Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Марку 11 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


11:1 - Когда приблизились к Иерусалиму, к Виффагии и Вифании, к горе Елеонской, Иисус посылает двух из учеников Своих

Καὶ И ὅτε когда ἐγγίζουσιν приближаются εἰς к ‛Ιεροσόλυμα Иерусалиму εἰς к Βηθφαγὴ Виффагии καὶ и Βηθανίαν Вифании πρὸς к τὸ - ῎Ορος Горе́ τῶν - ᾿Ελαιῶν, Олив, ἀποστέλλει посылает δύο двух τῶν - μαθητῶν учеников αὐτοῦ Своих

11:2 - и говорит им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился; отвязав его, приведите.

καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς, им, ‛Υπάγετε Идите εἰς в τὴν - κώμην село́ τὴν - κατέναντι напротив ὑμῶν, вас, καὶ и εὐθὺς тотчас εἰσπορευόμενοι входя εἰς в αὐτὴν него εὑρήσετε найдёте πῶλον ослёнка δεδεμένον связанного ἐφ᾿ на ὃν которого οὐδεὶς никто οὔπω никто ἀνθρώπων (из) людей ἐκάθισεν· (не) сел; λύσατε отвяжите αὐτὸν его καὶ и φέρετε. ведите.

11:3 - И если кто скажет вам: что вы это делаете? — отвечайте, что он надобен Господу; и тотчас пошлет его сюда.

καὶ И ἐάν если τις кто-либо ὑμῖν вам εἴπῃ, скажет, Τί Что ποιεῖτε делаете τοῦτο; это? εἴπατε, Скажите, ‛Ο - κύριος Господь αὐτοῦ его χρείαν применение ἔχει, имеет, καὶ и εὐθὺς тотчас αὐτὸν его ἀποστέλλει пошлёт πάλιν опять ὧδε. сюда.

11:4 - Они пошли, и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, и отвязали его.

καὶ И ἀπῆλθον они ушли καὶ и εὗρον нашли πῶλον ослёнка δεδεμένον привязанного πρὸς к θύραν двери́ ἔξω снаружи ἐπὶ на τοῦ - ἀμφόδου, улице, καὶ и λύουσιν отвязывают αὐτόν. его.

11:5 - И некоторые из стоявших там говорили им: что делаете? зачем отвязываете осленка?

καί А τινες некоторые τῶν - ἐκεῖ там ἑστηκότων стоящие ἔλεγον говорили αὐτοῖς, им, Τί Что ποιεῖτε делаете λύοντες отвязывая τὸν - πῶλον; ослёнка?

11:6 - Они отвечали им, как повелел Иисус; и те отпустили их.

οἱ Они δὲ же εἶπαν сказали αὐτοῖς им καθὼς как εἶπεν сказал - ᾿Ιησοῦς· Иисус; καὶ тогда ἀφῆκαν отпустили αὐτούς. их.

11:7 - И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои; Иисус сел на него.

καὶ И φέρουσιν доставляют τὸν - πῶλον ослёнка πρὸς к τὸν - ᾿Ιησοῦν, Иисусу, καὶ и ἐπιβάλλουσιν кладут на αυτο него τὰ - ἱμάτια одежды αὐτῶν, свои, καὶ и ἐκάθισεν Он сел ἐπ᾿ на αὐτόν. него.

11:8 - Многие же постилали одежды свои по дороге; а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге.

καὶ И πολλοὶ многие τὰ - ἱμάτια одежды αὐτῶν свои ἔστρωσαν постелили εἰς на τὴν - ὁδόν, дорогу, ἄλλοι другие δὲ же στιβάδας ветви κόψαντες срезавшие ἐκ из τῶν - ἀγρῶν. полей.

11:9 - И предшествовавшие и сопровождавшие восклицали: осанна! благословен Грядущий во имя Господне!

