Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Марку 5 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


5:1 - И пришли на другой берег моря, в страну Гадаринскую.

Καὶ И ἦλθον пришли εἰς на τὸ - πέραν противоположную сторону τῆς - θαλάσσης мо́ря εἰς в τὴν - χώραν страну τῶν - Γερασηνῶν. Гадаринскую.

5:2 - И когда вышел Он из лодки, тотчас встретил Его вышедший из гробов человек, одержимый нечистым духом,

καὶ И ἐξελθόντος вышедшего αὐτοῦ Его ἐκ из τοῦ - πλοίου лодки εὐθὺς тотчас ὑπήντησεν встретился αυτο Ему ἐκ из τῶν - μνημείων гробниц ἄνθρωπος человек ἐν в πνεύματι духе ἀκαθάρτῳ, нечистом,

5:3 - он имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями,

ὃς который τὴν - κατοίκησιν жилище εἶχεν имел ἐν в τοῖς - μνήμασιν· гробницах; καὶ и οὐδὲ и не ἁλύσει цепью οὐκέτι уже́ οὐδεὶς никто ἐδύνατο (не) мог αὐτὸν его δῆσαι, связать,

5:4 - потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его;

διὰ из-за τὸ - αὐτὸν него πολλάκις часто πέδαις оковами καὶ и ἁλύσεσιν цепями δεδέσθαι быть связанным καὶ и διεσπάσθαι быть разорванными ὑπ᾿ от αὐτοῦ него τὰς - ἁλύσεις цепей καὶ и τὰς - πέδας оков συντετρῖφθαι, быть стёртыми, καὶ и οὐδεὶς никто ἴσχυεν мог αὐτὸν его δαμάσαι· укротить;

5:5 - всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни;

καὶ и διὰ во παντὸς всякую νυκτὸς ночью καὶ и ἡμέρας день ἐν в τοῖς - μνήμασιν гробницах καὶ и ἐν в τοῖς - ὄρεσιν горах ἦν он был κράζων крича καὶ и κατακόπτων избивая ἑαυτὸν самого себя λίθοις. камнями.

5:6 - увидев же Иисуса издалека, прибежал и поклонился Ему,

καὶ И ἰδὼν увидя τὸν - ᾿Ιησοῦν Иисуса ἀπὸ из μακρόθεν далека ἔδραμεν побежал καὶ и προσεκύνησεν пал ниц αὐτῷ, (перед) Ним,

5:7 - и, вскричав громким голосом, сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? заклинаю Тебя Богом, не мучь меня!

καὶ и κράξας закричав φωνῇ голосом μεγάλῃ громким λέγει, говорит, Τί Что ἐμοὶ мне καὶ и σοί, Тебе, ᾿Ιησοῦ Иисус υἱὲ Сын τοῦ - θεοῦ Бога τοῦ - ὑψίστου; Всевышнего? ὁρκίζω Заклинаю σε Тебя τὸν - θεόν, Богом, μή не με меня βασανίσῃς. подвергни муке.

5:8 - Ибо Иисус сказал ему: выйди, дух нечистый, из сего человека.

ἔλεγεν Он говорил γὰρ же αὐτῷ, ему, ῎Εξελθε Выйди τὸ - πνεῦμα дух τὸ - ἀκάθαρτον нечистый ἐκ из τοῦ - ἀνθρώπου. человека.

5:9 - И спросил его: как тебе имя? И он сказал в ответ: легион имя мне, потому что нас много.

καὶ И ἐπηρώτα спрашивал αὐτόν, его, Τί Какое ὄνομά имя σοι; тебе? καὶ И λέγει говорит αὐτῷ, Ему, Λεγιὼν Легион ὄνομά имя μοι, мне, ὅτι потому что πολλοί многие ἐσμεν. мы есть.

5:10 - И много просили Его, чтобы не высылал их вон из страны той.

καὶ И παρεκάλει просило αὐτὸν Его πολλὰ множество ἵνα чтобы μὴ не αὐτὰ их ἀποστείλῃ отослал ἔξω вне τῆς - χώρας. страны́.

5:11 - Паслось же там при горе большое стадо свиней.

῏Ην Было δὲ же ἐκεῖ там πρὸς у το ὄρει горы́ ἀγέλη стадо χοίρων свиней μεγάλη большое βοσκομένη· пасущееся;

5:12 - И просили Его все бесы, говоря: пошли нас в свиней, чтобы нам войти в них.

καὶ и παρεκάλεσαν попросили αὐτὸν Его λέγοντες, говоря, Πέμψον Пошли ἡμᾶς нас εἰς в τοὺς - χοίρους, свиней, ἵνα чтобы εἰς в αὐτοὺς них εἰσέλθωμεν. мы вошли.

