Библия Biblezoom Cloud / Римлянам 15 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


15:1 - Мы, сильные, должны сносить немощи бессильных и не себе угождать.

᾿Οφείλομεν Должны δὲ же ἡμεῖς мы οἱ - δυνατοὶ сильные τὰ - ἀσθενήματα слабости τῶν - ἀδυνάτων бессильных βαστάζειν, переносить, καὶ а μὴ не ἑαυτοῖς самим себе ἀρέσκειν. угождать.

15:2 - Каждый из нас должен угождать ближнему, во благо, к назиданию.

ἕκαστος Каждый ⸂ἡμῶν⸃ (из) нас τὸ - πλησίον ближнему ἀρεσκέτω пусть угождает εἰς на τὸ - ἀγαθὸν добро πρὸς к οἰκοδομήν, созиданию,

15:3 - Ибо и Христос не Себе угождал, но, как написано: злословия злословящих Тебя пали на Меня.

καὶ и γὰρ ведь - Χριστὸς Христос οὐχ не ἑαυτῷ Себе Самому ἤρεσεν· угодил; ἀλλὰ но καθὼς как γέγραπται· написано: Οἱ - ὀνειδισμοὶ Упрёки τῶν - ὀνειδιζόντων поносящих σε Тебя ἐπέπεσαν обрушились ἐπ᾿ на ἐμέ. Меня.

15:4 - А все, что писано было прежде, написано нам в наставление, чтобы мы терпением и утешением из Писаний сохраняли надежду.

ὅσα Сколько γὰρ же ⸂προεγράφη⸃, было прежде описано, εἰς для τὴν - ἡμετέραν нашего διδασκαλίαν учения ⸂ἐγράφη⸃, написано, ἵνα чтобы διὰ через τῆς - ὑπομονῆς терпение καὶ и ⸰διὰ⸰ через τῆς - παρακλήσεως. наставления. τῶν - γραφῶν Писаний τὴν - ἐλπίδα надежду ἔχωμεν имели

15:5 - Бог же терпения и утешения да дарует вам быть в единомыслии между собою, по учению Христа Иисуса,

- δὲ И θεὸς Бог τῆς - ὑπομονῆς терпения καὶ и τῆς - παρακλήσεως наставления δῴη пусть даст ὑμῖν вам τὸ - αὐτὸ то же φρονεῖν думать ἐν среди ἀλλήλοις друг друга κατὰ согласно ⸂Χριστὸν Христу ᾿Ιησοῦν⸃, Иисусу,

15:6 - дабы вы единодушно, едиными устами славили Бога и Отца Господа нашего Иисуса Христа.

ἵνα чтобы ὁμοθυμαδὸν единодушно ἐν - ἑνὶ одним στόματι ртом δοξάζητε вы славили τὸν - θεὸν Бога καὶ и πατέρα Отца τοῦ - κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.

15:7 - Посему принимайте друг друга, как и Христос принял вас в славу Божию.

Διὸ Потому προσλαμβάνεσθε принимайте ἀλλήλους, друг друга, καθὼς как καὶ и - Χριστὸς Христос προσελάβετο принял ⸂ὑμᾶς⸃, вас, εἰς в δόξαν славу τοῦ - θεοῦ. Бога.

15:8 - Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных — ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам,

λέγω Говорю γὰρ так как Χριστὸν Христа διάκονον служителя ⸂γεγενῆσθαι⸃ сделаться περιτομῆς обрезания ὑπὲρ ради ἀληθείας истины θεοῦ, Бога, εἰς чтобы τὸ - βεβαιῶσαι укрепить τὰς - ἐπαγγελίας обещания τῶν - πατέρων, отцов,

15:9 - а для язычников — из милости, чтобы славили Бога, как написано: за то буду славить Тебя, (Господи,) между язычниками, и буду петь имени Твоему.

τὰ - δὲ а ἔθνη язычникам ὑπὲρ за ἐλέους милость δοξάσαι прославить τὸν - θεόν, Бога, καθὼς как γέγραπται· написано: Διὰ Ради τοῦτο этого ἐξομολογήσομαί буду хвалиться σοι Тобой ἐν среди ἔθνεσιν, язычников, καὶ и τὰ - ὀνοματί имени σου Твоему ψαλῶ. буду воспевать.

