Библия Biblezoom Cloud / Колоссянам 3 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


3:1 - Итак, если вы воскресли со Христом, то ищите горнего, где Христос сидит одесную Бога;

Εἰ Если οὖν же συνηγέρθητε вы совоскрешены с το Χριστῷ, Христом, τὰ то, что ἄνω наверху ζητεῖτε, ищи́те, οὗ где - Χριστός Христос ἐστιν есть ἐν - δεξια̣ϋ правой
[стороны́ от]
τοῦ - θεοῦ Бога καθήμενος· сидящий;

3:2 - о горнем помышляйте, а не о земном.

τὰ то, что ἄνω наверху φρονεῖτε, думайте, μὴ не τὰ то, что ἐπὶ на τῆς - γῆς· земле;

3:3 - Ибо вы умерли, и жизнь ваша сокрыта со Христом в Боге.

ἀπεθάνετε вы умерли γάρ, же, καὶ и - ζωὴ жизнь ὑμῶν ваша κέκρυπται скрыта σὺν со το Χριστῷ Христом ἐν в το θεῷ. Боге.

3:4 - Когда же явится Христос, жизнь ваша, тогда и вы явитесь с Ним во славе.

ὅταν Когда - Χριστὸς Христос φανερωθῇ, будет явлен, - ζωὴ жизнь ⸂ὑμῶν⸃, ваша, τότε тогда καὶ и ὑμεῖς вы ⸰σὺν с αυτο Ним φανερωθήσεσθε будете явлены ἐν в δόξῃ. славе.

3:5 - Итак, умертвите земные члены ваши: блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение,

Νεκρώσατε Умертвите οὖν же τὰ - μέλη члены τὰ - ἐπὶ на τῆς - γῆς, земле, πορνείαν, разврат, ἀκαθαρσίαν, нечистоту, πάθος, страсть, ἐπιθυμίαν пожелание ⸰κακήν⸰, злое, καὶ и τὴν - πλεονεξίαν хитрость ἥτις которая ἐστὶν есть εἰδωλολατρία, (как) идолослужение,

3:6 - за которые гнев Божий грядет на сынов противления,

δι᾿ из-за ⸂ἃ⸃ чего ἔρχεται приходит - ὀργὴ гнев τοῦ - θεοῦ Бога ⸰ἐπὶ на τοὺς - υἱοὺς сыновей τῆς - ἀπειθείας⸰· непокорности;

3:7 - в которых и вы некогда обращались, когда жили между ними.

ἐν в οἷς которых καὶ и ὑμεῖς вы περιεπατήσατέ ходили ποτε тогда ὅτε когда ἐζῆτε вы жили ἐν среди ⸂τούτοις⸃· этих;

3:8 - А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших;

νυνὶ Теперь δὲ же ἀπόθεσθε отложи́те καὶ и ὑμεῖς вы τὰ это πάντα, всё, ὀργήν, гнев, θυμόν, ярость, κακίαν, злобу, βλασφημίαν, злословие, αἰσχρολογίαν сквернословие ἐκ из τοῦ - στόματος рта ὑμῶν вашего

3:9 - не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с делами его

μὴ не ψεύδεσθε лгите εἰς на ἀλλήλους, друг друга, ἀπεκδυσάμενοι снимая с себя τὸν - παλαιὸν ветхого ἄνθρωπον человека σὺν с ταῖς - πράξεσιν действиями αὐτοῦ, его,

3:10 - и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу Создавшего его,

καὶ и ἐνδυσάμενοι одевшись в τὸν - νέον нового τὸν - ἀνακαινούμενον обновляемого εἰς в ἐπίγνωσιν познании κατ᾿ по εἰκόνα образу τοῦ - κτίσαντος Создавшего αὐτόν, его,

3:11 - где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос.

ὅπου где οὐκ не ἔνι есть ῞Ελλην Эллин καὶ и ᾿Ιουδαῖος, Иудей, περιτομὴ обрезание καὶ и ἀκροβυστία, необрезание, βάρβαρος, чужеземец, Σκύθης, Скиф, δοῦλος, раб, ἐλεύθερος, свободный, ἀλλὰ но τὰ - πάντα всё καὶ и ἐν во πᾶσιν всём Χριστός. Христос.

3:12 - Итак облекитесь, как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, смиренномудрие, кротость, долготерпение,

᾿Ενδύσασθε Оденьтесь οὖν же ὡς как ἐκλεκτοὶ избранные ⸰τοῦ⸰ - θεοῦ, Бога, ἅγιοι святые ⸰καὶ⸰ и ἠγαπημένοι, возлюбленные, σπλάγχνα (в) сердечное οἰκτιρμοῦ, сострадание, χρηστότητα, справедливость, ταπεινοφροσύνην, смиренномыслие, πραΰτητα, кротость, μακροθυμίαν, долготерпение,

3:13 - снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы.

ἀνεχόμενοι поддерживая ἀλλήλων друг друга καὶ и χαριζόμενοι прощая ἑαυτοῖς взаимно ἐάν если τις кто-либо πρός к τινα кому-либо ἔχῃ будет иметь ⸂μομφήν⸃· упрёк; καθὼς как καὶ и - ⸂κύριος⸃ Господь ἐχαρίσατο простил ὑμῖν вам οὕτως так καὶ и ὑμεῖς· вы;

3:14 - Более же всего облекитесь в любовь, которая есть совокупность совершенства.

