Библия Biblezoom Cloud / Колоссянам 2 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


2:1 - Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Лаодикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти,

Θέλω Желаю γὰρ же ὑμᾶς вам εἰδέναι чтобы знать ἡλίκον какое большо́е ἀγῶνα усилие ἔχω имею ⸂ὑπὲρ⸃ ради ὑμῶν вас καὶ и τῶν тех, которые ἐν в Λαοδικείᾳ Лаодикии καὶ и ὅσοι сколько οὐχ не ἑόρακαν увидели τὸ - πρόσωπόν лица́ μου моего ἐν во σαρκί, плоти,

2:2 - дабы утешились сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа,

ἵνα чтобы παρακληθῶσιν были утешены αἱ - καρδίαι сердца́ αὐτῶν, их, ⸂συμβιβασθέντες⸃ примирённые ἐν в ἀγάπῃ любви ⸰καὶ⸰ и εἰς для ⸂πᾶν всякого πλοῦτος⸃ богатства τῆς - πληροφορίας полной уверенности τῆς - συνέσεως, понимания, εἰς для ἐπίγνωσιν познания τοῦ - μυστηρίου тайны ⸂τοῦ - θεοῦ Бога Χριστοῦ⸃, Христа,

2:3 - в Котором сокрыты все сокровища премудрости и ведения.

ἐν в Котором εἰσιν есть πάντες все οἱ - θησαυροὶ сокровища τῆς - σοφίας мудрости καὶ и γνώσεως знания ἀπόκρυφοι. сокровенные.

2:4 - Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами;

Τοῦτο Это λέγω говорю ἵνα чтобы ⸂μηδεὶς⸃ никто ὑμᾶς вас παραλογίζηται (не) ввёл в заблуждение ἐν в πιθανολογίᾳ. уговаривании.

2:5 - ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа.

εἰ Если γὰρ же καὶ и τῇ - σαρκὶ плотью ἄπειμι, отсутствую, ἀλλὰ но τὸ - πνεύματι Духом σὺν с ὑμῖν вами εἰμι, я есть, χαίρων радуясь καὶ и βλέπων видя ὑμῶν. вашей. τὴν - τάξιν порядок καὶ и τὸ - στερέωμα твёрдость τῆς - εἰς во Χριστὸν Христе πίστεως веры ὑμῶν ваш

2:6 - Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем,

‛Ως Как οὖν всё же παρελάβετε вы приняли τὸν - Χριστὸν Христа ᾿Ιησοῦν Иисуса τὸν - κύριον, Го́спода, ἐν в αυτο Нём περιπατεῖτε, ходи́те,

2:7 - будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением.

ἐρριζωμένοι укоренившиеся καὶ и ἐποικοδομούμενοι обустраиваемые ἐν в αυτο Нём καὶ и βεβαιούμενοι подкрепляемые ⸂τῇ - πίστει⸃ верой καθὼς как ἐδιδάχθητε, вы были научены, περισσεύοντες преуспевая ⸂ἐν в εὐχαριστίᾳ⸃. благодарении.

2:8 - Смотрите, братия, чтобы кто не увлек вас философиею и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу;

βλέπετε Смотри́те μή чтобы не τις кто-либо ⸂ὑμᾶς вас ἔσται⸃ будет - συλαγωγῶν соблазняющий διὰ через τῆς - φιλοσοφίας философию καὶ и κενῆς пустой ἀπάτης обман κατὰ по τὴν - παράδοσιν преданию τῶν - ἀνθρώπων, человеков, κατὰ по τὰ - στοιχεῖα стихиям τοῦ - κόσμου мира καὶ а οὐ не κατὰ по Χριστόν· Христу;

2:9 - ибо в Нем обитает вся полнота Божества телесно,

ὅτι потому что ἐν в αυτο Нём κατοικεῖ обитает πᾶν вся τὸ - πλήρωμα полнота τῆς - θεότητος Божественности σωματικῶς, телесно,

2:10 - и вы имеете полноту в Нем, Который есть глава всякого начальства и власти.

καὶ и ἐστὲ вы есть ἐν в αυτο Нём πεπληρωμένοι, наполненные, ⸂ὅς⸃ Который ἐστιν есть - κεφαλὴ голова πάσης всякого ἀρχῆς нача́льства καὶ и ἐξουσίας, власти,

2:11 - В Нем вы и обрезаны обрезанием нерукотворенным, совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым;

ἐν в Котором καὶ и περιετμήθητε вы были обрезаны περιτομῇ обрезанием ἀχειροποιήτῳ нерукотворным ἐν в τῇ - ἀπεκδύσει снятии с себя τοῦ - σώματος те́ла τῆς - σαρκός, плоти, ἐν в τῇ - περιτομῇ обрезании τοῦ - Χριστοῦ, Христа,

2:12 - быв погребены с Ним в крещении, в Нем вы и совоскресли верою в силу Бога, Который воскресил Его из мертвых,

συνταφέντες погребённые с αυτο
[с]
Ним
ἐν в το ⸂βαπτισμῷ⸃, кроплении, ἐν в Котором καὶ и συνηγέρθητε вы были совоскрешены διὰ через τῆς - πίστεως веру τῆς - ἐνεργείας действия τοῦ - θεοῦ Бога τοῦ - ἐγείραντος воскресившего αὐτὸν Его ἐκ из νεκρῶν· мёртвых;

