Библия Biblezoom Cloud / Ефесянам 6 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


6:1 - Дети, повинуйтесь своим родителям в Господе, ибо сего требует справедливость.

Τὰ - τέκνα, Дети, ὑπακούετε повинуйтесь τοῖς - γονεῦσιν родителям ὑμῶν вашим ⸰ἐν в κυρίῳ⸰, Господе, τοῦτο это γάρ же ἐστιν есть δίκαιον. праведно.

6:2 - Почитай отца твоего и мать, это первая заповедь с обетованием:

τίμα Почитай τὸν - πατέρα отца σου твоего καὶ и τὴν - μητέρα, мать, ἥτις которая ⸰ἐστὶν⸰ есть ἐντολὴ заповедь πρώτη первая ἐν в ἐπαγγελίᾳ, обещании,

6:3 - да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле.

ἵνα чтобы εὖ хорошо σοι тебе γένηται было καὶ и ἔσῃ будешь μακροχρόνιος долговременен ἐπὶ на τῆς - γῆς. земле.

6:4 - И вы, отцы, не раздражайте детей ваших, но воспитывайте их в учении и наставлении Господнем.

Καὶ И οἱ - πατέρες, отцы, μὴ не παροργίζετε серди́те τὰ - τέκνα детей ὑμῶν, ваших, ἀλλὰ но ἐκτρέφετε воспитывайте αὐτὰ их ἐν в παιδείᾳ наставлении καὶ и νουθεσίᾳ вразумлении κυρίου. Го́спода.

6:5 - Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца вашего, как Христу,

Οἱ - δοῦλοι, Рабы, ὑπακούετε повинуйтесь τοῖς - ⸂κατὰ по σάρκα плоти κυρίοις⸃ господам μετὰ со φόβου страхом καὶ и τρόμου трепетом ἐν в ἁπλότητι простоте ⸰τῆς⸰ - καρδίας се́рдца ὑμῶν вашего ὡς как Οἱ - Χριστῷ, Христу,

6:6 - не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы Христовы, исполняя волю Божию от души,

μὴ не κατ᾿ по ὀφθαλμοδουλίαν видимой услужливости ὡς как ἀνθρωπάρεσκοι человекоугодники ἀλλ᾿ но ὡς как δοῦλοι рабы Χριστοῦ Христа ποιοῦντες исполняющие τὸ - θέλημα волю τοῦ - θεοῦ Бога ἐκ от ψυχῆς, души́,

6:7 - служа с усердием, как Господу, а не как человекам,

μετ᾿ с εὐνοίας благожелательностью δουλεύοντες, служа, ⸰ὡς⸰ как το κυρίῳ Господу καὶ а οὐκ не ἀνθρώποις, людям,

6:8 - зная, что каждый получит от Господа по мере добра, которое он сделал, раб ли, или свободный.

εἰδότες зная ὅτι что ⸂ἕκαστος, каждый, ἐάν если τι⸃ что-нибудь ποιήσῃ сделает ἀγαθόν, доброе, τοῦτο это же κομίσεται получит παρὰ от κυρίου, Го́спода, εἴτε или δοῦλος раб εἴτε или ἐλεύθερος. свободный.

6:9 - И вы, господа, поступайте с ними так же, умеряя строгость, зная, что и над вами самими и над ними есть на небесах Господь, у Которого нет лицеприятия.

Καὶ И οἱ - κύριοι, господа́, τὰ - αὐτὰ это же ποιεῖτε делайте πρὸς к αὐτούς, ним, ἀνιέντες ослабляя τὴν - ἀπειλήν, угрозу, εἰδότες зная ὅτι что καὶ и αὐτῶν их καὶ и ὑμῶν ваш - κύριός Господь ἐστιν есть ἐν в οὐρανοῖς, небесах, καὶ и προσωπολημψία лицеприятие οὐκ не ἔστιν есть παρ᾿ у αὐτῷ. Него.

6:10 - Наконец, братия мои, укрепляйтесь Господом и могуществом силы Его.

⸂Τοῦ - λοιποῦ⸃ Впредь ⸂ἐνδυναμοῦσθε⸃ укрепляйтесь ἐν в κυρίῳ Господе καὶ и ἐν в ⸂Τοῦ - κράτει могуществе τῆς - ἰσχύος силы αὐτοῦ. Его.

6:11 - Облекитесь во всеоружие Божие, чтобы вам можно было стать против козней диавольских,

ἐνδύσασθε Наденьте τὴν - πανοπλίαν всё оружие τοῦ - θεοῦ Бога πρὸς чтобы τὸ - δύνασθαι уметь ὑμᾶς вам στῆναι устоять πρὸς против τὰς - μεθοδείας коварных замыслов τοῦ - διαβόλου· дьявола;

6:12 - потому что наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной.

ὅτι потому что οὐκ не ἔστιν есть ⸂ἡμῖν⸃ нам - πάλη сражение πρὸς с αἷμα кро́вью καὶ и σάρκα, плотью, ἀλλὰ но πρὸς против τὰς - ⸂ἀρχάς, начальств, πρὸς против τὰς - ἐξουσίας⸃, властей, πρὸς против τοὺς - κοσμοκράτορας мироправителей τοῦ - σκότους тьмы τούτου, этого, πρὸς с τὰ - πνευματικὰ духовного τῆς - πονηρίας зла ⸰ἐν в τοῖς - ἐπουρανίοις⸰. поднебесных.

6:13 - Для сего приимите всеоружие Божие, дабы вы могли противостать в день злый и, все преодолев, устоять.