καὶ И οἱ - προάγοντες идя впереди καὶ и οἱ - ἀκολουθοῦντες следуя ἔκραζον, кричали, ‛Ωσαννά· Слава; Εὐλογημένος Благословен - ἐρχόμενος приходящий ἐν в ὀνόματι имени κυρίου· Го́спода;

11:10 - благословенно грядущее во имя Господа царство отца нашего Давида! осанна в вышних!

Εὐλογημένη Благословенно - ἐρχομένη приходящее βασιλεία царство τοῦ - πατρὸς отца ἡμῶν нашего Δαυίδ· Давида; ‛Ωσαννὰ Осанна ἐν на τοῖς - ὑψίστοις. высотах.

11:11 - И вошел Иисус в Иерусалим и в храм; и, осмотрев всё, как время уже было позднее, вышел в Вифанию с двенадцатью.

Καὶ И εἰσῆλθεν Он вошёл εἰς в ‛Ιεροσόλυμα Иерусалим εἰς в τὸ - ἱερόν· Храм; καὶ и περιβλεψάμενος оглядев πάντα, всё, ὀψίας позднего ἤδη уже́ οὔσης бывшего τῆς - ὥρας, часа, ἐξῆλθεν вышел εἰς в Βηθανίαν Вифанию μετὰ с τῶν - δώδεκα. двенадцатью.

11:12 - На другой день, когда они вышли из Вифании, Он взалкал;

Καὶ И τῇ - ἐπαύριον (на) следующий день ἐξελθόντων вышедших αὐτῶν их ἀπὸ из Βηθανίας Вифании ἐπείνασεν. Он испытывал голод.

11:13 - и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями, пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев, ибо еще не время было собирания смокв.

καὶ И ἰδὼν увидя συκῆν смоковницу ἀπὸ из μακρόθεν далека ἔχουσαν имеющую φύλλα листья ἦλθεν Он пришёл εἰ если ἄρα же τι что-нибудь εὑρήσει найдёт ἐν на αὐτῇ, ней, καὶ и ἐλθὼν придя ἐπ᾿ к αὐτὴν ней οὐδὲν ничего εὗρεν (не) нашёл εἰ если μὴ не φύλλα· листья; - γὰρ так как καιρὸς время οὐκ не ἦν было σύκων. смокв.

11:14 - И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода вовек! И слышали то ученики Его.

καὶ И ἀποκριθεὶς ответив εἶπεν сказал αὐτῇ, ей, Μηκέτι Уже́ не εἰς во τὸν - αἰῶνα век ἐκ от σοῦ тебя μηδεὶς никто καρπὸν плод φάγοι. пусть (не) съест. καὶ И ἤκουον слышали οἱ - μαθηταὶ ученики αὐτοῦ. Его.

11:15 - Пришли в Иерусалим. Иисус, войдя в храм, начал выгонять продающих и покупающих в храме; и столы меновщиков и скамьи продающих голубей опрокинул;

Καὶ И ἔρχονται приходят εἰς в ‛Ιεροσόλυμα. Иерусалим. καὶ И εἰσελθὼν войдя εἰς в τὸ - ἱερὸν Храм ἤρξατο Он на́чал ἐκβάλλειν изгонять τοὺς - πωλοῦντας продающих καὶ и τοὺς - ἀγοράζοντας покупающих ἐν в τὸ - ἱερῷ, Храме, Καὶ и τὰς - τραπέζας столы τῶν - κολλυβιστῶν меновщиков Καὶ И τὰς - καθέδρας сиденья τῶν - πωλούντων продающих τὰς - περιστερὰς голубей κατέστρεψεν, перевернул,

11:16 - и не позволял, чтобы кто пронес через храм какую-либо вещь.

καὶ и οὐκ не ἤφιεν допускал ἵνα чтобы τις кто-либо διενέγκῃ пронёс σκεῦος вещь διὰ через τοῦ - ἱεροῦ. Храм.

11:17 - И учил их, говоря: не написано ли: дом Мой домом молитвы наречется для всех народов? а вы сделали его вертепом разбойников.

