Библия Biblezoom Cloud / 2 Коринфянам 8 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


8:1 - Уведомляем вас, братия, о благодати Божией, данной церквам Македонским,

Γνωρίζομεν Возвещаем δὲ же ὑμῖν, вам, ἀδελφοί, братья, τὴν - χάριν благодать τοῦ - θεοῦ Бога τὴν - δεδομένην данную ἐν в ταῖς - ἐκκλησίαις собраниях τῆς - Μακεδονίας, Македонии,

8:2 - ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия.

ὅτι что ἐν в πολλῇ большем δοκιμῇ испытании θλίψεως скорби - περισσεία изобилие τῆς - χαρᾶς радости αὐτῶν их καὶ и - κατὰ по ⸂βάθους⸃ глубине πτωχεία нищета αὐτῶν их ἐπερίσσευσεν приумножила εἰς в ⸂τὸ - πλοῦτος⸃ богатство τῆς - ἁπλότητος простоты αὐτῶν· их;

8:3 - Ибо они доброхотны по силам и сверх сил — я свидетель:

ὅτι что κατὰ по δύναμιν, могуществу, μαρτυρῶ, свидетельствую, καὶ и ⸂παρὰ⸃ сверх δύναμιν, силы, αὐθαίρετοι добровольные

8:4 - они весьма убедительно просили нас принять дар и участие их в служении святым;

μετὰ с πολλῆς большой παρακλήσεως просьбой δεόμενοι просящие ἡμῶν нас τὴν - χάριν одолжение καὶ и τὴν - κοινωνίαν соучастие τῆς - διακονίας служения τῆς - εἰς в τοὺς - ἁγίους, святых,

8:5 - и не только то, чего мы надеялись, но они отдали самих себя, во-первых, Господу, потом и нам по воле Божией;

καὶ и οὐ не καθὼς как ἠλπίσαμεν надеялись ἀλλ᾿ но ἑαυτοὺς себя самих ἔδωκαν они отдали πρῶτον сначала το ⸂κυρίῳ⸃ Господу καὶ и ἡμῖν нам διὰ через θελήματος волю θεοῦ, Бога,

8:6 - поэтому мы просили Тита, чтобы он, как начал, так и окончил у вас и это доброе дело.

εἰς в τὸ то παρακαλέσαι (чтобы) попросить ἡμᾶς нас Τίτον Тита ἵνα чтобы καθὼς как ⸂προενήρξατο⸃ он прежде на́чал οὕτως так καὶ и ἐπιτελέσῃ завершил εἰς для ὑμᾶς вас καὶ и τὴν - χάριν благодеяние ταύτην. это.

8:7 - А как вы изобилуете всем: верою и словом, и познанием, и всяким усердием, и любовью вашею к нам, — так изобилуйте и сею добродетелью.

ἀλλ᾿ Но ὥσπερ как ἐν во παντὶ всём περισσεύετε, изобилуете, πίστει верой καὶ и λόγῳ Словом καὶ и γνώσει знанием καὶ и πάσῃ всяким σπουδῇ усердием καὶ и τῇ - ἐξ от ⸂ἡμῶν нас ἐν в ὑμῖν⸃ вас ἀγάπῃ, любовью, ἵνα чтобы καὶ и ἐν в ταύτῃ этом τῇ - χάριτι благодеянии περισσεύητε. изобиловали.

8:8 - Говорю это не в виде повеления, но усердием других испытываю искренность и вашей любви.

Οὐ Не κατ᾿ как ἐπιταγὴν повеление λέγω, говорю, ἀλλὰ но διὰ через τῆς - ἑτέρων других σπουδῆς усердие καὶ и τὸ - τῆς - ὑμετέρας вашей ἀγάπης любви γνήσιον подлинно ⸂δοκιμάζων⸃· испытывая;

8:9 - Ибо вы знаете благодать Господа нашего Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою.

