Библия Biblezoom Cloud / Колоссянам 1 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


1:1 - Павел, волею Божиею Апостол Иисуса Христа, и Тимофей брат,

Παῦλος Павел ἀπόστολος посланник Χριστοῦ Христа ᾿Ιησοῦ Иисуса διὰ через θελήματος волю θεοῦ Бога καὶ и Τιμόθεος Тимофей - ἀδελφὸς брат

1:2 - находящимся в Колоссах святым и верным братиям во Христе Иисусе:

τοῖς - ἐν в ⸂Κολοσσαῖς⸃ Колоссах ἁγίοις святым καὶ и πιστοῖς верным ἀδελφοῖς братьям ἐν во Χριστῷ Христе χάρις благодать ὑμῖν вам καὶ и εἰρήνη мир ἀπὸ от θεοῦ Бога πατρὸς Отца ἡμῶν нашего

1:3 - благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. Благодарим Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа, всегда молясь о вас,

Εὐχαριστοῦμεν Благодарим το θεῷ Бога πατρὶ Отца τοῦ - κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего ᾿Ιησοῦ Иисуса ⸰Χριστοῦ⸰ Христа πάντοτε всегда ⸂περὶ⸃ о ὑμῶν вас προσευχόμενοι, молящиеся,

1:4 - услышав о вере вашей во Христа Иисуса и о любви ко всем святым,

ἀκούσαντες услышав τὴν - πίστιν веру ὑμῶν вашу ἐν во Χριστῷ Христе ᾿Ιησοῦ Иисусе καὶ и τὴν - ἀγάπην любовь ⸂ἣν которую ἔχετε⸃ имеете εἰς ко πάντας всем τοὺς - ἁγίους святым

1:5 - в надежде на уготованное вам на небесах, о чем вы прежде слышали в истинном слове благовествования,

διὰ через τὴν - ἐλπίδα надежду τὴν - ἀποκειμένην предназначенную ὑμῖν вам ἐν в τοῖς - οὐρανοῖς, небесах, ἣν (о) которой προηκούσατε вы прежде услышали ἐν в το λόγῳ Слове τῆς - ἀληθείας истины τοῦ - εὐαγγελίου благовестия

1:6 - которое пребывает у вас, как и во всем мире, и приносит плод, и возрастает, как и между вами, с того дня, как вы услышали и познали благодать Божию в истине,

τοῦ - παρόντος прибывающего εἰς у ὑμᾶς, вас, καθὼς как καὶ и ἐν во παντὶ всём τοῦ - κόσμῳ мире ἐστὶν есть καρποφορούμενον плодоносящее καὶ и αὐξανόμενον⸰ растущее καθὼς как ⸰καὶ и ἐν в ὑμῖν, вас, ἀφ᾿ от ἧς которого ἡμέρας дня ἠκούσατε вы услышали καὶ и ἐπέγνωτε познали τὴν - χάριν благодать τοῦ θεοῦ Бога ἐν во ἀληθείᾳ· истине;

1:7 - как и научились от Епафраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова,

καθὼς как ἐμάθετε вы научились ἀπὸ от ᾿Επαφρᾶ Эпафраса τοῦ - ἀγαπητοῦ возлюбленного συνδούλου соработника ἡμῶν, нашего, ὅς который ἐστιν есть πιστὸς верный ὑπὲρ ради ⸂ὑμῶν⸃ вас διάκονος слуга τοῦ - Χριστοῦ, Христа,

1:8 - который и известил нас о вашей любви в духе.

- καὶ и δηλώσας объявивший ἡμῖν нам τὴν - ὑμῶν вашу ἀγάπην любовь ἐν в πνεύματι. Духе.

1:9 - Посему и мы с того дня, как о сем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его, во всякой премудрости и разумении духовном,

Διὰ Через τοῦτο это καὶ и ἡμεῖς, мы, ἀφ᾿ от ἧς которого ἡμέρας дня ἠκούσαμεν, услышали, οὐ не παυόμεθα прекращаем ὑπὲρ за ὑμῶν вас προσευχόμενοι молясь ⸰καὶ и αἰτούμενοι⸰ прося ἵνα чтобы πληρωθῆτε вы были наполнены τὴν - ἐπίγνωσιν познанием τοῦ - θελήματος воли αὐτοῦ Его ἐν во πάσῃ всякой σοφίᾳ мудрости καὶ и συνέσει понимании πνευματικῇ, Духовном,

1:10 - чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога,

περιπατῆσαι (чтобы) пребыть ἀξίως достойно τοῦ - κυρίου Го́спода εἰς во πᾶσαν всяком ἀρεσκείαν, угождении, ἐν во παντὶ всяком ἔργῳ деле ἀγαθῷ до́бром καρποφοροῦντες плодоносящие καὶ и αὐξανόμενοι растущие ⸂τῇ - ἐπιγνώσει⸃ познанием τοῦ - θεοῦ, Бога,