2:13 - и вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи,

καὶ и ὑμᾶς вас νεκροὺς мёртвых ὄντας будучи ⸰ἐν⸰ в τοῖς - παραπτώμασιν заблуждениях καὶ и τῇ - ἀκροβυστίᾳ необрезании τῆς - σαρκὸς плоти ὑμῶν, вашей, συνεζωοποίησεν вместе оживил ⸂ὑμᾶς⸃ вас σὺν с αὐτῷ, Ним, χαρισάμενος простив ⸂ἡμῖν⸃ нам πάντα все τὰ - παραπτώματα, заблуждения,

2:14 - истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту;

ἐξαλείψας уничтожив τὸ - καθ᾿ против ἡμῶν нас χειρόγραφον рукопись τοῖς - δόγμασιν (с) догмами которая ἦν была ὑπεναντίον против ἡμῖν, нас, καὶ и αὐτὸ её ἦρκεν поднял ἐκ из τοῦ - μέσου середины προσηλώσας пригвоздив αὐτὸ её τὸ - σταυρῷ· (к) кресту;

2:15 - отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою.

ἀπεκδυσάμενος отрекшись от τὰς - ἀρχὰς начальств καὶ и τὰς - ἐξουσίας властей ἐδειγμάτισεν изобличил ἐν в παρρησίᾳ, откровенной речи, θριαμβεύσας восторжествовав αὐτοὺς (над) ними ἐν - αὐτῷ. Собою.

2:16 - Итак никто да не осуждает вас за пищу, или питие, или за какой-нибудь праздник, или новомесячие, или субботу:

Μὴ Не οὖν итак τις кто-либо ὑμᾶς вас κρινέτω пусть судит ἐν в βρώσει пище ⸂καὶ⸃ и ἐν в πόσει питье или ἐν в μέρει части ἑορτῆς праздника или νεομηνίας новолуния или σαββάτων, суббот,

2:17 - это есть тень будущего, а тело — во Христе.

которое ἐστιν есть σκιὰ тень τῶν - μελλόντων, надлежащего, τὸ - δὲ именно σῶμα тело τοῦ - Χριστοῦ. Христа.

2:18 - Никто да не обольщает вас самовольным смиренномудрием и служением Ангелов, вторгаясь в то, чего не видел, безрассудно надмеваясь плотским своим умом

μηδεὶς Никто ὑμᾶς вас καταβραβευέτω пусть (не) обольщает θέλων полагая ⸰ἐν⸰ в ταπεινοφροσύνῃ смиренномыслии καὶ и θρησκείᾳ богопочитании τῶν - ἀγγέλων, ангелов, ⸂ἃ⸃ то, чего ἑόρακεν (не) увидел ἐμβατεύων, входя, εἰκῇ напрасно φυσιούμενος надмеваясь ὑπὸ от τοῦ - νοὸς ума τῆς - σαρκὸς плоти αὐτοῦ, своей,

2:19 - и не держась главы, от которой все тело, составами и связями будучи соединяемо и скрепляемо, растет возрастом Божиим.

καὶ и οὐ не κρατῶν держась τὴν - κεφαλήν, Головы, ἐξ из οὗ Которого πᾶν всё τὸ - σῶμα тело διὰ через τῶν - ἁφῶν соединения καὶ и συνδέσμων связки ἐπιχορηγούμενον скрепляемое καὶ и συμβιβαζόμενον соединяемое αὔξει растёт τὴν - αὔξησιν ростом τοῦ - θεοῦ. Бога.

2:20 - Итак, если вы со Христом умерли для стихий мира, то для чего вы, как живущие в мире, держитесь постановлений:

Εἰ Если ἀπεθάνετε вы умерли σὺν со Χριστῷ Христом ἀπὸ от τῶν - στοιχείων стихий τοῦ - κόσμου, мира, τί что ὡς как ζῶντες живущие ἐν в κόσμῳ мире δογματίζεσθε; соблюдаете догмы?

2:21 - "не прикасайся", "не вкушай", "не дотрагивайся"

Μὴ Не ἅψῃ питайся μηδὲ и не γεύσῃ вкуси μηδὲ и не θίγῃς, касайся,

2:22 - [что все истлевает от употребления], по заповедям и учению человеческому?

которое ἐστιν есть πάντα всё εἰς на φθορὰν уничтожение τῇ - ἀποχρήσει, употреблением, κατὰ по τὰ - ἐντάλματα заповедям καὶ и διδασκαλίας учениям τῶν - ἀνθρώπων, человеков,

2:23 - Это имеет только вид мудрости в самовольном служении, смиренномудрии и изнурении тела, в некотором небрежении о насыщении плоти.

ἅτινά то, которое ἐστιν есть λόγον слово μὲν однако ἔχοντα имеющего σοφίας мудрость ἐν в ἐθελοθρησκίᾳ произвольном служении καὶ и ταπεινοφροσύνῃ смиренномыслии καὶ и ἀφειδίᾳ изнурении σώματος, те́ла, οὐκ не ἐν в τιμῇ почтении τινι каком-либо πρὸς к πλησμονὴν насыщению τῆς - σαρκός. плоти.

Открыть окно