Библия Biblezoom Cloud / 1 Коринфянам 16 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


16:1 - При сборе же для святых поступайте так, как я установил в церквах Галатийских.

Περὶ Насчет δὲ же τῆς - λογείας сбора τῆς - εἰς для τοὺς - ἁγίους, святых, ὥσπερ как διέταξα я распорядился ταῖς - ἐκκλησίαις собраниям τῆς - Γαλατίας, Галатии, οὕτως так καὶ и ὑμεῖς вы ποιήσατε. поступайте.

16:2 - В первый день недели каждый из вас пусть отлагает у себя и сберегает, сколько позволит ему состояние, чтобы не делать сборов, когда я приду.

κατὰ В течение μίαν какой-либо ⸂σαββάτου⸃ субботы ἕκαστος каждый ὑμῶν (из) вас παρ᾿ у ἑαυτῷ себя самого τιθέτω пусть кладёт θησαυρίζων сберегая то τι (в) чём ἐὰν если ⸂εὐοδῶται⸃, будет преуспевать, ἵνα чтобы μὴ не ὅταν когда ἔλθω приду τότε тогда λογεῖαι сборы γίνωνται. делались.

16:3 - Когда же приду, то, которых вы изберете, тех отправлю с письмами, для доставления вашего подаяния в Иерусалим.

ὅταν Когда δὲ же παραγένωμαι, прибуду, οὓς которых ⸂ἐὰν если δοκιμάσητε⸃, испытали, δι᾿ через ἐπιστολῶν послания τούτους этих πέμψω пошлю ἀπενεγκεῖν отнести τὴν - χάριν вознаграждение ὑμῶν ваше εἰς в ᾿Ιερουσαλήμ· Иерусалим;

16:4 - А если прилично будет и мне отправиться, то они со мной пойдут.

ἐὰν если δὲ же ⸂ἄξιον достойно ᾖ⸃ будет τοῦ - κἀμὲ и мне πορεύεσθαι, идти, σὺν со ἐμοὶ мной πορεύσονται. отправятся.

16:5 - Я приду к вам, когда пройду Македонию; ибо я иду через Македонию.

᾿Ελεύσομαι Приду δὲ же πρὸς к ὑμᾶς вам ὅταν когда Μακεδονίαν Македонию διέλθω, пройду, Μακεδονίαν Македонию γὰρ так как διέρχομαι· прохожу;

16:6 - У вас же, может быть, поживу, или и перезимую, чтобы вы меня проводили, куда пойду.

πρὸς у ὑμᾶς вас ⸰δὲ⸰ же τυχὸν возможно ⸂παραμενῶ⸃ останусь ⸂ἢ или καὶ⸃ и παραχειμάσω, перезимую, ἵνα чтобы ὑμεῖς вы με меня προπέμψητε проводили οὗ куда ἐὰν если πορεύωμαι. буду отправляться.

16:7 - Ибо я не хочу видеться с вами теперь мимоходом, а надеюсь пробыть у вас несколько времени, если Господь позволит.

οὐ Не θέλω желаю γὰρ же ὑμᾶς вас ἄρτι сейчас ἐν - παρόδῳ мимоходом ἰδεῖν, увидеть, ἐλπίζω надеюсь ⸂γὰρ⸃ однако χρόνον (на) время τινὰ какое-нибудь ἐπιμεῖναι остаться πρὸς у ὑμᾶς, вас, ἐὰν если - κύριος Господь ἐπιτρέψῃ. разрешит.

16:8 - В Ефесе же я пробуду до Пятидесятницы,

⸂ἐπιμενῶ⸃ Останусь δὲ же ἐν в ᾿Εφέσῳ Ефесе ἕως до τῆς - πεντηκοστῆς· Пятидесятницы;

16:9 - ибо для меня отверста великая и широкая дверь, и противников много.

θύρα дверь γάρ же μοι мне ἀνέῳγεν открыта μεγάλη великая καὶ и ἐνεργής, действенная, καὶ и ἀντικείμενοι противящиеся πολλοί. многие.

16:10 - Если же придет к вам Тимофей, смотрите, чтобы он был у вас безопасен; ибо он делает дело Господне, как и я.

᾿Εὰν Если δὲ же ἔλθῃ придёт Τιμόθεος, Тимофей, βλέπετε смотри́те ἵνα чтобы ἀφόβως бесстрашен γένηται он сделался πρὸς у ὑμᾶς, вас, τὸ - γὰρ так как ἔργον дело κυρίου Го́спода ἐργάζεται делает ὡς как ⸂κἀγώ⸃· и я;

16:11 - Посему никто не пренебрегай его, но проводите его с миром, чтобы он пришел ко мне, ибо я жду его с братиями.

μή чтобы ни τις кто οὖν всё же αὐτὸν его ἐξουθενήσῃ. (не) унизил бы. προπέμψατε Проводи́те δὲ же αὐτὸν его ἐν в εἰρήνῃ, мире, ἵνα чтобы ἔλθῃ он пришёл πρός ко με, мне, ἐκδέχομαι ожидаю γὰρ же αὐτὸν его μετὰ с τῶν - ἀδελφῶν. братьями.

