Библия Biblezoom Cloud / Евангелие согласно Матфею 8 глава | Греческий Новый Завет - NA, Nestle Aland Библия онлайн читать и изучать


8:1 - Когда же сошел Он с горы, за Ним последовало множество народа.

Καταβάντος Сошедшего δὲ же αὐτοῦ Его ἀπὸ с τοῦ - ὄρους горы́ ἠκολούθησαν последовали αυτο Ему ὄχλοι то́лпы πολλοί. многие.

8:2 - И вот подошел прокаженный и, кланяясь Ему, сказал: Господи! если хочешь, можешь меня очистить.

καὶ И ἰδοὺ вот λεπρὸς прокажённый προσελθὼν подойдя προσεκύνει поклонялся αυτο
[перед]
Ним
λέγων, говоря, Κύριε, Господи, ἐὰν если θέλῃς хочешь δύνασαί можешь με меня καθαρίσαι. очистить.

8:3 - Иисус, простерши руку, коснулся его и сказал: хочу, очистись. И он тотчас очистился от проказы.

καὶ И ἐκτείνας вытянув τὴν - χεῖρα руку ἥψατο Он коснулся αὐτοῦ его λέγων, говоря, Θέλω, Хочу, καθαρίσθητι· будь очищен; καὶ и εὐθέως тотчас ἐκαθαρίσθη была очищена αὐτοῦ его - λέπρα. проказа.

8:4 - И говорит ему Иисус: смотри, никому не сказывай, но пойди, покажи себя священнику и принеси дар, какой повелел Моисей, во свидетельство им.

καὶ И λέγει говорит αυτο ему - ᾿Ιησοῦς, Иисус, ῞Ορα Смотри μηδενὶ никому не εἴπῃς, скажи, ἀλλὰ но ὕπαγε иди σεαυτὸν тебя самого δεῖξον покажи τὸ - ἱερεῖ, священнику, καὶ и προσένεγκον принеси τὸ - δῶρον дар который προσέταξεν приказал Μωϋσῆς, Моисей, εἰς во μαρτύριον свидетельство αὐτοῖς. им.

8:5 - Когда же вошел Иисус в Капернаум, к Нему подошел сотник и просил Его:

Εἰσελθόντος Вошедшего δὲ же αὐτοῦ Его εἰς в Καφαρναοὺμ Капернаум προσῆλθεν подошёл к αυτο Нему ἑκατόνταρχος центурион παρακαλῶν просящий αὐτὸν Его

8:6 - Господи! слуга мой лежит дома в расслаблении и жестоко страдает.

καὶ и λέγων, говорящий, Κύριε, Господи, - παῖς ребёнок μου мой βέβληται лежит ἐν в τῇ - οἰκίᾳ доме παραλυτικός, парализованный, δεινῶς ужасно βασανιζόμενος. страдающий.

8:7 - Иисус говорит ему: Я приду и исцелю его.

καὶ И λέγει говорит αὐτῷ, ему, ᾿Εγὼ Я ἐλθὼν придя θεραπεύσω исцелю αὐτόν. его.

8:8 - Сотник же, отвечая, сказал: Господи! я недостоин, чтобы Ты вошел под кров мой, но скажи только слово, и выздоровеет слуга мой;

καὶ Но ἀποκριθεὶς ответив - ἑκατόνταρχος центурион ἔφη, сказал, Κύριε, Господи, οὐκ не εἰμὶ есть я ἱκανὸς достоин ἵνα чтобы μου мой ὑπὸ под τὴν - στέγην кров εἰσέλθῃς· вошёл Ты; ἀλλὰ но μόνον только εἰπὲ скажи λόγῳ, слово, καὶ и ἰαθήσεται будет исцелён - παῖς ребёнок μου. мой.

8:9 - ибо я и подвластный человек, но, имея у себя в подчинении воинов, говорю одному: пойди, и идет; и другому: приди, и приходит; и слуге моему: сделай то, и делает.

καὶ И γὰρ ведь ἐγὼ я ἄνθρωπός человек εἰμι есть ὑπὸ под ἐξουσίαν, властью, ἔχων имеющий ὑπ᾿ подо ἐμαυτὸν мной самим στρατιώτας, воинов, καὶ и λέγω говорю τούτῳ, этому, Πορεύθητι, Отправься, καὶ и πορεύεται, отправляется, καὶ и ἄλλῳ, другому, ῎Ερχου, Приходи, καὶ и ἔρχεται, приходит, καὶ и το δούλῳ рабу μου, моему, Ποίησον Сделай τοῦτο, это, καὶ и ποιεῖ. делает.

