Библия Biblezoom Cloud / Римлянам 9 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


9:1 - Истину говорю во Христе, не лгу, свидетельствует мне совесть моя в Духе Святом,

᾿Αλήθειαν Истину λέγω говорю ἐν в Χριστῷ Христе οὐ не ψεύδομαι, лгу, συμμαρτυρούσης сосвидетельствующей μοι мне τῆς - συνειδήσεώς совести μου моей ἐν в πνεύματι Духе ἁγίῳ, Святом,

9:2 - что великая для меня печаль и непрестанное мучение сердцу моему:

ὅτι что λύπη печаль μοί мне ἐστιν есть μεγάλη великая καὶ и ἀδιάλειπτος непрестанная ὀδύνη боль τῇ - καρδίᾳ сердцу μου. моему.

9:3 - я желал бы сам быть отлученным от Христа за братьев моих, родных мне по плоти,

ηὐχόμην Желал γὰρ же ἀνάθεμα отлучению εἶναι принадлежать αὐτὸς сам ἐγὼ я ⸂ἀπὸ от τοῦ - Χριστοῦ⸃ Христа ὑπὲρ из-за τῶν - ἀδελφῶν братьев μου моих τῶν - συγγενῶν соплеменников μου моих κατὰ по σάρκα, плоти,

9:4 - то есть Израильтян, которым принадлежат усыновление и слава, и заветы, и законоположение, и богослужение, и обетования;

οἵτινές которые εἰσιν есть ᾿Ισραηλῖται, Израильтяне, ὧν которых - υἱοθεσία усыновление καὶ и - δόξα слава καὶ и ⸂αἱ - διαθῆκαι⸃ заветы καὶ и - νομοθεσία законодательство καὶ и - λατρεία служение καὶ и ⸂αἱ - ἐπαγγελίαι⸃, обещания,

9:5 - их и отцы, и от них Христос по плоти, сущий над всем Бог, благословенный во веки, аминь.

ὧν которых οἱ - πατέρες, отцы, καὶ и ἐξ из ὧν которых - Χριστὸς Христос τὸ - κατὰ во σάρκα, плоти, - ὢν являющийся ἐπὶ для πάντων всех θεὸς Бог εὐλογητὸς благословенный εἰς на τοὺς - αἰῶνας, века́, ἀμήν. верно.

9:6 - Но не то, чтобы слово Божие не сбылось: ибо не все те Израильтяне, которые от Израиля;

Οὐχ Не οἷον так δὲ же ὅτι чтобы ἐκπέπτωκεν потерпело неудачу - λόγος Слово τοῦ - θεοῦ. Бога. οὐ Не γὰρ ведь πάντες все οἱ которые ἐξ от ᾿Ισραήλ, Израиля, οὗτοι эти ⸂᾿Ισραήλ⸃· Израиль;

9:7 - и не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано: в Исааке наречется тебе семя.

οὐδ᾿ и не ὅτι потому что εἰσὶν они есть σπέρμα семя ᾿Αβραάμ, Авраама, πάντες все τέκνα, дети, ἀλλ᾿· но: ᾿Εν В ᾿Ισαὰκ Исааке κληθήσεταί будет названо σοι тебе σπέρμα. семя.

9:8 - То есть не плотские дети суть дети Божии, но дети обетования признаются за семя.

τοῦτ᾿ Это ἔστιν, есть, οὐ не τὰ - τέκνα дети τῆς - σαρκὸς плоти ταῦτα это τέκνα дети τοῦ - θεοῦ, Бога, ἀλλὰ но τὰ - τέκνα дети τῆς - ἐπαγγελίας обещания λογίζεται засчитываются εἰς в σπέρμα. семя.

9:9 - А слово обетования таково: в это же время приду, и у Сарры будет сын.

ἐπαγγελίας Обещания γὰρ же - λόγος Слово οὗτος· это: Κατὰ Во τὸν - καιρὸν время τοῦτον это ἐλεύσομαι приду καὶ и ἔσται будет τῇ - Σάρρᾳ Сарре υἱός. сын.

9:10 - И не одно это; но так было и с Ревеккою, когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего.

οὐ Не μόνον только δέ, же, ἀλλὰ но καὶ и ‛Ρεβέκκα Ревекка ἐξ от ἑνὸς одной κοίτην постели ἔχουσα, имеющая, ᾿Ισαὰκ (от) Исаака τοῦ - πατρὸς отца ἡμῶν· нашего;

9:11 - Ибо, когда они еще не родились и не сделали ничего доброго или худого (дабы изволение Божие в избрании происходило

μήπω ещё не γὰρ ведь γεννηθέντων рождённых μηδὲ и не πραξάντων сделавших τι что-нибудь ἀγαθὸν доброе или ⸂φαῦλον⸃, дурное, ἵνα чтобы - κατ᾿ по ἐκλογὴν избранию πρόθεσις намерение τοῦ - θεοῦ Бога μένῃ, оставалось,

9:12 - не от дел, но от Призывающего), сказано было ей: больший будет в порабощении у меньшего,

οὐκ не ἐξ из ἔργων дел ἀλλ᾿ но ἐκ от τοῦ - καλοῦντος, Призывающего, ἐρρέθη было сказано αὐτῇ ей ὅτι что ‛Ο - μείζων Больший δουλεύσει будет служить το ἐλάσσονι· меньшему;

9:13 - как и написано: Иакова Я возлюбил, а Исава возненавидел.