γινώσκετε знаете γὰρ же τὴν - χάριν благодать τοῦ - κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего ᾿Ιησοῦ Иисуса ⸰Χριστοῦ⸰, Христа, ὅτι что δι᾿ ради ⸂ὑμᾶς⸃ вас ἐπτώχευσεν Он обнищал πλούσιος богатый ὤν, являясь, ἵνα чтобы ὑμεῖς вы τῇ - ⸂ἐκείνου⸃ Того πτωχείᾳ нищетой πλουτήσητε. разбогатели.

8:10 - Я даю на это совет: ибо это полезно вам, которые не только начали делать сие, но и желали того еще с прошедшего года.

καὶ И γνώμην совет ἐν в τούτῳ этом δίδωμι· даю; τοῦτο это γὰρ же ὑμῖν вам συμφέρει, приносит пользу, οἵτινες тем, которые οὐ не μόνον только τὸ - ποιῆσαι чтобы сделать ἀλλὰ но καὶ и τὸ - θέλειν чтобы желать ⸂προενήρξασθε⸃ прежде начали ἀπὸ от πέρυσι· прошлого года;

8:11 - Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно желали, то и исполнено было по достатку.

νυνὶ теперь δὲ же καὶ и τὸ - ποιῆσαι сделать ἐπιτελέσατε, завершите, ὅπως чтобы καθάπερ точно также как - προθυμία стремление τοῦ - θέλειν желать οὕτως так καὶ и τὸ - ἐπιτελέσαι завершить ἐκ из τοῦ - ἔχειν. имеющегося.

8:12 - Ибо если есть усердие, то оно принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет.

εἰ Если γὰρ же - προθυμία стремление πρόκειται, наличествует, καθὸ так что ἐὰν если ἔχῃ будет иметь εὐπρόσδεκτος, благоприятно, οὐ не καθὸ так что οὐκ не ἔχει. имеет.

8:13 - Не требуется, чтобы другим было облегчение, а вам тяжесть, но чтобы была равномерность.

οὐ Не γὰρ именно ἵνα когда ἄλλοις другим ἄνεσις, послабление, ὑμῖν вам θλῖψις· притеснение; ἀλλ᾿ но ἐξ с ἰσότητος равномерностью

8:14 - Ныне ваш избыток в восполнение их недостатка; а после их избыток в восполнение вашего недостатка, чтобы была равномерность,

ἐν в τὸ - νῦν настоящее καιρῷ время τὸ - ὑμῶν вашего περίσσευμα изобилие εἰς для τὸ - ἐκείνων тех ὑστέρημα, недостатка, ἵνα чтобы καὶ и τὸ - ἐκείνων тех περίσσευμα изобилие γένηται сделалось εἰς для τὸ - ὑμῶν вашего ὑστέρημα, недостатка, ὅπως чтобы γένηται сделалось ἰσότης· равенство;

8:15 - как написано: кто собрал много, не имел лишнего; и кто мало, не имел недостатка.

καθὼς как γέγραπται, написано, ‛Ο Тот кто τὸ - πολὺ много οὐκ не ἐπλεόνασεν, имел избыток, καὶ и тот кто τὸ - ὀλίγον мало οὐκ не ἠλαττόνησεν. имел недостаток.

8:16 - Благодарение Богу, вложившему в сердце Титово такое усердие к вам.

Χάρις Благодарность δὲ же το θεῷ Богу το ⸂δόντι⸃ давшему τὴν - αὐτὴν это σπουδὴν усердие ὑπὲρ за ὑμῶν вас ἐν в τῇ - καρδίᾳ сердце Τίτου, Тита,

8:17 - Ибо, хотя и я просил его, впрочем он, будучи очень усерден, пошел к вам добровольно.

ὅτι потому что τὴν - μὲν однако παράκλησιν просьбу ἐδέξατο, он принял, σπουδαιότερος усерднейше δὲ же ὑπάρχων содействуя αὐθαίρετος добровольно ἐξῆλθεν вышел πρὸς к ὑμᾶς. вам.

