Библия Biblezoom Cloud / 2 Коринфянам 12 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


12:1 - Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним.

καυχᾶσθαι хвалиться ⸂δεῖ⸃· надлежит; οὐ не ⸂συμφέρον приносящее пользу μέν⸃, однако, ἐλεύσομαι перейду ⸂δὲ⸃ же εἰς в ὀπτασίας виде́ния καὶ и ἀποκαλύψεις откровения κυρίου. Го́спода.

12:2 - Знаю человека во Христе, который назад тому четырнадцать лет (в теле ли — не знаю, вне ли тела — не знаю: Бог знает) восхищен был до третьего неба.

οἶδα Знаю ἄνθρωπον человека ἐν во Χριστῷ Христе πρὸ прежде ἐτῶν лет δεκατεσσάρων, четырнадцати, εἴτε или ἐν в σώματι теле οὐκ не οἶδα, знаю, εἴτε или ἐκτὸς вне τοῦ - σώματος те́ла οὐκ не οἶδα, знаю, - θεὸς Бог οἶδεν, знает, ἁρπαγέντα восхищенного τὸν - τοιοῦτον такого ἕως до τρίτου третьего οὐρανοῦ. неба.

12:3 - И знаю о таком человеке (только не знаю — в теле, или вне тела: Бог знает),

καὶ И οἶδα знаю τὸν - τοιοῦτον такого ἄνθρωπον, человека, εἴτε и если ἐν в σώματι теле εἴτε или ⸂χωρὶς⸃ без τοῦ - σώματος те́ла ⸰οὐκ не οἶδα⸰, знаю, - θεὸς Бог οἶδεν, знает,

12:4 - что он был восхищен в рай и слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать.

ὅτι что ἡρπάγη был восхищен εἰς в τὸν - παράδεισον рай καὶ и ἤκουσεν слышал ἄρρητα невыразимые ῥήματα Слова́ которые οὐκ не ἐξὸν возможно ἀνθρώπῳ человеку λαλῆσαι. произнести.

12:5 - Таким человеком могу хвалиться; собою же не похвалюсь, разве только немощами моими.

ὑπὲρ За τοῦ - τοιούτου такого καυχήσομαι, буду хвалиться, ὑπὲρ за δὲ - ἐμαυτοῦ себя самого ⸂οὐ⸃ не καυχήσομαι буду хвалиться εἰ если μὴ только ἐν в ταῖς - ἀσθενείαις немощах

12:6 - Впрочем, если захочу хвалиться, не буду неразумен, потому что скажу истину; но я удерживаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, нежели сколько во мне видит или слышит от меня.

ἐὰν Если γὰρ однако ⸂θελήσω захочу καυχήσασθαι⸃, похвалиться, οὐκ не ἔσομαι буду ἄφρων, неразумен, ἀλήθειαν истину γὰρ же ἐρῶ· скажу; φείδομαι воздерживаюсь δέ, же, μή чтобы не τις кто-либо εἰς в отношении ἐμὲ меня λογίσηται помыслил ὑπὲρ более то, что βλέπει видит με меня или ἀκούει слышит ⸰τι⸰ что-нибудь ἐξ от ἐμοῦ меня

12:7 - И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня, чтобы я не превозносился.

καὶ и τῇ - ὑπερβολῇ превосходством τῶν - ἀποκαλύψεων. откровений. ⸰διό⸰, Потому, ἵνα чтобы μὴ не ὑπεραίρωμαι, превозносился я, ἐδόθη была дана μοι мне σκόλοψ заноза τῇ - σαρκί, плоти, ἄγγελος ангел ⸂Σατανᾶ⸃, Сатаны, ἵνα чтобы με меня κολαφίζῃ, бил по щекам, ⸰ἵνα чтобы μὴ не ὑπεραίρωμαι⸰. превозносился я.

12:8 - Трижды молил я Господа о том, чтобы удалил его от меня.

ὑπὲρ За τούτου это τρὶς трижды τὸν - κύριον Го́спода παρεκάλεσα я просил ἵνα чтобы ἀποστῇ удалил ἀπ᾿ от ἐμοῦ· меня;

12:9 - Но Господь сказал мне: "довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи". И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова.

