Библия Biblezoom Cloud / 2 Коринфянам 4 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


4:1 - Посему, имея по милости Божией такое служение, мы не унываем;

Διὰ Вследствие τοῦτο, этого, ἔχοντες имея τὴν - διακονίαν служение ταύτην, это, καθὼς как ἠλεήθημεν, мы были помилованы, οὐκ не ⸂ἐγκακοῦμεν⸃, унываем,

4:2 - но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая слова Божия, а открывая истину, представляем себя совести всякого человека пред Богом.

ἀλλὰ но ἀπειπάμεθα отвергли τὰ - κρυπτὰ тайные (дела) τῆς - αἰσχύνης, бесславия, μὴ не περιπατοῦντες поступая ἐν в πανουργίᾳ хитрости μηδὲ и не δολοῦντες искажая τὸν - λόγον Слово τοῦ - θεοῦ, Бога, ἀλλὰ но τῇ - φανερώσει откровением τῆς - ἀληθείας истины ⸂συνιστάνοντες⸃ представляющие ἑαυτοὺς себя самих πρὸς ко πᾶσαν всякой συνείδησιν совести ἀνθρώπων человеков ἐνώπιον перед лицом τοῦ - θεοῦ. Бога.

4:3 - Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих,

εἰ Если δὲ же καὶ и ἔστιν есть κεκαλυμμένον скрыто τὸ - εὐαγγέλιον благовестие ἡμῶν, наше, ἐν перед τοῖς - ἀπολλυμένοις погибающими ἐστὶν оно есть κεκαλυμμένον, скрыто,

4:4 - для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога невидимого.

ἐν перед οἷς которыми - θεὸς бог τοῦ - αἰῶνος ве́ка τούτου этого ἐτύφλωσεν ослепил τὰ - νοήματα умы τῶν - ἀπίστων неверных εἰς для τὸ того μὴ чтобы не ⸂αὐγάσαι⸃ осветить τὸν - φωτισμὸν свет τοῦ - εὐαγγελίου благовестия τῆς - δόξης славы τοῦ - Χριστοῦ, Христа, ὅς Который ἐστιν есть εἰκὼν образ τοῦ - θεοῦ. Бога.

4:5 - Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы — рабы ваши для Иисуса,

οὐ Не γὰρ ведь ἑαυτοὺς себя самих κηρύσσομεν проповедуем, ἀλλὰ но ⸂᾿Ιησοῦν Иисуса Χριστὸν⸃ Христа κύριον, Го́спода, ἑαυτοὺς себя самих δὲ же δούλους рабов ὑμῶν ваших διὰ ради ⸂᾿Ιησοῦν⸃. Иисуса.

4:6 - потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа.

ὅτι Потому что - θεὸς Бог - εἰπών· сказавший: ᾿Εκ Из σκότους тьмы φῶς свет ⸂λάμψει⸃, будет сиять, ⸰ὃς⸰ который ἔλαμψεν засиял ἐν в ταῖς - καρδίαις сердцах ἡμῶν наших πρὸς к φωτισμὸν просвещению τῆς - γνώσεως познания ⸰τῆς - δόξης⸰ славы ⸂τοῦ - θεοῦ⸃ Бога ἐν в προσώπῳ лице ⸂᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ⸃. Христа.

4:7 - Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам.

῎Εχομεν Имеем δὲ же τὸν - θησαυρὸν сокровище τοῦτον это ἐν в ὀστρακίνοις глиняных σκεύεσιν, сосудах, ἵνα чтобы - ὑπερβολὴ превосходство τῆς - δυνάμεως могущества было τοῦ - θεοῦ Бога καὶ и μὴ не ἐξ от ἡμῶν· нас;

4:8 - Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены; мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся;

ἐν во παντὶ всём θλιβόμενοι угнетаемые ἀλλ᾿ но οὐ не στενοχωρούμενοι, стесняемые, ἀπορούμενοι нуждающиеся ἀλλ᾿ но οὐκ не ἐξαπορούμενοι, впадающие в отчаяние,

4:9 - мы гонимы, но не оставлены; низлагаемы, но не погибаем.

διωκόμενοι преследуемые ἀλλ᾿ но οὐκ не ἐγκαταλειπόμενοι, покинутые, καταβαλλόμενοι низвергаемые ἀλλ᾿ но οὐκ не ἀπολλύμενοι, уничтожаемы,

4:10 - Всегда носим в теле мертвость Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в теле нашем.