καὶ И ἐδίδασκεν учил καὶ и ἔλεγεν говорил αὐτοῖς, им, Οὐ Не γέγραπται написано ὅτι что ‛Ο - οἶκός Дом μου Мой οἶκος дом προσευχῆς молитвы κληθήσεται будет назван πᾶσιν всем τοῖς - ἔθνεσιν; народам? ὑμεῖς Вы δὲ же πεποιήκατε сделали αὐτὸν его σπήλαιον пещерой λῃστῶν. разбойников.

11:18 - Услышали это книжники и первосвященники, и искали, как бы погубить Его, ибо боялись Его, потому что весь народ удивлялся учению Его.

καὶ И ἤκουσαν услышали οἱ - ἀρχιερεῖς первосвященники καὶ и οἱ - γραμματεῖς, книжники, καὶ и ἐζήτουν искали πῶς как αὐτὸν Его ἀπολέσωσιν· они погубили бы; ἐφοβοῦντο боялись γὰρ же αὐτόν, Его, πᾶς вся γὰρ ведь - ὄχλος толпа ἐξεπλήσσετο поражалась ἐπὶ на τῇ - διδαχῇ учение αὐτοῦ. Его.

11:19 - Когда же стало поздно, Он вышел вон из города.

Καὶ И ὅταν когда ὀψὲ поздно ἐγένετο, сделалось, ἐξεπορεύοντο они выходили ἔξω наружу τῆς - πόλεως. го́рода.

11:20 - Поутру, проходя мимо, увидели, что смоковница засохла до корня.

Καὶ И παραπορευόμενοι проходя мимо πρωῒ рано утром εἶδον они увидели τὴν - συκῆν смоковницу ἐξηραμμένην высохшую ἐκ от ῥιζῶν. корней.

11:21 - И, вспомнив, Петр говорит Ему: Равви! посмотри, смоковница, которую Ты проклял, засохла.

καὶ И ἀναμνησθεὶς вспомнив - Πέτρος Пётр λέγει говорит αὐτῷ, Ему, ‛Ραββί, Учитель, ἴδε посмотри - συκῆ смоковница ἣν которую κατηράσω Ты проклял ἐξήρανται. засушена.

11:22 - Иисус, отвечая, говорит им:

καὶ И ἀποκριθεὶς ответив - ᾿Ιησοῦς Иисус λέγει говорит αὐτοῖς, им, ῎Εχετε Имейте πίστιν веру θεοῦ, Бога,

11:23 - имейте веру Божию, ибо истинно говорю вам, если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем, но поверит, что сбудется по словам его, — будет ему, что ни скажет.

ἀμὴν верно λέγω говорю ὑμῖν вам ὅτι что ὃς кто ἂν если εἴπῃ скажет το ὄρει горе́ τούτῳ, этой, ῎Αρθητι Поднимись καὶ и βλήθητι погрузись εἰς в τὴν - θάλασσαν, море, καὶ и μὴ не διακριθῇ усомнится ἐν в τῇ - καρδίᾳ сердце αὐτοῦ своём ἀλλὰ но πιστεύῃ будет верить ὅτι что то что λαλεῖ говорит γίνεται, делается, ἔσται будет αὐτῷ. ему.

11:24 - Потому говорю вам: всё, чего ни будете просить в молитве, верьте, что получите, — и будет вам.

διὰ Через τοῦτο это λέγω говорю ὑμῖν, вам, πάντα всё ὅσα сколько προσεύχεσθε мо́литесь καὶ и αἰτεῖσθε, про́сите, πιστεύετε верьте ὅτι что ἐλάβετε, получили, καὶ и ἔσται будет ὑμῖν. вам.

11:25 - И когда стоите на молитве, прощайте, если что имеете на кого, дабы и Отец ваш Небесный простил вам согрешения ваши.

καὶ И ὅταν когда στήκετε вы стои́те προσευχόμενοι, молясь, ἀφίετε прощайте εἴ если τι что-нибудь ἔχετε имеете κατά против τινος, кого-нибудь, ἵνα чтобы καὶ и - πατὴρ Отец ὑμῶν ваш Который ἐν в τοῖς - οὐρανοῖς небесах ἀφῇ простил ὑμῖν вам τὰ - παραπτώματα проступки ὑμῶν. ваши.

