Библия Biblezoom Cloud / Римлянам 1 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


1:1 - Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию Божию,

Παῦλος Павел δοῦλος раб Χριστοῦ Христа ᾿Ιησοῦ, Иисуса, κλητὸς призванный ἀπόστολος, посол, ἀφωρισμένος отделённый εἰς для εὐαγγέλιον благовестия θεοῦ, Бога,

1:2 - которое Бог прежде обещал через пророков Своих, в святых писаниях,

которое προεπηγγείλατο Он прежде пообещал διὰ через τῶν - προφητῶν пророков αὐτοῦ Своих ἐν в γραφαῖς Писаниях ἁγίαις, святых,

1:3 - о Сыне Своем, Который родился от семени Давидова по плоти

περὶ про τοῦ - υἱοῦ Сына αὐτοῦ Своего τοῦ - γενομένου родившегося ἐκ от σπέρματος семени Δαυὶδ Давида κατὰ по σάρκα, плоти,

1:4 - и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых, о Иисусе Христе Господе нашем,

τοῦ - ὁρισθέντος определённого υἱοῦ Сына θεοῦ Бога ἐν в δυνάμει могуществе κατὰ по πνεῦμα Духу ἁγιωσύνης святости ἐξ из ἀναστάσεως воскрешения νεκρῶν, мёртвых, ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа τοῦ - κυρίου Господа ἡμῶν, нашего,

1:5 - через Которого мы получили благодать и апостольство, чтобы во имя Его покорять вере все народы,

δι᾿ через οὗ Которого ἐλάβομεν мы приняли χάριν благодать καὶ и ἀποστολὴν посольство εἰς для ὑπακοὴν повиновения πίστεως веры ἐν во πᾶσιν всех τοῖς - ἔθνεσιν народах ὑπὲρ ради τοῦ - ὀνόματος имени αὐτοῦ, Его,

1:6 - между которыми находитесь и вы, призванные Иисусом Христом, —

ἐν в οἷς которых ἐστε есть καὶ и ὑμεῖς вы κλητοὶ призванные ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ, Христа,

1:7 - всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: благодать вам и мир от Бога отца нашего и Господа Иисуса Христа.

πᾶσιν всем τοῖς - οὖσιν находящимся ἐν в ‛Ρώμῃ Риме ⸂ἀγαπητοῖς возлюбленным θεοῦ,⸃ Бога, κλητοῖς призванным ἁγίοις· святым; χάρις благодать ὑμῖν вам καὶ и εἰρήνη мир ἀπὸ от θεοῦ Бога πατρὸς Отца ἡμῶν нашего καὶ и κυρίου Го́спода ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ. Христа.

1:8 - Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире.

Πρῶτον Сначала μὲν же εὐχαριστῶ благодарю το θεῷ Бога μου моего διὰ через ᾿Ιησοῦ Иисуса Χριστοῦ Христа ⸂περὶ⸃ о πάντων всех ὑμῶν ваша ὅτι потому что - πίστις вера ὑμῶν, вас, καταγγέλλεται возвещается ἐν во ὅλῳ всём το κόσμῳ. мире.

1:9 - Свидетель мне Бог, Которому служу духом моим в благовествовании Сына Его, что непрестанно воспоминаю о вас,

μάρτυς Свидетель γάρ же ⸂μού⸃ мой ἐστιν есть - θεός, Бог, Которому λατρεύω служу ἐν в το πνεύματί духе ⸂μού⸃ мой ἐν в το εὐαγγελίῳ благовествовании τοῦ - υἱοῦ Сына αὐτοῦ, Его, ὡς как ἀδιαλείπτως непрестанно μνείαν упоминание ὑμῶν (о) вас ποιοῦμαι делаю

1:10 - всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне придти к вам,

πάντοτε всегда ἐπὶ на τῶν - προσευχῶν молитвах μου, моих, δεόμενος прося εἴ если πως как ἤδη уже́ ποτὲ когда-нибудь εὐοδωθήσομαι преуспею ἐν по το θελήματι воле τοῦ - θεοῦ Бога ἐλθεῖν прийти πρὸς к ὑμᾶς. вам.

1:11 - ибо я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некое дарование духовное к утверждению вашему,

ἐπιποθῶ Желаю γὰρ же ἰδεῖν увидеть ὑμᾶς, вас, ἵνα чтобы τι некоторое μεταδῶ я передал χάρισμα дарование ὑμῖν вам πνευματικὸν Духовное εἰς для τὸ - στηριχθῆναι утверждения ὑμᾶς, вас,

1:12 - то есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею.