8:10 - Услышав сие, Иисус удивился и сказал идущим за Ним: истинно говорю вам, и в Израиле не нашел Я такой веры.

ἀκούσας Услышав δὲ же - ᾿Ιησοῦς Иисус ἐθαύμασεν удивился καὶ и εἶπεν сказал τοῖς - ἀκολουθοῦσιν, сопровождающим, ᾿Αμὴν Верно λέγω говорю ὑμῖν, вам, παρ᾿ у οὐδενὶ ни одного τοσαύτην столь великую πίστιν веру ἐν в το ᾿Ισραὴλ Израиле εὗρον. (не) нашёл.

8:11 - Говорю же вам, что многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом в Царстве Небесном;

λέγω Говорю δὲ же ὑμῖν вам ὅτι что πολλοὶ многие ἀπὸ от ἀνατολῶν востока καὶ и δυσμῶν запада ἥξουσιν придут καὶ и ἀνακλιθήσονται возлягут μετὰ с ᾿Αβραὰμ Авраамом καὶ и ᾿Ισαὰκ Исааком καὶ и ᾿Ιακὼβ Иаковом ἐν в τῇ - βασιλείᾳ Царстве τῶν - οὐρανῶν· небес;

8:12 - а сыны царства извержены будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.

οἱ - δὲ а υἱοὶ сыновья́ τῆς - βασιλείας Царства ἐκβληθήσονται будут выброшены εἰς во τὸ - σκότος тьму τὸ - ἐξώτερον· внешнюю; ἐκεῖ там ἔσται будет - κλαυθμὸς плач καὶ и - βρυγμὸς скрежет τῶν - ὀδόντων. зубов.

8:13 - И сказал Иисус сотнику: иди, и, как ты веровал, да будет тебе. И выздоровел слуга его в тот час.

καὶ И εἶπεν сказал - ᾿Ιησοῦς Иисус το ἑκατοντάρχῃ, центуриону, ῞Υπαγε, Иди, ὡς как ἐπίστευσας поверил γενηθήτω пусть совершится σοι. тебе. καὶ И ἰάθη был исцелён - παῖς ребёнок αὐτοῦ его ἐν в τῇ - ὥρᾳ час ἐκείνῃ. тот.

8:14 - Придя в дом Петров, Иисус увидел тещу его, лежащую в горячке,

Καὶ И ἐλθὼν придя - ᾿Ιησοῦς Иисус εἰς в τὴν - οἰκίαν дом Πέτρου Петра εἶδεν увидел τὴν - πενθερὰν тёщу αὐτοῦ его βεβλημένην лежащую καὶ и πυρέσσουσαν· страдающую горячкою;

8:15 - и коснулся руки ее, и горячка оставила ее; и она встала и служила им.

καὶ и ἥψατο коснулся τῆς - χειρὸς руки́ αὐτῆς, её, καὶ и ἀφῆκεν отпустила αὐτὴν её - πυρετός· горячка; καὶ и ἠγέρθη поднялась καὶ и διηκόνει служила αὐτῷ. Ему.

8:16 - Когда же настал вечер, к Нему привели многих бесноватых, и Он изгнал духов словом и исцелил всех больных,

᾿Οψίας Ве́чера δὲ же γενομένης случившегося προσήνεγκαν принесли αυτο Ему δαιμονιζομένους одержимых бесами πολλούς· многих; καὶ и ἐξέβαλεν изгнал τὰ - πνεύματα ду́хов λόγῳ, словом, καὶ и πάντας всех τοὺς - κακῶς слабость ἔχοντας имеющих ἐθεράπευσεν· исцелил;

8:17 - да сбудется реченное через пророка Исаию, который говорит: Он взял на Себя наши немощи и понес болезни.

ὅπως чтобы πληρωθῇ было исполнено τὸ - ῥηθὲν сказанное διὰ через ᾿Ησαΐου Исаию τοῦ - προφήτου пророка λέγοντος, говорящего, Αὐτὸς Он τὰς - ἀσθενείας бессилия ἡμῶν наши ἔλαβεν взял καὶ и τὰς - νόσους бо́ли ἐβάστασεν. понёс.