15:10 - И еще сказано: возвеселитесь, язычники, с народом Его.

καὶ И πάλιν опять λέγει· говорит: Εὐφράνθητε, Возвеселитесь, ἔθνη, язычники, μετὰ среди τοῦ - λαοῦ народа αὐτοῦ. Его.

15:11 - И еще: хвалите Господа, все язычники, и прославляйте Его, все народы.

καὶ И πάλιν опять Αἰνεῖτε, Хвали́те, πάντα все τὰ - ἔθνη, племена, τὸν - κύριον, Го́спода, καὶ и ⸂ἐπαινεσάτωσαν⸃ пусть восхвалят αὐτὸν Его πάντες все οἱ - λαοί. народы.

15:12 - Исаия также говорит: будет корень Иессеев, и восстанет владеть народами; на Него язычники надеяться будут.

καὶ И πάλιν опять ᾿Ησαΐας Исаия λέγει· говорит: ῎Εσται Будет - ῥίζα корень τοῦ - ᾿Ιεσσαί Иессея καὶ и - ἀνιστάμενος поднимающийся ἄρχειν (чтобы) управлять ἐθνῶν, (в) племенах, ἐπ᾿ на αυτο Него ἔθνη язычники ἐλπιοῦσιν. будут надеяться.

15:13 - Бог же надежды да исполнит вас всякой радости и мира в вере, дабы вы, силою Духа Святаго, обогатились надеждою.

- δὲ Итак θεὸς Бог τῆς - ἐλπίδος надежды ⸂πληρώσαι пусть исполнит ὑμᾶς вас πάσης всякой χαρᾶς радости καὶ и εἰρήνης⸃ мира ⸰ἐν в - πιστεύειν⸰, веровании, ⸰εἰς в τὸ - περισσεύειν⸰ изобиловании ὑμᾶς вас ⸰ἐν в τῇ - ἐλπίδι надежде ἐν в δυνάμει могуществе πνεύματος Духа ἁγίου. Святого.

15:14 - И сам я уверен о вас, братия мои, что и вы полны благости, исполнены всякого познания и можете наставлять друг друга;

Πέπεισμαι Убеждён δέ, же, ἀδελφοί братья ⸰μου⸰, мои, καὶ и αὐτὸς сам ἐγὼ я περὶ о ὑμῶν вас ὅτι что ⸰καὶ и αὐτοὶ⸰ сами μεστοί полны ἐστε вы есть ⸂ἀγαθωσύνης⸃ доброты πεπληρωμένοι наполнившись πάσης всякого ⸰τῆς⸰ - γνώσεως, знания, δυνάμενοι могущие καὶ и ⸂ἀλλήλους⸃ друг друга νουθετεῖν. вразумлять.

15:15 - но писал вам, братия, с некоторою смелостью, отчасти как бы в напоминание вам, по данной мне от Бога благодати

⸂τολμηρότερον⸃ Более смело δὲ же ἔγραψα написал я ὑμῖν вам ἀπὸ от μέρους части ὡς как ἐπαναμιμνῄσκων вновь напоминающий ὑμᾶς вам διὰ ради τὴν - χάριν благодати τὴν - δοθεῖσάν данной μοι мне ⸂ὑπὸ⸃ от τοῦ - θεοῦ Бога

15:16 - быть служителем Иисуса Христа у язычников и совершать священнодействие благовествования Божия, дабы сие приношение язычников, будучи освящено Духом Святым, было благоприятно Богу.

⸂εἰς⸃ чтобы τὸ - εἶναί быть με мне λειτουργὸν служителем Χριστοῦ Христа ᾿Ιησοῦ Иисуса ⸰εἰς для τὰ - ἔθνη⸰, язычников, ἱερουργοῦντα священнодействуя τὸ - εὐαγγέλιον благовестие τοῦ - θεοῦ, Божие, ἵνα чтобы ⸂γένηται⸃ совершилось - προσφορὰ приношение τῶν - ἐθνῶν язычников ⸰εὐπρόσδεκτος⸰, благоприятное, ἡγιασμένη освящённое ἐν в πνεύματι Духе ἁγίῳ. Святом.