τοῦτο это δέ же ἐστιν есть συμπαρακληθῆναι быть вместе утешенными ἐν в ὑμῖν вас διὰ через τῆς - ἐν в ἀλλήλοις друг друге πίστεως веру ὑμῶν вашу τε - καὶ и ἐμοῦ. мою.

1:13 - Не хочу, братия, оставить вас в неведении, что я многократно намеревался придти к вам (но встречал препятствия даже доныне), чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов.

⸂οὐ Не θέλω⸃ хочу δὲ же ὑμᾶς вам ἀγνοεῖν, быть в неведении, ἀδελφοί, братья, ὅτι что πολλάκις часто προεθέμην я намеревался ἐλθεῖν прийти πρὸς к ὑμᾶς, вам, καὶ но ἐκωλύθην задержан препятствием ἄχρι пока τοῦ - δεῦρο, здесь, ἵνα чтобы τινὰ какой-нибудь καρπὸν плод σχῶ получил я καὶ и ἐν в ὑμῖν вас καθὼς как καὶ и ἐν в τοῖς - λοιποῖς остальных ἔθνεσιν. народах.

1:14 - Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и невеждам.

῞Ελλησίν Эллинам τε - καὶ и βαρβάροις, чужеземцам, σοφοῖς мудрым τε - καὶ и ἀνοήτοις неразумным ὀφειλέτης должник εἰμί· я есть;

1:15 - Итак, что до меня, я готов благовествовать и вам, находящимся в Риме.

οὕτως так τὸ - κατ᾿ по ἐμὲ мне πρόθυμον усердие καὶ и ὑμῖν вам τοῖς - ἐν в ‛Ρώμῃ Риме εὐαγγελίσασθαι. радость возвестить.

1:16 - Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и Еллину.

Οὐ Не γὰρ - ἐπαισχύνομαι стыжусь τὸ - εὐαγγέλιον благовестия δύναμις могущество γὰρ же θεοῦ Бога ἐστιν есть εἰς в σωτηρίαν спасение παντὶ всякому τὸ - πιστεύοντι, верующему, ᾿Ιουδαίῳ Иудею τε - πρῶτον сперва καὶ и ῞Ελληνι· Эллину;

1:17 - В нем открывается правда Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет.

δικαιοσύνη правда γὰρ же θεοῦ Бога ἐν в αυτο нём ἀποκαλύπτεται открывается ἐκ из πίστεως веры εἰς в πίστιν, веру, καθὼς как γέγραπται, написано, ‛Ο - δὲ А δίκαιος праведный ἐκ от πίστεως веры ζήσεται. жить будет.

1:18 - Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою.

᾿Αποκαλύπτεται Открывается γὰρ же ὀργὴ гнев θεοῦ Бога ἀπ᾿ с οὐρανοῦ неба ἐπὶ на πᾶσαν всякое ἀσέβειαν нечестие καὶ и ἀδικίαν неправду ἀνθρώπων человеков τῶν - τὴν - ἀλήθειαν истину ἐν в ἀδικίᾳ неправде κατεχόντων, подавляющих,

1:19 - Ибо, что можно знать о Боге, явно для них, потому что Бог явил им.

διότι потому что τὸ - γνωστὸν доступное познание τοῦ - θεοῦ Бога φανερόν явно ἐστιν есть ἐν среди αὐτοῖς· них; - θεὸς Бог γὰρ же αὐτοῖς им ἐφανέρωσεν. явил.

1:20 - Ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество, от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны.

τὰ - γὰρ Так как ἀόρατα невидимое αὐτοῦ Его ἀπὸ от κτίσεως основания κόσμου мира τοῖς - ποιήμασιν (в) творениях νοούμενα замечаемое καθορᾶται, видится, то что τε - ἀΐδιος вечное αὐτοῦ Его δύναμις могущество καὶ и θειότης, божественность, εἰς в τὸ то, что εἶναι быть αὐτοὺς им ἀναπολογήτους· безответными;

1:21 - Но как они, познав Бога, не прославили Его, как Бога, и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленное их сердце;

διότι потому что γνόντες познавшие τὸν - θεὸν Бога οὐχ не ὡς как θεὸν Бога ἐδόξασαν прославили или ηὐχαρίστησαν, возблагодарили, ἀλλ᾿ но ἐματαιώθησαν осуетились ἐν в τοῖς - διαλογισμοῖς рассуждениях αὐτῶν своих καὶ и ἐσκοτίσθη было помрачено - ἀσύνετος безрассудное αὐτῶν их καρδία. сердце.

1:22 - называя себя мудрыми, обезумели,

φάσκοντες Заявляющие εἶναι быть σοφοὶ мудрые ἐμωράνθησαν, стали безумны,

1:23 - и славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, —

καὶ и ⸂ἤλλαξαν⸃ поменяли τὴν - δόξαν славу τοῦ - ἀφθάρτου нетленного θεοῦ Бога ἐν в ὁμοιώματι подобие εἰκόνος изображения φθαρτοῦ тленного ἀνθρώπου человека καὶ и πετεινῶν птиц καὶ и τετραπόδων четвероногих καὶ и ἑρπετῶν. пресмыкающихся.

