Библия Biblezoom Cloud / Ефесянам 5 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


5:1 - Итак, подражайте Богу, как чада возлюбленные,

γίνεσθε Делайтесь οὖν же μιμηταὶ подражатели τοῦ - θεοῦ, Бога, ὡς как τέκνα дети ἀγαπητά, возлюбленные,

5:2 - и живите в любви, как и Христос возлюбил нас и предал Себя за нас в приношение и жертву Богу, в благоухание приятное.

καὶ и περιπατεῖτε ходи́те ἐν в ἀγάπῃ, любви, καθὼς как καὶ и - Χριστὸς Христос ἠγάπησεν полюбил ⸂ἡμᾶς⸃ нас καὶ и παρέδωκεν предал ἑαυτὸν Самого Себя ὑπὲρ ради ⸂ἡμῶν⸃ нас προσφορὰν (в) приношение καὶ и θυσίαν жертву το θεῷ Богу εἰς в ὀσμὴν запах εὐωδίας. благоухания.

5:3 - А блуд и всякая нечистота и любостяжание не должны даже именоваться у вас, как прилично святым.

πορνεία Блуд δὲ же καὶ и ἀκαθαρσία нечистота πᾶσα всякая или πλεονεξία жадность μηδὲ и не ὀνομαζέσθω именуется ἐν у ὑμῖν, вас, καθὼς как πρέπει подобает ἁγίοις, святым,

5:4 - Также сквернословие и пустословие и смехотворство не приличны вам, а, напротив, благодарение;

⸂καὶ⸃ а αἰσχρότης непристойность ⸂καὶ⸃ и μωρολογία глупые речи ⸂ἢ⸃ или εὐτραπελία, шутовство, которое οὐκ не ἀνῆκεν, подобает, ἀλλὰ а μᾶλλον лучше εὐχαριστία. благодарение.

5:5 - ибо знайте, что никакой блудник, или нечистый, или любостяжатель, который есть идолослужитель, не имеет наследия в Царстве Христа и Бога.

τοῦτο Это γὰρ же ἴστε знайте γινώσκοντες понимая ὅτι что πᾶς всякий πόρνος развратник или ἀκάθαρτος нечистый или πλεονέκτης, наглец, ⸂ὅ⸃ который ἐστιν есть εἰδωλολάτρης, (как) идолослужитель, οὐκ не ἔχει имеет κληρονομίαν наследство ἐν в τῇ - βασιλείᾳ Царстве ⸂τοῦ - Χριστοῦ Христа καὶ и θεοῦ⸃. Бога.

5:6 - Никто да не обольщает вас пустыми словами, ибо за это приходит гнев Божий на сынов противления;

Μηδεὶς Никто ὑμᾶς вас ἀπατάτω пусть (не) обманывает κενοῖς пустыми λόγοις, словами, διὰ из-за ταῦτα этого γὰρ же ἔρχεται приходит - ὀργὴ гнев τοῦ - θεοῦ Бога ἐπὶ на τοὺς - υἱοὺς сыновей τῆς - ἀπειθείας. непокорности.

5:7 - итак, не будьте сообщниками их.

μὴ Не οὖν следовательно γίνεσθε делайтесь συμμέτοχοι сопричастными αὐτῶν· им;

5:8 - Вы были некогда тьма, а теперь — свет в Господе: поступайте, как чада света,

ἦτε вы были γάρ же ποτε когда-то σκότος, тьма, νῦν теперь δὲ же φῶς свет ἐν в κυρίῳ· Господе; ὡς как τέκνα дети φωτὸς света περιπατεῖτε ведите себя

5:9 - потому что плод Духа состоит во всякой благости, праведности и истине.

--ὁ -- γὰρ так как καρπὸς плод τοῦ - ⸂φωτὸς⸃ света ἐν во πάσῃ всякой ἀγαθωσύνῃ доброте καὶ и δικαιοσύνῃ праведности καὶ и ἀληθείᾳ-- истине--

5:10 - Испытывайте, что благоугодно Богу,

δοκιμάζοντες распознавая τί что ἐστιν есть εὐάρεστον благоугодно το ⸂κυρίῳ⸃· Господу;

5:11 - и не участвуйте в бесплодных делах тьмы, но и обличайте.

