Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Матфею 9 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


9:1 - Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город.

Καὶ И ἐμβὰς войдя εἰς в πλοῖον лодку διεπέρασεν переправился καὶ и ἦλθεν пришёл εἰς в τὴν - ἰδίαν свой πόλιν. город.

9:2 - И вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои.

καὶ И ἰδοὺ вот προσέφερον принесли αυτο Ему παραλυτικὸν парализованного ἐπὶ на κλίνης постели βεβλημένον. пораженного. καὶ И ἰδὼν увидев - ᾿Ιησοῦς Иисус τὴν - πίστιν веру αὐτῶν их εἶπεν сказал το παραλυτικῷ, парализованному, Θάρσει, Мужайся, τέκνον· дитя; ἀφίενταί прощаются σου твои αἱ - ἁμαρτίαι. грехи.

9:3 - При сем некоторые из книжников сказали сами в себе: Он богохульствует.

καὶ И ἰδού вот τινες некоторые τῶν - γραμματέων (из) книжников εἶπαν сказали ἐν в ἑαυτοῖς, себе, Οὗτος Этот βλασφημεῖ. кощунствует.

9:4 - Иисус же, видя помышления их, сказал: для чего вы мыслите худое в сердцах ваших?

καὶ И ἰδὼν увидев - ᾿Ιησοῦς Иисус τὰς - ἐνθυμήσεις помыслы αὐτῶν их εἶπεν, сказал, ‛Ινατί Зачем ἐνθυμεῖσθε помышляете πονηρὰ злое ἐν в ταῖς - καρδίαις сердцах ὑμῶν; ваших?

9:5 - ибо что легче сказать: прощаются тебе грехи, или сказать: встань и ходи?

τί Что γάρ ведь ἐστιν есть εὐκοπώτερον, легче, εἰπεῖν, сказать, ᾿Αφίενταί Прощаются σου твои αἱ - ἁμαρτίαι, грехи, или εἰπεῖν, сказать, ῎Εγειρε Вставай καὶ и περιπάτει; ходи?

9:6 - Но чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, — тогда говорит расслабленному: встань, возьми постель твою, и иди в дом твой.

ἵνα Чтобы δὲ же εἰδῆτε вы знали ὅτι что ἐξουσίαν власть ἔχει имеет - υἱὸς Сын τοῦ - ἀνθρώπου человека ἐπὶ на τῆς - γῆς земле ἀφιέναι прощать αμαρτίας-- грехи-- τότε тогда λέγει говорит το παραλυτικῷ, парализованному, ᾿Εγερθεὶς Встав ἆρόν возьми σου твою τὴν - κλίνην постель καὶ и ὕπαγε иди εἰς в τὸν - οἶκόν дом σου. твой.

9:7 - И он встал, взял постель свою и пошел в дом свой.

καὶ И ἐγερθεὶς встав ἀπῆλθεν он ушёл εἰς в τὸν - οἶκον дом αὐτοῦ. свой.

9:8 - Народ же, видев это, удивился и прославил Бога, давшего такую власть человекам.

ἰδόντες Увидевшие δὲ же οἱ - ὄχλοι то́лпы ἐφοβήθησαν устрашились καὶ и ἐδόξασαν прославили τὸν - θεὸν Бога τὸν - δόντα давшего ἐξουσίαν власть τοιαύτην такую τοῖς - ἀνθρώποις. людям.

9:9 - Проходя оттуда, Иисус увидел человека, сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним.

Καὶ И παράγων проходя - ᾿Ιησοῦς Иисус ἐκεῖθεν оттуда εἶδεν увидел ἄνθρωπον человека καθήμενον сидящего ἐπὶ у τὸ - τελώνιον, ме́ста сбора податей, Μαθθαῖον Матфея λεγόμενον, называемого, καὶ и λέγει говорит αὐτῷ, ему, ᾿Ακολούθει Последуй μοι. Мне. καὶ И ἀναστὰς встав ἠκολούθησεν он последовал αὐτῷ. Ему.

9:10 - И когда Иисус возлежал в доме, многие мытари и грешники пришли и возлегли с Ним и учениками Его.

Καὶ И ἐγένετο случилось αὐτοῦ Его ἀνακειμένου возлежащего ἐν в τῇ - οἰκίᾳ, доме, καὶ и ἰδοὺ вот πολλοὶ многие τελῶναι сборщики податей καὶ и ἁμαρτωλοὶ грешные ἐλθόντες придя συνανέκειντο возлежали с το ᾿Ιησοῦ Иисусом Καὶ и τοῖς - μαθηταῖς учениками αὐτοῦ. Его.

