Библия Biblezoom Cloud / Галатам 2 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


2:1 - Потом, через четырнадцать лет, опять ходил я в Иерусалим с Варнавою, взяв с собою и Тита.

῎Επειτα В будущем διὰ через δεκατεσσάρων четырнадцать ἐτῶν лет ⸂πάλιν опять ἀνέβην⸃ я пошёл εἰς в ‛Ιεροσόλυμα Иерусалим μετὰ с Βαρναβᾶ, Варнавой, συμπαραλαβὼν взяв καὶ и Τίτον· Тита;

2:2 - Ходил же по откровению, и предложил там, и особо знаменитейшим, благовествование, проповедуемое мною язычникам, не напрасно ли я подвизаюсь или подвизался.

ἀνέβην пошёл δὲ же κατὰ по ἀποκάλυψιν· откровению; καὶ и ἀνεθέμην я предложил αὐτοῖς им τὸ - εὐαγγέλιον благовестие которое κηρύσσω возвещаю ἐν в τοῖς - ἔθνεσιν, язычниках, κατ᾿ по ἰδίαν особенности δὲ же τοῖς - δοκοῦσιν, знаменитым, μή не πως как εἰς на κενὸν напрасное τρέχω состязаюсь или ἔδραμον. распространился.

2:3 - Но они и Тита, бывшего со мною, хотя и Еллина, не принуждали обрезаться,

ἀλλ᾿ Но οὐδὲ и не Τίτος Тит который σὺν со ἐμοί, мной, ῞Ελλην Эллин ὤν, являясь, ἠναγκάσθη был принуждён περιτμηθῆναι· быть обрезанным;

2:4 - а вкравшимся лжебратиям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас,

διὰ из-за δὲ же τοὺς - παρεισάκτους вкравшихся ψευδαδέλφους, лжебратьев, οἵτινες которые παρεισῆλθον скрытно пришли κατασκοπῆσαι подглядеть τὴν - ἐλευθερίαν свободу ἡμῶν нашу ἣν которую ἔχομεν имеем ἐν во Χριστῷ Христе ᾿Ιησοῦ, Иисусе, ἵνα чтобы ἡμᾶς нас καταδουλώσουσιν· они поработили;

2:5 - мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истина благовествования сохранилась у вас.

⸂οἷς которым οὐδὲ⸃ и не πρὸς на ὥραν час εἴξαμεν (не) уступили мы τῇ - ὑποταγῇ, подчинением, ἵνα чтобы - ἀλήθεια истина τοῦ - εὐαγγελίου благовестия ⸂διαμείνῃ⸃ осталась πρὸς у ὑμᾶς. вас.

2:6 - И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не возложили на меня ничего более.

ἀπὸ От δὲ же τῶν - δοκούντων знаменитых εἶναί быть τι, кем-либо, ὁποῖοί каковы ποτε когда-то ἦσαν они были οὐδέν никто μοι (для) меня διαφέρει· (не) отличается; πρόσωπον (в) лицо ⸰ὁ⸰ - θεὸς Бог ἀνθρώπου человека οὐ не λαμβάνει-- принимает-- ἐμοὶ мне γὰρ же οἱ - δοκοῦντες знаменитые οὐδὲν ничто не προσανέθεντο, приложили сверх того,

2:7 - Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных, как Петру для обрезанных

ἀλλὰ но τοὐναντίον напротив ἰδόντες увидев ὅτι что πεπίστευμαι вверено мне τὸ - εὐαγγέλιον благовестие τῆς - ἀκροβυστίας необрезания καθὼς как Πέτρος Петру τῆς - περιτομῆς, обрезания,

2:8 - [ибо Содействовавший Петру в апостольстве у обрезанных содействовал и мне у язычников],

- γὰρ ибо ἐνεργήσας содействовавший Πέτρῳ Петру εἰς для ἀποστολὴν посольства τῆς - περιτομῆς обрезания ἐνήργησεν содействовал καὶ и ἐμοὶ мне εἰς у τὰ - ἔθνη, язычников,

2:9 - и, узнав о благодати, данной мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным,

καὶ и γνόντες узнав τὴν - χάριν благодать τὴν - δοθεῖσάν данную μοι, мне, ⸂᾿Ιάκωβος Иаков καὶ и Κηφᾶς⸃ Кифа καὶ и ᾿Ιωάννης, Иоанн, οἱ - δοκοῦντες считающиеся στῦλοι столбы εἶναι, быть, δεξιὰς взаимные рукопожатия ἔδωκαν предоставили ἐμοὶ мне καὶ и Βαρναβα̣ϋ Варнаве κοινωνίας, общения, ἵνα где ἡμεῖς мы εἰς для τὰ - ἔθνη, язычников, αὐτοὶ они δὲ же εἰς для τὴν - περιτομήν· обрезания;

2:10 - только чтобы мы помнили нищих, что и старался я исполнять в точности.

μόνον только τῶν - πτωχῶν бедных ἵνα чтобы μνημονεύωμεν, мы помнили, что καὶ также ἐσπούδασα я постарался αὐτὸ само τοῦτο это ποιῆσαι. исполнить.

2:11 - Когда же Петр пришел в Антиохию, то я лично противостал ему, потому что он подвергался нареканию.

῞Οτε Когда δὲ же ἦλθεν пришёл ⸂Κηφᾶς⸃ Кифа εἰς в ᾿Αντιόχειαν, Антиохию, κατὰ против πρόσωπον лица́ αυτο его ἀντέστην, я стал противиться, ὅτι потому что κατεγνωσμένος замечен ἦν. он был.

2:12 - Ибо, до прибытия некоторых от Иакова, ел вместе с язычниками; а когда те пришли, стал таиться и устраняться, опасаясь обрезанных.