5:13 - Иисус тотчас позволил им. И нечистые духи, выйдя, вошли в свиней; и устремилось стадо с крутизны в море, а их было около двух тысяч; и потонули в море.

καὶ И ἐπέτρεψεν Он разрешил αὐτοῖς. им. καὶ И ἐξελθόντα вышедшие τὰ - πνεύματα ду́хи τὰ - ἀκάθαρτα нечистые εἰσῆλθον вошли εἰς в τοὺς - χοίρους, свиней, καὶ и ὥρμησεν устремилось - ἀγέλη стадо κατὰ по τοῦ - κρημνοῦ крутизне εἰς в τὴν - θάλασσαν, море, ὡς приблизительно δισχίλιοι, две тысячи, καὶ и ἐπνίγοντο задыхались ἐν в τῇ - θαλάσσῃ. море.

5:14 - Пасущие же свиней побежали и рассказали в городе и в деревнях. И жители вышли посмотреть, что случилось.

καὶ И οἱ - βόσκοντες пасущие αὐτοὺς их ἔφυγον убежали καὶ и ἀπήγγειλαν сообщили εἰς в τὴν - πόλιν город καὶ и εἰς в τοὺς - ἀγρούς· поселения; καὶ и ἦλθον они пришли ἰδεῖν увидеть τί что ἐστιν оно есть τὸ - γεγονός. случившееся.

5:15 - Приходят к Иисусу и видят, что бесновавшийся, в котором был легион, сидит и одет, и в здравом уме; и устрашились.

καὶ И ἔρχονται приходят πρὸς к τὸν - ᾿Ιησοῦν, Иисусу, καὶ и θεωροῦσιν видят τὸν - δαιμονιζόμενον одержимого демонами καθήμενον сидящего ἱματισμένον одетого καὶ и σωφρονοῦντα, пребывающего в здравом уме, τὸν - ἐσχηκότα имевшего τὸν - λεγιῶνα, легион, καὶ и ἐφοβήθησαν. устрашились.

5:16 - Видевшие рассказали им о том, как это произошло с бесноватым, и о свиньях.

καὶ И διηγήσαντο рассказали αὐτοῖς им οἱ - ἰδόντες увидевшие πῶς как ἐγένετο случилось το δαιμονιζομένῳ (с) одержимым демонами καὶ и περὶ относительно τῶν - χοίρων. свиней.

5:17 - И начали просить Его, чтобы отошел от пределов их.

καὶ И ἤρξαντο они начали παρακαλεῖν просить αὐτὸν Его ἀπελθεῖν уйти ἀπὸ от τῶν - ὁρίων пределов αὐτῶν. их.

5:18 - И когда Он вошел в лодку, бесновавшийся просил Его, чтобы быть с Ним.

καὶ И ἐμβαίνοντος входящего αὐτοῦ Его εἰς в τὸ - πλοῖον лодку παρεκάλει просил αὐτὸν Его - δαιμονισθεὶς охваченный демонами ἵνα чтобы μετ᾿ с αὐτοῦ Ним ᾖ. он был.

5:19 - Но Иисус не дозволил ему, а сказал: иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя.

καὶ И οὐκ не ἀφῆκεν допустил αὐτόν, его, ἀλλὰ но λέγει говорит αὐτῷ, ему, ῞Υπαγε Иди εἰς в τὸν - οἶκόν дом σου твой πρὸς к τοὺς - σούς, твоим, καὶ и ἀπάγγειλον сообщи αὐτοῖς им ὅσα сколько - κύριός Господь σοι тебе πεποίηκεν сделал καὶ и ἠλέησέν помиловал σε. тебя.

5:20 - И пошел и начал проповедывать в Десятиградии, что сотворил с ним Иисус; и все дивились.

καὶ И ἀπῆλθεν он ушёл καὶ и ἤρξατο на́чал κηρύσσειν возвещать ἐν в τῇ - Δεκαπόλει Десятиградии ὅσα сколько ἐποίησεν сделал αυτο ему - ᾿Ιησοῦς, Иисус, καὶ и πάντες все ἐθαύμαζον. удивлялись.

5:21 - Когда Иисус опять переправился в лодке на другой берег, собралось к Нему множество народа. Он был у моря.

Καὶ И διαπεράσαντος переправившегося τοῦ - ᾿Ιησοῦ Иисуса ἐν в τὸ - πλοίῳ лодке πάλιν опять εἰς на τὸ - πέραν противоположную сторону συνήχθη была собрана ὄχλος толпа πολὺς многая ἐπ᾿ у αὐτόν, Него, Καὶ и ἦν Он был παρὰ у τὴν - θάλασσαν. мо́ря.

