Библия Biblezoom Cloud / Ефесянам 2 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


2:1 - И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим,

Καὶ И ὑμᾶς вас ὄντας будучи νεκροὺς мёртвых τοῖς - παραπτώμασιν заблуждениями καὶ и ταῖς - ⸂ἁμαρτίαις⸃ грехами ὑμῶν, вашими,

2:2 - в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления,

ἐν в αἷς которых ποτε когда-то περιεπατήσατε пребывали κατὰ согласно τὸν - αἰῶνα века τοῦ - κόσμου мира τούτου, этого, κατὰ согласно τὸν - ἄρχοντα князя τῆς - ἐξουσίας власти τοῦ - ἀέρος, воздуха, τοῦ - πνεύματος духа τοῦ - νῦν теперь ἐνεργοῦντος действующего ἐν в τοῖς - υἱοῖς сыновьях τῆς - ἀπειθείας· непокорности;

2:3 - между которыми и мы все жили некогда по нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие,

ἐν в οἷς которых ⸂καὶ и ἡμεῖς⸃ мы πάντες все ἀνεστράφημέν находились ποτε когда-то ἐν в ταῖς - ἐπιθυμίαις страстях τῆς - σαρκὸς плоти ἡμῶν, нашей, ποιοῦντες исполняя τὰ - θελήματα желания τῆς - σαρκὸς плоти καὶ и τῶν - διανοιῶν, помыслов, καὶ и ἤμεθα были τέκνα дети φύσει (по) природе ὀργῆς гнева ὡς как καὶ и οἱ - λοιποί· остальные;

2:4 - Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою возлюбил нас,

- δὲ но θεὸς Бог πλούσιος богатый ὢν находясь ἐν в ἐλέει, милости, διὰ через τὴν - πολλὴν многую ἀγάπην любовь ⸰αὐτοῦ⸰ Свою ⸂ἣν которой ἠγάπησεν⸃ возлюбил ἡμᾶς, нас,

2:5 - и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, — благодатью вы спасены, —

καὶ и ὄντας будучи ἡμᾶς нас νεκροὺς мёртвых ⸂τοῖς - παραπτώμασιν⸃ заблуждениями συνεζωοποίησεν Он оживил вместе το Χριστῷ,-- Христе,-- χάριτί благодатью ἐστε вы есть σεσῳσμένοι-- спасены--

2:6 - и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе,

καὶ и συνήγειρεν совоскресил καὶ и συνεκάθισεν посадил вместе ἐν в τοῖς - ἐπουρανίοις небесах ἐν во Χριστῷ Христе ᾿Ιησοῦ, Иисусе,

2:7 - дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе.

ἵνα чтобы ἐνδείξηται показал ἐν в τοῖς - αἰῶσιν веках τοῖς - ἐπερχομένοις приходящих ⸂τὸ - ὑπερβάλλον превосходящее πλοῦτος⸃ богатство τῆς - χάριτος благодати αὐτοῦ Своей ἐν в χρηστότητι справедливости ἐφ᾿ относительно ἡμᾶς нас ἐν во Χριστῷ Христе ᾿Ιησοῦ. Иисусе.

2:8 - Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар:

τῇ - γὰρ Так как χάριτί благодатью ἐστε вы есть σεσῳσμένοι спасены διὰ через πίστεως· веру; καὶ и τοῦτο это οὐκ не ἐξ от ὑμῶν, вас, θεοῦ Бога τῇ - δῶρον· дар;

2:9 - не от дел, чтобы никто не хвалился.

οὐκ не ἐξ от ἔργων, дел, ἵνα чтобы μή не τις кто-либо καυχήσηται. похвалился.

2:10 - Ибо мы — Его творение, созданы во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.

αὐτοῦ Его γάρ же ἐσμεν мы есть ποίημα, творение, κτισθέντες созданные ἐν во Χριστῷ Христе ᾿Ιησοῦ Иисусе ἐπὶ на ἔργοις дела́ ἀγαθοῖς добрые οἷς которые προητοίμασεν приготовил - θεὸς Бог ἵνα чтобы ἐν в αὐτοῖς них περιπατήσωμεν. пребывали.

2:11 - Итак помните, что вы, некогда язычники по плоти, которых называли необрезанными так называемые обрезанные плотским обрезанием, совершаемым руками,

⸂Διὸ⸃ Итак μνημονεύετε помните ὅτι что ποτὲ когда-то ὑμεῖς вы τὰ - ἔθνη язычники ἐν во σαρκί, плоти, οἱ - λεγόμενοι называемые ἀκροβυστία необрезанными ὑπὸ - τῆς - λεγομένης считавшимся περιτομῆς обрезанием ἐν по σαρκὶ плоти χειροποιήτου, рукотворным,

2:12 - что вы были в то время без Христа, отчуждены от общества Израильского, чужды заветов обетования, не имели надежды и были безбожники в мире.

