Библия Biblezoom Cloud / Римлянам 14 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


14:1 - Немощного в вере принимайте без споров о мнениях.

τον δε Же ασθενοũντα немощного τη̣ πίστει верой προσλαμβάνεσθε, берите к себе, μη не εις в διακρίσεις различениях διαλογισμων. рассуждений.

14:2 - Ибо иной уверен, что можно есть все, а немощный ест овощи.

ος Который μέν ведь πιστεύει верит φαγειν съесть πάντα, всё, ο δε же ασθενων слабый λάχανα овощи εσθίει. ест.

14:3 - Кто ест, не уничижай того, кто не ест; и кто не ест, не осуждай того, кто ест, потому что Бог принял его.

ο εσθίων Едящий ο μη не εσθίων Едящий μη не εξουθενείτω, пусть уничижает, ο δε же μη не εσθίων едящий τον εσθίοντα едящего μη не κρινέτω, пусть судит, ο θεος Бог γαρ ведь αυτον его προσελάβετο. взял к Себе.

14:4 - Кто ты, осуждающий чужого раба? Перед своим Господом стоит он, или падает. И будет восставлен, ибо силен Бог восставить его.

συ Ты τίς кто εί есть ο κρίνων судящий αλλότριον чужого οικέτην; слугу? το ιδίω̣
[Для]
собственного
κυρίω̣ Господина στήκει стои́т η или πίπτει· падает; σταθήσεται будет стоять δέ, же, δυνατει имеет силу γαρ ведь ο κύριος Господь στησαι поставить αυτόν. его.

14:5 - Иной отличает день от дня, а другой судит о всяком дне равно. Всякий поступай по удостоверению своего ума.

ος Который μέν
[γαρ]
ведь κρίνει выделяет ημέραν день παρ’ перед ημέραν, днём, ος другой δε же κρίνει выделяет πασαν всякий ημέραν· день; έκαστος каждый εν в το ιδίω̣ собственном νοϊ уме πληροφορείσθω. пусть вполне уверяется.

14:6 - Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для Господа не ест, и благодарит Бога.

ο φρονων Думающий την ημέραν
[о]
дне
κυρίω̣
[для]
Го́спода
φρονει· думает; και и ο εσθίων едящий κυρίω̣
[для]
Го́спода
εσθίει, ест, ευχαριστει благодарит γαρ ведь ο θεω̣· Бога; και и ο μη не εσθίων едящий κυρίω̣
[для]
Го́спода
ουκ не εσθίει, ест, και и ευχαριστει благодарит το θεω̣. Бога.

14:7 - Ибо никто из нас не живет для себя, и никто не умирает для себя;

ουδεις Никто γαρ ведь ημων из нас εαυτω̣
[для]
себя самого
ζη̣, живёт, και и ουδεις никто εαυτω̣
[для]
себя самого
αποθνή̣σκει· умирает;

14:8 - а живем ли — для Господа живем; умираем ли — для Господа умираем: и потому, живем ли или умираем, — всегда Господни.

εάν если τε γαρ ведь ζωμεν, живём, το κυρίω̣ Господу ζωμεν, живём, εάν если τε αποθνή̣σκωμεν, умираем, το κυρίω̣ Господу αποθνή̣σκομεν. умираем. εάν если τε οũν итак ζωμεν живём εάν если τε αποθνή̣σκωμεν, умираем, τοũ κυρίου Го́спода εσμέν. мы есть.

14:9 - Ибо Христос для того и умер, и воскрес, и ожил, чтобы владычествовать и над мертвыми и над живыми.

εις Для τοũτο этого γαρ ведь Χριστος Христос απέθανεν умер και и έζησεν ожил ίνα чтобы και и νεκρων мёртвых και и ζώντων живущих κυριεύση̣. он сделался Господь.

14:10 - А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов.

συ Ты δε же τί что κρίνεις судишь τον αδελφόν брата σου; твоего? η Или και и συ ты τί что εξουθενεις уничижаешь τον αδελφόν брата σου; твоего? πάντες Все γαρ ведь παραστησόμεθα будем стоять при το βήματι судилище τοũ θεοũ· Бога;

14:11 - Ибо написано: живу Я, говорит Господь, предо Мною преклонится всякое колено, и всякий язык будет исповедывать Бога.

γέγραπται написано γάρ, ведь, ζω Живу εγώ, Я, λέγει говорит κύριος, Господь, ότι что εμοι передо Мной κάμψει согнётся παν всякое γόνυ, колено, και и πασα всякий γλωσσα язык εξομολογήσεται призна́ется в любви το θεω̣. Богу.

14:12 - Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу.

άρα Тогда οũν итак έκαστος каждый ημων из нас περι за εαυτοũ себя λόγον отчёт δώσει даст τω̣ θεω̣. Богу.

14:13 - Не станем же более судить друг друга, а лучше судите о том, как бы не подавать брату случая к преткновению или соблазну.

μηκέτι Уже́ не οũν итак αλλήλους друг друга κρίνωμεν· давайте будем судить; αλλα но τοũτο это κρίνατε рассуди́те μαλλον, более, το μη не τιθέναι чтобы класть πρόσκομμα спотыкание το αδελφω̣ брату η или σκάνδαλον. совращение.