καὶ и μὴ не συγκοινωνεῖτε участвуйте τοῖς - ἔργοις (в) делах τοῖς - ἀκάρποις бесплодных τοῦ - σκότους, тьмы, μᾶλλον более δὲ же καὶ и ἐλέγχετε, обличайте,

5:12 - Ибо о том, что они делают тайно, стыдно и говорить.

τὰ - γὰρ так как κρυφῇ тайно γινόμενα делаемое ὑπ᾿ - αὐτῶν ими αἰσχρόν стыдно ἐστιν есть καὶ и λέγειν· говорить;

5:13 - Все же обнаруживаемое делается явным от света, ибо все, делающееся явным, свет есть.

τὰ - δὲ но πάντα всё ἐλεγχόμενα обличаемое ὑπὸ от τοῦ - φωτὸς света φανεροῦται, обнаруживается,

5:14 - Посему сказано: "встань, спящий, и воскресни из мертвых, и осветит тебя Христос".

πᾶν всё γὰρ же τὸ - φανερούμενον обнаруживаемое φῶς свет ἐστιν. есть. διὸ Потому λέγει, говорит, ῎Εγειρε, Встань, - καθεύδων, спящий, καὶ и ἀνάστα воскресни ἐκ из τῶν - νεκρῶν, мёртвых, καὶ и ⸂ἐπιφαύσει да осветит σοι тебя - Χριστός⸃. Христос.

5:15 - Итак, смотрите, поступайте осторожно, не как неразумные, но как мудрые,

Βλέπετε Смотри́те οὖν же ⸂ἀκριβῶς точно πῶς как περιπατεῖτε⸃, поступаете, μὴ не ὡς как ἄσοφοι немудрые ἀλλ᾿ но ὡς как σοφοί, мудрые,

5:16 - дорожа временем, потому что дни лукавы.

ἐξαγοραζόμενοι высвобождая τὸν - καιρόν, время, ὅτι потому что αἱ - ἡμέραι дни πονηραί злы εἰσιν. есть.

5:17 - Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божия.

διὰ Из-за τοῦτο этого μὴ не γίνεσθε станови́тесь ἄφρονες, неразумные, ἀλλὰ но ⸂συνίετε⸃ понимайте τί что τὸ это ⸂θέλημα⸃ воля τοῦ - ⸂κυρίου⸃. Го́спода.

5:18 - И не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь Духом,

καὶ И μὴ не μεθύσκεσθε упивайтесь οἴνῳ, вином, ἐν в котором ἐστιν есть ἀσωτία, распущенность, ἀλλὰ но πληροῦσθε наполняйтесь ἐν в πνεύματι, Духе,

5:19 - назидая самих себя псалмами и славословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах ваших Господу,

λαλοῦντες играющие ἑαυτοῖς себе ⸰ἐν⸰ в ψαλμοῖς псалмах καὶ и ὕμνοις гимнах καὶ и ᾠδαῖς песнях ⸂πνευματικαῖς⸃, духовных, ᾄδοντες воспевая καὶ и ψάλλοντες играя псалмы ⸂τῇ - καρδίᾳ сердцем ὑμῶν⸃ вашим το κυρίῳ, Господу,

5:20 - благодаря всегда за все Бога и Отца, во имя Господа нашего Иисуса Христа,

εὐχαριστοῦντες благодаря πάντοτε всегда ὑπὲρ за πάντων всех ἐν в ὀνόματι имени τοῦ - κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа το ⸂θεῷ Бога καὶ и πατρί⸃, Отца,

5:21 - повинуясь друг другу в страхе Божием.

ὑποτασσόμενοι подчиняясь ἀλλήλοις друг другу ἐν в φόβῳ страхе ⸂Χριστοῦ⸃. Христа.

5:22 - Жены, повинуйтесь своим мужьям, как Господу,

Αἱ - γυναῖκες Жёны τοῖς - ἰδίοις своим ἀνδράσιν мужьям ὡς как Αἱ - κυρίῳ, Господу,

5:23 - потому что муж есть глава жены, как и Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела.

ὅτι потому что ἀνήρ муж ⸂ἐστιν есть κεφαλὴ⸃ глава τῆς - γυναικὸς жены ὡς как καὶ и - Χριστὸς Христос κεφαλὴ глава τῆς - ἐκκλησίας, собрания, ⸂αὐτὸς⸃ Он σωτὴρ спаситель τοῦ - σώματος. те́ла.

