Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Марку 3 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


3:1 - И пришел опять в синагогу; там был человек, имевший иссохшую руку.

Καὶ И εἰσῆλθεν Он вошёл πάλιν опять εἰς в τὴν - συναγωγήν. собрание. καὶ И ἦν был ἐκεῖ там ἄνθρωπος человек ἐξηραμμένην высохшую ἔχων имеющий τὴν - χεῖρα· руку;

3:2 - И наблюдали за Ним, не исцелит ли его в субботу, чтобы обвинить Его.

καὶ и παρετήρουν наблюдали αὐτὸν Его εἰ если τοῖς - σάββασιν (по) субботам θεραπεύσει исцелит αὐτόν, его, ἵνα чтобы κατηγορήσωσιν обвинили αὐτοῦ. Его.

3:3 - Он же говорит человеку, имевшему иссохшую руку: стань на средину.

καὶ И λέγει говорит τὸ - ἀνθρώπῳ человеку τὸ - τὴν - ξηρὰν сухую χεῖρα руку ἔχοντι, имеющему, ῎Εγειρε Вставай εἰς в τὸ - μέσον. середину.

3:4 - А им говорит: должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить? Но они молчали.

καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς, им, ῎Εξεστιν Позволяется τοῖς - σάββασιν (по) субботам ἀγαθὸν доброе ποιῆσαι сделать или κακοποιῆσαι, сделать зло, ψυχὴν душу σῶσαι спасти или ἀποκτεῖναι; убить? οἱ Они δὲ же ἐσιώπων. молчали.

3:5 - И, воззрев на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здорова, как другая.

καὶ И περιβλεψάμενος оглядев αὐτοὺς их μετ᾿ с ὀργῆς, гневом, συλλυπούμενος печалясь ἐπὶ об τῇ - πωρώσει огрубении τῆς - καρδίας се́рдца αὐτῶν, их, λέγει говорит το ἀνθρώπῳ, человеку, ῎Εκτεινον Вытяни τὴν - χεῖρα. руку. καὶ И ἐξέτεινεν, вытянул, καὶ И ἀπεκατεστάθη была восстановлена - χεὶρ рука αὐτοῦ. его.

3:6 - Фарисеи, выйдя, немедленно составили с иродианами совещание против Него, как бы погубить Его.

καὶ И ἐξελθόντες выйдя οἱ - Φαρισαῖοι фарисеи εὐθὺς тотчас μετὰ со τῶν - ‛Ηρῳδιανῶν сторонниками Ирода συμβούλιον совет ἐδίδουν принимали κατ᾿ против αὐτοῦ Него ὅπως чтобы αὐτὸν Его ἀπολέσωσιν. они погубили.

3:7 - Но Иисус с учениками Своими удалился к морю; и за Ним последовало множество народа из Галилеи, Иудеи,

Καὶ Но - ᾿Ιησοῦς Иисус μετὰ с τῶν - μαθητῶν учениками αὐτοῦ Своими ἀνεχώρησεν удалился πρὸς к τὴν - θάλασσαν· морю; καὶ и πολὺ большое πλῆθος множество ἀπὸ из τῆς - Γαλιλαίας Галилеи ἠκολούθησεν· последовало; καὶ и ἀπὸ из τῆς - ᾿Ιουδαίας Иудеи

3:8 - Иерусалима, Идумеи и из-за Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что Он делал, шли к Нему в великом множестве.

καὶ и ἀπὸ из ‛Ιεροσολύμων Иерусалима καὶ и ἀπὸ из τῆς - ᾿Ιδουμαίας Идумеи καὶ и πέραν из пределов τοῦ - ᾿Ιορδάνου Иордана καὶ и περὶ из окрестностей Τύρον Тира καὶ и Σιδῶνα, Сидона, πλῆθος множество πολύ, большое, ἀκούοντες слыша ὅσα сколько ἐποίει Он делал ἦλθον пришли πρὸς к αὐτόν. Нему.

3:9 - И сказал ученикам Своим, чтобы готова была для Него лодка по причине многолюдства, дабы не теснили Его.

καὶ И εἶπεν Он сказал τοῖς - μαθηταῖς ученикам αὐτοῦ Своим ἵνα чтобы πλοιάριον лодка προσκαρτερῇ была готова αυτο Ему διὰ из-за τὸν - ὄχλον толпы́ ἵνα чтобы μὴ не θλίβωσιν теснили αὐτόν· Его;

3:10 - Ибо многих Он исцелил, так что имевшие язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его.

πολλοὺς многих γὰρ же ἐθεράπευσεν, исцелял, ὥστε так чтобы ἐπιπίπτειν приходить к αυτο Него ἵνα чтобы αὐτοῦ Его ἅψωνται коснулись ὅσοι которые εἶχον имели μάστιγας. недуги.

3:11 - И духи нечистые, когда видели Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын Божий.