9:11 - Увидев то, фарисеи сказали ученикам Его: для чего Учитель ваш ест и пьет с мытарями и грешниками?

καὶ И ἰδόντες увидевшие οἱ - Φαρισαῖοι фарисеи ἔλεγον говорили τοῖς - μαθηταῖς ученикам αὐτοῦ, Его, Διὰ Из-за τί чего μετὰ со τῶν - τελωνῶν сборщиками податей καὶ и ἁμαρτωλῶν грешными ἐσθίει ест - διδάσκαλος учитель ὑμῶν; ваш?

9:12 - Иисус же, услышав это, сказал им: не здоровые имеют нужду во враче, но больные,

- δὲ Но ἀκούσας услышав εἶπεν, Он сказал, Οὐ Не χρείαν нужду ἔχουσιν имеют οἱ - ἰσχύοντες здравствующие ἰατροῦ (во) враче ἀλλ᾿ но οἱ - κακῶς слабость ἔχοντες. имеющие.

9:13 - пойдите, научитесь, что значит: милости хочу, а не жертвы? Ибо Я пришел призвать не праведников, но грешников к покаянию.

πορευθέντες Пойдя δὲ же μάθετε научитесь τί что ἐστιν, есть, ῎Ελεος Милость θέλω хочу καὶ а οὐ не θυσίαν· жертву; οὐ не γὰρ ведь ἦλθον пришёл Я καλέσαι (чтобы) призвать δικαίους праведных ἀλλὰ но ἁμαρτωλούς грешных

9:14 - Тогда приходят к Нему ученики Иоанновы и говорят: почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?

Τότε Тогда προσέρχονται подходят к αυτο Нему οἱ - μαθηταὶ ученики ᾿Ιωάννου Иоанна λέγοντες, говоря, Διὰ Из-за τί чего ἡμεῖς мы καὶ и οἱ - Φαρισαῖοι фарисеи νηστεύομεν постимся πολλά, много, οἱ - δὲ а μαθηταί ученики σου Твои οὐ не νηστεύουσιν; постятся?

9:15 - И сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься.

καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς им - ᾿Ιησοῦς, Иисус, Μὴ Не δύνανται могут οἱ - υἱοὶ сыновья́ τοῦ - νυμφῶνος свадебного помещения πενθεῖν скорбеть ἐφ᾿ по ὅσον скольку μετ᾿ с αὐτῶν ними ἐστιν есть - νυμφίος; жених? ἐλεύσονται Придут δὲ же ἡμέραι дни ὅταν когда ἀπαρθῇ будет отнят ἀπ᾿ от αὐτῶν них - νυμφίος, жених, καὶ и τότε тогда νηστεύσουσιν. будут поститься.

9:16 - И никто к ветхой одежде не приставляет заплаты из небеленой ткани, ибо вновь пришитое отдерет от старого, и дыра будет еще хуже.

οὐδεὶς Никто δὲ же ἐπιβάλλει (не) накладывает ἐπίβλημα заплату ῥάκους лоскута ἀγνάφου грубого ἐπὶ на ἱματίῳ накидку παλαιῷ· старую; αἴρει удаляет γὰρ ведь τὸ - πλήρωμα заплату αὐτοῦ его ἀπὸ от τοῦ - ἱματίου, накидки, καὶ и χεῖρον худший σχίσμα разрыв γίνεται. делается.

9:17 - Не вливают также вина молодого в мехи ветхие; а иначе прорываются мехи, и вино вытекает, и мехи пропадают, но вино молодое вливают в новые мехи, и сберегается то и другое.

οὐδὲ И не βάλλουσιν помещают οἶνον вино νέον новое εἰς в ἀσκοὺς мехи παλαιούς· старые; εἰ если δὲ же μή нет γε, -, ῥήγνυνται прорываются οἱ - ἀσκοί, мехи, καὶ и - οἶνος вино ἐκχεῖται выливается καὶ и οἱ - ἀσκοὶ мехи ἀπόλλυνται· пропадают; ἀλλὰ но βάλλουσιν помещают οἶνον вино νέον новое εἰς в ἀσκοὺς мехи καινούς, новые, καὶ и ἀμφότεροι оба συντηροῦνται. сохраняются.

9:18 - Когда Он говорил им сие, подошел к Нему некоторый начальник и, кланяясь Ему, говорил: дочь моя теперь умирает; но приди, возложи на нее руку Твою, и она будет жива.

