Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Марку 13 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


13:1 - И когда выходил Он из храма, говорит Ему один из учеников его: Учитель! посмотри, какие камни и какие здания!

Καὶ И ἐκπορευομένου выходящего αὐτοῦ Его ἐκ из τοῦ - ἱεροῦ Храма λέγει говорит αυτο Ему εἷς один τῶν - μαθητῶν (из) учеников αὐτοῦ, Его, Διδάσκαλε, Учитель, ἴδε посмотри ποταποὶ какие λίθοι камни Καὶ и ποταπαὶ какие οἰκοδομαί. строения.

13:2 - Иисус сказал ему в ответ: видишь сии великие здания? всё это будет разрушено, так что не останется здесь камня на камне.

⸂καὶ Но - ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτῷ⸃· ему: Βλέπεις Видишь ταύτας эти τὰς - μεγάλας больши́е οἰκοδομάς; строения? οὐ Нет μὴ не ἀφεθῇ будет оставлен ὧδε здесь λίθος камень ἐπὶ на λίθον камне ὃς который οὐ не μὴ нет καταλυθῇ будет разрушен

13:3 - И когда Он сидел на горе Елеонской против храма, спрашивали Его наедине Петр, и Иаков, и Иоанн, и Андрей:

Καὶ И καθημένου сидящего αὐτοῦ Его εἰς на τὸ - ῎Ορος Горе́ τῶν - ᾿Ελαιῶν Олив κατέναντι напротив τοῦ - ἱεροῦ Храма ἐπηρώτα спрашивал αὐτὸν Его κατ᾿ - ἰδίαν отдельно Πέτρος Пётр καὶ и ᾿Ιάκωβος Иаков καὶ и ᾿Ιωάννης Иоанн καὶ и ᾿Ανδρέας, Андрей,

13:4 - скажи нам, когда это будет, и какой признак, когда всё сие должно совершиться?

Εἰπὸν Скажи ἡμῖν нам πότε когда ταῦτα это ἔσται, будет, καὶ и τί какое τὸ - σημεῖον знамение ὅταν когда μέλλῃ собирается ταῦτα это συντελεῖσθαι оканчиваться πάντα. всё.

13:5 - Отвечая им, Иисус начал говорить: берегитесь, чтобы кто не прельстил вас,

⸂ὁ - δὲ Итак: ᾿Ιησοῦς Иисус ἤρξατο на́чал λέγειν говорить αὐτοῖς⸃, им, Βλέπετε Смотри́те μή чтобы не τις кто ὑμᾶς вас πλανήσῃ· (не) обманул;

13:6 - ибо многие придут под именем Моим и будут говорить, что это Я; и многих прельстят.

πολλοὶ многие ἐλεύσονται придут ἐπὶ под το ὀνόματί именем μου Моим λέγοντες говоря ὅτι что ᾿Εγώ Я εἰμι, есть, καὶ и πολλοὶ многие πλανήσουσιν. обманут.

13:7 - Когда же услышите о войнах и о военных слухах, не ужасайтесь: ибо надлежит сему быть, — но это еще не конец.

ὅταν Когда δὲ же ἀκούσητε услышите πολέμους (о) войнах καὶ и ἀκοὰς (о) слухах πολέμων, войн, μὴ не θροεῖσθε· (не) ужасайтесь; δεῖ надлежит γενέσθαι, случиться, ἀλλ᾿ но οὔπω ещё не τὸ - τέλος. конец.

13:8 - Ибо восстанет народ на народ и царство на царство; и будут землетрясения по местам, и будут глады и смятения. Это — начало болезней.

ἐγερθήσεται Поднимется γὰρ же ἔθνος народ ἐπ᾿ на ἔθνος народ καὶ и βασιλεία царство ἐπὶ на βασιλείαν, царство, ἔσονται будут σεισμοὶ землетрясения κατὰ по τόπους, местам, ⸂⸰ἔσονται⸰⸃ будут λιμοί голоды ἀρχὴ нача́ло ὠδίνων страшных мук ταῦτα. это.

13:9 - Но вы смотрите за собою, ибо вас будут предавать в судилища и бить в синагогах, и перед правителями и царями поставят вас за Меня, для свидетельства перед ними.

