Библия Biblezoom Cloud / 2 Коринфянам 10 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


10:1 - Я же, Павел, который лично между вами скромен, а заочно против вас отважен, убеждаю вас кротостью и снисхождением Христовым.

Αὐτὸς Сам δὲ же ἐγὼ я Παῦλος Павел παρακαλῶ прошу ὑμᾶς вас διὰ по τῆς - πραΰτητος кротости καὶ и ἐπιεικείας благожелательности τοῦ - Χριστοῦ, Христа, ὃς который κατὰ по πρόσωπον лицу μὲν же ταπεινὸς скромный ἐν у ὑμῖν, вас, ἀπὼν отсутствуя δὲ же θαρρῶ имею мужество εἰς для ὑμᾶς· вас;

10:2 - Прошу, чтобы мне по пришествии моем не прибегать к той твердой смелости, которую думаю употребить против некоторых, помышляющих о нас, что мы поступаем по плоти.

δέομαι прошу δὲ же τὸ - μὴ не παρὼν присутствуя θαρρῆσαι обрести мужество τῇ - πεποιθήσει уверенностью которой λογίζομαι считаю τολμῆσαι осмелиться ἐπί на τινας некоторых τοὺς - λογιζομένους рассуждающих ἡμᾶς (о) нас ὡς словно κατὰ по σάρκα плоти περιπατοῦντας. ходящих.

10:3 - Ибо мы, ходя во плоти, не по плоти воинствуем.

ἐν Во σαρκὶ плоти γὰρ же περιπατοῦντες ходящие οὐ не κατὰ по σάρκα плоти στρατευόμεθα, воюем,

10:4 - Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на разрушение твердынь: ими ниспровергаем замыслы

τὰ - γὰρ так как ὅπλα оружие τῆς - ⸂στρατείας⸃ войны́ ἡμῶν нашей οὐ не σαρκικὰ плотское ἀλλὰ но δυνατὰ сильное τὰ - θεῷ Богом πρὸς к καθαίρεσιν разрушению ὀχυρωμάτων, укреплений, λογισμοὺς рассуждения καθαιροῦντες разрушающие

10:5 - и всякое превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое помышление в послушание Христу,

καὶ и πᾶν всякую ὕψωμα высоту ἐπαιρόμενον превозносящегося κατὰ против τῆς - γνώσεως знания τοῦ - θεοῦ, Бога, καὶ и αἰχμαλωτίζοντες пленяющие πᾶν всякую νόημα мысль εἰς в τὴν - ὑπακοὴν послушание τοῦ - Χριστοῦ, Христа,

10:6 - и готовы наказать всякое непослушание, когда ваше послушание исполнится.

καὶ и ἐν - ἑτοίμῳ наготове ἔχοντες имеющие ἐκδικῆσαι наказать πᾶσαν всякое παρακοήν, непослушание, ὅταν когда πληρωθῇ было бы исполнено ὑμῶν ваше - ὑπακοή. послушание.

10:7 - На личность ли смотрите? Кто уверен в себе, что он Христов, тот сам по себе суди, что, как он Христов, так и мы Христовы.

Τὰ - κατὰ По πρόσωπον лицу βλέπετε. смо́трите. εἴ Если τις кто-нибудь ⸂πέποιθεν⸃ убеждён ἑαυτῷ себе сам Χριστοῦ Христа εἶναι, быть, τοῦτο этот λογιζέσθω размышляй πάλιν опять ⸂ἐφ᾿⸃ по ἑαυτοῦ себе самому ὅτι что καθὼς как αὐτὸς он ⸂Χριστοῦ⸃ Христов οὕτως так καὶ и ἡμεῖς. мы.

10:8 - Ибо если бы я и более стал хвалиться нашею властью, которую Господь дал нам к созиданию, а не к расстройству вашему, то не остался бы в стыде.

ἐάν Если ⸰τε⸰ - γὰρ же περισσότερόν преимущественным τι чем-нибудь ⸂καυχήσωμαι⸃ похвалюсь περὶ о τῆς - ἐξουσίας власти ἡμῶν, нашей, ἧς которую ἔδωκεν дал ⸂ὁ - κύριος⸃ Господь εἰς на οἰκοδομὴν построение καὶ и οὐκ не εἰς на καθαίρεσιν разрушение ὑμῶν, ваше, οὐκ не αἰσχυνθήσομαι, буду пристыжен,

10:9 - Впрочем, да не покажется, что я устрашаю вас только посланиями.