⸂καθὼς⸃ как γέγραπται· написано: Τὸν - ᾿Ιακὼβ Иакова ἠγάπησα, Я полюбил, τὸν - δὲ а ᾿Ησαῦ Исава ἐμίσησα. Я возненавидел.

9:14 - Что же скажем? Неужели неправда у Бога? Никак.

Τί Что́ οὖν же ἐροῦμεν; скажем? μὴ Разве ἀδικία несправедливость παρὰ со стороны το θεῷ; Бога? μὴ Разве γένοιτο. совершится.

9:15 - Ибо Он говорит Моисею: кого миловать, помилую; кого жалеть, пожалею.

τῷ - Μωϋσεῖ Моисею γὰρ же λέγει· говорит: ᾿Ελεήσω Помилую ὃν которого ἂν бы ἐλεῶ, миловал, καὶ и οἰκτιρήσω пожалею ὃν которого ἂν бы οἰκτίρω. жалел.

9:16 - Итак помилование зависит не от желающего и не от подвизающегося, но от Бога милующего.

ἄρα Итак οὖν конечно οὐ не τοῦ - θέλοντος (от) желающего οὐδὲ и не τοῦ - τρέχοντος, устремляющегося, ἀλλὰ но τοῦ - ⸂ἐλεῶντος⸃ (от) милующего θεοῦ. Бога.

9:17 - Ибо Писание говорит фараону: для того самого Я и поставил тебя, чтобы показать над тобою силу Мою и чтобы проповедано было имя Мое по всей земле.

λέγει Говорит γὰρ же - γραφὴ Писание τὸ - Φαραὼ фараону ὅτι что Εἰς На αὐτὸ само τοῦτο это ἐξήγειρά Я поднял σε тебя ὅπως чтобы ἐνδείξωμαι Я показал ἐν на σοὶ тебе τὴν - δύναμίν могущество μου, Моё, καὶ и ὅπως чтобы διαγγελῇ было возвещено τὸ - ὄνομά имя μου Моё ἐν по πάσῃ всей τῇ - γῇ. земле.

9:18 - Итак, кого хочет, милует; а кого хочет, ожесточает.

ἄρα Итак οὖν конечно ὃν кого θέλει желает ἐλεεῖ, милует, ὃν кого δὲ же θέλει желает σκληρύνει. ожесточает.

9:19 - Ты скажешь мне: "за что же еще обвиняет? Ибо кто противостанет воле Его?"

᾿Ερεῖς Скажешь μοι мне οὖν· поэтому: Τί Что οὖν же ἔτι ещё μέμφεται; упрекает? το γὰρ Разве βουλήματι воле αὐτοῦ Его τίς кто ἀνθέστηκεν; противостоит?

9:20 - А ты кто, человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его: "зачем ты меня так сделал?"

О ἄνθρωπε, человек, μενοῦνγε да σὺ ты τίς кто εἶ есть - ἀνταποκρινόμενος возражающий τὸ - θεῷ; Богу? μὴ Разве ἐρεῖ скажет τὸ - πλάσμα лепнина τὸ - πλάσαντι· слепившему: Τί Что με меня ⸂ἐποίησας⸃ ты сделал οὕτως; так?

9:21 - Не властен ли горшечник над глиною, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого?

Или οὐκ разве не ἔχει имеет ἐξουσίαν власть - κεραμεὺς горшечник τοῦ - πηλοῦ глины ἐκ из τοῦ - αὐτοῦ той же φυράματος массы ποιῆσαι сделать который μὲν же εἰς для τιμὴν чести σκεῦος, сосуд, который δὲ же εἰς для ἀτιμίαν; бесчестия?

9:22 - Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество Свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели,

εἰ Если δὲ же θέλων желающий - θεὸς Бог ἐνδείξασθαι (чтобы) показать τὴν - ὀργὴν гнев καὶ и γνωρίσαι дать познать τὸ - δυνατὸν могущество αὐτοῦ Своё ἤνεγκεν имел ἐν во πολλῇ многом μακροθυμίᾳ долготерпении σκεύη сосуды ὀργῆς гнева κατηρτισμένα приготовленные εἰς в ἀπώλειαν, гибель,

9:23 - дабы вместе явить богатство славы Своей над сосудами милосердия, которые Он приготовил к славе,

καὶ и ἵνα чтобы γνωρίσῃ Он дал познать τὸν - πλοῦτον богатство τῆς - ⸂δόξης⸃ славы αὐτοῦ Его ἐπὶ над σκεύη сосудами ἐλέους, милости, которые προητοίμασεν подготовил εἰς в δόξαν, славу,

9:24 - над нами, которых Он призвал не только из Иудеев, но и из язычников?