5:22 - И вот, приходит один из начальников синагоги, по имени Иаир, и, увидев Его, падает к ногам Его

καὶ И ἔρχεται приходит εἷς один τῶν - ἀρχισυναγώγων, (из) начальников собраний, ὀνόματι именем ᾿Ιάϊρος, Иаир, καὶ и ἰδὼν увидев αὐτὸν Его πίπτει падает πρὸς к τοὺς - πόδας ногам αὐτοῦ Его

5:23 - и усильно просит Его, говоря: дочь моя при смерти; приди и возложи на нее руки, чтобы она выздоровела и осталась жива.

καὶ и παρακαλεῖ просит αὐτὸν Его πολλὰ много λέγων говоря ὅτι что Τὸ - θυγάτριόν дочь μου моя ἐσχάτως крайнее ожесточение ἔχει, имеет, ἵνα чтобы ἐλθὼν придя ἐπιθῇς возложил Ты τὰς - χεῖρας ру́ки αὐτῇ (на) неё ἵνα чтобы σωθῇ она была спасена καὶ и ζήσῃ. выжила.

5:24 - Иисус пошел с ним. За Ним следовало множество народа, и теснили Его.

καὶ И ἀπῆλθεν Он ушёл μετ᾿ с αὐτοῦ. ним. Καὶ И ἠκολούθει следовала αυτο Ему ὄχλος толпа πολύς, большая, καὶ и συνέθλιβον теснили αὐτόν. Его.

5:25 - Одна женщина, которая страдала кровотечением двенадцать лет,

καὶ И γυνὴ женщина οὖσα находящаяся ἐν в ῥύσει течении αἵματος кро́ви δώδεκα двенадцать ἔτη лет

5:26 - много потерпела от многих врачей, истощила всё, что было у ней, и не получила никакой пользы, но пришла еще в худшее состояние, —

καὶ и πολλὰ много παθοῦσα претерпевшая ὑπὸ от πολλῶν многих ἰατρῶν врачей καὶ и δαπανήσασα потратившая τὰ которое παρ᾿ у αὐτῆς неё πάντα всё καὶ и μηδὲν никакую ὠφεληθεῖσα получившая пользу ἀλλὰ но μᾶλλον более εἰς в τὸ - χεῖρον худшее ἐλθοῦσα, придя,

5:27 - услышав об Иисусе, подошла сзади в народе и прикоснулась к одежде Его,

ἀκούσασα услышав περὶ об τοῦ - ᾿Ιησοῦ, Иисусе, ἐλθοῦσα пришедшая ἐν в το ὄχλῳ толпе ὄπισθεν сзади ἥψατο коснулась τοῦ - ἱματίου одежды αὐτοῦ· Его;

5:28 - ибо говорила: если хотя к одежде Его прикоснусь, то выздоровею.

ἔλεγεν говорила γὰρ же ὅτι что ᾿Εὰν Если ἅψωμαι коснусь κἂν хотя бы τῶν - ἱματίων одежд αὐτοῦ Его σωθήσομαι. спасусь.

5:29 - И тотчас иссяк у ней источник крови, и она ощутила в теле, что исцелена от болезни.

καὶ И εὐθὺς тотчас ἐξηράνθη был засушен - πηγὴ источник τοῦ - αἵματος кро́ви αὐτῆς, её, καὶ и ἔγνω узнала το σώματι телом ὅτι что ἴαται излечивается ἀπὸ от τῆς - μάστιγος. недуга.

5:30 - В то же время Иисус, почувствовав Сам в Себе, что вышла из Него сила, обратился в народе и сказал: кто прикоснулся к Моей одежде?

καὶ И εὐθὺς тотчас - ᾿Ιησοῦς Иисус ἐπιγνοὺς узнав ἐν в ἑαυτῷ Себе Самом τὴν - ἐξ из αὐτοῦ Него δύναμιν мощь ἐξελθοῦσαν исшедшую ἐπιστραφεὶς повернувшись ἐν в το ὄχλῳ толпе ἔλεγεν, говорил, Τίς Кто μου Моих ἥψατο коснулся τῶν - ἱματίων; одежд?

5:31 - Ученики сказали Ему: Ты видишь, что народ теснит Тебя, и говоришь: кто прикоснулся ко Мне?

καὶ И ἔλεγον говорили αυτο Ему οἱ - μαθηταὶ ученики αὐτοῦ, Его, Βλέπεις Видишь τὸν - ὄχλον толпу συνθλίβοντά сдавливающую σε, Тебя, καὶ и λέγεις, говоришь, Τίς Кто μου Меня ἥψατο; коснулся?

5:32 - Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это.

καὶ И περιεβλέπετο Он оглядывался ἰδεῖν увидеть τὴν - τοῦτο это ποιήσασαν. сделавшую.

5:33 - Женщина в страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и сказала Ему всю истину.

