Библия Biblezoom Cloud / Филиппийцам 3 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


3:1 - Впрочем, братия мои, радуйтесь о Господе. Писать вам о том же для меня не тягостно, а для вас назидательно.

Τὸ - λοιπόν, Впрочем, ἀδελφοί братья μου, мои, χαίρετε радуйтесь ἐν в κυρίῳ. Господе. τὰ - αὐτὰ Это же γράφειν писать ὑμῖν вам ἐμοὶ мне μὲν конечно οὐκ не ὀκνηρόν, тягостно, ὑμῖν вам δὲ же ἀσφαλές. основание.

3:2 - Берегитесь псов, берегитесь злых делателей, берегитесь обрезания,

Βλέπετε Остерегайтесь τοὺς - κύνας, псов, βλέπετε остерегайтесь τοὺς - κακοὺς злых ἐργάτας, делателей, βλέπετε остерегайтесь τὴν - κατατομήν. отрезания.

3:3 - потому что обрезание — мы, служащие Богу духом и хвалящиеся Христом Иисусом, и не на плоть надеющиеся,

ἡμεῖς Мы γάρ же (и) ἐσμεν есть - περιτομή, обрезание, οἱ которые πνεύματι Духом ⸂⸰θεοῦ⸰⸃ Бога λατρεύοντες служащие καὶ и καυχώμενοι хвалящиеся ἐν во Χριστῷ Христе ᾿Ιησοῦ Иисусе καὶ а οὐκ не ἐν на σαρκὶ плоть πεποιθότες, уверенные,

3:4 - хотя я могу надеяться и на плоть. Если кто другой думает надеяться на плоть, то более я,

καίπερ хотя ἐγὼ я ἔχων имея πεποίθησιν уверенность καὶ и ἐν на σαρκί. плоть. εἴ Если τις кто-либо δοκεῖ думает ἄλλος другой πεποιθέναι полагаться ἐν на σαρκί, плоть, ἐγὼ я μᾶλλον· более:

3:5 - обрезанный в восьмой день, из рода Израилева, колена Вениаминова, Еврей от Евреев, по учению фарисей,

περιτομῇ (в) обрезании ὀκταήμερος, на восьмой день, ἐκ из γένους рода ᾿Ισραήλ, Израиля, φυλῆς племени Βενιαμίν, Вениамина, ‛Εβραῖος Еврей ἐξ из ‛Εβραίων, Евреев, κατὰ по νόμον законоположению Φαρισαῖος, Фарисей,

3:6 - по ревности — гонитель Церкви Божией, по правде законной — непорочный.

κατὰ по ⸂ζῆλος⸃ ревности διώκων преследующий τὴν - ἐκκλησίαν собрание κατὰ по δικαιοσύνην праведности τὴν - ἐν согласно νόμῳ законоположению γενόμενος сделавшись ἄμεμπτος. безупречный.

3:7 - Но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел тщетою.

⸰᾿Αλλ᾿⸰ Но ἅτινα то, что ⸂ἦν было μοι⸃ мне κέρδη, выгода, ταῦτα это ἥγημαι я признал διὰ ради τὸν - Χριστὸν Христа ζημίαν. ущерб.

3:8 - Да и все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего: для Него я от всего отказался, и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа

ἀλλὰ Но μενοῦνγε конечно ⸰καὶ⸰ и ἡγοῦμαι считаю πάντα всё ζημίαν ущербом εἶναι быть διὰ ради τὸ - ὑπερέχον преимущества τῆς - γνώσεως знания Χριστοῦ Христа ᾿Ιησοῦ Иисуса τοῦ - κυρίου Го́спода μου, моего, δι᾿ ради ὃν Которого τὰ - πάντα (во) всём ἐζημιώθην, я потерпел ущерб, καὶ и ἡγοῦμαι считаю σκύβαλα остатки ἵνα чтобы Χριστὸν Христа κερδήσω я получил как прибыль

3:9 - и найтись в Нем не со своею праведностью, которая от закона, но с тою, которая через веру во Христа, с праведностью от Бога по вере;

καὶ и εὑρεθῶ я был найден ἐν - αὐτῷ, Им, μὴ не ἔχων имеющий ἐμὴν моей δικαιοσύνην праведности τὴν которая ἐκ от νόμου закона Левия ἀλλὰ но τὴν которая διὰ через πίστεως веру Χριστοῦ, Христа, τὴν - ἐκ от θεοῦ Бога δικαιοσύνην праведность ἐπὶ по τῇ - πίστει, вере,

3:10 - чтобы познать Его, и силу воскресения Его, и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его,

τοῦ - γνῶναι (чтобы) познать αὐτὸν Его καὶ и τὴν - δύναμιν могущество τῆς - ἀναστάσεως воскрешения αὐτοῦ Его καὶ и ⸰τὴν⸰ - κοινωνίαν соучастие ⸰τῶν⸰ - παθημάτων страданий αὐτοῦ, Его, συμμορφιζόμενος сообразуясь τοῦ - θανάτῳ смерти αὐτοῦ Его

3:11 - чтобы достигнуть воскресения мертвых.