διὰ Ради τοῦτο этого ἀναλάβετε возьмите τὴν - πανοπλίαν всё оружие τοῦ - θεοῦ, Бога, ἵνα чтобы δυνηθῆτε вы смогли ἀντιστῆναι противостать ἐν в τῇ - ἡμέρᾳ день τῇ - πονηρα̣ϋ злой καὶ и ἅπαντα всё κατεργασάμενοι победив στῆναι. устоять.

6:14 - Итак станьте, препоясав чресла ваши истиною и облекшись в броню праведности,

στῆτε Стойте οὖν же περιζωσάμενοι опоясав τὴν - ὀσφὺν бедра ὑμῶν ваши ἐν в ἀληθείᾳ, истине, καὶ и ἐνδυσάμενοι надев τὸν - θώρακα доспехи τῆς - δικαιοσύνης, праведности,

6:15 - и обув ноги в готовность благовествовать мир;

καὶ и ὑποδησάμενοι обув τοὺς - πόδας но́ги ἐν в ἑτοιμασίᾳ готовность τοῦ - εὐαγγελίου благовестия τῆς - εἰρήνης, мира,

6:16 - а паче всего возьмите щит веры, которым возможете угасить все раскаленные стрелы лукавого;

⸂ἐν⸃ во πᾶσιν всём ἀναλαβόντες взяв τὸν - θυρεὸν щит τῆς - πίστεως, веры, ἐν в котором δυνήσεσθε сможете πάντα все τὰ - βέλη стрелы τοῦ - πονηροῦ лукавого ⸰τὰ⸰ - πεπυρωμένα воспламенившиеся σβέσαι· погасить;

6:17 - и шлем спасения возьмите, и меч духовный, который есть Слово Божие.

καὶ и τὴν - περικεφαλαίαν шлем τοῦ - σωτηρίου спасения ⸰δέξασθε⸰, возьмите, καὶ и τὴν - μάχαιραν меч τοῦ - πνεύματος, Духовный, который ἐστιν есть ῥῆμα Слово θεοῦ, Бога,

6:18 - Всякою молитвою и прошением молитесь во всякое время духом, и старайтесь о сем самом со всяким постоянством и молением о всех святых

διὰ посредством πάσης всякой προσευχῆς молитвы καὶ и δεήσεως прошения προσευχόμενοι молясь ἐν во παντὶ всякое καιρῷ время ἐν - πνεύματι, Духом, καὶ и εἰς для αὐτὸ этого ἀγρυπνοῦντες бодрствуя ἐν со πάσῃ всяким προσκαρτερήσει постоянством καὶ и δεήσει прошением περὶ о πάντων всех τῶν - ἁγίων, святых,

6:19 - и о мне, дабы мне дано было слово — устами моими открыто с дерзновением возвещать тайну благовествования,

καὶ и ὑπὲρ за ἐμοῦ, меня, ἵνα чтобы μοι мне δοθῇ было дано λόγος Слово ἐν с ἀνοίξει открытым τοῦ - στόματός ртом μου, моим, ἐν со παρρησίᾳ смелостью γνωρίσαι возвещать τὸ - μυστήριον тайну ⸰τοῦ - εὐαγγελίου⸰ благовестия

6:20 - для которого я исполняю посольство в узах, дабы я смело проповедывал, как мне должно.

ὑπὲρ за οὗ которую πρεσβεύω являюсь посол ἐν в ἁλύσει, узах, ἵνα чтобы ⸂ἐν о αυτο нём παρρησιάσωμαι я говорил безбоязненно ὡς как δεῖ надлежит με мне λαλῆσαι. возвещать.

6:21 - А дабы и вы знали о моих обстоятельствах и делах, обо всем известит вас Тихик, возлюбленный брат и верный в Господе служитель,

῞Ινα Чтобы δὲ же ⸂εἰδῆτε знали καὶ и ὑμεῖς⸃ вы τὰ что κατ᾿ касательно ἐμέ, меня, τί что πράσσω, я делаю, πάντα всё ⸂γνωρίσει даст знать ὑμῖν⸃ вам Τυχικὸς Тихик - ἀγαπητὸς возлюбленный ἀδελφὸς брат καὶ и πιστὸς верный διάκονος служитель ἐν в κυρίῳ, Господе,

6:22 - которого я и послал к вам для того самого, чтобы вы узнали о нас и чтобы он утешил сердца ваши.

ὃν которого ἔπεμψα я послал πρὸς к ὑμᾶς вам εἰς для αὐτὸ самого τοῦτο этого ἵνα чтобы γνῶτε вы узнали τὰ - περὶ о ἡμῶν нас καὶ и παρακαλέσῃ он ободрил τὰς - καρδίας сердца́ ὑμῶν. ваши.

6:23 - Мир братиям и любовь с верою от Бога Отца и Господа Иисуса Христа.

Εἰρήνη Мир τοῖς - ⸂ἀδελφοῖς⸃ братьям καὶ и ⸂ἀγάπη⸃ любовь μετὰ с πίστεως верой ἀπὸ от θεοῦ Бога πατρὸς Отца καὶ и κυρίου Го́спода ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.

6:24 - Благодать со всеми, неизменно любящими Господа нашего Иисуса Христа. Аминь.


- χάρις Благодать μετὰ со πάντων всеми τῶν - ἀγαπώντων любящими τὸν - κύριον Го́спода ἡμῶν нашего ᾿Ιησοῦν Иисуса Χριστὸν Христа ἐν в ἀφθαρσίᾳ. бессмертии.

Открыть окно