5:24 - Но как Церковь повинуется Христу, так и жены своим мужьям во всем.

ἀλλὰ Но ⸰ὡς⸰ как - ἐκκλησία собрание ὑποτάσσεται подчиняется το Χριστῷ, Христу, οὕτως так καὶ и αἱ - γυναῖκες жёны τοῖς - ἀνδράσιν мужьям ἐν во παντί. всём.

5:25 - Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил Церковь и предал Себя за нее,

Οἱ - ἄνδρες, Мужья, ἀγαπᾶτε люби́те τὰς - γυναῖκας жён καθὼς как καὶ и Οἱ - Χριστὸς Христос ἠγάπησεν возлюбил τὴν - ἐκκλησίαν собрание καὶ и ἑαυτὸν Самого Себя παρέδωκεν предал ὑπὲρ ради αὐτῆς, него,

5:26 - чтобы освятить ее, очистив банею водною посредством слова;

ἵνα так что αὐτὴν его ἁγιάσῃ освятил καθαρίσας очистив το λουτρῷ омовением τοῦ - ὕδατος воды́ ἐν в ῥήματι, слове,

5:27 - чтобы представить ее Себе славною Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна.

ἵνα чтобы παραστήσῃ представил αὐτὸς Он ἑαυτῷ Себе Самому ἔνδοξον славное τὴν - ἐκκλησίαν, собрание, μὴ не ἔχουσαν имеющее σπίλον пятна или ῥυτίδα порока или τι чего-либо τῶν - τοιούτων, такого, ἀλλ᾿ но ἵνα чтобы было ἁγία свято καὶ и ἄμωμος. безупречно.

5:28 - Так должны мужья любить своих жен, как свои тела: любящий свою жену любит самого себя.

οὕτως Так ⸂ὀφείλουσιν надлежит καὶ и οἱ - ἄνδρες⸃ мужьям ἀγαπᾶν любить τὰς - ἑαυτῶν своих γυναῖκας жён ὡς как τὰ - ἑαυτῶν свои σώματα. тела́. - ἀγαπῶν Любящий τὴν - ἑαυτοῦ свою γυναῖκα жену ἑαυτὸν самого себя ἀγαπᾷ, любит,

5:29 - Ибо никто никогда не имел ненависти к своей плоти, но питает и греет ее, как и Господь Церковь,

οὐδεὶς никто γάρ же ποτε когда-либо τὴν - ἑαυτοῦ свою σάρκα плоть ἐμίσησεν, (ни) ненавидел, ἀλλὰ но ἐκτρέφει питает καὶ и θάλπει греет αὐτήν, её, καθὼς как καὶ и - ⸂Χριστὸς⸃ Христос τὴν - ἐκκλησίαν, собрание,

5:30 - потому что мы члены тела Его, от плоти Его и от костей Его.

ὅτι потому что μέλη члены ἐσμὲν мы есть τοῦ - σώματος те́ла αὐτοῦ Его

5:31 - Посему оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.

ἀντὶ Ради τούτου этого καταλείψει оставит ἄνθρωπος человек ⸰τὸν⸰ - πατέρα отца καὶ и ⸰τὴν⸰ - μητέρα мать ⸂καὶ и προσκολληθήσεται будет прилеплен πρὸς к τὴν - γυναῖκα жене αὐτοῦ⸃, своей, καὶ и ἔσονται будут οἱ - δύο двое εἰς в σάρκα плоть μίαν. одну.

5:32 - Тайна сия велика; я говорю по отношению ко Христу и к Церкви.

τὸ - μυστήριον Тайна τοῦτο эта μέγα больша́я ἐστίν, есть, ἐγὼ я δὲ же λέγω говорю εἰς относительно Χριστὸν Христа καὶ и ⸰εἰς⸰ относительно τὴν - ἐκκλησίαν. собрания.

5:33 - Так каждый из вас да любит свою жену, как самого себя; а жена да боится своего мужа.

πλὴν Однако καὶ и ὑμεῖς вы οἱ - καθ᾿ в ἕνα отдельности ἕκαστος каждый τὴν - ἑαυτοῦ свою γυναῖκα жену οὕτως так ἀγαπάτω пусть любит ὡς как ἑαυτόν, самого себя, - δὲ а γυνὴ жена ἵνα чтобы φοβῆται боялась τὸν - ἄνδρα. мужа.

Открыть окно