11:26 - Если же не прощаете, то и Отец ваш Небесный не простит вам согрешений ваших.


11:27 - Пришли опять в Иерусалим. И когда Он ходил в храме, подошли к Нему первосвященники и книжники, и старейшины

Καὶ И ἔρχονται приходят πάλιν опять εἰς в ‛Ιεροσόλυμα. Иерусалим. καὶ И ἐν в το ἱερῷ Храме περιπατοῦντος ходящего αὐτοῦ Его ἔρχονται приходят πρὸς возле αὐτὸν Него οἱ - ἀρχιερεῖς первосвященники Καὶ и οἱ - γραμματεῖς книжники Καὶ И οἱ - πρεσβύτεροι старейшины

11:28 - и говорили Ему: какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал власть делать это?

καὶ и ἔλεγον говорили αὐτῷ, Ему, ᾿Εν - ποίᾳ Какою ἐξουσίᾳ властью ταῦτα это ποιεῖς; делаешь? Или τίς кто σοι Тебе ἔδωκεν дал τὴν - ἐξουσίαν власть ταύτην эту ἵνα чтобы ταῦτα это ποιῇς; Ты творил?

11:29 - Иисус сказал им в ответ: спрошу и Я вас об одном, отвечайте Мне; тогда и Я скажу вам, какою властью это делаю.

- δὲ Но ᾿Ιησοῦς Иисус εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, ᾿Επερωτήσω Спрошу ὑμᾶς вас ἕνα одно λόγον, слово, καὶ и ἀποκρίθητέ ответьте μοι, Мне, καὶ и ἐρῶ скажу ὑμῖν вам ἐν - ποίᾳ какой ἐξουσίᾳ власти ταῦτα это ποιῶ· делаю;

11:30 - Крещение Иоанново с небес было, или от человеков? отвечайте Мне.

τὸ - βάπτισμα омовение τὸ - ᾿Ιωάννου Иоанна ἐξ из οὐρανοῦ неба ἦν было или ἐξ от ἀνθρώπων; человеков? ἀποκρίθητέ Ответьте μοι. Мне.

11:31 - Они рассуждали между собою: если скажем: с небес, — то Он скажет: почему же вы не поверили ему?

καὶ И διελογίζοντο рассуждали πρὸς к ἑαυτοὺς себе самим λέγοντες, говоря, ᾿Εὰν Если εἴπωμεν, скажем, ᾿Εξ Из οὐρανοῦ, неба, ἐρεῖ, скажет, Διὰ Из-за τί чего οὖν итак οὐκ не ἐπιστεύσατε поверили αὐτῷ; ему?

11:32 - а сказать: от человеков — боялись народа, потому что все полагали, что Иоанн точно был пророк.

ἀλλὰ Но εἴπωμεν, скажем, ᾿Εξ От ἀνθρώπων; человеков? ἐφοβοῦντο боялись τὸν - ὄχλον, толпы́, ἅπαντες все γὰρ ведь εἶχον знали τὸν - ᾿Ιωάννην Иоанна ὄντως действительно ὅτι что προφήτης пророк ἦν. он был.

11:33 - И сказали в ответ Иисусу: не знаем. Тогда Иисус сказал им в ответ: и Я не скажу вам, какою властью это делаю.

καὶ И ἀποκριθέντες ответив το ᾿Ιησοῦ Иисусу λέγουσιν, говорят, Οὐκ Не οἴδαμεν. знаем. καὶ И - ᾿Ιησοῦς Иисус λέγει говорит αὐτοῖς, им, Οὐδὲ И не ἐγὼ Я λέγω говорю ὑμῖν вам ἐν - ποίᾳ какою ἐξουσίᾳ властью ταῦτα это ποιῶ. делаю.

Открыть окно