14:14 - Я знаю и уверен в Господе Иисусе, что нет ничего в себе самом нечистого; только почитающему что-либо нечистым, тому нечисто.

οίδα Знаю και и πέπεισμαι я убеждён εν в κυρίω̣ Господе ’Ιησοũ Иисусе ότι что ουδεν ничто κοινον нечистое δι’ через εαυτοũ· себя самого; ει если μη не το λογιζομένω̣ для считающего τι что-нибудь κοινον нечистым είναι, быть, εκείνω̣ то κοινόν. нечистое.

14:15 - Если же за пищу огорчается брат твой, то ты уже не по любви поступаешь. Не губи твоею пищею того, за кого Христос умер.

ει Если γαρ ведь δια из-за βρωμα пищи ο αδελφός брат σου твой λυπειται, печалится, ουκέτι уже́ не κατα по αγάπην любви περιπατεις. ходишь. μη Не το βρώματί едой σου твоей εκεινον того απόλλυε губи υπερ ради οũ которого Χριστος Христос απέθανεν. умер.

14:16 - Да не хулится ваше доброе.

μη Не βλασφημείσθω пусть подвергается хуле οũν итак υμων ваше το αγαθόν. доброе.

14:17 - Ибо Царствие Божие не пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе.

ου Не γάρ ведь εστιν есть η βασιλεία Царство τοũ θεοũ Бога βρωσις едение και и πόσις, питьё, αλλα но δικαιοσύνη праведность και и ειρήνη мир και и χαρα радость εν в πνεύματι Духе αγίω̣· Святом;

14:18 - Кто сим служит Христу, тот угоден Богу и достоин одобрения от людей.

ο γαρ ведь εν в τούτω̣ этом δουλεύων служащий ο Χριστω̣ Христу ευάρεστος благоприятен το θεω̣ Богу και и δόκιμος пригодный τοις ανθρώποις. людям.

14:19 - Итак будем искать того, что служит к миру и ко взаимному назиданию.

άρα То οũν итак τα της ειρήνης за миром διώκωμεν давайте будем гнаться και и τα της οικοδομης за обустройством της εις для αλλήλους· друг друга;

14:20 - Ради пищи не разрушай дела Божия. Все чисто, но худо человеку, который ест на соблазн.

μη не ένεκεν из-за βρώματος еды κατάλυε разрушай το έργον дело τοũ θεοũ. Бога. πάντα Всё μέν ведь καθαρά, чистое, αλλα но κακον зло το ανθρώπω̣ человеку το δια из-за προσκόμματος спотыкания εσθίοντι. едящему.

14:21 - Лучше не есть мяса, не пить вина и не делать ничего такого, отчего брат твой претыкается, или соблазняется, или изнемогает.

καλον Хорошо το μη не φαγειν съесть κρέα мясо μηδε и не πιειν выпить Οίνον вино μηδε и не εν в ω̣ котором ω̣ котором αδελφός брат σου твой προσκόπτει. спотыкается.

14:22 - Ты имеешь веру? имей ее сам в себе, пред Богом. Блажен, кто не осуждает себя в том, что избирает.

συ Ты πίστιν веру ην которую έχεις имеешь κατα по σεαυτον тебе самому έχε имей ενώπιον перед τοũ θεοũ. Богом. μακάριος Блажен ο μη не κρίνων судящий εαυτον самого себя εν в ω̣ котором δοκιμάζει· решает;

14:23 - А сомневающийся, если ест, осуждается, потому что не по вере; а все, что не по вере, грех.

ο δε же διακρινόμενος сомневающийся εαν если φάγη̣ съел κατακέκριται, он осуждён, ότι потому что ουκ не εκ от πίστεως· веры; παν всё δε же ο которое ουκ не εκ от πίστεως веры αμαρτία грех εστίν. есть.

14:24 - Могущему же утвердить вас, по благовествованию моему и проповеди Иисуса Христа, по откровению тайны, о которой от вечных времен было умолчано,

Τῷ - δὲ И δυναμένῳ Могущему ὑμᾶς вас στηρίξαι утвердить κατὰ по τὸ - εὐαγγέλιόν благовестию μου моему καὶ и τὸ - κήρυγμα проповеди ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа, κατὰ по ἀποκάλυψιν откровению μυστηρίου тайны χρόνοις времён αἰωνίοις вечных σεσιγημένου безмолвной

14:25 - но которая ныне явлена, и через писания пророческие, по повелению вечного Бога, возвещена всем народам для покорения их вере,

φανερωθέντος явленной δὲ же νῦν теперь διά через τε - γραφῶν Писания προφητικῶν пророческие κατ᾿ по ἐπιταγὴν повелению τοῦ - αἰωνίου вечного θεοῦ Бога εἰς для ὑπακοὴν покорения πίστεως вере εἰς для πάντα всех τὰ - ἔθνη народов γνωρισθέντος, ставшей известной,

14:26 - Единому Премудрому Богу, через Иисуса Христа, слава во веки. Аминь.

μόνῳ одному σοφῷ мудрому θεῷ Богу διὰ через ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа Которому - δόξα слава εἰς на τοὺς - αἰῶνας веки ἀμήν. верно.

Открыть окно