καὶ И τὰ - πνεύματα ду́хи τὰ - ἀκάθαρτα, нечистые, ὅταν когда αὐτὸν Его ἐθεώρουν, видели, προσέπιπτον бросались перед αυτο Ему καὶ и ἔκραζον кричали λέγοντες говоря ὅτι что Σὺ Ты εἶ есть - υἱὸς Сын τοῦ - θεοῦ. Бога.

3:12 - Но Он строго запрещал им, чтобы не делали Его известным.

καὶ Но πολλὰ сильно ἐπετίμα запрещал αὐτοῖς им ἵνα чтобы μὴ не αὐτὸν Его φανερὸν явного ποιήσωσιν. они сделали.

3:13 - Потом взошел на гору и позвал к Себе, кого Сам хотел; и пришли к Нему.

Καὶ И ἀναβαίνει восходит εἰς на τὸ - ὄρος гору καὶ и προσκαλεῖται подзывает οὓς которых ἤθελεν желал αὐτός, Он, καὶ и ἀπῆλθον они ушли πρὸς к αὐτόν. Нему.

3:14 - И поставил из них двенадцать, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь,

καὶ И ἐποίησεν поставил δώδεκα, двенадцать, οὓς которых καὶ и ἀποστόλους апостолами ὠνόμασεν, назвал, ἵνα чтобы ὦσιν они были μετ᾿ с αὐτοῦ Ним καὶ и ἵνα чтобы ἀποστέλλῃ Он посылал αὐτοὺς их κηρύσσειν возвещать

3:15 - и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов;

καὶ и ἔχειν иметь им ἐξουσίαν власть ἐκβάλλειν изгонять τὰ - δαιμόνια· демонов;

3:16 - поставил Симона, нарекши ему имя Петр,

καὶ и ἐποίησεν Он поставил τοὺς - δώδεκα, двенадцать, καὶ и ἐπέθηκεν назначил ὄνομα имя το Σίμωνι Симону Πέτρον, Петра,

3:17 - Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова, нарекши им имена Воанергес, то есть "сыны громовы",

καὶ и ᾿Ιάκωβον Иакова τὸν (сына) τοῦ - Ζεβεδαίου Зеведея καὶ и ᾿Ιωάννην Иоанна τὸν - ἀδελφὸν брата τοῦ - ᾿Ιακώβου, Иакова, καὶ и ἐπέθηκεν назначил αὐτοῖς им ὀνόματα имена Βοανηργές, Воаниргес, которое ἐστιν есть Υἱοὶ Сыновья́ Βροντῆς· Грома;

3:18 - Андрея, Филиппа, Варфоломея, Матфея, Фому, Иакова Алфеева, Фаддея, Симона Кананита

καὶ и ᾿Ανδρέαν Андрея καὶ и Φίλιππον Филиппа καὶ и Βαρθολομαῖον Варфоломея καὶ и Μαθθαῖον Матфея καὶ и Θωμᾶν Фому καὶ и ᾿Ιάκωβον Иакова τὸν (сына) τοῦ - ‛Αλφαίου Алфея καὶ и Θαδδαῖον Фаддея καὶ и Σίμωνα Симона τὸν - Καναναῖον Кананея

3:19 - и Иуду Искариотского, который и предал Его.

καὶ и ᾿Ιούδαν Иуду ᾿Ισκαριώθ, Искариота, ὃς который καὶ и παρέδωκεν передал αὐτόν. Его.

3:20 - Приходят в дом; и опять сходится народ, так что им невозможно было и хлеба есть.

Καὶ И ἔρχεται приходит εἰς в οἶκον· дом; καὶ и συνέρχεται сходится πάλιν опять - ὄχλος, толпа, ὥστε так что μὴ не δύνασθαι мочь αὐτοὺς им μηδὲ и не ἄρτον хлеб φαγεῖν. съесть.

3:21 - И, услышав, ближние Его пошли взять Его, ибо говорили, что Он вышел из себя.

καὶ И ἀκούσαντες услышав οἱ которые παρ᾿ возле αὐτοῦ Него ἐξῆλθον вышли κρατῆσαι схватить αὐτόν, Его, ἔλεγον говорили γὰρ же ὅτι что ἐξέστη. Он лишился рассудка.

3:22 - А книжники, пришедшие из Иерусалима, говорили, что Он имеет в Себе веельзевула и что изгоняет бесов силою бесовского князя.

καὶ И οἱ - γραμματεῖς книжники οἱ - ἀπὸ из ‛Ιεροσολύμων Иерусалима καταβάντες сойдясь ἔλεγον говорили ὅτι что Βεελζεβοὺλ Веельзевула ἔχει, имеет, καὶ и ὅτι что ἐν - το ἄρχοντι начальником τῶν - δαιμονίων демонов ἐκβάλλει изгоняет τὰ - δαιμόνια. демонов.

3:23 - И, призвав их, говорил им притчами: как может сатана изгонять сатану?

καὶ И προσκαλεσάμενος подозвав αὐτοὺς их ἐν в παραβολαῖς притчах ἔλεγεν говорил αὐτοῖς, им, Πῶς Как δύναται может Σατανᾶς Сатана Σατανᾶν Сатану ἐκβάλλειν; изгонять?