ἵνα чтобы μὴ не δόξω показался я ὡς как ἂν - ἐκφοβεῖν устрашающий ὑμᾶς вас διὰ через τῶν - ἐπιστολῶν· послания;

10:10 - Так как некто говорит: в посланиях он строг и силен, а в личном присутствии слаб, и речь его незначительна, —

ὅτι, что, Αἱ - ⸂ἐπιστολαὶ послания μέν⸃, однако, ⸰⸂φησίν⸃⸰, говорит, βαρεῖαι строги καὶ и ἰσχυραί, сильны, - δὲ а παρουσία присутствие τοῦ - σώματος те́ла ἀσθενὴς слабо καὶ и - λόγος слово ἐξουθενημένος. унижено.

10:11 - такой пусть знает, что, каковы мы на словах в посланиях заочно, таковы и на деле лично.

τοῦτο Поэтому λογιζέσθω рассуждай - τοιοῦτος, такой, ὅτι что οἷοί какие ἐσμεν мы есть το λόγῳ словом δι᾿ через ἐπιστολῶν послания ἀπόντες, отсутствующие, τοιοῦτοι такие καὶ и παρόντες присутствующие το ἔργῳ. делом.

10:12 - Ибо мы не смеем сопоставлять или сравнивать себя с теми, которые сами себя выставляют: они измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно.

Οὐ Не γὰρ однако τολμῶμεν осмеливаемся ἐγκρῖναι отнести или συγκρῖναι сравнить ἑαυτούς себя самих τισιν (с) некоторыми τῶν - ἑαυτοὺς себя самих συνιστανόντων· представляющих; ἀλλὰ но αὐτοὶ они ἐν в ἑαυτοῖς себе самих ἑαυτοὺς себя самих μετροῦντες измеряя καὶ и συγκρίνοντες сравнивая ἑαυτοὺς себя самих ἑαυτοῖς с самими собой ⸰οὐ не συνιᾶσιν. понимают.

10:13 - А мы не без меры хвалиться будем, но по мере удела, какой назначил нам Бог в такую меру, чтобы достигнуть и до вас.

ἡμεῖς Мы δὲ⸰ же οὐκ не εἰς до τὰ - ἄμετρα безмерно ⸰⸂καυχησόμεθα⸃⸰, будем хвалиться, ἀλλὰ но κατὰ по τὸ - μέτρον мере τοῦ - κανόνος меры οὗ которую ἐμέρισεν отмерил ἡμῖν нам - θεὸς Бог μέτρου, мерой, ἐφικέσθαι (чтобы) достигнуть ἄχρι целиком καὶ и ὑμῶν. вас.

10:14 - Ибо мы не напрягаем себя, как не достигшие до вас, потому что достигли и до вас благовествованием Христовым.

⸂οὐ Не γὰρ так ὡς⸃ как μὴ не ἐφικνούμενοι достигающие εἰς до ὑμᾶς вас ὑπερεκτείνομεν напрягаем ἑαυτούς, себя самих, ἄχρι целиком γὰρ же καὶ и ὑμῶν вас ἐφθάσαμεν мы достигли ἐν в το εὐαγγελίῳ благовествовании τοῦ - Χριστοῦ· Христа;

10:15 - Мы не без меры хвалимся, не чужими трудами, но надеемся, с возрастанием веры вашей, с избытком увеличить в вас удел наш,

οὐκ не εἰς до τὰ - ἄμετρα безмерно καυχώμενοι хвалящиеся ἐν в ἀλλοτρίοις чужих κόποις, трудах, ἐλπίδα надежду δὲ же ἔχοντες имеющие αὐξανομένης возрастающей τῆς - πίστεως веры ὑμῶν вашей ἐν в ὑμῖν вас μεγαλυνθῆναι быть возвеличенными κατὰ по τὸν - κανόνα образцу ἡμῶν нашему εἰς в περισσείαν, избытке,

10:16 - так чтобы и далее вас проповедывать Евангелие, а не хвалиться готовым в чужом уделе.

εἰς за τὰ - ὑπερέκεινα пределами ὑμῶν вашими εὐαγγελίσασθαι, благовествовать, οὐκ не ἐν в ἀλλοτρίῳ чужом κανόνι образце εἰς в τὰ - ἕτοιμα готовом καυχήσασθαι. похвастаться.

10:17 - Хвалящийся хвались о Господе.

‛Ο - δὲ Однако καυχώμενος хвалящийся ἐν в κυρίῳ Господе καυχάσθω· пусть хвалится;

10:18 - Ибо не тот достоин, кто сам себя хвалит, но кого хвалит Господь.

οὐ не γὰρ именно - ἑαυτὸν самого себя ⸂συνιστάνων⸃, расхваливающий, ἐκεῖνός тот ἐστιν есть δόκιμος, достойный, ἀλλὰ но ὃν которого - κύριος Господь συνίστησιν. ставит во главе.

Открыть окно