οὓς которых καὶ и ἐκάλεσεν призвал ἡμᾶς нас οὐ не μόνον только ἐξ из ᾿Ιουδαίων Иудеев ἀλλὰ но καὶ и ἐξ из ἐθνῶν, язычников,

9:25 - Как и у Осии говорит: не Мой народ назову Моим народом, и не возлюбленную — возлюбленною.

ὡς как καὶ и ἐν в το ‛Ωσηὲ Осии λέγει· говорит: Καλέσω Назову τὸν - οὐ не λαόν народ μου Мой λαόν народ μου Мой καὶ и τὴν - οὐκ не ἠγαπημένην возлюбленную ἠγαπημένην возлюбленную

9:26 - И на том месте, где сказано им: вы не Мой народ, там названы будут сынами Бога живаго.

καὶ и ἔσται будет ἐν в το τόπῳ месте ⸂οὗ⸃ где ⸂ἐρρέθη было сказано αὐτοῖς⸃· им: Οὐ Не λαός народ μου Мой ὑμεῖς, вы, ἐκεῖ там κληθήσονται будут названы υἱοὶ сыновья́ θεοῦ Бога ζῶντος. живущего.

9:27 - А Исаия провозглашает об Израиле: хотя бы сыны Израилевы были числом, как песок морской, только остаток спасется;

᾿Ησαΐας Исаия δὲ же κράζει кричит ὑπὲρ за τοῦ - ᾿Ισραήλ· Израиль: ᾿Εὰν Если будет - ἀριθμὸς число τῶν - υἱῶν сыновей ᾿Ισραὴλ Израиля ὡς как - ἄμμος песок τῆς - θαλάσσης, мо́ря, τὸ - ⸂ὑπόλειμμα⸃ остаток σωθήσεται· спасётся;

9:28 - ибо дело оканчивает и скоро решит по правде, дело решительное совершит Господь на земле.

λόγον Слово γὰρ же συντελῶν завершающее καὶ и συντέμνων рассекающее ποιήσει сделает κύριος Господь ἐπὶ на τῆς - γῆς. земле.

9:29 - И, как предсказал Исаия: если бы Господь Саваоф не оставил нам семени, то мы сделались бы, как Содом, и были бы подобны Гоморре.

καὶ И καθὼς как προείρηκεν предсказал ᾿Ησαΐας· Исаия: Εἰ Если бы μὴ не κύριος Господь Σαβαὼθ Саваоф ἐγκατέλιπεν оставил ἡμῖν нам σπέρμα, семя, ὡς как Σόδομα Содом ἂν бы ἐγενήθημεν мы были сделаны καὶ и ὡς как Γόμορρα Гоморра ἂν бы ὡμοιώθημεν. мы были уподоблены.

9:30 - Что же скажем? Язычники, не искавшие праведности, получили праведность, праведность от веры.

Τί Что́ οὖν же ἐροῦμεν; скажем? ὅτι Что ἔθνη народы τὰ - μὴ не διώκοντα стремящиеся δικαιοσύνην праведность κατέλαβεν получили δικαιοσύνην праведность δικαιοσύνην праведность δὲ же τήν - ἐκ из πίστεως, веры,

9:31 - А Израиль, искавший закона праведности, не достиг до закона праведности.

᾿Ισραὴλ Израиль δὲ же διώκων ищущий νόμον Закон δικαιοσύνης праведности εἰς в ⸂νόμον⸃ Законе Левитства οὐκ не ἔφθασεν. преуспел.

9:32 - Почему? потому что искали не в вере, а в делах закона. Ибо преткнулись о камень преткновения,

διὰ Из-за τί; чего? ὅτι Потому что οὐκ не ἐκ из πίστεως веры ἀλλ᾿ но ὡς как ἐξ из ἔργων· обязанностей; προσέκοψαν они споткнулись το λίθῳ (перед) камнем τοῦ - προσκόμματος, препятствия,

9:33 - как написано: вот, полагаю в Сионе камень преткновения и камень соблазна; но всякий, верующий в Него, не постыдится.

καθὼς как γέγραπται· написано: ᾿Ιδοὺ Вот τίθημι кладу ἐν в Σιὼν Сионе λίθον камень προσκόμματος препятствия καὶ и πέτραν скалу σκανδάλου, соблазна, καὶ но - πιστεύων верящий ἐπ᾿ в αυτο Него οὐ не ⸂καταισχυνθήσεται⸃. будет осквернён.

Открыть окно