βλέπετε Смотри́те δὲ же ὑμεῖς вы ἑαυτούς· (вокруг) себя самих; παραδώσουσιν будут передавать ὑμᾶς вас εἰς в συνέδρια советы καὶ и εἰς в συναγωγὰς собраниях δαρήσεσθε будете биты καὶ и ἐπὶ при ἡγεμόνων наместниках καὶ и βασιλέων царях σταθήσεσθε будете поставлены ἕνεκεν из-за ἐμοῦ Меня εἰς для μαρτύριον свидетельства αὐτοῖς. им.

13:10 - И во всех народах прежде должно быть проповедано Евангелие.

καὶ Но εἰς во πάντα все τὰ - ἔθνη народы πρῶτον сначала δεῖ должна κηρυχθῆναι быть возвещена τὸ - εὐαγγέλιον благая весть

13:11 - Когда же поведут предавать вас, не заботьтесь наперед, что вам говорить, и не обдумывайте; но что дано будет вам в тот час, то и говорите, ибо не вы будете говорить, но Дух Святый.

καὶ И ὅταν когда ἄγωσιν поведут ὑμᾶς вас παραδιδόντες, предающие, μὴ не προμεριμνᾶτε заботьтесь заранее τί что λαλήσητε, вы сказали бы, ἀλλ᾿ но что ἐὰν если δοθῇ будет дано ὑμῖν вам ἐν в ἐκείνῃ тот τῇ - ὥρᾳ час τοῦτο это λαλεῖτε, говорите, οὐ не γάρ ведь ἐστε есть ὑμεῖς вы οἱ - λαλοῦντες говорящие ἀλλὰ но τὸ - πνεῦμα Дух τὸ - ἅγιον. Святой.

13:12 - Предаст же брат брата на смерть, и отец — детей; и восстанут дети на родителей и умертвят их.

καὶ И παραδώσει предаст ἀδελφὸς брат ἀδελφὸν брата εἰς на θάνατον смерть καὶ и πατὴρ отец τέκνον, дитя, καὶ и ἐπαναστήσονται восстанут τέκνα дети ἐπὶ на γονεῖς родителей καὶ и θανατώσουσιν умертвят αὐτούς· их;

13:13 - И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.

καὶ и ἔσεσθε будете μισούμενοι ненавидимы ὑπὸ - πάντων всеми διὰ из-за τὸ - ὄνομά имени μου. Моего. - δὲ Но ὑπομείνας выстоявший εἰς до τέλος конца οὗτος этот σωθήσεται. будет спасён.

13:14 - Когда же увидите мерзость запустения, реченную пророком Даниилом, стоящую, где не должно, — читающий да разумеет, — тогда находящиеся в Иудее да бегут в горы;

῞Οταν Когда δὲ же ἴδητε увидите τὸ - βδέλυγμα мерзость τῆς - ἐρημώσεως опустошения ἑστηκότα стоящую ὅπου где οὐ не δεῖ, надлежит, - ἀναγινώσκων читающий νοείτω, пусть понимает, τότε тогда οἱ которые ἐν в τῇ - ᾿Ιουδαίᾳ Иудее φευγέτωσαν пусть бегут εἰς в τὰ - ὄρη, го́ры,

13:15 - а кто на кровле, тот не сходи в дом и не входи взять что— нибудь из дома своего;

который δὲ же ἐπὶ на τοῦ - δώματος крыше μὴ не καταβάτω пусть сойдёт μηδὲ и не εἰσελθάτω пусть войдёт ἆραί взять τι что-нибудь ἐκ из τῆς - οἰκίας до́ма αὐτοῦ, своего,

13:16 - и кто на поле, не обращайся назад взять одежду свою.

καὶ и который εἰς в τὸν - ἀγρὸν поле μὴ не ἐπιστρεψάτω пусть возвратится εἰς - τὰ - ὀπίσω назад ἆραι взять τὸ - ἱμάτιον одежду αὐτοῦ. свою.

13:17 - Горе беременным и питающим сосцами в те дни.

οὐαὶ Горе δὲ же ταῖς - ἐν в γαστρὶ животе ἐχούσαις имеющим καὶ и ταῖς - θηλαζούσαις кормящим грудью ἐν в ἐκείναις те ταῖς - ἡμέραις. дни.

