобы τὸ - περιπατεῖν ходить ὑμᾶς вам ἀξίως достойно τοῦ - θεοῦ Бога τοῦ - ⸂καλοῦντος⸃ призывающего ὑμᾶς вас εἰς в τὴν - ἑαυτοῦ Своё βασιλείαν царство καὶ и δόξαν. славу.

2:13 - Посему и мы непрестанно благодарим Бога, что, приняв от нас слышанное слово Божие, вы приняли не как слово человеческое, но как слово Божие, — каково оно есть по истине, — которое и действует в вас, верующих.

⸰Καὶ⸰ И διὰ ради τοῦτο этого καὶ и ἡμεῖς мы εὐχαριστοῦμεν благодарим το θεῷ Бога ἀδιαλείπτως, непрестанно, ὅτι потому что παραλαβόντες принявшие λόγον Слово ἀκοῆς слышанием παρ᾿ от ἡμῶν нас τοῦ - θεοῦ Бога ἐδέξασθε вы приняли οὐ не λόγον Слово ἀνθρώπων человеческое ἀλλὰ но καθώς как ⸂ἐστιν есть ἀληθῶς⸃ истинно λόγον Слово θεοῦ, Бога, ὃς которое ⸰Καὶ⸰ и ἐνεργεῖται действует ἐν в ὑμῖν вас τοῖς - πιστεύουσιν. верующих.

2:14 - Ибо вы, братия, сделались подражателями церквам Божиим во Христе Иисусе, находящимся в Иудее, потому что и вы то же претерпели от своих единоплеменников, что и те от Иудеев,

ὑμεῖς Вы γὰρ же μιμηταὶ подражатели ἐγενήθητε, сделались, ἀδελφοί, братья, τῶν - ἐκκλησιῶν собраний τοῦ - θεοῦ Бога τῶν - οὐσῶν находящихся ἐν в τῇ - ᾿Ιουδαίᾳ Иудее ἐν во Χριστῷ Христе ᾿Ιησοῦ, Иисусе, ὅτι потому что τὰ - αὐτὰ то же ἐπάθετε претерпели καὶ и ὑμεῖς вы ὑπὸ от τῶν - ἰδίων своих συμφυλετῶν соплеменников καθὼς как καὶ и αὐτοὶ они ὑπὸ от τῶν - ᾿Ιουδαίων, Иудеев,

2:15 - которые убили и Господа Иисуса и Его пророков, и нас изгнали, и Богу не угождают, и всем человекам противятся,

τῶν - καὶ и τὸν - κύριον Го́спода ἀποκτεινάντων убивших ᾿Ιησοῦν Иисуса καὶ и τοὺς - προφήτας пророков καὶ и ἡμᾶς нас ἐκδιωξάντων подвергнув гонениям καὶ и θεῷ Богу μὴ не ἀρεσκόντων угождающих καὶ и πᾶσιν всем ἀνθρώποις человекам ἐναντίων, враждебных,

2:16 - которые препятствуют нам говорить язычникам, чтобы спаслись, и через это всегда наполняют меру грехов своих; но приближается на них гнев до конца.

κωλυόντων препятствующих ἡμᾶς нам τοῖς - ἔθνεσιν язычникам λαλῆσαι возвестить ἵνα чтобы σωθῶσιν, они были спасены, εἰς для τὸ - ἀναπληρῶσαι дополнения αὐτῶν своих τὰς - ἁμαρτίας грехов πάντοτε. постоянно. ⸂ἔφθασεν⸃ Пришёл δὲ же ἐπ᾿ на αὐτοὺς них - ὀργὴ гнев εἰς для τέλος. конец.

2:17 - Мы же, братия, быв разлучены с вами на короткое время лицем, а не сердцем, тем с большим желанием старались увидеть лице ваше.

‛Ημεῖς Мы δέ, же, ἀδελφοί, братья, ἀπορφανισθέντες быв разлучены ἀφ᾿ от ὑμῶν вас πρὸς на καιρὸν момент ὥρας, времени, προσώπῳ лицом οὐ не καρδίᾳ, сердцем, περισσοτέρως весьма ἐσπουδάσαμεν поспешили τὸ - πρόσωπον лицо ὑμῶν ваше ἰδεῖν увидеть ἐν при πολλῇ многом ἐπιθυμίᾳ. желании.

2:18 - И потому мы, я Павел, и раз и два хотели прийти к вам, но воспрепятствовал нам сатана.

διότι Вследствие чего ἠθελήσαμεν захотели мы ἐλθεῖν прийти πρὸς к ὑμᾶς, вам, ἐγὼ я μὲν - Παῦλος Павел καὶ и ἅπαξ однажды καὶ и δίς, дважды, καὶ но ἐνέκοψεν преградил путь ἡμᾶς нам - Σατανᾶς. Сатана.

2:19 - Ибо кто наша надежда, или радость, или венец похвалы? Не и вы ли пред Господом нашим Иисусом Христом в пришествие Его?

τίς Кто γὰρ же ἡμῶν наша ἐλπὶς надежда или χαρὰ радость или στέφανος венец ⸂καυχήσεως--⸃ похвалы-- или οὐχὶ разве не καὶ и ὑμεῖς-- вы-- ἔμπροσθεν перед τοῦ - κυρίου Господом ἡμῶν нашим ᾿Ιησοῦ Иисусом ἐν в τῇ - αὐτοῦ Его παρουσίᾳ; пришествие?

2:20 - Ибо вы — слава наша и радость.

ὑμεῖς Вы γάρ же ἐστε есть - δόξα слава ἡμῶν наша καὶ и - χαρά. радость.

Открыть окно