- δὲ А γυνὴ женщина φοβηθεῖσα испуганная καὶ и τρέμουσα, дрожащая, εἰδυῖα видя что γέγονεν случилось αὐτῇ, (с) ней, ἦλθεν пришла καὶ и προσέπεσεν припала αυτο
[к]
Нему
καὶ и εἶπεν сказала αυτο Ему πᾶσαν всю τὴν - ἀλήθειαν. правду.

5:34 - Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова от болезни твоей.

Он δὲ же εἶπεν сказал αὐτῇ, ей, Θυγάτηρ, Дочь, - πίστις вера σου твоя σέσωκέν спасла σε· тебя; ὕπαγε иди εἰς в εἰρήνην, мир, καὶ и ἴσθι будь ὑγιὴς здоровая ἀπὸ от τῆς - μάστιγός недуга σου. твоего.

5:35 - Когда Он еще говорил сие, приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще утруждаешь Учителя?

῎Ετι Ещё αὐτοῦ Его λαλοῦντος говорящего ἔρχονται приходят ἀπὸ от τοῦ - ἀρχισυναγώγου начальника собрания λέγοντες говоря ὅτι что ‛Η - θυγάτηρ дочь σου твоя ἀπέθανεν· умерла; τί что ἔτι ещё σκύλλεις утомляешь τὸν - διδάσκαλον; Учителя?

5:36 - Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит начальнику синагоги: не бойся, только веруй.

- δὲ Но ᾿Ιησοῦς Иисус παρακούσας услышав τὸν - λόγον слово λαλούμενον произносимое λέγει говорит - ἀρχισυναγώγῳ, начальнику собрания, Μὴ Не φοβοῦ, бойся, μόνον только πίστευε. верь.

5:37 - И не позволил никому следовать за Собою, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова.

καὶ И οὐκ не ἀφῆκεν допустил Он οὐδένα никого μετ᾿ с αὐτοῦ Ним συνακολουθῆσαι вместе последовать εἰ если μὴ не τὸν - Πέτρον Петра καὶ и ᾿Ιάκωβον Иакова καὶ и ᾿Ιωάννην Иоанна τὸν - ἀδελφὸν брата ᾿Ιακώβου. Иакова.

5:38 - Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и плачущих и вопиющих громко.

καὶ И ἔρχονται приходят εἰς в τὸν - οἶκον дом τοῦ - ἀρχισυναγώγου, начальника собрания, καὶ и θεωρεῖ видит θόρυβον шум καὶ и κλαίοντας плачущих καὶ и ἀλαλάζοντας вопиющих πολλά, много,

5:39 - И, войдя, говорит им: что смущаетесь и плачете? девица не умерла, но спит.

καὶ и εἰσελθὼν войдя λέγει говорит αὐτοῖς, им, Τί Что θορυβεῖσθε шумите καὶ и κλαίετε; плачете? τὸ - παιδίον Ребёнок οὐκ не ἀπέθανεν умер ἀλλὰ но καθεύδει. спит.

5:40 - И смеялись над Ним. Но Он, выслав всех, берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где девица лежала.

καὶ И κατεγέλων осмеивали αὐτοῦ. Его. αὐτὸς Он δὲ же ἐκβαλὼν выгнав πάντας всех παραλαμβάνει забирает τὸν - πατέρα отца τοῦ - παιδίου ребёнка καὶ и τὴν - μητέρα мать καὶ и τοὺς которых μετ᾿ с αὐτοῦ, Ним, καὶ и εἰσπορεύεται входит ὅπου где ἦν был τὸ - παιδίον· ребёнок;

5:41 - И, взяв девицу за руку, говорит ей: "талифа куми", что значит: девица, тебе говорю, встань.

καὶ и κρατήσας взяв τῆς - χειρὸς руку τοῦ - παιδίου ребёнка λέγει говорит αὐτῇ, ей, Ταλιθα Талифа κουμ, кум, что ἐστιν есть μεθερμηνευόμενον переводимое Τὸ - κοράσιον, Девочка, σοὶ тебе λέγω, говорю, ἔγειρε. вставай.

5:42 - И девица тотчас встала и начала ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление.

καὶ И εὐθὺς тотчас ἀνέστη встала τὸ - κοράσιον девочка καὶ и περιεπάτει, ходила, ἦν была γὰρ же ἐτῶν лет δώδεκα. двенадцати. καὶ И ἐξέστησαν они изумились εὐθὺς тотчас ἐκστάσει изумлением μεγάλῃ. великим.

5:43 - И Он строго приказал им, чтобы никто об этом не знал, и сказал, чтобы дали ей есть.

καὶ И διεστείλατο Он приказал αὐτοῖς им πολλὰ многое ἵνα чтобы μηδεὶς никто γνοῖ (не) узнал τοῦτο, это, καὶ и εἶπεν сказал δοθῆναι быть данным αὐτῇ ей φαγεῖν. поесть.

Открыть окно