13:18 - Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою.

προσεύχεσθε Моли́тесь δὲ же ἵνα чтобы μὴ не ⸂γένηται случилось бы χειμῶνος⸃· зимнего холода;

13:19 - Ибо в те дни будет такая скорбь, какой не было от начала творения, которое сотворил Бог, даже доныне, и не будет.

ἔσονται будут γὰρ же αἱ - ἡμέραι дни ἐκεῖναι те θλῖψις бедствие οἵα какое οὐ не γέγονεν произошло τοιαύτη такое ἀπ᾿ от ἀρχῆς нача́ла κτίσεως создания ἣν которое ἔκτισεν создал - θεὸς Бог ἕως до τοῦ - νῦν ныне καὶ и οὐ нет μὴ не γένηται. случится.

13:20 - И если бы Господь не сократил тех дней, то не спаслась бы никакая плоть; но ради избранных, которых Он избрал, сократил те дни.

καὶ И εἰ если μὴ не ἐκολόβωσεν сократил бы κύριος Господь τὰς - ἡμέρας, дни, οὐκ не ἂν - ἐσώθη была бы спасена πᾶσα никакая σάρξ. плоть. ἀλλὰ Но διὰ ради τοὺς - ἐκλεκτοὺς избранных οὓς которых ἐξελέξατο Он избрал ἐκολόβωσεν Он сократил τὰς эти ἡμέρας. дни.

13:21 - Тогда, если кто вам скажет: вот, здесь Христос, или: вот, там, — не верьте.

καὶ И τότε тогда ἐάν если τις кто-либо ὑμῖν вам εἴπῃ, скажет, ῎Ιδε Посмотри ὧδε здесь - Χριστός, Христос, ῎Ιδε Посмотри ἐκεῖ, там, μὴ не πιστεύετε· верьте;

13:22 - Ибо восстанут лжехристы и лжепророки и дадут знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и избранных.

ἐγερθήσονται поднимутся γὰρ же ψευδόχριστοι лжехристы καὶ и ψευδοπροφῆται лжепророки καὶ и δώσουσιν дадут σημεῖα знамения καὶ и τέρατα чудеса πρὸς к τὸ - ἀποπλανᾶν, уклонению, εἰ если δυνατόν, возможно, τοὺς - ἐκλεκτούς. избранных.

13:23 - Вы же берегитесь. Вот, Я наперед сказал вам всё.

ὑμεῖς Вы δὲ же βλέπετε· смотри́те; προείρηκα Я предсказал ὑμῖν вам πάντα. всё.

13:24 - Но в те дни, после скорби той, солнце померкнет, и луна не даст света своего,

᾿Αλλὰ Но ἐν в ἐκείναις те ταῖς - ἡμέραις дни μετὰ после τὴν - θλῖψιν бедствия ἐκείνην того - ἥλιος солнце σκοτισθήσεται, будет тьмой омрачено, καὶ и - σελήνη луна οὐ не δώσει даст τὸ - φέγγος свет αὐτῆς, свой,

13:25 - и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются.

καὶ и οἱ - ἀστέρες звёзды ἔσονται будут ἐκ с τοῦ - οὐρανοῦ неба πίπτοντες, падающие, καὶ и αἱ - δυνάμεις силы αἱ - ἐν в τοῖς - οὐρανοῖς небесах σαλευθήσονται. поколеблются.

13:26 - Тогда увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках с силою многою и славою.

καὶ И τότε тогда ὄψονται увидят τὸν - υἱὸν Сына τοῦ - ἀνθρώπου человека ἐρχόμενον приходящего ἐν в νεφέλαις облаках μετὰ с δυνάμεως могуществом πολλῆς многой καὶ и δόξης. славы.

13:27 - И тогда Он пошлет Ангелов Своих и соберет избранных Своих от четырех ветров, от края земли до края неба.

καὶ И τότε тогда ἀποστελεῖ пошлёт Он τοὺς - ἀγγέλους ангелов καὶ и ἐπισυνάξει соберёт τοὺς - ἐκλεκτοὺς избранных αὐτοῦ Своих ἐκ от τῶν - τεσσάρων четырёх ἀνέμων ветров ἀπ᾿ от ἄκρου кра́я γῆς земли́ ἕως до ἄκρου кра́я οὐρανοῦ. неба.