1:11 - укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью,

ἐν во πάσῃ всём δυνάμει могуществе δυναμούμενοι усиливаясь κατὰ по τὸ - κράτος силе τῆς - δόξης славы αὐτοῦ Его εἰς во πᾶσαν всякую ὑπομονὴν выносливость καὶ и μακροθυμίαν, долготерпение, μετὰ с χαρᾶς радостью

1:12 - благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете,

εὐχαριστοῦντες благодаря το πατρὶ Отца το ⸂ἱκανώσαντι⸃ давшего возможность ⸂ὑμᾶς⸃ вам εἰς в τὴν - μερίδα части τοῦ - κλήρου жребия τῶν - ἁγίων святых ἐν во το φωτί· свете;

1:13 - избавившего нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего,

ὃς Который ἐρρύσατο избавил ἡμᾶς нас ἐκ от τῆς - ἐξουσίας власти τοῦ - σκότους тьмы καὶ и μετέστησεν изменил εἰς для τὴν - βασιλείαν Царства τοῦ - υἱοῦ Сына τῆς - ἀγάπης любви αὐτοῦ, Его,

1:14 - в Котором мы имеем искупление Кровию Его и прощение грехов,

ἐν в Котором ⸂ἔχομεν⸃ имеем τὴν - ἀπολύτρωσιν искупление τὴν - ἄφεσιν прощение τῶν - ἁμαρτιῶν· грехов;

1:15 - Который есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари;

ὅς Который ἐστιν есть εἰκὼν образ τοῦ - θεοῦ Бога τοῦ - ἀοράτου, невидимого, πρωτότοκος рождённый прежде πάσης всякого κτίσεως, основания,

1:16 - ибо Им создано всё, что на небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства ли, власти ли, — все Им и для Него создано;

ὅτι потому что ἐν - αυτο Нём ἐκτίσθη было основано τὰ - πάντα всё ἐν в τοῖς - οὐρανοῖς небесах καὶ и ἐπὶ на τῆς - γῆς, земле, τὰ - ὁρατὰ видимое καὶ и τὰ - ἀόρατα, невидимое, εἴτε или θρόνοι троны εἴτε или κυριότητες господства εἴτε или ἀρχαὶ нача́ла εἴτε или ἐξουσίαι· власти; τὰ - πάντα всё δι᾿ через αὐτοῦ Него καὶ и εἰς для αὐτὸν Него ἔκτισται, основано,

1:17 - и Он есть прежде всего, и все Им стоит.

καὶ и αὐτός Он ἐστιν есть πρὸ прежде πάντων всех καὶ и τὰ - πάντα всё ἐν - αυτο Нём συνέστηκεν. устроено.

1:18 - И Он есть глава тела Церкви; Он — начаток, первенец из мертвых, дабы иметь Ему во всем первенство,

καὶ И αὐτός Он ἐστιν есть - κεφαλὴ голова τοῦ - σώματος, те́ла, τῆς - ἐκκλησίας· собрания; ὅς Который ἐστιν есть ἀρχή, нача́ло, πρωτότοκος первородный ⸰ἐκ⸰ из τῶν - νεκρῶν, мёртвых, ἵνα чтобы γένηται сделался ἐν во πᾶσιν всём αὐτὸς Он πρωτεύων, первенствующий,

1:19 - ибо благоугодно было Отцу, чтобы в Нем обитала всякая полнота,

ὅτι потому что ἐν в αυτο Нём εὐδόκησεν соблаговолил πᾶν всей τὸ - πλήρωμα полноте κατοικῆσαι обитать

1:20 - и чтобы посредством Его примирить с Собою все, умиротворив через Него, Кровию креста Его, и земное и небесное.

καὶ и δι᾿ через αὐτοῦ Него ἀποκαταλλάξαι вновь примирить τὰ - πάντα всех εἰς для αὐτόν, Него, εἰρηνοποιήσας сделавший умиротворение διὰ через τοῦ - αἵματος кровь τοῦ - σταυροῦ креста αὐτοῦ, Его, ⸰δι᾿ через αὐτοῦ⸰ Него εἴτε или τὰ то, что ἐπὶ на τῆς - γῆς земле εἴτε или τὰ то, что ἐν в τοῖς - οὐρανοῖς. небесах.