πρὸ Прежде τοῦ - γὰρ же ἐλθεῖν прихода ⸂τινας⸃ некоторых ἀπὸ от ᾿Ιακώβου Иакова μετὰ среди τῶν - ἐθνῶν язычников ⸂συνήσθιεν⸃· ел вместе; ὅτε когда δὲ же ⸂ἦλθον⸃, они пришли, ὑπέστελλεν он отступал καὶ и ἀφώριζεν устранял ἑαυτόν, самого себя, φοβούμενος опасаясь τοὺς которых ἐκ из περιτομῆς. обрезания.

2:13 - Вместе с ним лицемерили и прочие Иудеи, так что даже Варнава был увлечен их лицемерием.

καὶ И вот συνυπεκρίθησαν притворились с αυτο
[с]
ним
καὶ и οἱ - λοιποὶ остальные ᾿Ιουδαῖοι, Иудеи, ὥστε так что καὶ И вот Βαρναβᾶς Варнава συναπήχθη был увлечён αὐτῶν их τῇ - ὑποκρίσει. игрою.

2:14 - Но когда я увидел, что они не прямо поступают по истине Евангельской, то сказал Петру при всех: если ты, будучи Иудеем, живешь по-язычески, а не по-иудейски, то для чего язычников принуждаешь жить по-иудейски?

ἀλλ᾿ Но ὅτε в то время как εἶδον почувствовал я ὅτι что οὐκ не ὀρθοποδοῦσιν идут прямо πρὸς к τὴν - ἀλήθειαν истине τοῦ - εὐαγγελίου, благовестия, εἶπον я сказал το Κηφα̣ϋ Кифе ἔμπροσθεν перед πάντων, всеми, Εἰ Если σὺ ты ᾿Ιουδαῖος Иудей ὑπάρχων пребывая ἐθνικῶς по-язычески ⸂καὶ а οὐχὶ не ᾿Ιουδαϊκῶς по-иудейски ζῇς⸃, живёшь, ⸂πῶς⸃ каким образом τὰ - ἔθνη язычников ἀναγκάζεις принуждаешь ᾿Ιουδαΐζειν; Иудействовать?

2:15 - Мы по природе Иудеи, а не из язычников грешники;

‛Ημεῖς Мы φύσει природою ᾿Ιουδαῖοι Иудеи καὶ а οὐκ не ἐξ из ἐθνῶν язычников ἁμαρτωλοί, грешные,

2:16 - однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть.

εἰδότες узнав ⸰δὲ⸰ с другой стороны ὅτι что οὐ не δικαιοῦται оправдывается ἄνθρωπος человек ἐξ из ἔργων обязанностей νόμου закона Левитства ἐὰν если μὴ не διὰ через πίστεως веру ⸂᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ⸃, Христа, καὶ и ἡμεῖς мы εἰς в ⸂Χριστὸν Христа ᾿Ιησοῦν⸃ Иисуса ἐπιστεύσαμεν, уверовали, ἵνα чтобы δικαιωθῶμεν были оправданы ἐκ от πίστεως веры Χριστοῦ Христа καὶ и οὐκ не ἐξ из ἔργων обязанностей νόμου, закона Левитства, ⸂ὅτι⸃ потому что ἐξ из ἔργων обязанностей νόμου закона Левитства οὐ не δικαιωθήσεται будет оправдана πᾶσα всякая σάρξ. плоть.

2:17 - Если же, ища оправдания во Христе, мы и сами оказались грешниками, то неужели Христос есть служитель греха? Никак.

εἰ Если δὲ же ζητοῦντες ища δικαιωθῆναι быть оправданными ἐν в Χριστῷ Христе εὑρέθημεν мы были найдены καὶ и αὐτοὶ сами ἁμαρτωλοί, грешные, ⸂ἆρα⸃ разве Χριστὸς Христос ἁμαρτίας греха διάκονος; служитель? μὴ Никоим образом γένοιτο. окажется.

2:18 - Ибо если я снова созидаю, что разрушил, то сам себя делаю преступником.

εἰ Если γὰρ же что κατέλυσα я разрушил ταῦτα это πάλιν опять οἰκοδομῶ, строю, παραβάτην преступником ἐμαυτὸν себя самого συνιστάνω. представляю.

2:19 - Законом я умер для закона, чтобы жить для Бога. Я сораспялся Христу,

ἐγὼ Я γὰρ же διὰ ради νόμου Закона νόμῳ Законом ἀπέθανον умер ἵνα чтобы θεῷ Богом ζήσω. ожил. Χριστῷ Христу συνεσταύρωμαι· я сораспялся;

2:20 - и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего Себя за меня.

ζῶ живу δὲ же οὐκέτι уже́ не ἐγώ, я, ζῇ живёт δὲ же ἐν во ἐμοὶ мне Χριστός· Христос; что δὲ же νῦν ныне ζῶ живу ἐν во σαρκί, плоти, ἐν в πίστει вере ζῶ живу τῇ - τοῦ - ⸂υἱοῦ Сына τοῦ - θεοῦ⸃ Бога τοῦ - ἀγαπήσαντός полюбившего με меня καὶ и παραδόντος предавшего ἑαυτὸν Самого Себя ὑπὲρ ради ἐμοῦ. меня.

2:21 - Не отвергаю благодати Божией; а если законом оправдание, то Христос напрасно умер.

οὐκ Не ἀθετῶ отвергаю τὴν - χάριν благодать τοῦ - θεοῦ· Бога; εἰ если γὰρ же διὰ через νόμου закон Левитства δικαιοσύνη, оправдание, ἄρα тогда Χριστὸς Христос δωρεὰν напрасно ἀπέθανεν. умер.

Открыть окно