1:24 - то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте, так что они сквернили сами свои тела.

Διὸ Потому παρέδωκεν предал αὐτοὺς их - θεὸς Бог ἐν в ταῖς - ἐπιθυμίαις страстях τῶν - καρδιῶν сердец αὐτῶν их εἰς в ἀκαθαρσίαν нечистоту τοῦ - ἀτιμάζεσθαι покрыть позором τὰ - σώματα тела́ αὐτῶν их ἐν в ⸂αὐτοῖς,⸃ них,

1:25 - Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который благословен во веки, аминь.

οἵτινες которые μετήλλαξαν изменили τὴν - ἀλήθειαν истину τοῦ - θεοῦ Бога ἐν во το ψεύδει, лжи, καὶ и ἐσεβάσθησαν почтили καὶ и ἐλάτρευσαν послужили τῇ - κτίσει творению παρὰ вопреки τὸν - κτίσαντα, Создавшего, ὅς Который ἐστιν есть εὐλογητὸς благословен εἰς на τοὺς - αἰῶνας· века́ ; ἀμήν. верно.

1:26 - Потому предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление противоестественным;

διὰ Из-за τοῦτο этого παρέδωκεν предал αὐτοὺς их - θεὸς Бог εἰς в πάθη страстях ἀτιμίας· бесчестия; αἵ - τε - γὰρ ибо θήλειαι женщины αὐτῶν их μετήλλαξαν изменили τὴν - φυσικὴν природное ⸂χρῆσιν⸃ употребление εἰς - τὴν - παρὰ вопреки φύσιν, природе,

1:27 - подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение.

ὁμοίως подобно ⸂τε⸃ - καὶ и οἱ - ἄρσενες мужчины ἀφέντες оставившие τὴν - φυσικὴν природное χρῆσιν употребление τῆς - θηλείας женщины ἐξεκαύθησαν возбудились ἐν в τῇ - ὀρέξει стремлении αὐτῶν их εἰς на ἀλλήλους, друг друга, ἄρσενες мужчины ἐν на ἄρσεσιν мужчинах τὴν - ἀσχημοσύνην непристойное κατεργαζόμενοι делающие καὶ и τὴν - ἀντιμισθίαν возмездие ἣν которое ἔδει надлежало τῆς - πλάνης заблуждения αὐτῶν их ἐν в ⸂ἑαυτοῖς⸃ самих себе ἀπολαμβάνοντες. получающие.

1:28 - И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму — делать непотребства,

καὶ И καθὼς как οὐκ не ἐδοκίμασαν посчитали нужным τὸν - θεὸν Бога ἔχειν иметь ἐν в ἐπιγνώσει, познании, παρέδωκεν передал αὐτοὺς их - θεὸς Бог εἰς в ἀδόκιμον негодный νοῦν, ум, ποιεῖν творить τὰ - μὴ не καθήκοντα, достойные поступки,

1:29 - так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия,

πεπληρωμένους преисполненных πάσῃ всякой ἀδικίᾳ неправдой ⸂πονηρίᾳ подлостью πλεονεξίᾳ жадностью κακίᾳ,⸃ злобой, μεστοὺς полных φθόνου зависти φόνου убийства ἔριδος ссоры δόλου коварства κακοηθείας, злонравия, ψιθυριστάς, сплетников,

1:30 - злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям,

καταλάλους, клеветников, θεοστυγεῖς, ненавидящих Бога, ὑβριστάς, наглых, ὑπερηφάνους, надменных, ἀλαζόνας, пустохвалов, ἐφευρετὰς изобретателей κακῶν, зла, γονεῦσιν родителям ἀπειθεῖς, непокорных,

1:31 - безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы.

ἀσυνέτους, безрассудных, ἀσυνθέτους, вероломных, ἀστόργους, жестоких, ἀνελεήμονας· безжалостных;

1:32 - Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих одобряют.

οἵτινες которые τὸ - δικαίωμα предписание τοῦ - θεοῦ Бога ἐπιγνόντες, узнав, ὅτι что οἱ - τὰ - τοιαῦτα такое πράσσοντες делающие ἄξιοι достойны θανάτου смерти εἰσίν, есть, οὐ не μόνον только ⸂αὐτὰ это ποιοῦσιν творят ἀλλὰ но καὶ и συνευδοκοῦσιν⸃ соглашаются с τοῖς - πράσσουσιν. делающими.

Открыть окно