8:18 - Увидев же Иисус вокруг Себя множество народа, велел [ученикам] отплыть на другую сторону.

᾿Ιδὼν Увидев δὲ же - ᾿Ιησοῦς Иисус ὄχλον толпу περὶ вокруг αὐτὸν Него ἐκέλευσεν приказал ἀπελθεῖν уйти εἰς на τὸ - πέραν. противоположную сторону.

8:19 - Тогда один книжник, подойдя, сказал Ему: Учитель! я пойду за Тобою, куда бы Ты ни пошел.

καὶ И προσελθὼν подойдя εἷς один γραμματεὺς книжник εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Διδάσκαλε, Учитель, ἀκολουθήσω последую σοι (за) Тобой ὅπου куда ἐὰν если ἀπέρχῃ. будешь идти.

8:20 - И говорит ему Иисус: лисицы имеют норы и птицы небесные — гнезда, а Сын Человеческий не имеет, где приклонить голову.

καὶ И λέγει говорит αυτο ему - ᾿Ιησοῦς, Иисус, Αἱ - ἀλώπεκες Ли́сы φωλεοὺς норы ἔχουσιν имеют καὶ и τὰ - πετεινὰ птицы τοῦ - οὐρανοῦ неба κατασκηνώσεις, гнёзда, - δὲ а υἱὸς Сын τοῦ - ἀνθρώπου человека οὐκ не ἔχει переживает ποῦ в каком месте τὴν - κεφαλὴν голову κλίνῃ. преклоняет.

8:21 - Другой же из учеников Его сказал Ему: Господи! позволь мне прежде пойти и похоронить отца моего.

ἕτερος Другой δὲ же τῶν (из) μαθητῶν учеников αὐτοῦ Его εἶπεν сказал αὐτῷ, Ему, Κύριε, Господи, ἐπίτρεψόν разреши μοι мне πρῶτον сначала ἀπελθεῖν пойти καὶ и θάψαι похоронить τὸν - πατέρα отца μου. моего.

8:22 - Но Иисус сказал ему: иди за Мною, и предоставь мертвым погребать своих мертвецов.

- δὲ Но ᾿Ιησοῦς Иисус λέγει говорит αὐτῷ, ему, ᾿Ακολούθει Следуй μοι, (за) Мной, καὶ и ἄφες оставь τοὺς - νεκροὺς мёртвых θάψαι похоронить τοὺς - ἑαυτῶν своих νεκρούς. мёртвых.

8:23 - И когда вошел Он в лодку, за Ним последовали ученики Его.

Καὶ И ἐμβάντι вошедшего αυτο Его εἰς в τὸ - πλοῖον лодку ἠκολούθησαν последовали αυτο Ему οἱ - μαθηταὶ ученики αὐτοῦ. Его.

8:24 - И вот, сделалось великое волнение на море, так что лодка покрывалась волнами; а Он спал.

καὶ И ἰδοὺ вот σεισμὸς шторм μέγας великий ἐγένετο сделался ἐν в τῇ - θαλάσσῃ, море, ὥστε так что τὸ - πλοῖον лодка καλύπτεσθαι накрывалась ὑπὸ - τῶν - κυμάτων· волнами; αὐτὸς Он δὲ же ἐκάθευδεν. спал.

8:25 - Тогда ученики Его, подойдя к Нему, разбудили Его и сказали: Господи! спаси нас, погибаем.

καὶ И προσελθόντες подойдя ἤγειραν разбудили αὐτὸν Его λέγοντες, говоря, Κύριε, Господи, σῶσον, спаси, ἀπολλύμεθα. погибаем.

8:26 - И говорит им: что вы так боязливы, маловерные? Потом, встав, запретил ветрам и морю, и сделалась великая тишина.

καὶ И λέγει говорит αὐτοῖς, им, Τί Что δειλοί боязливы ἐστε, вы есть, ὀλιγόπιστοι; маловеры? τότε Тогда ἐγερθεὶς поднявшийся ἐπετίμησεν запретил τοῖς - ἀνέμοις ветрам καὶ и τῇ - θαλάσσῃ, волнам, καὶ и ἐγένετο сделалось γαλήνη тишина μεγάλη. великая.