εἴ если πως как καταντήσω достигну εἰς по τὴν - ἐξανάστασιν воскрешении ⸂τὴν - ἐκ⸃ из νεκρῶν. мёртвых.

3:12 - Говорю так не потому, чтобы я уже достиг, или усовершился; но стремлюсь, не достигну ли я, как достиг меня Христос Иисус.

Οὐχ Не ὅτι потому что ἤδη уже́ ἔλαβον я получил или ἤδη уже́ τετελείωμαι, достиг, διώκω гонюсь δὲ же εἰ если ⸰καὶ⸰ и καταλάβω, постигну, ἐφ᾿ при том, что καὶ и κατελήμφθην я был постигнут ὑπὸ - Χριστοῦ Христом ⸰᾿Ιησοῦ⸰. Иисусом.

3:13 - Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и простираясь вперед,

ἀδελφοί, Братья, ἐγὼ я ἐμαυτὸν себя самого ⸂οὐ⸃ не λογίζομαι считаю κατειληφέναι· постигнуть; ἓν одно δέ, же, τὰ то, что μὲν - ὀπίσω позади ἐπιλανθανόμενος забывая τοῖς (к) тому, что δὲ - ἔμπροσθεν впереди ἐπεκτεινόμενος, устремляясь,

3:14 - стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе.

κατὰ к σκοπὸν цели ⸂διώκω⸃ гонюсь ⸂εἰς⸃ для τὸ - βραβεῖον награды τῆς - ἄνω высшего κλήσεως призвания ⸂τοῦ - θεοῦ Бога ἐν во Χριστῷ Христе ᾿Ιησοῦ⸃. Иисусе.

3:15 - Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить; если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет.

῞Οσοι Которые οὖν же τέλειοι, совершенны, τοῦτο так ⸂φρονῶμεν⸃· давайте будем думать; καὶ и εἴ если τι что ἑτέρως по-другому φρονεῖτε, думаете, καὶ и τοῦτο это - θεὸς Бог ὑμῖν вам ἀποκαλύψει· откроет;

3:16 - Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить.

πλὴν однако εἰς в чём ⸂ἐφθάσαμεν⸃, мы преуспели, το αυτο
[по]
нему
στοιχεῖν⸃. следовать.

3:17 - Подражайте, братия, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, какой имеете в нас.

Συμμιμηταί Подражатели μου меня γίνεσθε, делайтесь, ἀδελφοί, братья, καὶ и σκοπεῖτε наблюдайте τοὺς - οὕτω так же περιπατοῦντας поступающих καθὼς как ἔχετε имеете τύπον образец ἡμᾶς. нас.

3:18 - Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами говорю, поступают как враги креста Христова.

πολλοὶ Многие γὰρ же περιπατοῦσιν поступают οὓς (о) которых πολλάκις часто ἔλεγον я говорил ὑμῖν, вам, νῦν теперь δὲ же καὶ и даже κλαίων плача λέγω, говорю, τοὺς - ἐχθροὺς врагов τοῦ - σταυροῦ креста τοῦ - Χριστοῦ, Христова,

3:19 - Их конец — погибель, их бог — чрево, и слава их — в сраме, они мыслят о земном.

ὧν которых τὸ - τέλος конец ἀπώλεια, погибель, ὧν которых - θεὸς бог - κοιλία желудок καὶ и - δόξα слава ἐν в τῇ - αἰσχύνῃ бесчестии αὐτῶν, их, οἱ - τὰ - ἐπίγεια (по) земному φρονοῦντες. думающие.

3:20 - Наше же жительство — на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа,

ἡμῶν Наше γὰρ же τὸ - πολίτευμα гражданство ἐν в οὐρανοῖς небесах ὑπάρχει, пребывает, ἐξ от οὗ куда καὶ и σωτῆρα Спасителя ἀπεκδεχόμεθα ожидаем κύριον Го́спода ᾿Ιησοῦν Иисуса Χριστόν, Христа,

3:21 - Который уничиженное тело наше преобразит так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он действует и покоряет Себе всё.

ὃς Который μετασχηματίσει видоизменит τὸ - σῶμα тело τῆς - ταπεινώσεως смирения ἡμῶν нашего σύμμορφον похожим τὸ - σώματι телу τῆς - δόξης славы αὐτοῦ Его κατὰ по τὴν - ἐνέργειαν действию τοῦ - δύνασθαι могущества αὐτὸν Его καὶ и ὑποτάξαι подчинить αὐτὸ ему τὰ - πάντα. всё.

Открыть окно