Ταῦτα Это αὐτοῦ Его λαλοῦντος говорящего αὐτοῖς им ἰδοὺ вот ἄρχων начальник εἷς один ἐλθὼν придя προσεκύνει поклонился αυτο
[перед]
Ним
λέγων говоря ὅτι что ‛Η - θυγάτηρ дочь μου моя ἄρτι ныне ἐτελεύτησεν· скончалась; ἀλλὰ но ἐλθὼν придя ἐπίθες возложи τὴν - χεῖρά руку σου Твою ἐπ᾿ на αὐτήν, неё, καὶ и ζήσεται. будет жить.

9:19 - И встав, Иисус пошел за ним, и ученики Его.

καὶ И ἐγερθεὶς встав - ᾿Ιησοῦς Иисус ἠκολούθησεν последовал αυτο ему καὶ и οἱ - μαθηταὶ ученики αὐτοῦ. Его.

9:20 - И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя сзади, прикоснулась к краю одежды Его,

Καὶ И ἰδοὺ вот γυνὴ женщина αἱμορροοῦσα кровоточащая δώδεκα двенадцать ἔτη лет προσελθοῦσα подойдя ὄπισθεν сзади ἥψατο коснулась τοῦ - κρασπέδου кра́я τοῦ - ἱματίου накидки αὐτοῦ· Его;

9:21 - ибо она говорила сама в себе: если только прикоснусь к одежде Его, выздоровею.

ἔλεγεν говорила γὰρ ведь ἐν в ἑαυτῇ, себе, ᾿Εὰν Если μόνον только ἅψωμαι коснусь τοῦ - ἱματίου накидки αὐτοῦ Его σωθήσομαι. спасусь.

9:22 - Иисус же, обратившись и увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа стала здорова.

- δὲ Но ᾿Ιησοῦς Иисус στραφεὶς повернувшись καὶ и ἰδὼν увидев αὐτὴν её εἶπεν, сказал, Θάρσει, Мужайся, θύγατερ· дочь; - πίστις вера σου твоя σέσωκέν спасла σε. тебя. καὶ И ἐσώθη была спасена - γυνὴ женщина ἀπὸ от τῆς - ὥρας часа ἐκείνης. того.

9:23 - И когда пришел Иисус в дом начальника и увидел свирельщиков и народ в смятении,

Καὶ И ἐλθὼν придя - ᾿Ιησοῦς Иисус εἰς в τὴν - οἰκίαν дом τοῦ - ἄρχοντος начальника καὶ и ἰδὼν увидев τοὺς - αὐλητὰς флейтистов καὶ и τὸν - ὄχλον толпу θορυβούμενον шумящую

9:24 - сказал им: выйдите вон, ибо не умерла девица, но спит. И смеялись над Ним.

ἔλεγεν, говорил, ᾿Αναχωρεῖτε, Радуйтесь, οὐ не γὰρ ведь ἀπέθανεν умерла τὸ - κοράσιον девушка ἀλλὰ но καθεύδει. спит. καὶ Но κατεγέλων осмеивали αὐτοῦ. Его.

9:25 - Когда же народ был выслан, Он, войдя, взял ее за руку, и девица встала.

ὅτε Когда δὲ же ἐξεβλήθη была выгнана - ὄχλος, толпа, εἰσελθὼν войдя ἐκράτησεν взял τῆς - χειρὸς руку αὐτῆς, её, καὶ и ἠγέρθη была воскрешена τὸ - κοράσιον. девушка.

9:26 - И разнесся слух о сем по всей земле той.

καὶ И ἐξῆλθεν вышла - φήμη молва αὕτη эта εἰς по ὅλην всей τὴν - γῆν земле ἐκείνην. той.

9:27 - Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй нас, Иисус, сын Давидов!

Καὶ И παράγοντι проходящему ἐκεῖθεν оттуда το ᾿Ιησοῦ Иисусу ἠκολούθησαν последовали
[αυτο]
Ему δύο два τυφλοὶ слепые κράζοντες крича Καὶ и λέγοντες, говоря, ᾿Ελέησον Помилуй ἡμᾶς, нас, υἱὸς Сын Δαυίδ. Давида.

9:28 - Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят Ему: ей, Господи!