ὅτι что ἦτε вы были το καιρῷ временем ἐκείνῳ тем χωρὶς без Χριστοῦ, Христа, ἀπηλλοτριωμένοι отчуждённые τῆς - πολιτείας (от) гражданства τοῦ - ᾿Ισραὴλ Израиля καὶ и ξένοι чужды τῶν - διαθηκῶν заветов τῆς - ἐπαγγελίας, обещания, ἐλπίδα надежду μὴ не ἔχοντες имеющие καὶ и ἄθεοι безбожники ἐν в το κόσμῳ. мире.

2:13 - А теперь во Христе Иисусе вы, бывшие некогда далеко, стали близки Кровию Христовою.

νυνὶ Теперь δὲ же ἐν во Χριστῷ Христе ᾿Ιησοῦ Иисусе ὑμεῖς вы οἵ которые ποτε когда-то ὄντες будучи μακρὰν вдали ἐγενήθητε были сделаны ἐγγὺς близки ἐν - το αἵματι кровью ⸂τοῦ⸃ - Χριστοῦ. Христа.

2:14 - Ибо Он есть мир наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду,

Αὐτὸς Он γάρ же ἐστιν есть - εἰρήνη мир ἡμῶν, наш, - ποιήσας сотворивший τὰ - ἀμφότερα (из) обоих ἓν одно καὶ и τὸ - μεσότοιχον препятствие τοῦ - φραγμοῦ преграды λύσας, разрушив, τὴν - ἔχθραν, вражду, ἐν - τῇ - σαρκὶ плотью αὐτοῦ, Своей,

2:15 - упразднив вражду Плотию Своею, а закон заповедей учением, дабы из двух создать в Себе Самом одного нового человека, устрояя мир,

τὸν - νόμον закон Левитства τῶν - ἐντολῶν заповедей ⸰ἐν с δόγμασιν⸰ догмами καταργήσας, упразднив, ἵνα чтобы τοὺς - δύο (из) двух κτίσῃ создал Он ἐν в αυτο Нём εἰς в ἕνα одного ⸂καινὸν⸃ нового ἄνθρωπον человека ποιῶν сотворив εἰρήνην, мир,

2:16 - и в одном теле примирить обоих с Богом посредством креста, убив вражду на нем.

καὶ и ἀποκαταλλάξῃ примирил τοὺς - ἀμφοτέρους обоих ἐν в ἑνὶ одном σώματι теле το θεῷ Богу διὰ через τοῦ - σταυροῦ, крест, ἀποκτείνας убивший τὴν - ἔχθραν вражду ⸂ἐν в αὐτῷ⸃. нём.

2:17 - И, придя, благовествовал мир вам, дальним и близким,

καὶ И ἐλθὼν придя εὐηγγελίσατο заблаговествовал εἰρήνην мир ὑμῖν вам τοῖς - μακρὰν дальним καὶ и ⸰εἰρήνην⸰ мир τοῖς тем, которые ἐγγύς· близко;

2:18 - потому что через Него и те и другие имеем доступ к Отцу, в одном Духе.

ὅτι потому что δι᾿ через αὐτοῦ Него ἔχομεν имеем τὴν - προσαγωγὴν доступ οἱ - ἀμφότεροι и те, и другие ἐν в ἑνὶ одном πνεύματι Духе πρὸς к τὸν - πατέρα. Отцу.

2:19 - Итак вы уже не чужие и не пришельцы, но сограждане святым и свои Богу,

ἄρα Следовательно ⸰οὖν⸰ итак οὐκέτι уже́ не ἐστὲ есть вы ξένοι чужестранцы καὶ и πάροικοι, поселенцы, ἀλλὰ но ⸂ἐστὲ⸃ вы есть συμπολῖται сограждане τῶν - ἁγίων святых καὶ и οἰκεῖοι родные τοῦ - θεοῦ, Бога,

2:20 - быв утверждены на основании Апостолов и пророков, имея Самого Иисуса Христа краеугольным камнем,

ἐποικοδομηθέντες надстроенные ἐπὶ на το θεμελίῳ основании τῶν - ἀποστόλων посланников καὶ и προφητῶν, пророков, ὄντος являющегося ἀκρογωνιαίου краеугольного αὐτοῦ Самого Χριστοῦ Христа ᾿Ιησοῦ, Иисуса,

2:21 - на котором все здание, слагаясь стройно, возрастает в святый храм в Господе,

ἐν в Котором πᾶσα всё οἰκοδομὴ строение συναρμολογουμένη составляемое αὔξει растёт εἰς в ναὸν святилище ἅγιον святое ἐν в κυρίῳ, Господе,

2:22 - на котором и вы устрояетесь в жилище Божие Духом.

ἐν в Котором καὶ и ὑμεῖς вы συνοικοδομεῖσθε вместе строитесь εἰς в κατοικητήριον жилище τοῦ - ⸂θεοῦ⸃ Бога ἐν в πνεύματι. Духе.

Открыть окно