πάντοτε непрестанно τὴν - νέκρωσιν умерщвление τοῦ - ᾿Ιησοῦ Иисуса ἐν в το σώματι⸃ теле περιφέροντες, переносящие, ἵνα чтобы καὶ и - ζωὴ жизнь τοῦ - ᾿Ιησοῦ Иисуса ἐν в το σώματι теле ἡμῶν нашем φανερωθῇ. была явлена.

4:11 - Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в смертной плоти нашей,

⸂ἀεὶ⸃ Всегда γὰρ же ἡμεῖς мы οἱ - ζῶντες живущие εἰς на θάνατον смерть παραδιδόμεθα предаёмся διὰ ради ᾿Ιησοῦν, Иисуса, ἵνα чтобы καὶ и - ζωὴ жизнь τοῦ - ᾿Ιησοῦ Иисуса φανερωθῇ была явлена ἐν в τῇ - θνητῇ смертной σαρκὶ плоти ἡμῶν. нашей.

4:12 - так что смерть действует в нас, а жизнь в вас.

ὥστε Так что - θάνατος смерть ἐν в ἡμῖν нас ἐνεργεῖται, действует, - δὲ а ζωὴ жизнь ἐν в ὑμῖν. вас.

4:13 - Но, имея тот же дух веры, как написано: я веровал и потому говорил, и мы веруем, потому и говорим,

ἔχοντες Имея δὲ же τὸ - αὐτὸ Сам πνεῦμα Дух τῆς - πίστεως, веры, κατὰ согласно τὸ - γεγραμμένον· написанного: ᾿Επίστευσα, Я поверил, διὸ потому ἐλάλησα, возвестил, καὶ и ἡμεῖς мы πιστεύομεν, верим, διὸ потому καὶ и λαλοῦμεν, возвещаем,

4:14 - зная, что Воскресивший Господа Иисуса воскресит через Иисуса и нас и поставит перед Собою с вами.

εἰδότες зная ὅτι что - ἐγείρας Воскресивший τὸν - ⸰κύριον⸰ Го́спода ᾿Ιησοῦν Иисуса καὶ и ἡμᾶς нас ⸂σὺν⸃ с ᾿Ιησοῦ Иисусом ἐγερεῖ воскресит καὶ и παραστήσει поставит рядом σὺν с ὑμῖν. вами.

4:15 - Ибо всё для вас, дабы обилие благодати тем большую во многих произвело благодарность во славу Божию.

τὰ - γὰρ Ведь πάντα всё δι᾿ ради ὑμᾶς, вас, ἵνα чтобы - χάρις благодать πλεονάσασα умножившая διὰ через τῶν - πλειόνων весьма многих τὴν - εὐχαριστίαν благодарение περισσεύσῃ явилась в изобилии εἰς в τὴν - δόξαν славу τοῦ - θεοῦ. Бога.

4:16 - Посему мы не унываем; но если внешний наш человек и тлеет, то внутренний со дня на день обновляется.

Διὸ Потому οὐκ не ⸂ἐγκακοῦμεν⸃, унываем, ἀλλ᾿ но εἰ если καὶ и который ἔξω снаружи ἡμῶν наш ἄνθρωπος человек διαφθείρεται, разрушается, ἀλλ᾿ но который ⸂ἔσω внутри ἡμῶν⸃ нас ἀνακαινοῦται обновляется ἡμέρᾳ днём καὶ как ἡμέρᾳ. днём.

4:17 - Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу,

τὸ - γὰρ Так как παραυτίκα в настоящий момент ἐλαφρὸν лёгкое τὸ - θλίψεως притеснения ⸰ἡμῶν⸰ наше καθ᾿ по ὑπερβολὴν преимуществу εἰς в ὑπερβολὴν превосходстве αἰώνιον вечное βάρος достоинство δόξης славы κατεργάζεται приготовляет ἡμῖν, нам,

4:18 - когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: ибо видимое временно, а невидимое вечно.

μὴ не σκοπούντων рассматривающих ἡμῶν нас τὰ то, что βλεπόμενα видимое ἀλλὰ но τὰ то, что μὴ не βλεπόμενα· видимое; τὰ - γὰρ так как βλεπόμενα видимое πρόσκαιρα, временно, τὰ - δὲ а μὴ не βλεπόμενα видимое αἰώνια. вечно.

Открыть окно