15:17 - Итак я могу похвалиться в Иисусе Христе в том, что относится к Богу,

⸂ἔχω Имею οὖν потому τὴν⸃ - καύχησιν похвалу ἐν во Χριστῷ Христе ⸰᾿Ιησοῦ⸰ Иисусе τὰ - πρὸς по отношению к τὸν - θεόν· Богу;

15:18 - ибо не осмелюсь сказать что-нибудь такое, чего не совершил Христос через меня, в покорении язычников вере, словом и делом,

οὐ не γὰρ ведь ⸂τολμήσω осмелюсь τι что-нибудь λαλεῖν⸃ говорить ὧν чего οὐ не κατειργάσατο произвёл Χριστὸς Христос δι᾿ через ἐμοῦ меня εἰς для ⸂ὑπακοὴν⸃ послушания ἐθνῶν, язычников, λόγῳ словом καὶ и ἔργῳ, делом,

15:19 - силою знамений и чудес, силою Духа Божия, так что благовествование Христово распространено мною от Иерусалима и окрестности до Иллирика.

ἐν в δυνάμει могуществе σημείων знамений καὶ и τεράτων, чудес, ἐν в δυνάμει силе πνεύματος Духа ⸂θεοῦ⸃· Бога; ὥστε так чтобы ⸂με мне ἀπὸ от ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалима καὶ и κύκλῳ вокруг μέχρι до τοῦ - ᾿Ιλλυρικοῦ Иллирика πεπληρωκέναι⸃ осуществить τὸ - εὐαγγέλιον благовестие τοῦ - Χριστοῦ, Христа,

15:20 - Притом я старался благовествовать не там, где уже было известно имя Христово, дабы не созидать на чужом основании,

οὕτως таким образом δὲ же ⸂φιλοτιμούμενον⸃ стремящегося εὐαγγελίζεσθαι благовествовать οὐχ не ὅπου где ὠνομάσθη был призван Χριστός, Христос, ἵνα чтобы μὴ не ἐπ᾿ на ἀλλότριον чужом θεμέλιον основании οἰκοδομῶ, я строил,

15:21 - но как написано: не имевшие о Нем известия увидят, и не слышавшие узнают.

ἀλλὰ но καθὼς как γέγραπται· написано: ⸂Οἷς Которым οὐκ не ἀνηγγέλη было возвещено περὶ о αὐτοῦ Нём ὄψονται⸃, увидят, καὶ и οἳ которые οὐκ не ἀκηκόασιν услышали συνήσουσιν. поймут.

15:22 - Сие-то много раз и препятствовало мне придти к вам.

Διὸ Потому καὶ и ἐνεκοπτόμην я был удерживаем ⸂τὰ - πολλὰ⸃ многократно τοῦ - ἐλθεῖν прийти πρὸς к ὑμᾶς· вам;

15:23 - Ныне же, не имея такого места в сих странах, а с давних лет имея желание придти к вам,

νυνὶ теперь δὲ же μηκέτι уже́ не τόπον место ἔχων имеющий ἐν в τοῖς - κλίμασι областях τούτοις, этих, ἐπιποθίαν желание δὲ же ⸂ἔχων⸃ имея τοῦ - ἐλθεῖν прийти πρὸς к ὑμᾶς вам ἀπὸ после ⸂πολλῶν⸃ многих ἐτῶν, лет,

15:24 - как только предприму путь в Испанию, приду к вам. Ибо надеюсь, что, проходя, увижусь с вами и что вы проводите меня туда, как скоро наслажусь общением с вами, хотя отчасти.

ὡς когда ἂν - πορεύωμαι буду отправляться εἰς в τὴν - Σπανίαν Испанию ἐλπίζω надеюсь γὰρ же ⸂διαπορευόμενος⸃ проходя θεάσασθαι увидеть ὑμᾶς· вам; καὶ и ⸂ὑφ᾿⸃ от ὑμῶν вас προπεμφθῆναι быть сопровождённым ἐκεῖ туда ἐὰν если ὑμῶν (от) вас πρῶτον сначала ἀπὸ от μέρους части ἐμπλησθῶ. буду наполнен.