ἐπὶ над πᾶσιν всем δὲ же τούτοις этим τὴν - ἀγάπην, любовь, ⸂ὅ⸃ то ἐστιν есть σύνδεσμος союз τῆς - ⸂τελειότητος⸃. совершенства.

3:15 - И да владычествует в сердцах ваших мир Божий, к которому вы и призваны в одном теле, и будьте дружелюбны.

καὶ И - εἰρήνη мир τοῦ - ⸂Χριστοῦ⸃ Христа βραβευέτω пусть управляет ἐν в ταῖς - καρδίαις сердцах ὑμῶν, ваших, εἰς в ἣν который καὶ и ἐκλήθητε вы были призваны ἐν в ⸰ἑνὶ⸰ одном σώματι· теле; καὶ и εὐχάριστοι благодарные γίνεσθε. делайтесь.

3:16 - Слово Христово да вселяется в вас обильно, со всякою премудростью; научайте и вразумляйте друг друга псалмами, славословием и духовными песнями, во благодати воспевая в сердцах ваших Господу.

- λόγος Слово τοῦ - ⸂Χριστοῦ⸃ Христа ἐνοικείτω пусть обитает ἐν в ὑμῖν вас πλουσίως, обильно, ἐν во πάσῃ всякой σοφίᾳ мудрости διδάσκοντες уча καὶ и νουθετοῦντες вразумляя ἑαυτοὺς друг друга ψαλμοῖς, псалмами, ⸂ὕμνοις⸃, гимнами, ᾠδαῖς песнями πνευματικαῖς Духовными ἐν в ⸰τῇ⸰ - χάριτι благодати ᾄδοντες воспевая ἐν в ⸂ταῖς - καρδίαις⸃ сердцах ὑμῶν ваших - ⸂θεῷ⸃· Богу;

3:17 - И всё, что вы делаете, словом или делом, всё делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога и Отца.

καὶ и πᾶν всё то τι что ἐὰν если ποιῆτε будете делать ἐν в λόγῳ слове или ἐν в ἔργῳ, деле, πάντα всё ἐν во ὀνόματι имя ⸂κυρίου Го́спода ᾿Ιησοῦ⸃, Иисуса, εὐχαριστοῦντες благодаря το θεῷ Бога πατρὶ Отца δι᾿ через αὐτοῦ. Него.

3:18 - Жены, повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе.

Αἱ - γυναῖκες, Жёны, ὑποτάσσεσθε подчиняйтесь τοῖς - ⸂ἀνδράσιν⸃, мужьям, ὡς как ἀνῆκεν подобает ἐν в κυρίῳ. Господе.

3:19 - Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы.

Οἱ - ἄνδρες, Мужья, ἀγαπᾶτε люби́те τὰς - γυναῖκας жён καὶ и μὴ не πικραίνεσθε будьте жестоки πρὸς к αὐτάς. ним.

3:20 - Дети, будьте послушны родителям вашим во всем, ибо это благоугодно Господу.

Τὰ - τέκνα, Дети, ὑπακούετε слушайтесь τοῖς - γονεῦσιν родителей κατὰ во πάντα, всём, τοῦτο это γὰρ же εὐάρεστόν благоугодно ἐστιν есть ⸂ἐν⸃ в κυρίῳ. Господе.

3:21 - Отцы, не раздражайте детей ваших, дабы они не унывали.

Οἱ - πατέρες, Отцы, μὴ не ⸂ἐρεθίζετε⸃ раздражайте τὰ - τέκνα детей ὑμῶν, ваших, ἵνα чтобы μὴ не ἀθυμῶσιν. отчаивались они.

3:22 - Рабы, во всем повинуйтесь господам вашим по плоти, не в глазах только служа им, как человекоугодники, но в простоте сердца, боясь Бога.

Οἱ - δοῦλοι, Рабы, ὑπακούετε повинуйтесь ⸰κατὰ во πάντα⸰ всём τοῖς - κατὰ по σάρκα плоти κυρίοις, господам, μὴ не ἐν с ⸂ὀφθαλμοδουλίᾳ⸃ видимой услужливостью ὡς как ἀνθρωπάρεσκοι, человекоугодники, ἀλλ᾿ но ἐν в ἁπλότητι простоте καρδίας, се́рдца, φοβούμενοι боясь τὸν - ⸂κύριον⸃. Го́спода.

3:23 - И всё, что делаете, делайте от души, как для Господа, а не для человеков,

⸂ὃ⸃ Которое ἐὰν если ποιῆτε, будете делать, ἐκ от ψυχῆς души́ ἐργάζεσθε, делайте, ὡς как το κυρίῳ Господу ⸰καὶ⸰ а οὐκ не ἀνθρώποις, людям,

3:24 - зная, что в воздаяние от Господа получите наследие, ибо вы служите Господу Христу.

εἰδότες зная ὅτι что ἀπὸ от κυρίου Го́спода ⸂ἀπολήμψεσθε⸃ полу́чите τὴν - ἀνταπόδοσιν воздаяние τῆς - κληρονομίας⸂. наследства. το κυρίῳ Господу Χριστῷ⸃ Христу δουλεύετε· служи́те;

3:25 - А кто неправо поступит, тот получит по своей неправде, у Него нет лицеприятия.

- γὰρ однако ἀδικῶν неправедный κομίσεται получит то что ἠδίκησεν, он сделал неправедно, καὶ так как οὐκ не ἔστιν есть προσωπολημψία лицеприятие

Открыть окно