8:18 - С ним послали мы также брата, во всех церквах похваляемого за благовествование,

συνεπέμψαμεν Мы послали вместе δὲ же ⸂μετ᾿ с αὐτοῦ ним τὸν - ἀδελφὸν⸃ брата οὗ которого - ἔπαινος похвала ἐν в το εὐαγγελίῳ благовествовании διὰ через πασῶν все τῶν - ἐκκλησιῶν, собрания,

8:19 - и притом избранного от церквей сопутствовать нам для сего благотворения, которому мы служим во славу Самого Господа и в соответствие вашему усердию,

οὐ не μόνον только δὲ же ἀλλὰ но καὶ и χειροτονηθεὶς избранный голосованием ὑπὸ от τῶν - ἐκκλησιῶν собраний συνέκδημος спутник ἡμῶν наш ⸂σὺν⸃ с τῇ - χάριτι благодарностью ταύτῃ этой τῇ - διακονουμένῃ помогающему ὑφ᾿ от ἡμῶν нас πρὸς к τὴν - ⸰⸂αὐτοῦ⸃⸰ Самого τοῦ - κυρίου Го́спода δόξαν славе καὶ и προθυμίαν стремлению ἡμῶν, нашему,

8:20 - остерегаясь, чтобы нам не подвергнуться от кого нареканию при таком обилии приношений, вверяемых нашему служению;

στελλόμενοι остерегаясь τοῦτο это μή не τις кто-либо ἡμᾶς нас μωμήσηται порицал ἐν в τῇ - ἁδρότητι обилии ταύτῃ этом τῇ - διακονουμένῃ помогающему ὑφ᾿ от ἡμῶν· нас;

8:21 - ибо мы стараемся о добром не только пред Господом, но и пред людьми.

⸂προνοοῦμεν заботимся γὰρ⸃ же καλὰ доброго οὐ не μόνον только ἐνώπιον перед лицом ⸂κυρίου⸃ Господа ἀλλὰ но καὶ и ἐνώπιον перед ἀνθρώπων. людьми.

8:22 - Мы послали с ними и брата нашего, которого усердие много раз испытали во многом и который ныне еще усерднее по великой уверенности в вас.

συνεπέμψαμεν Мы послали вместе δὲ же αὐτοῖς (с) ними τὸν - ἀδελφὸν брата ἡμῶν нашего ὃν которого ἐδοκιμάσαμεν мы испытали ἐν во πολλοῖς многом πολλάκις много раз σπουδαῖον усердного ὄντα, являясь, νυνὶ теперь δὲ же ⸰πολὺ⸰ много σπουδαιότερον усерднейшего πεποιθήσει уверенностью πολλῇ большей τῇ - εἰς в ὑμᾶς. вас.

8:23 - Что касается до Тита, это — мой товарищ и сотрудник у вас; а что до братьев наших, это — посланники церквей, слава Христова.

εἴτε И если ὑπὲρ насчет Τίτου, Тита, κοινωνὸς сотрудник ἐμὸς мой καὶ и εἰς для ὑμᾶς вас συνεργός· соработник; εἴτε и если ἀδελφοὶ братья ἡμῶν, наши, ἀπόστολοι посланники ἐκκλησιῶν, собраний, δόξα слава Χριστοῦ. Христа.

8:24 - Итак перед лицем церквей дайте им доказательство любви вашей и того, что мы справедливо хвалимся вами.

τὴν - οὖν Итак ἔνδειξιν доказательство τῆς - ἀγάπης любви ὑμῶν вашей καὶ и ἡμῶν нашей καυχήσεως похвалы ὑπὲρ за ὑμῶν вас εἰς для αὐτοὺς них ⸂ἐνδεικνύμενοι⸃ доказывающие εἰς в πρόσωπον лицо τῶν - ἐκκλησιῶν. собраний.

Открыть окно