καὶ и εἴρηκέν Он сказал μοι· мне: ᾿Αρκεῖ Защищает σοι тебя - χάρις благодать μου· Моя; - γὰρ так как δύναμις могущество ἐν в ἀσθενείᾳ немощи ⸂τελεῖται⸃. совершается. ἥδιστα Охотнее οὖν же μᾶλλον более καυχήσομαι буду хвалиться ἐν в ταῖς - ἀσθενείαις немощах μου Моё ἵνα чтобы ἐπισκηνώσῃ обитало ἐπ᾿ на ἐμὲ мне - δύναμις могущество τοῦ - Χριστοῦ. Христа.

12:10 - Посему я благодушествую в немощах, в обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за Христа, ибо, когда я немощен, тогда силен.

διὸ Поэтому εὐδοκῶ я доволен ἐν в ἀσθενείαις, немощах, ἐν в ὕβρεσιν, оскорблениях, ⸂ἐν⸃ в ἀνάγκαις, принуждениях, ἐν в διωγμοῖς преследованиях ⸂καὶ⸃ и στενοχωρίαις, стеснённых обстоятельствах, ὑπὲρ за Χριστοῦ· Христа; ὅταν когда γὰρ же ἀσθενῶ, имею слабость, τότε тогда δυνατός силён εἰμι. я есть.

12:11 - Я дошел до неразумия, хвалясь; вы меня к сему принудили. Вам бы надлежало хвалить меня, ибо у меня ни в чем нет недостатка против высших Апостолов, хотя я и ничто.

Γέγονα Я сделался ἄφρων неразумный ὑμεῖς вы με меня ἠναγκάσατε· принудили; ἐγὼ я γὰρ же ὤφειλον должен ὑφ᾿ - ὑμῶν вами συνίστασθαι. хвалиться. οὐδὲν Нисколько γὰρ же ὑστέρησα (не) отстал я τῶν - ὑπερλίαν (от) высших ἀποστόλων, посланников, εἰ если καὶ и οὐδὲν Нисколько εἰμι· я есть;

12:12 - Признаки Апостола оказались перед вами всяким терпением, знамениями, чудесами и силами.

τὰ - μὲν так как σημεῖα знамения τοῦ - ἀποστόλου посланника κατειργάσθη были произведены ἐν перед ὑμῖν вами ἐν со πάσῃ всяким ὑπομονῇ, терпением, ⸂σημείοις знамениями τε⸃ - καὶ и τέρασιν чудесами καὶ и δυνάμεσιν. силами.

12:13 - Ибо чего у вас недостает перед прочими церквами, разве только того, что сам я не был вам в тягость? Простите мне такую вину.

τί Что γάρ же ἐστιν есть то, что ⸂ἡσσώθητε⸃ вы были слабее ὑπὲρ сверх τὰς - λοιπὰς остальных ἐκκλησίας, собраний, εἰ если μὴ не ὅτι потому что αὐτὸς сам ἐγὼ я οὐ не κατενάρκησα был в тягость ὑμῶν; вам? χαρίσασθέ Простите μοι мне τὴν - ἀδικίαν обиду ταύτην. эту.

12:14 - Вот, в третий раз я готов идти к вам, и не буду отягощать вас, ибо я ищу не вашего, а вас. Не дети должны собирать имение для родителей, но родители для детей.

᾿Ιδοὺ Вот τρίτον третий раз ⸰τοῦτο⸰ это ἑτοίμως охотно ἔχω имею ἐλθεῖν прийти πρὸς к ὑμᾶς, вам, καὶ и οὐ не καταναρκήσω· буду в тягость; οὐ не γὰρ именно ζητῶ ищу τὰ - ὑμῶν ваше ἀλλὰ но ὑμᾶς, вас, οὐ не γὰρ именно ὀφείλει имеют долг τὰ - τέκνα дети ⸂τοῖς - γονεῦσιν родителям θησαυρίζειν⸃, копить, ἀλλὰ но οἱ - γονεῖς родители τοῖς - τέκνοις. детям.

12:15 - Я охотно буду издерживать свое и истощать себя за души ваши, несмотря на то, что, чрезвычайно любя вас, я менее любим вами.