3:24 - Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то;

καὶ И ἐὰν если βασιλεία царство ἐφ᾿ на ἑαυτὴν себя само μερισθῇ, будет разделено, οὐ не δύναται может σταθῆναι быть сделано устойчивое - βασιλεία царство ἐκείνη· то;

3:25 - и если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот;

καὶ и ἐὰν если οἰκία дом ἐφ᾿ на ἑαυτὴν себя самого μερισθῇ, будет разделён, οὐ не δυνήσεται сможет - οἰκία дом ἐκείνη тот σταθῆναι. быть сделан устойчивым.

3:26 - и если сатана восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его.

καὶ И εἰ если - Σατανᾶς Сатана ἀνέστη восстал ἐφ᾿ на ἑαυτὸν самого себя καὶ и ἐμερίσθη, был разделён, οὐ не δύναται может στῆναι устоять ἀλλὰ но τέλος конец ἔχει. имеет.

3:27 - Никто, войдя в дом сильного, не может расхитить вещей его, если прежде не свяжет сильного, и тогда расхитит дом его.

ἀλλ᾿ Но οὐ не δύναται может οὐδεὶς никто εἰς в τὴν - οἰκίαν дом τοῦ - ἰσχυροῦ сильного εἰσελθὼν вошедший τὰ - σκεύη вещи αὐτοῦ его διαρπάσαι разграбить ἐὰν если μὴ не πρῶτον сначала τὸν - ἰσχυρὸν сильного δήσῃ, свяжет, καὶ и τότε тогда τὴν - οἰκίαν дом αὐτοῦ его διαρπάσει. разграбит.

3:28 - Истинно говорю вам: будут прощены сынам человеческим все грехи и хуления, какими бы ни хулили;

᾿Αμὴν Верно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что πάντα всё ἀφεθήσεται будет прощено τοῖς - υἱοῖς сыновьям τῶν - ἀνθρώπων, людей, τὰ - ἁμαρτήματα грехи καὶ и αἱ - βλασφημίαι злоречия ὅσα сколькими ἐὰν если βλασφημήσωσιν· будут злословить;

3:29 - но кто будет хулить Духа Святаго, тому не будет прощения вовек, но подлежит он вечному осуждению.

ὃς кто δ᾿ же ἂν - βλασφημήσῃ будет злословить εἰς на τὸ - πνεῦμα Духа τὸ - ἅγιον Святого οὐκ не ἔχει имеет ἄφεσιν прощение εἰς во τὸν - αἰῶνα, век, ἀλλὰ но ἔνοχός повинен ἐστιν есть αἰωνίου вечному ἁμαρτήματος. греху.

3:30 - Сие сказал Он, потому что говорили: в Нем нечистый дух.

ὅτι Потому что ἔλεγον, говорили, Πνεῦμα Духа ἀκάθαρτον нечистого ἔχει. имеет.

3:31 - И пришли Матерь и братья Его и, стоя вне дома, послали к Нему звать Его.

Καὶ И ἔρχεται приходит - μήτηρ мать αὐτοῦ Его καὶ и οἱ - ἀδελφοὶ братья αὐτοῦ Его καὶ и ἔξω вдали στήκοντες стоящие ἀπέστειλαν послали πρὸς к αὐτὸν Нему καλοῦντες призывая αὐτόν. Его.

3:32 - Около Него сидел народ. И сказали Ему: вот, Матерь Твоя и братья Твои и сестры Твои, вне дома, спрашивают Тебя.

καὶ И ἐκάθητο сидела περὶ вокруг αὐτὸν Него ὄχλος, толпа, καὶ и λέγουσιν говорят αὐτῷ, Ему, ᾿Ιδοὺ Вот - μήτηρ мать σου Твоя καὶ и οἱ - ἀδελφοί братья σου Твои καὶ и αἱ - ἀδελφαί сёстры σου Твои ἔξω вдали ζητοῦσίν ищут σε. Тебя.

3:33 - И отвечал им: кто матерь Моя и братья Мои?

καὶ И ἀποκριθεὶς ответив αὐτοῖς им λέγει, говорит, Τίς Кто ἐστιν есть - μήτηρ мать μου Моя καὶ и οἱ - ἀδελφοί братья μου; Мои?

3:34 - И обозрев сидящих вокруг Себя, говорит: вот матерь Моя и братья Мои;

καὶ И περιβλεψάμενος оглядевший τοὺς которых περὶ около αὐτὸν Него κύκλῳ вокруг καθημένους сидящих λέγει, говорит, ῎Ιδε Вот - μήτηρ мать μου Моя καὶ и οἱ - ἀδελφοί братья μου. Мои.

3:35 - ибо кто будет исполнять волю Божию, тот Мне брат, и сестра, и матерь.

ὃς Кто γὰρ же ἂν - ποιήσῃ сотворит τὸ - θέλημα волю τοῦ - θεοῦ, Бога, οὗτος этот ἀδελφός брат μου Мой καὶ и ἀδελφὴ сестра καὶ и μήτηρ мать ἐστίν. есть.

Открыть окно