16:12 - А что до брата Аполлоса, я очень просил его, чтобы он с братиями пошел к вам; но он никак не хотел идти ныне, а придет, когда ему будет удобно.

Περὶ Насчёт δὲ - ᾿Απολλῶ Аполлоса τοῦ - ἀδελφοῦ брата πολλὰ много παρεκάλεσα просил αὐτὸν его ἵνα чтобы ἔλθῃ он пришёл πρὸς к ὑμᾶς вам μετὰ с τῶν - ἀδελφῶν, братьями, καὶ но πάντως во всяком случае οὐκ, нет, ἦν было θέλημα желание ἵνα чтобы νῦν теперь ἔλθῃ он пришёл ἐλεύσεται придёт δὲ же ὅταν когда εὐκαιρήσῃ. найдёт удобное время.

16:13 - Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды.

Γρηγορεῖτε, Бодрствуйте, στήκετε стойте ἐν в τῇ - πίστει, вере, ἀνδρίζεσθε, будьте мужественны, κραταιοῦσθε· укрепляйтесь;

16:14 - Все у вас да будет с любовью.

πάντα всё ὑμῶν (у) вас ἐν в ἀγάπῃ любви γινέσθω. пусть будет.

16:15 - Прошу вас, братия (вы знаете семейство Стефаново, что оно есть начаток Ахаии и что они посвятили себя на служение святым),

Παρακαλῶ Прошу δὲ же ὑμᾶς, вас, ἀδελφοί· братья; οἴδατε знайте τὴν - οἰκίαν дом Στεφανᾶ Стефана ὅτι что ἐστὶν он есть ἀπαρχὴ начаток τῆς - ⸂᾿Αχαΐας⸃ Ахаии ⸂καὶ и εἰς для διακονίαν служения τοῖς - ἁγίοις святым ἔταξαν они определили ἑαυτούς· себя самих;

16:16 - будьте и вы почтительны к таковым и ко всякому содействующему и трудящемуся.

ἵνα чтобы καὶ и ὑμεῖς вы ὑποτάσσησθε подчинялись τοῖς - τοιούτοις таким καὶ и παντὶ всякому το συνεργοῦντι содействующему καὶ и κοπιῶντι. трудящемуся.

16:17 - Я рад прибытию Стефана, Фортуната и Ахаика: они восполнили для меня отсутствие ваше,

χαίρω Радуюсь δὲ же ἐπὶ на τῇ - παρουσίᾳ прибытие Στεφανᾶ Стефана καὶ и Φορτουνάτου Фортуната καὶ и ᾿Αχαϊκοῦ, Ахаика, ὅτι потому что τὸ - ⸂ὑμέτερον⸃ ваш ὑστέρημα недостаток ⸂οὗτοι⸃ эти ἀνεπλήρωσαν, восполнили,

16:18 - ибо они мой и ваш дух успокоили. Почитайте таковых.

ἀνέπαυσαν они успокоили γὰρ же τὸ - ἐμὸν мой πνεῦμα дух καὶ и τὸ - ὑμῶν. ваш. ἐπιγινώσκετε Признавайте οὖν же τοὺς - τοιούτους. таких.

16:19 - Приветствуют вас церкви Асийские; приветствуют вас усердно в Господе Акила и Прискилла с домашнею их церковью.

⸰᾿Ασπάζονται Приветствуют ὑμᾶς вас ⸰⸰αἱ - ἐκκλησίαι собрания τῆς - ᾿Ασίας. Азии. ⸂ἀσπάζεται⸃ Приветствует ὑμᾶς⸰⸰ вас ἐν в κυρίῳ Господе πολλὰ много ᾿Ακύλας Акила καὶ и ⸂Πρίσκα⸃ Приска σὺν с τῇ которым κατ᾿ в οἶκον доме αὐτῶν их ἐκκλησίᾳ собранием

16:20 - Приветствуют вас все братия. Приветствуйте друг друга святым целованием.

ἀσπάζονται Приветствуют ὑμᾶς вас οἱ - ἀδελφοὶ братья πάντες. все. ᾿Ασπάσασθε Поприветствуйте ἀλλήλους друг друга ἐν в φιλήματι поцелуе ἁγίῳ. святом.

16:21 - Мое, Павлово, приветствие собственноручно.

‛Ο - ἀσπασμὸς Приветствие τῇ - ἐμῇ собственной χειρὶ рукой Παύλου. Павла.

16:22 - Кто не любит Господа Иисуса Христа, анафема, маран-афа.

εἴ Если τις кто οὐ не φιλεῖ любит τὸν - κύριον, Го́спода, ἤτω пусть будет ἀνάθεμα. проклят. ⸂Μαρανα Марана θα⸃. фа.

16:23 - Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами,

- χάρις Благодать τοῦ - κυρίου Го́спода ᾿Ιησοῦ Иисуса μεθ᾿ с ὑμῶν. вами.

16:24 - и любовь моя со всеми вами во Христе Иисусе. Аминь.


- ἀγάπη Любовь μου моя μετὰ со πάντων всеми ὑμῶν вами ἐν во Χριστῷ Христе ᾿Ιησοῦ. Иисусе.

Открыть окно