1:21 - И вас, бывших некогда отчужденными и врагами, по расположению к злым делам,

Καὶ И ὑμᾶς вас ποτε когда-то ὄντας будучи ἀπηλλοτριωμένους отчуждённых καὶ и ἐχθροὺς врагов τῇ - διανοίᾳ образом мыслей ἐν в τοῖς - ἔργοις делах τοῖς - πονηροῖς, злых,

1:22 - ныне примирил в теле Плоти Его, смертью Его, чтобы представить вас святыми и непорочными и неповинными пред Собою,

νυνὶ теперь δὲ же ⸂ἀποκατήλλαξεν⸃ вновь примирил ἐν в το σώματι теле τῆς - σαρκὸς плоти αὐτοῦ Своей διὰ через τοῦ - θανάτου смерть παραστῆσαι (чтобы) представить ὑμᾶς вас ἁγίους святыми καὶ и ἀμώμους безупречными καὶ и ἀνεγκλήτους безукоризненными κατενώπιον перед αὐτοῦ Своей

1:23 - если только пребываете тверды и непоколебимы в вере и не отпадаете от надежды благовествования, которое вы слышали, которое возвещено всей твари поднебесной, которого я, Павел, сделался служителем.

εἴ если γε конечно ἐπιμένετε остаётесь τῇ - πίστει верою τεθεμελιωμένοι утверждённые καὶ и ἑδραῖοι твёрдые ⸰καὶ⸰ и μὴ не μετακινούμενοι изменные ἀπὸ от τῆς - ἐλπίδος надежды τοῦ - εὐαγγελίου благовестия οὗ которое ἠκούσατε, вы услышали, τοῦ - κηρυχθέντος проповеданного ἐν со πάσῃ всяким κτίσει основанием τῇ - ὑπὸ с τὸν - οὐρανόν, неба, οὗ которое ἐγενόμην оказался ἐγὼ я Παῦλος Павел ⸂διάκονος⸃. служитель.

1:24 - Ныне радуюсь в страданиях моих за вас и восполняю недостаток в плоти моей скорбей Христовых за Тело Его, которое есть Церковь,

Νῦν Теперь χαίρω радуюсь ἐν в τοῖς - παθήμασιν страданиях ὑπὲρ ради ὑμῶν, вас, καὶ и ἀνταναπληρῶ восполняю τὰ - ὑστερήματα недостатки τῶν - θλίψεων тягот τοῦ - Χριστοῦ Христа ἐν в τῇ - σαρκί плоти μου моих ὑπὲρ ради τοῦ - σώματος те́ла αὐτοῦ, Его, которое ἐστιν есть - ἐκκλησία, собрание,

1:25 - которой сделался я служителем по домостроительству Божию, вверенному мне для вас, чтобы исполнить слово Божие,

ἧς которого ἐγενόμην оказался ἐγὼ я διάκονος служитель κατὰ по τὴν - οἰκονομίαν управлению τοῦ - θεοῦ Бога τὴν - δοθεῖσάν данному μοι мне εἰς для ὑμᾶς вас πληρῶσαι исполнить τὸν - λόγον Слово τοῦ - θεοῦ, Бога,

1:26 - тайну, сокрытую от веков и родов, ныне же открытую святым Его,

τὸ - μυστήριον тайну τὸ - ἀποκεκρυμμένον скрытую ἀπὸ от τῶν - αἰώνων веков καὶ и ἀπὸ от τῶν - γενεῶν-- поколений-- νῦν теперь δὲ же ἐφανερώθη явлена τοῖς - ἁγίοις святым αὐτοῦ, Его,

1:27 - Которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос в вас, упование славы,

οἷς которым ἠθέλησεν пожелал - θεὸς Бог γνωρίσαι дать познать τί что τὸ - πλοῦτος богатство ⸰τῆς - δόξης⸰ славы τοῦ - μυστηρίου тайны ⸂τούτου⸃ этой ἐν в τοῖς - ἔθνεσιν, народах, ⸂ὅ⸃ которая ἐστιν есть Χριστὸς Христос ἐν в ὑμῖν, вас, - ἐλπὶς надежда τῆς - δόξης· славы;

1:28 - Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе;

ὃν Которого ἡμεῖς мы καταγγέλλομεν возвещаем νουθετοῦντες вразумляя ⸰πάντα всякого ἄνθρωπον⸰ человека καὶ и διδάσκοντες уча πάντα всякого ἄνθρωπον человека ἐν во πάσῃ всякой σοφίᾳ, мудрости, ἵνα чтобы παραστήσωμεν мы представили πάντα всякого ἄνθρωπον человека τέλειον совершенным ἐν во Χριστῷ Христе

1:29 - для чего я и тружусь и подвизаюсь силою Его, действующею во мне могущественно.

εἰς для чего καὶ и κοπιῶ тружусь ἀγωνιζόμενος сражаясь κατὰ согласно τὴν - ἐνέργειαν действию αὐτοῦ Его τὴν - ἐνεργουμένην действующему ἐν во ἐμοὶ мне ἐν с δυνάμει. могуществом.

Открыть окно