13:28 - От смоковницы возьмите подобие: когда ветви ее становятся уже мягки и пускают листья, то знаете, что близко лето.

᾿Απὸ От δὲ же τῆς - συκῆς смоковницы μάθετε заметьте τὴν - παραβολήν· сопоставление; ὅταν когда ἤδη уже́ - κλάδος ветвь αὐτῆς её ἁπαλὸς мягкая γένηται сделается καὶ и ἐκφύῃ будет выращивать τὰ - φύλλα, листья, γινώσκετε узнаете ὅτι что ἐγγὺς близко τὸ - θέρος лето ἐστίν. есть.

13:29 - Так и когда вы увидите то сбывающимся, знайте, что близко, при дверях.

οὕτως Так καὶ и ὑμεῖς, вы, ὅταν когда ἴδητε увидите ταῦτα это γινόμενα, случающееся, γινώσκετε знайте ὅτι что ἐγγύς близко ἐστιν есть ἐπὶ у θύραις. дверей.

13:30 - Истинно говорю вам: не прейдет род сей, как всё это будет.

ἀμὴν Верно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что οὐ нет μὴ не παρέλθῃ пройдёт - γενεὰ род αὕτη этот μέχρις до οὗ которого (времени) ταῦτα это πάντα всё γένηται. сбудется.

13:31 - Небо и земля прейдут, но слова Мои не прейдут.

- οὐρανὸς Небо καὶ и - γῆ земля παρελεύσονται, пройдут, οἱ - δὲ но λόγοι слова́ μου Мои οὐ нет μὴ не παρελεύσονται. пройдут.

13:32 - О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец.

Περὶ О δὲ же τῆς - ἡμέρας дне ἐκείνης том или τῆς - ὥρας часе οὐδεὶς никто οἶδεν, (не) знает, οὐδὲ и не οἱ - ἄγγελοι ангелы ἐν в οὐρανῷ небе οὐδὲ и не - υἱός, Сын, εἰ если μὴ не - πατήρ. Отец.

13:33 - Смотрите, бодрствуйте, молитесь, ибо не знаете, когда наступит это время.

βλέπετε Смотри́те ἀγρυπνεῖτε бодрствуйте οὐκ не οἴδατε знаете γὰρ же πότε когда - καιρός срок ἐστιν. есть.

13:34 - Подобно как бы кто, отходя в путь и оставляя дом свой, дал слугам своим власть и каждому свое дело, и приказал привратнику бодрствовать.

ὡς Как ἄνθρωπος человек ἀπόδημος в отъезде ἀφεὶς оставив τὴν - οἰκίαν дом αὐτοῦ свой καὶ и δοὺς дав τοῖς - δούλοις рабам αὐτοῦ своим τὴν - ἐξουσίαν, власть, ἑκάστῳ каждому τὸ - ἔργον дело αὐτοῦ, его, καὶ и τὸ - θυρωρῷ привратнику ἐνετείλατο приказал ἵνα чтобы γρηγορῇ. бодрствовал.

13:35 - Итак бодрствуйте, ибо не знаете, когда придет хозяин дома: вечером, или в полночь, или в пение петухов, или поутру;

γρηγορεῖτε Бодрствуйте οὖν, итак, οὐκ не οἴδατε знаете γὰρ же πότε когда - κύριος господин τῆς - οἰκίας до́ма ἔρχεται, приходит, или ὀψὲ поздно (вечером) или μεσονύκτιον посреди но́чи или ἀλεκτοροφωνίας (в) пение петухов или πρωΐ, рано утром,

13:36 - чтобы, придя внезапно, не нашел вас спящими.

μὴ не ἐλθὼν пришедший ἐξαίφνης внезапно εὕρῃ (чтобы) нашёл ὑμᾶς вас καθεύδοντας. спящих.

13:37 - А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте.

Что δὲ же ὑμῖν вам λέγω, говорю, πᾶσιν всем λέγω, говорю, γρηγορεῖτε. бодрствуйте.

Открыть окно