8:27 - Люди же, удивляясь, говорили: кто это, что и ветры и море повинуются Ему?

οἱ - δὲ А ἄνθρωποι люди ἐθαύμασαν удивились λέγοντες, говоря, Ποταπός Каков ἐστιν есть οὗτος Этот ὅτι что καὶ и οἱ - ἄνεμοι ветры καὶ и - θάλασσα море αυτο Ему ὑπακούουσιν; повинуются?

8:28 - И когда Он прибыл на другой берег в страну Гергесинскую, Его встретили два бесноватые, вышедшие из гробов, весьма свирепые, так что никто не смел проходить тем путем.

Καὶ И ἐλθόντος прибывшего αὐτοῦ Его εἰς на τὸ - πέραν противоположную сторону εἰς в τὴν - χώραν страну τῶν - Γαδαρηνῶν Гадаринскую ὑπήντησαν встретились αυτο Ему δύο два δαιμονιζόμενοι одержимых бесами ἐκ из τῶν - μνημείων гробниц ἐξερχόμενοι, выходящие, χαλεποὶ опасные λίαν, очень, ὥστε так что μὴ не ἰσχύειν мог τινὰ никто παρελθεῖν пройти διὰ через τῆς - ὁδοῦ путь ἐκείνης. тот.

8:29 - И вот, они закричали: что Тебе до нас, Иисус, Сын Божий? пришел Ты сюда прежде времени мучить нас.

καὶ И ἰδοὺ вот ἔκραξαν закричали λέγοντες, говорящие, Τί Что ἡμῖν нам καὶ и σοί, Тебе, υἱὲ Сын τοῦ - θεοῦ; Бога? ἦλθες Пришёл Ты ὧδε сюда πρὸ до καιροῦ срока βασανίσαι мучить ἡμᾶς; нас?

8:30 - Вдали же от них паслось большое стадо свиней.

ἦν Было δὲ же μακρὰν вдали ἀπ᾿ от αὐτῶν них ἀγέλη стадо χοίρων свиней πολλῶν многих βοσκομένη. пасущееся.

8:31 - И бесы просили Его: если выгонишь нас, то пошли нас в стадо свиней.

οἱ - δὲ А δαίμονες демоны παρεκάλουν просили αὐτὸν Его λέγοντες, говоря, Εἰ Если ἐκβάλλεις изгоняешь ἡμᾶς, нас, ἀπόστειλον пошли ἡμᾶς нас εἰς в τὴν - ἀγέλην стадо τῶν - χοίρων. свиней.

8:32 - И Он сказал им: идите. И они, выйдя, пошли в стадо свиное. И вот, всё стадо свиней бросилось с крутизны в море и погибло в воде.

καὶ И εἶπεν сказал αὐτοῖς, им, ‛Υπάγετε. Идите. οἱ Они δὲ же ἐξελθόντες выйдя ἀπῆλθον ушли εἰς в τοὺς - χοίρους· свиней; καὶ и ἰδοὺ вот ὥρμησεν устремилось πᾶσα всё - ἀγέλη стадо κατὰ по τοῦ - κρημνοῦ крутизне εἰς в τὴν - θάλασσαν, море, καὶ и ἀπέθανον умерли ἐν в τοῖς - ὕδασιν. водах.

8:33 - Пастухи же побежали и, придя в город, рассказали обо всем, и о том, что было с бесноватыми.

οἱ - δὲ А βόσκοντες пасущие ἔφυγον, убежали, καὶ и ἀπελθόντες уйдя εἰς в τὴν - πόλιν город ἀπήγγειλαν сообщили πάντα всё καὶ и τὰ - τῶν - δαιμονιζομένων. (об) одержимых демонами.

8:34 - И вот, весь город вышел навстречу Иисусу; и, увидев Его, просили, чтобы Он отошел от пределов их.

καὶ И ἰδοὺ вот πᾶσα весь - πόλις город ἐξῆλθεν вышел εἰς на ὑπάντησιν встречу το ᾿Ιησοῦ, Иисусу, καὶ и ἰδόντες увидев αὐτὸν Его παρεκάλεσαν попросили ὅπως чтобы μεταβῇ отошёл Он ἀπὸ от τῶν - ὁρίων пределов αὐτῶν. их.

Открыть окно