ἐγὼ Я δὲ же ἥδιστα охотнее δαπανήσω буду тратить καὶ и ἐκδαπανηθήσομαι буду расходовать себя ὑπὲρ ради τῶν - ψυχῶν душ ὑμῶν. ваших. ⸰⸂εἰ⸃⸰ Если περισσοτέρως особенно ὑμᾶς вас ⸂ἀγαπῶν⸃, любящий, ἧσσον меньше ἀγαπῶμαι; я есть любим?

12:16 - Положим, что сам я не обременял вас, но, будучи хитр, лукавством брал с вас.

ἔστω Допустимо δέ, же, ἐγὼ я ⸂οὐ не κατεβάρησα отяготил ὑμᾶς⸃· вас; ἀλλὰ разве ὑπάρχων будучи πανοῦργος способный на всё δόλῳ хитростью ὑμᾶς вас ἔλαβον. принял.

12:17 - Но пользовался ли я чем от вас через кого-нибудь из тех, кого посылал к вам?

μή Неужели τινα кого-нибудь ὧν которых ἀπέσταλκα я послал πρὸς к ὑμᾶς, вам, δι᾿ через αὐτοῦ него ἐπλεονέκτησα притеснял ὑμᾶς; вас?

12:18 - Я упросил Тита и послал с ним одного из братьев: Тит воспользовался ли чем от вас? Не в одном ли духе мы действовали? Не одним ли путем ходили?

παρεκάλεσα Я попросил Τίτον Тита καὶ и συναπέστειλα я послал вместе τὸν - ἀδελφόν· брата; μήτι неужели ἐπλεονέκτησεν притеснял ὑμᾶς вас Τίτος; Тит? οὐ Разве не το αυτο тем
[ли]
πνεύματι духом περιεπατήσαμεν; мы поступали? οὐ Разве не τοῖς - αὐτοῖς теми ἴχνεσιν; следами?

12:19 - Не думаете ли еще, что мы только оправдываемся перед вами? Мы говорим пред Богом, во Христе, и все это, возлюбленные, к вашему назиданию.

⸂Πάλαι⸃ Давно δοκεῖτε думаете ὅτι что ὑμῖν вами ἀπολογούμεθα; мы оправдываемся? ⸂κατέναντι⸃ Перед θεοῦ Богом ⸰ἐν во Χριστῷ⸰ Христе λαλοῦμεν· говорим; τὰ - δὲ и πάντα, всё, ἀγαπητοί, возлюбленные, ὑπὲρ ради τῆς - ὑμῶν вашего οἰκοδομῆς. созидания.

12:20 - Ибо я опасаюсь, чтобы мне, по пришествии моем, не найти вас такими, какими не желаю, также чтобы и вам не найти меня таким, каким не желаете: чтобы не найти у вас раздоров, зависти, гнева, ссор, клевет, ябед, гордости, беспорядков,

φοβοῦμαι Боюсь γὰρ однако μή чтобы не πως как ἐλθὼν придя οὐχ не οἵους таких θέλω желаю εὕρω я нашёл ὑμᾶς, вас, κἀγὼ и я εὑρεθῶ был найден ὑμῖν вами οἷον какого οὐ не θέλετε, желаете, μή не πως как ⸂ἔρις⸃, раздор, ⸂ζῆλος⸃, зависть, θυμοί, ярости, ἐριθείαι, соперничества, καταλαλιαί, клеветы, ψιθυρισμοί, сплетни, φυσιώσεις, гордости, ἀκαταστασίαι· беспорядки;

12:21 - чтобы опять, когда приду, не уничижил меня у вас Бог мой и чтобы не оплакивать мне многих, которые согрешили прежде и не покаялись в нечистоте, блудодеянии и непотребстве, какое делали.

μὴ чтобы не πάλιν опять ⸂ἐλθόντος пришедшего μου меня ταπεινώσῃ (не) унизил бы με меня - θεός Бог μου мой πρὸς у ὑμᾶς⸃, вас, καὶ и πενθήσω (не) буду оплакивать πολλοὺς многих τῶν - προημαρτηκότων прежде согрешивших καὶ и μὴ не μετανοησάντων покаявшихся ἐπὶ в τῇ - ἀκαθαρσίᾳ нечистоте καὶ и πορνείᾳ блуде καὶ и ἀσελγείᾳ распущенности которую ἔπραξαν. они сделали.

Открыть окно