ἐλθόντι Пришедшему δὲ же εἰς в τὴν - οἰκίαν дом προσῆλθον подошли к αυτο Нему οἱ - τυφλοί, слепые, καὶ и λέγει говорит αὐτοῖς им - ᾿Ιησοῦς, Иисус, Πιστεύετε Верите ὅτι что δύναμαι могу τοῦτο это ποιῆσαι; сделать? λέγουσιν Они говорят αὐτῷ Нему Ναί, Да, κύριε. Господи.

9:29 - Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да будет вам.

τότε Тогда ἥψατο коснулся τῶν - ὀφθαλμῶν глаз αὐτῶν их λέγων, говоря, Κατὰ По τὴν - πίστιν вере ὑμῶν вашей γενηθήτω пусть сбудется ὑμῖν. вам.

9:30 - И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы никто не узнал.

καὶ И ἠνεῴχθησαν открылись αὐτῶν их οἱ - ὀφθαλμοί. глаза́. καὶ И ἐνεβριμήθη строго сказал αὐτοῖς им - ᾿Ιησοῦς Иисус λέγων, говоря, ‛Ορᾶτε Смотри́те μηδεὶς никто γινωσκέτω. пусть (не) знает.

9:31 - А они, выйдя, разгласили о Нем по всей земле той.

οἱ Они δὲ же ἐξελθόντες выйдя διεφήμισαν разнесли молву αὐτὸν (о) Нём ἐν по ὅλῃ всей τῇ - γῇ земле ἐκείνῃ. той.

9:32 - Когда же те выходили, то привели к Нему человека немого бесноватого.

Αὐτῶν Их δὲ же ἐξερχομένων выходящих ἰδοὺ вот προσήνεγκαν принесли Αὐτῶν Их ἄνθρωπον человека κωφὸν немого δαιμονιζόμενον· одержимого демонами;

9:33 - И когда бес был изгнан, немой стал говорить. И народ, удивляясь, говорил: никогда не бывало такого явления в Израиле.

καὶ и ἐκβληθέντος (после) изгнанного τοῦ - δαιμονίου демона ἐλάλησεν заговорил - κωφός. немой. καὶ И ἐθαύμασαν удивились οἱ - ὄχλοι то́лпы λέγοντες, говоря, Οὐδέποτε Никогда не ἐφάνη было явлено οὕτως такое ἐν в το ᾿Ισραήλ. Израиле.

9:34 - А фарисеи говорили: Он изгоняет бесов силою князя бесовского.

οἱ - δὲ Но Φαρισαῖοι фарисеи ἔλεγον, говорили, ᾿Εν - οἱ - ἄρχοντι Начальником τῶν - δαιμονίων демонов ἐκβάλλει изгоняет τὰ - δαιμόνια. демонов.

9:35 - И ходил Иисус по всем городам и селениям, уча в синагогах их, проповедуя Евангелие Царствия и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

Καὶ И περιῆγεν обходил - ᾿Ιησοῦς Иисус τὰς - πόλεις города́ πάσας все καὶ и τὰς - κώμας, сёла, διδάσκων уча ἐν в ταῖς - συναγωγαῖς собраниях αὐτῶν их καὶ и κηρύσσων возвещая τὸ - εὐαγγέλιον благую весть τῆς - βασιλείας Царства καὶ и θεραπεύων исцеляя πᾶσαν всякую νόσον болезнь καὶ и πᾶσαν всякую μαλακίαν. слабость.

9:36 - Видя толпы народа, Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны, как овцы, не имеющие пастыря.

᾿Ιδὼν Увидев δὲ же τοὺς - ὄχλους то́лпы ἐσπλαγχνίσθη сжалился περὶ над αὐτῶν ними ὅτι потому что ἦσαν были ἐσκυλμένοι утомлённые καὶ и ἐρριμμένοι заброшенные ὡσεὶ будто πρόβατα о́вцы μὴ не ἔχοντα имеющие ποιμένα. пастуха.

9:37 - Тогда говорит ученикам Своим: жатвы много, а делателей мало;

τότε Тогда λέγει говорит τοῖς - μαθηταῖς ученикам αὐτοῦ, Его, ‛Ο - μὲν Ведь θερισμὸς жатва πολύς, многая, οἱ - δὲ а ἐργάται работники ὀλίγοι· немногие;

9:38 - итак молите Господина жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.

δεήθητε умоли́те οὖν итак τοῦ - κυρίου Господина τοῦ - θερισμοῦ жатвы ὅπως чтобы ἐκβάλῃ Он выпустил ἐργάτας работников εἰς на τὸν - θερισμὸν жатву αὐτοῦ. Его.

Открыть окно