15:25 - А теперь я иду в Иерусалим, чтобы послужить святым,

νυνὶ Теперь δὲ же πορεύομαι иду εἰς в ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалим ⸂διακονῶν⸃ служа τοῖς - ἁγίοις. святым.

15:26 - ибо Македония и Ахаия усердствуют некоторым подаянием для бедных между святыми в Иерусалиме.

⸂εὐδόκησαν⸃ Согласились γὰρ же ⸂Μακεδονία⸃ Македония καὶ и ᾿Αχαΐα Ахаия κοινωνίαν общую помощь τινὰ некоторую ποιήσασθαι сделать εἰς для τοὺς - πτωχοὺς бедных τῶν - ἁγίων святых τῶν - ἐν в ᾿Ιερουσαλήμ. Иерусалиме.

15:27 - Усердствуют, да и должники они перед ними. Ибо если язычники сделались участниками в их духовном, то должны и им послужить в телесном.

⸂εὐδόκησαν Согласились γάρ, однако, καὶ притом ὀφειλέται⸃ должники εἰσὶν они есть αὐτῶν· их; εἰ если γὰρ же τοῖς - πνευματικοῖς (в) духовном αὐτῶν (к) ним ἐκοινώνησαν приобщились τὰ - ἔθνη, язычники, ὀφείλουσιν имеют долг καὶ и ἐν в τοῖς - σαρκικοῖς плотском λειτουργῆσαι послужить αὐτοῖς. им.

15:28 - Исполнив это и верно доставив им сей плод усердия, я отправлюсь через ваши места в Испанию,

τοῦτο Это οὖν же ἐπιτελέσας, совершив, καὶ и σφραγισάμενος отметив ⸰αὐτοῖς⸰ им τὸν - καρπὸν плод τοῦτον, этот, ἀπελεύσομαι отправлюсь δι᾿ через ὑμῶν вас εἰς в Σπανίαν· Испанию;

15:29 - и уверен, что когда приду к вам, то приду с полным благословением благовествования Христова.

⸂οἶδα знаю δὲ⸃ же ὅτι что ἐρχόμενος приходя πρὸς к ὑμᾶς вам ἐν в ⸂πληρώματι⸃ полноте εὐλογίας благословения Χριστοῦ Христа ἐλεύσομαι. приду.

15:30 - Между тем умоляю вас, братия, Господом нашим Иисусом Христом и любовью Духа, подвизаться со мною в молитвах за меня к Богу,

Παρακαλῶ Прошу δὲ же ὑμᾶς, вас, ⸰ἀδελφοί,⸰ братья, διὰ ради τοῦ - κυρίου Го́спода ἡμῶν нашего ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа καὶ и διὰ ради τῆς - ἀγάπης любви τοῦ - πνεύματος, Духа, συναγωνίσασθαί посодействовать μοι мне ἐν в ταῖς - προσευχαῖς молитвах ⸂ὑπὲρ за ἐμοῦ⸃ меня πρὸς к τὸν - θεόν, Богу,

15:31 - чтобы избавиться мне от неверующих в Иудее и чтобы служение мое для Иерусалима было благоприятно святым,

ἵνα чтобы ῥυσθῶ я был избавлен ἀπὸ от τῶν - ἀπειθούντων неповинующихся ἐν в τῇ - ᾿Ιουδαίᾳ Иудее καὶ и - ⸂διακονία⸃ служение μου моё - ⸂εἰς⸃ в ᾿Ιερουσαλὴμ Иерусалиме εὐπρόσδεκτος благоприятное τοῖς - ἁγίοις святым γένηται, стало,

15:32 - дабы мне в радости, если Богу угодно, придти к вам и успокоиться с вами.

ἵνα чтобы ⸂ἐν в χαρα̣ϋ радости ἐλθὼν⸃ придя πρὸς к ὑμᾶς вам διὰ через θελήματος волю ⸂θεοῦ⸃ Бога ⸂συναναπαύσωμαι я успокоился вместе с ὑμῖν⸃. вами.

15:33 - Бог же мира да будет со всеми вами, аминь.

- δὲ Итак θεὸς Бог τῆς - εἰρήνης мира μετὰ со πάντων всеми ὑμῶν· вами; ⸰ἀμήν⸰. верно.

Открыть окно